× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Testvérek Fölötti Uralkodás

{SpM 60}   

1897. március 12. {SpM 60}   

Kedves Daniells, Palmer és Colcord testvér! {SpM 60}   

Az Úr mélyen megindított. Éjjel néhányan összejöttünk, ecseteltük a jelenlegi helyzetet, azt, hogy kevesen állnak rendelkezésre elvégezni az oly fontos, elengedhetetlen munkát. Tekintélyes külsejű valaki figyelmesen hallgatta a helyzetről szóló beszámolókat. Majd fölállt és ezt mondta: "Kérlek, nézzetek körül figyelmesen, hogy elfogadjátok-e azokat, akik várakoznak, hogy szolgálhassák a Mestert. Nem fogjátok-e föl tévesen elhívatásotokat, s hogy milyen álláspontra helyezkedtek, miként viselkedtek az_ iránt, aki más mezőre távozott? Mi van, ha ez a döntése nem a ti elképzelésetek vagy emberi bölcsességetek szerint történt? Ti talán hibátlanok vagytok? Nem követtetek el ballépéseket és melléfogásokat? Neki is megvannak a maga erős jellemvonásai, nektek is. Isten látja a tökéletlen vonásokat. Látja, hogy némelyek független lépéseket teszek, Isten tanácsát sem kérve ki. {SpM 60.1}   

'Mindnyájan testvérek vagytok.' Az Úr senkit sem hatalmazott föl, senkinek se adott engedélyt, hogy uralkodjék testvérén. Valamennyinek szüksége van a szív finomítására, gyöngeségektől és örökölt jellemvonásaitól való megtisztításra. Istennek tartoztok szófogadással. Ha egy testvér hibát követ el lelkészségében, ne feledjétek, hogy mind tévedtetek, s a hit súlyos hiányát tanúsítottátok. Isten mégsem vetett el, mégsem távolított el munkahelyetekről. Pedig lépése éppoly ésszerű Lett volna, mint most a tietek. {SpM 60.2}   

Vigyázzatok, miféle hatalmat gyűjtötök halandó kezetekbe. Vigyázzatok, mint mondotok ítéletet azok fölött, akiket szánnotok, vigasztalnotok, segítenetek kellene. Az Úr nem úgy látja a cselekedeteket, mint az emberek. Neki 'sokféle emberrel van dolga, s tudja, miként bánjon minden egyesükkel. Mindenki emlékezzék rá, bármi legyen is tisztsége, hogy senki lelkiismeretén sem szabad uralkodnia és senki fölött sem mondhat ítéletet. Az Úr nem tartja igazságosnak most hozott ítéleteteket. {SpM 60.3}   

A Sátán rémségesen ügyes bajkeverő, s nem mulaszt el alkalmat, hogy a kellemetlen helyzetbe jutottak megnyerésén fáradozzon. Egyesek súlyos hibát követtek el, de csak ritkán látják be súlyos voltát, vagy súlyos következményeit. De ha más valaki kerül hasonló helyzetbe, más követ el talán kevésbé súlyos, hasonló hibát, mily könnyű az előbb vétő testvérnek, hogy kíméletlen kézzel lerontsa testvére hírnevét. Vannak súlyos kísértések és próbák alatt állók, akik időnként nagyon tehetetlennek érzik magukat, mert nem tudják, mit tegyenek szorult helyzetükben. Jézusnak megesik rajtuk a szíve. Látja, hogy nemes szándékkal szállnak szembe a kísértésekkel, közelharcot vívnak az ördöggel, s ezt mondja: "Távozz tőle, Sátán. Hadd jöjjek közel megkísértettemhez. Sátán kikér titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam értetek, hogy hitetek el ne fogyatkozzék." {SpM 60.4}   

Szóljatok gyöngéden a lelkipásztorokhoz, akik ugyanúgy teljes szívvel törekednek eleget tenni kötelességeiknek, mint ti. Hisz emberek csupán, akiket a Sátán mindenképp el akar csüggeszteni. "Emeljétek fel a fáradt kezeket, erősítsétek meg a meggyöngült térdeket." Egyengessetek sima ösvényt lábatoknak, hogy a sántát le ne térítsétek az útról, hanem inkább meggyógyuljon. "Kövessétek mindenki iránt a békességet és a szentséget, mely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, felnövekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztessenek." {SpM 61.1}   

Az Úr elfogadott embereket, elhordozta őket, mikor testvéreik közönyösen bántak velük. Hagyták, hogy uralkodó hajlamaik tegyék be lábukat, hogy parancsolgassanak, s ezzel Isten tetteit ellensúlyozzák. Ezt az ügyet elejétől végéig nyilván hitetlen módon intéztétek. Ez a testvér Isten szolgálatában áll. Isten tulajdana. Nincs jogotok leterhelni, elmarasztalni őt, mint tettétek. Úgy bánjatok vele, mint ti szeretnétek, hogy hasonló helyzetben veletek bánjanak. Hogy testvérei megkérdezése nélkül máshová ment - nem tudjátok, Isten miként végzi a munkát, melyet ő végzett volna. A mező más részére távozása teljesen Isten rendje szerinti lehet. Legyetek finomak, óvatosak, hogy mikor történik valami végezetül Isten dicsőségére. {SpM 61.2}   

Nem kell őt megítélni viselkedéséért, mivel ti olyan lépéseket tettetek, melyek nem keltettek bizalmat hitetek és véleményeitek iránt. A testvér kész volt alávetni magát mások belátásának, túlságosan kész. Nem az Úr tetszése szerinti, mikor ember emberhez fordul, lemond akaratáról és belátásáról, hogy mások tanácsát kövesse. Mikor a tanácsadónak nincs több bölcsessége és hite, mint neki, akkor ez jókora tévedés. Téves lépések következnek, a jelenlegi látszatnak, nem pedig Isten gondolatainak és akaratának megfelelő lépések. Mindnyájan álljunk Istenben. Ha egyedül élnénk a földön, akkor is kereszténynek kellene lennünk jelen és jövő javunkért. Életünk csakis akkor lehet tiszta, ha Isten ellenőrzése alatt áll. Senki se kormányozza a másik embert. {SpM 61.3}   

A mező azon részén munkálkodók, ahova ez a testvér ment, ne Daniells vénre tekintsenek kötelességük ismeretéért, hanem Istenre. Munkába kellett volna állítania őt, mert szolgálatban van, Istennek elkötelezetten. Ne legyen könyvterjesztő, csak amennyiben igehirdető munkájával összefügg. Hirdesse az igét. Sok mindent meg kell tanulnia, mint mindenkinek, aki igeszolgálatra adta át magát. Sokan meggondolatlanul belefognak dolgokba, hibákat követnek el. Elfelejtik, hogy emberek csupán, emberi elégtelenségek terhe alatt, s keresztényietlen elveknek adnak kifejezést. Ezzel olyan példát mutatnak, mellyel másokat félrevezetnek. {SpM 61.4}   

Alantas, önző, gyönge jellemű bírálgatás, vádaskodás vált hamis tudománnyá, melyet föltétlen ki kell irtani az életből. Nem csoda hát, hogy sok érzékeny természetű, a keresztény tevékenységet a legnemesebbnek vélő embert, az irányítás vagy biztatás, bátorítás szava után vágyva, a helytelen vezetés félreűzte és egyházellenessé lettek. {SpM 62.1}   

Az Úr munkásainak Jézus megolvasztó szeretetére van szüksége szívükben. Minden lelkész éljen férfiként férfiak között. Jól szabályozott módszer szerint járjon házról-házra, mindenkor magával hordozva a szeretet mennyei légkörtől jó illatú füstölőjét. Érezze át mások bánatát, nehézségeit és gondját-baját. Vegyen részt a szegények-gazdagok örömében-bánatában. {SpM 62.2}   

Isten pásztorai ne bánjanak hűvösen munkatársaikkal. Mindnyájan testvérek vagytok. Az Úr Jézus bűnösök megmentéséért halt meg, és gyöngédséggel, szánakozással teli szíveket akar látni, nem méltósággal teljeseket. Ezt a porba kell fektetni. Lelkészeknek szeretettel és gyöngéden kell megérinteniük lelkész társaikat, akik makacs és súlyos nehézségekkel küzdenek. Holott ez esetben sokkal többet tanúsítottatok döntésetekkel önző énetekből, földiességetekből, mint nyájasságból, szelídségből, gyöngédségből és szeretetből. {SpM 62.3}   

Mindenki gyűjtse a szeretet drága kincseit nem csupán maga, hanem minden lélek számára, akinek keze és szíve az igeszolgálatban van, mert aki ezt a szolgálatot végzi, mind az Úré. Az Úr általuk munkálkodik. Tanuljátok meg Jézus életéből a szeretet leckéit. Vigyázzatok, miként beszéltek embertársaitokkal. Ne legyen önzés, se Isten öröksége fölötti uralkodás. Ne támadjon senkinek szívében keserű válasz. Hangotoknak ne legyen lenéző színezete. Szólj egyet a magadéból, viselkedj közönyösen, légy gyanakvó, előítéletes, féltékeny, s helytelenségeddel elveszíthetsz egy lelket. {SpM 62.4}   

A lelkész is csak ember, s Isten mondta, hogy egyik ember értelme és belátása ne ellenőrizze a másikét. Kövessétek idősebb fivéretek kegyességeit. Szívvel, lélekkel s minden erővel, melyet istenfélelem és rátermettség nyújthat, végezzetek igaz, hú, megbízható munkát. A Mesterért végzett buzgó munkátok által legyetek példaképek, mindenkit Krisztushoz vonzva. A ti feladatotok csupán a hirdetés. A sivár szívek megtérítése Isten feladata. {SpM 62.5}   

Mikor a munka nehezen látszik menni, mártsuk szavainkat és lelkünket Isten szeretetének olajába; a Szentlélek munkálása alatt teljes buzgalommal tudtok majd imádkozni, s teljes hatalommal igét hirdetni. A növekedést Isten adja. {SpM 62.6}   

Ne tűrjétek meg, hogy szívetek hűvössé és keménnyé váljon. Vallásos életetek dicséretre méltó lehet, mint az efézusi gyülekezeté, mégis elégtelen az Isten és felebarát iránti szeretetben. Ne engedjétek meg a farizeusi ridegségnek, hogy belépjen és megbántsa testvéredet. "Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezeket mondja, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között: Tudom a te dolgaidat, a te fáradtságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugok nak találtad őket: És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és kimozdítom gyertyatartódat helyéből, ha meg nem térsz."(Jelenés 2:1-5.) {SpM 62.7}   

"A sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek. De van Sárdisban egy kevés neved, azoké, akik nem fertőztették meg ruháikat: fehérben fognak velem járni; mert méltók arra." {SpM 63.1}   

Kiáltsatok az Úrhoz, a mi Istenünkhöz: "Bocsássad meg gyöngeségeinket, és gyöngeségeiket," de egyetlen óra szolgálatot se adjatok föl. Tartsatok mindenkit szolgálatban a maga területén, s ne béklyózzátok le Isten szolgáit, csak mert nem fordultak hozzátok tanácsért, s nem cselekedtek utasításaitok szerint. Túl sokat utasítgattok. Túl sokat irányítgattok. Isten szolgái várják Istentől utasításaikat. Terveitek nem Isten tervei voltak. Ha testvéretek hozzátok fordult volna utasításért, elcsüggesztettétek, vagy rosszul irányítottátok volna őt. Akiket Isten az ő munkája végzésére kiválasztott, egy se legyen más ember értelmének ellenőrzése alatt. Az emberek egyenlőként megbeszélhetnek kérdéseket, de mikor szabályok, és parancsok lefektetéséről van szó, bízzátok ezek végzését az Úrra. Nem erre hívott el benneteket. {SpM 63.2}   

Az Úr fáradozott, hogy bizonyos dolgokat elvégezzen nevének dicsőségére. Ha testvéretek azt tette volna, amit szerintetek tennie kellene, elcsüggedt volna attól, hogy miként bántok vele. Isten azt akarja, hogy ha embertársaitokkal fáradoztok, tartsátok szem előtt, hogy ők is kísértéseknek kitett emberek, mint ti, ezért egyenlőként bánjatok velük. Bánjatok tisztelettel velük, mint Isten által választottakkal. Lehet, hogy nem mindig voltak bölcsek vagy tökéletesek ítéletükben, az embernek mégis ott kell találkozni az emberrel, ahol van, nem feledve, hogy Isten előtt mind értékek vagyunk. Testvéretek éppoly becses Isten szemében, mint ti. A körülmények nyomása alatt súlyos hibákat követtetek el, mivel nem gyakoroltatok hitet és nem tanúsítottatok Istenbe vetett bizodalmat. Ha valaki olyan vonalon téved, mint amilyenen ti tévedtetek, ha elhamarkodottan, látszatra tekintve cselekszenek, ne bánjatok velük úgy, mint azzal bántatok, aki a Mesterért munkálkodott. Ezzel nem tudjátok szívetekhez kötni, sem a jóra befolyásolni őket. Most mindjárt jussatok el egységre és egyetértésre. Viselkedjetek nemesen, hisz hibát követtetek el. Úgy bántatok vele, ahogy nem lenne szabad lelkésznek munkatársa iránt viselkednie. Az Úr nem szentesít efféle példát, hogy a többiek kövessék. {SpM 63.3}   

Valakit, aki azóta Új-Zélandon munkálkodhatna, nem engedtetek dolgozni. Új-Zélandon a munkatársai a ti eszméiteket visszhangozták, azt gondolva, hogy ezt kell tenniük. Veletek együtt ők is felelőssé tették magukat Isten előtt mindenért, amit ez a testvéretek elvégezhetett volna, de nem végzett el. Az Úr fölhasználhatta volna igehirdetésre és imádságra, hogy segítsen a segítség hiányában szenvedőkön. {SpM 63.4}   

Emberek váltak gyöngévé, emberekre tekintve, emberekben bízva. Elmennek, mikor emberek küldik őket. Holott Istenre kellene tekinteniük, rá támaszkodni bölcsességért... {SpM 64.1}   

Megkérdelek, melbourne-i testvéreim, ki engedte meg, hogy benyomásaitok és körülmények kioltsák szívetekben a testvéretek iránti szeretetet, hogy ti ítéljétek meg munkája körülményeit. Helyről-helyre, majd könyvárusításra küldtétek, mivel nem volt helyetek számára, sem pénzetek a támogatására. Ha kötelességérzete Új-Zélandra küldte, az lett volna számára a helyes út, hogy hozzátok forduljon, elmondja nehézségeit és tanácsot kérjen. De adósságai voltak, szégyellte magát, erőtlen volt. Elcsüggedt. {SpM 64.2}   

Mikor Új-Zélandra ment, mivel Daniells testvér azt mondta, hogy helytelenül cselekedett, tennivaló nélkül maradt. Dehát csalhatatlannak kell tekintenünk az emberek véleményét? Az embernek buzgónak látszó munkatársa vélekedését kellene követnie? Leborultak-e testvérei, keresték-e az Urat érte, magukévá téve ügyét? Mindenütt lelkek várnak megmentésre, mégsem volt bátorsága munkába állni, mert adósság terhelte. Testvérre volt szüksége, Jézusnak, idősb fivérünknek szerető és emberséges szívére, hogy megérintse emberi szívét. Crowthere, Fransworth és Steed testvér, féltetek kézen fogni testvéreteket és így szólni: "Mindnyájunknak vannak próbái. Szeretetünkkel és imáinkkal, Hickox testvért is beleértve, segíteni fogunk, amiben csak tudunk. Ha hibát követtél el, mindnyájan hibázunk olykor. Légy hű az elvhez, s mi segíteni fogunk. Az Úrnak száz munkásra van szüksége, ahol most csak egy van. =Lehet, hogy az Úr küldött ide, hogy velünk munkálkodjál." {SpM 64.3}   

Sohse mondjátok, hogy elriasztó példát csinálunk XY testvérből, még ha hibát követett is el. Várjatok, míg így tudtok szólni. "Ideje, hogy engem tegyetek elriasztó példává, bizalmatok és kedvezésetek visszavonásával, mert nem cselekedtem bölcsen." Mégis mily sokan vannak, akik készek előírni valamit, hogy mások vegyék be a keserű gyógyszert, holott nekik nem ízlene az. Sokak előtt egészen más, ha róluk van szó, vagy ha testvéreikről. Jól mondta Isten küldötte: 'Sok a tanító köztetek, de kevés az apa.' Az örömüzenet munkásságában lelki apákra van szükség. {SpM 64.4}   

Nem kaptam levelet Hickox testvértől vagy feleségétől. Csakis azoktól hallottam, akikről tudom, hogy nem Isten tanácsa szerint lépnek. Azt hiszem, legjobb lenne megalázni szívüket Isten előtt, kegyelmet, irgalmasságot, a megszentelt szeretet édes illatát nyerni, s meglátni, vajon ez megváltoztatja-e a Hickox testvérnek adott gyógyír-előírást. Nem beszélek róla, mint tökéletes emberről, hisz ő is csak olyan, mint a testvérei. Ugyanolyan hajlamos a tévedésre, ugyanúgy szüksége van a tanítható lelkületre. De ha azt hiszitek, hogy vele szembeni viselkedésetek meg fogja nyerni bizalmát, s testvéreire való támaszkodásra vezeti, tudva, hogy ha hibát követ el, bölcsek lesznek segíteni őt, akkor rosszul számítotok. {SpM 64.5}   

Vessük mindnyájan a türelem, az irgalmasság és szeretet vetését. Azt aratjuk le, amit elvetettünk. Most alakítjuk jellemünket az örökkévalóságra. Itt, a földön alakulunk, s alakít minket az Úr a menny számára. Ezt a kegyelemnek, az ingyen, megbocsátó kegyelemnek köszönhetjük. A szövetség kegyelme rendelte el, hogy Isten fiaivá fogadtassunk. Az Üdvözítő kegyelme vívta ki megváltásunkat, újjászületésünket, s Krisztus örököstársaivá fogadásunkat. Nyilatkoztassuk hát ki e kegyelmet az embereknek. {SpM 65.1}   

A nekem nyújtott világosság alapján a Hickox testvér iránti viselkedésetekben nem ismerem fel a Krisztus életében megnyilvánult világosságot. Ha ott állnék, ahol láthatnám őt, sürgetném, hogy tisztelje a bizalom tisztségeit viselőket, s ne bízzon emberben, hanem mindenkor mindenben Krisztust tegye erejévé és eredményességévé. Úgy beszélnék vele, mint aki, ha bűnt követett el, nem szándékosan tette. Ha vétkes, van irgalmas Isten, aki türelmes, gyöngéd és hosszútűrő, kész megbocsátani. {SpM 65.2}   

Oly igen terhel és fáraszt a szívtelen bánásmód, mellyel tévelygő ember bánik testvérével, akit Isten ugyanúgy szerethet, mint őt. Kevés szeretet nyilvánul meg viselkedésetekben és szavaitokban, mikor valaki talán nem ember akarata szerint cselekszik. Pedig könnyen lehet, hogy az Úr késztette őt, ő helyezte oda Hickox testvért és feleségét, ahol Isten munkatársai lehetnek, komoly munkát végezhetnek, hirdetve az igazságot a sötétben élőknek. Ki felelős a jó elmaradásáért, amit ez a két munkás elvégezhetett volna, testvéreikkel egységben, megnyitva a Szentírást az embereknek? Nincs mentség az ilyen bánásmódra, s én az Úr nevében tiltakozom ellene. {SpM 65.3}   

Bárcsak olykor visszagördülne a fátyol, s mindenki láthatná az Úr munka-módszerét és a mennyei udvarok csodálatos tevékenységét. Az Úr gyakran oly módon munkálkodik, mely nem egyezik a felelős testvérek eszméivel. Az ember okoskodásai és számításai nem mindig Isten bölcsessége szerint valók. Némelyek nagyon lassan mozdulnak, s óvatosságuk hibás küllő a kerékben, akadályozva a gördülést. Mások eltervezhetik, hogy valaki miként munkálkodjék, holott az Úr más fontos föladatot, más helyeket tartogat számára, ahol az ő eszközeként kell művelnie a mezőt. Tervei nem emberi alapokra épülnek, hanem mint magasztos és fönséges, aki megközelíthetetlen világosságban, örökkévalóságban lakozik, ő fekteti az alapokat és építi az épületet, magasztos függetlenségében azok által, akik készek általa munkáltnak lenni. Jézus azokat fogadja el, akiket munkálhatónak talál, őket használja nevének dicsőségére, hogy megfeleljenek lelki elgondolásának. Olyan anyagot is észrevesz, mely mellett mások elhaladnának, s munkál mindenkit, aki hajlandó a munkálásra. Isten igen egyszerű módon ajtót nyit meg a mennyben, s emberi eszköz egyszerűségét használja, hogy kinyilatkoztassa Istent az embereknek. {SpM 65.4}   

Az Úr Jézus sohasem próbálja bizonyítani tanításait, vagy igazolni magát. Úgy szól, mint akinek hatalma van, a minden bölcsesség forrásaként. Kiejti szavait, s a Szentlélek föladata helyet találni a szavaknak. Ő a világ világossága. Gondolatai világosságok. Egyszerűen tündökölnek, s az emberek megvilágosodnak. Ember ne avatkozzék Isten szíveken végzett munkájába. Maradjon a helyén, hadd munkálkodjék Isten a szíveken, értelmeken. Ő világosítsa meg a gondolkodást. Az Úr nem akarja, hogy az emberek sötétben járjanak. Képességet adott nekik, hogy fölhasználják s tökéletesítsék azokat. {SpM 66.1}   

Az Úr nem hagyta őket teljes sötétségben. Krisztus a világ világosságaként szól a világhoz. Világossága a legkevésbé sincs sötétséggel elegyítve. Tündöklőbb az, és sokkal áthatóbb, mint bármi más fény. Fénye ragyog a sötétségben, de a sötétség nem érti meg. "Valakik pedig befogadók őt, hatalmat adott azokak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik hisznek az ő nevében." Az Úr vár és őrködik, veszi az emberek tökéletlen eszméit. nem oltja ki azokat, hanem kijavítja hibáikat, hibás eszméiket helyes elgondolásokkal látja el, igazságát helyezve tévelygő elveikbe. {SpM 66.2}   

Krisztus a világ világossága. Ó, milyen nagylelkűn veti ki az értelemből a hagyományokat, hamis elméleteket, bölcs mondásokat, emberek tekintélyét és parancsolatait, melyek ellenkeznek Isten parancsolataival. Az ellenség viszont Isten emberi értelmeken való munkálkodásának akadályozására tör. {SpM 66.3}   

Fáj látnom, mily kevéssé értékelik azokat, akiket az Úr fölhasznált, és akiket használni akar. Isten őrizzen, hogy emberek értelme más emberek értelmének vágányát kövesse. Valaki értelmét többen magasztalhatják, mint mindenképpen felsőbbrendűt, holott mindenkinek megvan a maga gyöngéje, s a maga erőssége. Egyik ember értelme pótolja a másik hiányosságát. De ha valamennyien egy igában húznak, s bátorítva vannak, hogy ne emberre, hanem Istenre tekintsenek kötelességükért, a Szentlélek irányítása alatt fejtődni fognak, s egységben fáradoznak testvéreikkel. {SpM 66.4}   

Ifjú, erős munkásokra van szükségünk, mint amilyen Hickox testvér és felesége. Az Úr mindkettőjüket használni akarja, hogy alázatosan járjanak Istennel. Nem azért töltőitek annyi időt tétlenül, mert az Úr nem akarta használni őket, hanem olyan emberek álszentsége és parancsoló hajlama miatt, akiknek Krisztus, a világ világossága átalakító erejére van szüksége, hogy beragyogjon a zavaros emberi gondolkodásba, tanítsa őket, hogy ők nem istenek, s hagyják, hogy Isten irányítsa őket. Csak egyetlen igaz módszer van, mely szerint bárki munkálkodhatik. Attól kell tanulnia, aki szelíd és alázatos szívű. Megfontoltan és alázatosan, megtörtebb lélekkel haladjunk, s Istentől kérjünk bölcsességet, amint elrendelte. Ugyanazon okokért, melyekért testvérei nem fogadják el, és nem támogatják Hickox testvért, más igehirdetőket is alkalmatlannak tartanak a munkára. Olyan megvilágításban szeretném elétek tárni a kérdést, amilyenben az Úr én elém állította. Az Úr fölülről jövő igényt tart Hickox testvérre és feleségére. Sokat kell tanulniuk, mint mindenkinek, aki a Mester csodás művében munkálkodhatik, én mégis arra kérem azokat, akiknek segíteniük kell a segítségre szorulókat, ne bizonyuljanak akadálynak és botlás köveinek az útjukban. {SpM 66.5}   

Kívánatos, de nem mindig könnyű szolgálatot végezni az Úrnak. A világ ellenünk van. Időnként az ösvény eltorlaszoltnak tűnik, s a Sátán ragadja meg a gondolkodást. Gyakorta, mikor a megkísértett testvéreinek bölcsnek kellene lenni, jellemük isteni oldala helyett az emberi oldal nyomul előtérbe. Siralmas helyzet ez. Ha a megkísértetteket nem nevelték volna arra, hogy emberekre tekintsenek, Istenhez fordultak volna, Istenben bíztak volna. Emberinél hatalmasabb erőre van szükségük - hatalmasabbra, mint az emberek ereje. {SpM 67.1}   

Mikor embernek az ár ellen kell úszni, a hullámverés visszafelé szorítja őt. Ilyenkor nyújtsatok kezet neki, mint idősebb testvérünk kinyújtotta karját Péterért. Hangozzék reményteljes tanács, a bizakodás helyreállítására és a szeretet fölébresztésére. Nem tudjátok, mint jegyzik föl ezt a viselkedést a mennyei könyvekbe. Az állítólag helytelenül cselekvőnek a testvérei ne adjanak okot rá, hogy elcsüggedjen, érezze inkább a segítő kéz erős szorítását, hallja a suttogást: "Imádkozzunk." A Szentlélek gazdag tapasztalatban akarja részesíteni mindkettőt. Az ima egyesíti a szíveket. A nagy orvoshoz intézett ima, hogy gyógyítsa meg a lelket, meghozza Isten áldását. Az ima egyesít egymással és Istennel. Az ima hozza Jézust az oldalunkra, az ad új erőt és friss kegyelmet az elbágyadt, zavarba esett léleknek, hogy legyőzze a világot, a testet és az ördögöt. Az ima hárítja el a Sátán rohamait. {SpM 67.2}   

Ó, emlékezzetek, hogy az ő gyermekei, egyazon család tagjai vagyunk. "Mindnyájan testvérek vagytok." Isten gyöngéden gondoskodik munkája minden részéről. Sose feledjétek, hogy emberek üdvösségéhez képest, a pénznek alig van értéke. Ha hagyjuk, sokan szigorínak állítják be Istent, mint aki figyel, hogy megtagadjon és elítéljen, aki nem fogadja el a tévedésben levő lelket, míg törvényes ürügye van, hogy ne segítsen rajta. Nem Isten az, akit így ecseteltek. Hiszen az Úr telve van jósággal és szeretettel. Krisztus el tud távolítani minden ilyen érzületet és gondolatot Isten felöl. Azt akarja, hogy minden eltévelyedett lélek tekintsen föl, és éljen. Azt szeremé, ha éreznék, hogy Isten vágyakozó, atyai szeretetet táplál irántuk. Ő jelentette ki, amit itt nem értenek. Ha Krisztus testét ennék, és vérét innák, ami azt jelenti, hogy igéjének cselekvői lennének, akkor az ő tulajdonságait tanúsítanák. Urunk a fájdalmak férfia volt, aki tudta, mi a szenvedés. Békességünknek büntetése rajta volt, az ő sebeivel gyógyulónk meg. Hol a magunk megtagadása, önfeláldozásunk, türelmünk, igazságosságunk - vagyis krisztusi jellemünk - hosszútűrésünk és szeretetünk, hogy visszahozzuk az eltévelyedettet a bűnbánatra és Istennel való közösségre? Ha ezt tennétek, micsoda jóra változást lehetne kivívva az egyének lelkében, a családokban és a gyülekezetben, a Szentlélek átalakító kegyelme által! Miért nem viselkedünk keresztény módra, amint ezt Krisztus tanításai, példája elénk tárta? {SpM 67.3}   

Isten rendeli el az ügyeket. Nem gondoltatok rá, hogy Isten rendelte el a Hickox testvér által tett lépéseket? Az Úr ne látta volna előre, hogy nem fogtok bölcsen bánni szolgájával? Ne látta volna, hogy szolgájának az Úr szőlője más részén kell szolgálatot végeznie; ott, ahol van? Aki mindeneket elrendel, aki számon tartja fejünk hajszálait, Lelke által ő munkálta, hogy át legyen helyezve olyan mezőre, ahol több jót érhetne el, épp úgy, mint a gondos, gyöngéd földi apa tenne gyermekei javára; csakhogy Isten végtelenül figyelmesebb fiai és lányai javára, javáért. Túl bölcs, hogy tévedhetne, túl jó, hogy ártana nekik. Szeretete bölcs, nagy és határtalan. "Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?" {SpM 68.1}   

Az Úr, a maga módján, szét fogja zúzni az ember embertársa iránti közönyét. Nevelni, tanítani és fegyelmezni fogja gyermekeit. Ó, milyen nyájasan, szeretettel, a nagyobb megszentelődésünk és munkájában való nagyobb hasznavehetőségünk, a megszentelt életre való alkalmasságunk javáért. Isten az igéje által tanít, és tapasztalat által fejleszti az erényeket és képességeket, szolgálatában alkalmassá téve őket a szentek örökségére a világosságban. Ha átadják magukat Istennek, s nem emberre tekintenek, ha a halhatatlan Isten helyett nem halandótól függnek, az Úr kimunkálja számukra a dicsőség túláradó, örök mértékét. Sötétség és titokzatosságok borítják némelyek ösvényét, akik nem engedték, hogy az Úr előre vigye munkálkodását szívükben, akik nem ejtik minden gondolatukat az Úr fogságába. Ha e szegény lelkek, akik most gondolatban megjelennek előttem, Jézustól tanultak volna, ha nem hallgattak volna megtéretlen, lecsillapítatlan lelkük tanácsára, ma már az engedelmesség ösvényét járnák, Krisztus munkatársai lennének. Ők azonban maguk veszik kézbe magukat, nem bíznak meg az Úrban, nem örvendenek hát áldásának, sem a hitnek, mely szeretetből fakad, szeretet által munkálkodik, és megtisztítja a lelket. {SpM 68.2}   

Jaj, bárcsak mindenki megértené mennyei Atyánk nagy szeretetét, önfeláldozását, jóindulatát s nagylelkűségét, hogy odaadta Fiát, hogy ha hiszünk benne, és parancsolatait cselekedjük, édes békénk legyen, az Atya örömére; az ő szeretetében részesüljünk, szívünkkel, lelkünkkel és erőnkkel egyesüljünk vele, hogy fönntartsuk az igaz életet, a krisztusi jellemet, s együttes erővel húzzunk a Krisztus oldalán. Ez nem csupán Krisztus, hanem az Atya áldozata is. Az Atya, a Fiúval egységben és szeretetteljes egyetértésben alávetette magát, hogy együtt szenved Fiával. Nem kímélte egyszülött Fiát, hanem ingyen odaadta őt mindnyájunkért. Krisztusnak ez az ajándékozása az Atya szeretetének és az ő atyai voltának megkoronázó igazsága, minden időn és az örökkévalóságon át. Itt van az Atya szeretete, atyai voltában. Igyuk be ezt a szeretetet, hogy tapasztalatból tudjuk, mily valóságos, gyöngéd, örömteli élmény van Isten atyai voltának megértésében. Hadd folytatódjék ez a testvéri szeretet. Egymás terhének viselésével betöltjük Krisztus törvényét. "Az Úr minden útja irgalmasság és igazság azoknak, akik megtartják bizonyságtételeit." "Az Úr kegyelme őröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain; azokon, akik megtartják szövetségét és megemlékeznek parancsolatairól, hogy azokat megcselekedjék. {SpM 68.3}   

E. G. White {SpM 69}