× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Egység A Munkában És Tanácsban

Intézményeink munkásaihoz {SpM 87}   

Az Úr lelke több ügyet elém tárt, s ezekről most beszámolok nektek. Isten szolgái közt a kegyelem mélyebb munkálkodására van szükség. Jobban az Úr jellemének mására kell alakítani gondolkodásukat, lelküket és jellemüket, mielőtt az Úr munkálkodni tudna általuk és bennük. Kevesebb lássék énükből és több Krisztusból. Közeli és próbára tevő vizsgák jönnek mindenkihez, s a Biblia vallása legyen beleszövődve összes tettünkbe, beszédünkbe. Az anyagi ügyek mintegy Istentől származó illat legyenek, minden cselekedetünket átitatva. {SpM 87.1}   

Értsétek meg, hogy táthatatlan vigyázó jelenlétében vagytok. Módszereitek, és vérmérsékletetek hasonlítson az isteni mintára. Szüntelenül ápoljátok a gondolatot, hogy "Isten jelenlétében vagyok, akit szeretek, félek és tisztelek. Nem szabad olyat gondolnom, vagy tennem, ami az én lelkületem vagy az én hajlandóságom szerint lenne. Hacsak Isten lelkületével nem rendelkezem, nem lehet szent felelősségeket bízni rám. Nem szabad az én értelmemnek, az én belátásomnak kormányozni. Értelmemben, belátásomban a mindenható VAGYOK uralkodjék." {SpM 87.2}   

Ha sokoldalú tapasztalatra akarunk szert tenni, ássunk mélyen az igazság és bölcsesség után. Ápoljuk az Isten szavába vetett hitet. Legyen lelki életünk eleje és vége az így szól az Úr. Mint testvérek, akik egy helyen is dolgoznak, húzódjunk közel egymáshoz tanácskozásban, barátságban, lelkületben s minden cselekedetünkben, munkában. Mindenki álljon nemesen a helyén, végezve, amit Isten rábízott. Nagyszerű, szent és főfontosságú munkát kell végeznetek az utolsó napokra. Viseljétek a felelősség terhét az Úr előtt. Isten mindenkit fölkészít kijelölt munkája végzésére, s mindenkit tiszteljünk és becsüljünk, mint Isten áltat választott, az ő szemében is becses testvért. Senkit se emeljetek mindenki tanácsadójává. Ne válasszatok egy embert, akihez minden tervvel és módszerrel fordulhattok, míg másokkal nem tanácskozzátok meg ezeket. Így tévedések csúsznak be, helytelen lépéseket tesztek, s ártalom, mintsem jóakarat lesz végezve. Senki se féljen, hogy a másik foglalja el a legmagasabb helyet. Bánjatok mindenkivel személyválogatás és álszenteskedés nélkül. {SpM 87.3}   

Ne bízzatok ugyanolyan munkát mindenkire, ezért együtt tanácskozhattok olyan szabadságban és bizalomban, melynek az Úr munkásai közt élnie kell. Mindenki bízzék kevesebbet magában és sokkal többet abban, aki hatalmas a tanácsadásban és kezdettől fogva ismeri a véget. {SpM 87.4}   

Amint ápoljátok az egymás iránti tiszteletet, megtanuljátok tisztelni Jézust. Ne legyetek személyválogatók, hiszen az Úrnak sincsenek külön kedvencei választottai közt. Ő mondja: "nem nevezlek titeket szolgáknak, hanem barátaimnak, mert mindent, amit hallottam az Atyától, ismertettem veletek." Az Úr azt akarja, hogy ezt a bizalmat ápoljátok egymás iránt. Hacsak többet nem tesztek, mint a múltban tettetek, nem fogtok Isten Lelke irányítása alatt járni és fáradozni. Isten azt akarja, hogy a barátság szívélyes kötelékei fűzzenek össze benneteket. Mint az Úr munkásai, tárjátok föl terveiteket egymás előtt. A terveket gondosan és imádkozó szívvel fontoljátok meg, máskülönben az Úr megengedi, hogy belebotoljatok állítólagos bö1csességetekbe és nagyságtokba. {SpM 88.1}   

"Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az én nevemben az Atyától, megadja nektek. Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek." Senki se föltételezze, hogy bölcsessége megóvja őt a tévedésektől. Isten azt kívánja, hogy a legnagyobb azt az alázatot válassza, mely mindenki szolgájává teszi őt, ha a kötelesség ezt követeli. {SpM 88.2}   

De noha szeressük testvéreinket, értelem értelemmel, szív szívvel, lélek lélekkel, élet élettel gondolkodjunk, egyénenként teljes súlyunkkal támaszkodjunk Istenre. Ő lesz a fönntartónk. Az Úr nem örül, ha egymásra támaszkodunk világosságért, bölcsességért, és irányításért. Legyen az Úr, és senki más, a bölcsességünk. Őrá tekintsünk, benne megbízhatunk. Jelen segítség ő a szükség minden idején. {SpM 88.3}   

Bármi a kötelességetek a munka különböző ágaiban, sohase feledjétek, hogy Isten mindnyájunk parancsnoka. Nem szabad visszahúzódnotok tőle, hogy emberre támaszkodjatok. Nagyon arra hajlunk, hogy egymáshoz mérjük, egymáshoz hasonlítsuk magunkat, a mi mértékünket alkalmazva munkánk fontosságára. Az Úr nem tisztség vagy rang szerint mér le. Azt nézi, mennyi él benned Krisztus lelkületéből, mennyi hasonlatossága látszik életedben. Aki legjobban szereti az Urat, az hallgat legjobban hangjára, s aki legjobban szeret, Isten is azt szereti legjobban. "Tanuljatok tőlem" mondja a valaha is élt legnagyobb tanító - "mert én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek." {SpM 88.4}   

Így imádkozzatok: "Legjobb barátom, Alkotóm, Uram, alakíts isteni képmásodra. Tégy engem teljesen hozzád hasonlóvá. Finomíts, tisztíts meg, éltess, hogy Isten jellemét képviselhessem." Ne gondoljuk, hogy a vallás és anyagi ügyek két különböző terület lenne. Mert egyek. Aki teljesen megbízik az Úrban, mind próbára és vizsgára kerül. Akkor Isten a föliratát helyezi rájuk. {SpM 88.5}   

Szívünk előkészítésével kell felkészülnünk erre. Ápoljuk szívünkben a mennyet, zárjuk ki az önzés szemetjét, hogy Krisztus az ő mására változtathasson bennünket. Amint ez végbemegy, Krisztust szemlélve dicsőségről dicsőségre, jellemről jellemre változtat el minket. Az Úr ereje gyöngeségünkben válik tökéletessé. {SpM 88.6}   

Alázzuk meg énünket ma, holnap és minden időben. Készséges, megszentelt szívvel működjünk együtt Istennel. Abban az időben élünk, mikor a Sátán leszállt nagy hatalommal. Mint ordító oroszlán, szerte jár, keresve, kit nyeljen el. Az Úr viszont készen áll elvenni a bűnt, mely akadályoz, hogy Krisztussal hordozzunk egyazon igát. Ha Krisztus igáját hordozzuk, ő lesz Immánuelünk - velünk az Isten, minden mi gyöngeségünkről az ő hatalméval minden elégtelenségünkről az ő erejével és eredményességével gondoskodva. De ha magunknak tulajdonítjuk a dicsőségei, eltávolítja tőlünk kitűnőségét, s nem haladunk többé virágozva. {SpM 89.1}   

Szedjétek föl a köveket, távolítsátok el a szemetet szívetekből. Szemléljük Isten bárányát, aki elveszi a világ bűnét. Szolgái mindenkor ragadják meg Isten királyi székét. Gonosz lelkektől megszállottak fognak hozzánk fordulni. Ápoljuk a buzgó imádság lelkületét, valódi hittel elegyítve, hogy megmentsük őket a romlásból; ez meg fogja erősíteni hitünket. {SpM 89.2}   

Isten terve, hogy a betegek, szerencsétlenek, ördögi lelkektől megszálltak általunk hallják meg hangját. Emberi eszközein át akar vigasztaló lenni, amilyet eddig még sosem látott a világ. Követői hallassák szavait: "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem." {SpM 89.3}   

Az Úr fölhasznál mindenkit, aki átadja magát a munkára, nem csupán igét hirdetni, hanem szolgálni a csüggedteket, s reményt keltve a reményvesztett szívében. Vegyük ki részünket az élet nyomorúságainak enyhítéséből. Az élet nyomorúságai és titkai ma is oly sötétek és homályosak, mint évezredekkel ezelőtt. Van mit tennünk: "Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod és az Úr dicsősége föltámadott rajtad." Ínségesek élnek közelünkben; a szenvedés egészen ajtónkig ér. Igyekezzünk segíteni rajtuk. Krisztus kegyelme által, nyissuk meg a buzgó, krisztusi igyekezet eldugult forrásait. Annak erejével, akinek teljes az ereje, fáradozzunk, mint még soha. A szükség és ínség ideje világossá teszi nagy ráutaltságunkat a jelenlevő, mindenható Istenre, akinek örökkévaló az ereje, s akinek hatalma által munkálkodni tudunk. {SpM 89.4}   

Az eredményesség titka nem a műveltségben, nem tisztségünkben és nagy számunkban, sem tehetségeink nagyságában rejlik. Az emberek akaratában sem. Izrael Ura, Istene az erőnk. Aki készséges és engedelmes, az győzelmet győzelemre vív ki. Az Úr munkásai érezzék át eredménytelenségüket. Elmélkedjenek Krisztusról, s győzedelmeskedjenek általa, aki minden gondolatok gondolata, minden erő ereje. Ő felelni fog: "Maradj közelemben, én fogom kezedet. Erős fogásom sohasem fog elernyedni. Tartsátok meg lelketeket türelemben, szelídségben, alázatos gondolkodásban, s mégis: 'Kelj fel, világosodjál, mert eljött a te világosságod, és az Úr dicsősége föltámadott rajtad."' {SpM 89.5}   

Istennek napról-napra velünk kell lennie, előkészítve bennünket, hogy tőle tanuljunk, hogy megtaníthasson a tökéletes engedelmességre, hogy majd mindenkor vele lehessünk. {SpM 90.1}   

E. G. White {SpM 90}