× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Az Öltözködés Megújulása

{SpM 90}   

{SpM 90}   

Kedves testvér, {SpM 90}   

most indul az első postahajó felétek, hogy válaszolhassak leveledre. {SpM 90.2}   

A tanácsom elé állított kérdésedet alaposan meg kell fontolni. Nővéreink akiket most az foglalkoztat, hogy újra fölvessék a megújított ruházkodást. minden lépést imádkozva, megfontolva tegyenek. Most áll előttünk az Isten szavából erre a rendkívüli időre szóló legkomolyabb és fontos vizsga. Az Úr vizsgája az egész világra szól. Az Úr nem kívánja, hogy emberi kitalálású vizsgával álljunk elő, elterelve a figyelmet, erről támasztva vitát. Talán feltűnéskeltés él bennük. Ha a sátáni eszközökkel való viaskodásra szomjaznak, előbb öltsék magukra Isten fegyverzetének minden darabját. Ha nem öltik, egész biztosan vereséget szenvednek, és súlyos próbákat, súlyos csalódásokat zúdítanak magukra, melyekre nem állnak készen. Keressétek az Urat a legbuzgóbban azért a mély és gazdag tapasztalatért, mely a szív arra való fölkészülésében lelhető, hogy Krisztust kövessék, ahová vezet. "Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem." Jól fontoljuk meg e szavakat. Aki Krisztust akarja követni, aki az ő lábnyomán akar járni, lemondást és keresztviselést talál az ösvényen. Aki Krisztust követi, tudja, hogy ez mit foglal magában. {SpM 90.3}   

Isten vizsgáinak kell most világosan és félreérthetetlenül előtűnni. Viharok, harcok, küzdelmek állnak előttünk, melyekről kevesen álmodnak. Jelenleg nincs különösebb szükség, hogy változtassunk öltözködésünkön. A most viselt sima, egyszerű, legegészségesebb szabással készült ruha nem követeli az abroncsokat és a hosszú uszályt, s bárhol viselhető. Ne vessük hát föl ezt a kérdést, csak hogy elterelje a figyelmet a legnagyobb vizsgáról, mely eldönti a világ sorsát - Isten parancsolatairól és Jézus hitéről. {SpM 90.4}   

Közeledünk a földtörténelem lezárásához. Világos, határozott bizonyságtételre van most szükség, amelyet Isten igéje nyújt a ruházkodás egyszerűségéről. Ez legyen felelősségünk terhe. Túl késő most, túlbuzgón vizsgát alkotnunk e kérdésből. Nem könnyű értelmünk teljes alázatával Krisztus követését kívánni. Nem könnyű előkészíteni szívünket, megtisztítani jellemünket. Lelkészeink legyenek nyugodtak, hogy nem az Úr ihlette őket, hogy próbát kerekítsenek most abból, amit valamikor áldásként kaptunk, de melyet sokan gyűlöltek, s mint átkot, megvetettek. {SpM 90.5}   

A régebben javasolt megújult öltözék csatának bizonyult minden egyes lépésnél. A gyülekezet tagjai, mivel nem álltak készen, hogy elfogadják az egészséges öltözködést, széthúzást és viszályt támasztottak. Némelyek számára nem volt egyöntetűség és ízlés a világosan eléjük tárt ruházkodási módban. Szóbeszéd tárgya lett. Következményképp, a kifogásolt rész, a hosszú alsó fehérnemű ki lett hagyva. Az Úr eltávolította a megújult ruházkodás javaslásának terhét, mivel, amit áldásként adott, átokra fordították. Néhány vonás kimondottan áldássá tette a megújult öltözéket. Nem lehetett viselni velük a nevetséges abroncsokat, a földön húzott hosszá szoknyát, mely fölszedte az utca szennyét, ezért elfogadhatatlan volt. A mostani józan öltözék (csaknem bokáig érő ruha f.) nem foglalja magában az elvetendő vonásokat. A divatos sallangokat el lehet, és el is kell vetni mindenkinek, aki Isten igéjét olvassa. Az öltözködés régen javasolt megújulásának hirdetésével töltött időt szenteljük Isten igéjének kutatására. {SpM 91.1}   

Népünk ruházata legyen a lehető legegyszerűbb. Az általam említett kabátkát és szoknyát viselni lehet, nem, mint egyedüli szabást, és semmi mást, hanem az azzal az öltözékkel képviselt egyszerű viseletet. Némelyek azt gondolták, hogy azt az egy szabást kelt pontosan követni. Ez nem igaz. Hanem olyan egyszerűt kell elfogadni, mint amit az Úr nekem adott, pontos szabályként az öltözködés irányítására. Azt is tudom, hogy ma sokkal erősebb ellenállás él, mint mikor a (földet söprőnél f.) kissé rövidebb ruhát visszautasították. Az Úr nem jelezte, hogy testvérnőink kötelessége visszatérni az úgynevezett reform-ruhához. Hanem viseljünk egyszerű ruhákat. Használjátok leleményességetek, testvérnőim, ebben az igen fontos javulásban. {SpM 91.2}   

Isten népének meglesz az összes próbája, amit el bír hordozni. A szombat-kérdés az egyik vizsga, mely a világra következik. Nincs most szükség semmire, hogy vizsgává váljon Isten népe számára, hogy súlyosabbá tegyék a már meglevő próbát. Az ellenség örülne, ha kérdéseket tudna előhozni, hogy lekösse a figyelmet, s az öltözködés felől támasszon vitát. Nővéreink öltözködjenek egyszerűen, mint sokan teszik is. Viseljenek tartós, jó anyagot, szemérmeset, koruknak megfelelőt, s ne kössék le gondolataikat az öltözködés kérdésével. {SpM 91.3}   

Az Úr nem indította egyikünket sem, hogy elfogadja most az előbbi újított viseletet. Ne hozzuk be a nehézségeket, melyekkel valamikor szembe kellett szállnunk. Az akkor olyan merev ellenállásba ütközött, hogy az Úr visszavonta tőlünk, mert nem bizonyult volna áldásnak. Nem szabad most szokatlan, különcködő öltözködésmódot bevezetnünk. {SpM 91.4}   

Elég sok fura dolog történt Battle Creeken a kerékpár-őrülettel,(nem volt jármű - nem volt hajtóműve; rúgni kellett, és játék-lónak hívták, f.) mely nagyon Isten tetszése ellen volt, és szégyent hozott a jelen igazságra. Isten felelősnek tartja azokat, akik javakat költöttek erre. Súlyosan kárára volt ez a mű tekintélyének és Isten művének. Ne gyártsunk most próbát, hogy ezek kössék le az időt és gondolatokat - hogy újmódi változásokat vezessünk be. Főfontosságú kérdésekkel kell most szembenéznünk, ezért minden erőnket és időnket fordítsuk az előttünk álló, égető kérdésekre. Tudom, hogy el kell csitítani a ruházkodás kérdésében újat javasoló hangokat. Ami időtők és erőtők van, fordítsátok a pusztuló lelkekhez való férkőzésre. Törekedjetek következetesnek, egyetértőnek, kiegyensúlyozott jelleműnek lenni, a Krisztuson kívül levőknek hirdetve az igazságot, megmentve őket a romlástói. {SpM 92.1}   

Kérve kérem népünket, járjanak körültekintőn Isten előtt, de ne hozzák vissza a (földet söprőnél) rövidebb ruhát és a hosszú alsóneműt, hacsak az Úr igéje nem készteti őket erre. Biztonságosabb vezetőnk van, mint bárki emberfia. Értsék meg, hogy egyéni kötelességteljesítés áll előttük. A gyülekezeti tagok többsége alig érti ezt meg. Sokkal nagyobb szükség most, az ámítás és hazug állítás napján, hogy engedelmeskedjünk János apostol fölszólításának: "Szemléljétek Isten Bárányát, aki elveszi a világ bűnét." {SpM 92.2}   

Vannak, akik Isten igéje összes világossága dacára sem engedelmeskednek utasításának. Tetszésüket követik, tetszésük szerint tesznek. Akik szokássá teszik minden új divat követését, rossz példát mutatnak a fiataloknak és az új tagoknak, mert a dívatolás időbe és pénzbe kerül. Alig van különbség az ő, és a világiak viselete közt. Nővéreink egyénenként tudatosan engedelmeskedjenek Isten szavának. Ne kezdjetek mások jóra változásán fáradozni, míg ti meg nem javultatok, mert nem lesztek eredményesek; a szívet nem tudjátok megváltoztatni. Isten Lelkének belső munkálása meglátszik a külső öltözködés megváltozásán. Akik engedetlenek mernek lenni az ihletés világos kijelentése iránt, nem fogják hallani s elfogadni; emberi erőlködés sem segít, hogy rávegye e bálványimádókat az egyszerű, díszek nélküli, takaros öltözködésre, mely nem teszi őket különccé, sem föltűnővé. Továbbra is leleplezik magukat, hogy lobogójukat a világ előtt mutogassák. {SpM 92.3}   

A másféle öltözködés nem változtatja meg a szívet. Az a gond, hogy a gyülekezetnek naponta meg kell térnie. Sok minden próbára fogja tenni ezeket a szegény, elámított, világot szerető lelkeket. Súlyos próbáik lesznek. Ne legyenek hát emberi próbáink; hiszen Isten készül vizsgáztatni, és próbára tenni őket. {SpM 92.4}   

E. G. White {SpM 92}