× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Igaz Nevelés

A mai iskolákban folyó nevelés egyoldalú, ezért hibás. Mint Isten Fiának megváltottai, az ő tulajdonai vagyunk, s Krisztus iskolájában kell nevelkednünk. Válasszunk bölcs tanítókat, hiszen emberi elmékkel kell bánniuk, s Is-tervnek felelősek, hogy tanítványaikba véssék Krisztus, mint személyes megváltó ismeretének fontosságát. Csak az tudja jól tanítani Isten megváltott tulajdonát, aki Krisztus iskolájában tanulta a tanítást. {SpM 56.1}   

Az Istentől nyert világosságból tudom, hogy a tanulók mennyi időt és pénzt költenek olyan ismeretek elsajátítására, mely polyva számukra, mert nem képesíti őket, hogy olyan jellem alakítására segítsék felebarátaikat, mely alkalmassá teszi őket csatlakoznia szentekhez és angyalokhoz a magasabb iskolában. Ahelyett, hogy a fiatalok értelmét értéktelennel, s azzal tömnék meg, aminek sohasem vehetik hasznát, részesítsük őket gyakorlati tanításban. Neveljük gondosan és bölcsen a gondolkodásunkat a Biblia igazságán való elmélkedésre. A nevelés főcélja megtanítani őket, miként dicsőítsék meg Istent, akié a teremtés és megváltás jogán vagyunk. {SpM 56.2}   

A föld romlott, sötét és bálványimádó, de a sötétség és romlottság közepette tiszta isteni fény, Isten igéje, ragyog. S noha mi már évek óta ismerjük az igazságot, a világosságban részesültek kevés haladást értek el. Kinek a terve volt olyan könyveket vezetni be, melyeket iskoláinkban javasolnak? Főleg olyan embereké, akik nem rendelkeztek Mózes, Józsué, Dániel és más látnokok és apostolok tapasztalatával, akik el bírták viselni a láthatatlan Isten látását. Isten hit általi látása fogalmat nyújt Isten jelleméről, a menny tökéletességéről. Viszont az olyan könyvek bevezetése, melyeket kötelező olvasmányként hoztak be, nem más, mint Isten megbántása. A mai korban, mint soha azelőtt, mikor a menny és a pokol fejedelmének seregei ütköznek össze döntő küzdelemben, ifjúságunknak a Biblia elveire való tanításra van szüksége. Mint az igaz szőlőtő venyigéi, Isten igéje egységet állít elénk a sokféleségben. Tökéletes, titokzatos, emberfeletti egység van benne. Isteni bölcsességet tartalmaz, mely minden igaz nevelés alapja; mi mégis közömbösen bánnak a Bibliával. {SpM 56.3}   

Most, mint soha azelőtt, értsük meg a nevelés igaz tudományát. Ha elmulasztjuk megérteni ezt, nem lesz helyünk a mennyek országában. "Az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a fölkent szabadítót." Ha ez a menny ára, ezeken a vonalakon kell tanítanunk. Krisztus legyen minden a számunkra. "Gyermek születik nekünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán (észen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság Atyjának, békesség fejedelmének." Micsoda alapok lettek itt lefektetve az összes korokban élők hite számára, mikor Krisztus, mint szószólónk ment a mennybe! Tehát mindig van barátunk az ítéleten. S onnan fölülről Krisztus elküldi képviselőit minden nemzetséghez, fajhoz, nyelvhez és néphez. A Szentlélek megadja az isteni fölkenetést mindenkinek, aki befogadja Krisztust. {SpM 56.4}   

Ez a minden igaz, megszentelt nevelés alapját képező, csodálatos tárgykör. Mikor ezt tesszük társalgásunk tárgyává, nem fog közönséges, hiábavaló beszéd peregni ajkunkról. {SpM 57.1}   

Isten, az örökkévaló Atya, odaadta egyszülött Fiát a világnak, hogy aki hozzá jön, örök élete lehessen. Ezzel az ajándékkal megnyitotta számunkra az utat a leggazdagabb, legkimeríthetetlenebb kincsekhez. Ez a szent tárgykör legyen értelmünk tápláléka. Az élet könyvével elégítsük ki lelki éhségünket. Ha ezt tesszük, nem éhezhetünk világi izgalmakra és nagyságra. Lelki életünk olyan minőségű, mint amilyen tápot értelmünknek nyújtunk. {SpM 57.2}   

Az Úr fölkenése nyugodott meg Krisztuson. "Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mond jak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvigasztaljak minden gyászolót; hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az ő dicsőségére!" {SpM 57.3}   

"Megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait." Ezt a föladatot adta azoknak, akik Isten parancsolatainak megtartásával visszatérnek a hűséghez. "Ott állnak az idegenek, és legeltetik juhaitokat, és a jövevények szántóitok és vincelléreitek lesznek. Ti pedig az Úr papjainak hívattattok, Istenünk szolgáinak neveztettek; a népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek. Gyalázatotokért kettős jutalmat vesztek, és a szidalom helyett örvendenek örökségükben, ekként két részt öröklenek földükben, örökös örömük lesz. Mert én, az Úr, a jogosságot szeretem, gyűlölöm a gazsággal szervett ragadományt; és megadom híven jutalmukat, és örök szövetséget szerzek velük. És ismeretes lesz magvok a népek közt, és ivadékaik a népségek között; valakik látják őket, megismerik őket, hogy ők az Úrtól megáldott magok. Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett föl engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti föl magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit. Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget minden nép előtt." {SpM 57.4}   

Az ihletés igéi a jelen igazságban hivők elé tárják a munkát, melyet a nevelés területén végeznünk kell. Ugyanaz a munka legyen ez, mint Krisztusé volt, hiszen Isten munkatársai vagyunk. Krisztus egészen másként fáradozott, mint bármelyik tanító. {SpM 57.5}   

A Szentírásban levő igazságok magasztosak, emelkedettek, fölemelők, nemesítők. Ha vissza akarjuk állítani Isten képmását, ápoljuk, becsüljük ezeket az igazságokat. Olyan egyszerűséggel ékesek, hogy lehetetlen, hogy emberi értelemből fakadjanak. Magvető érkezett magasztosabb világból, hinteni a magot. A nevelésnek ez a magasabb helye egyedül képes elkészíteni a tanulókat a magasabb iskolára, ahol Krisztus és Isten tanítanak, s ahol az örökkévalóságon át tanulni fogjuk, miként magasztaljuk Isten nevét. {SpM 58.1}   

Akiket nem terhelnek Iatin és görög tanulással, olyan buzgalommal lehetnek megáldva, hogy idelenn előkészülhetnek örök életben részesülni s belépni a magasabb iskolába, magukkal víve evilági tanulásuk eredményeit. Mikor elérnek a mennyei iskolába, művelődésük olyan előrehaladott lesz, amennyire idelenn törekedtek Isten és a megváltó ismeretére. S amennyire előrehaladottak Isten és igazságossága, isteni jelleme keresésében, úgy lesznek megjutalmazva a jövő, halhatatlan életben. {SpM 58.2}   

Nem tanulmányozzák általánosan a megváltás tervét. Ha kutatnák, nem váltak volna annyian hűtlenné Istenhez. Kezdve a bűnbeeséssel és az Édenben Ádám és Éva elé tárt örömüzenettel, végigkövetve a jövendölést, Isten szava kitárja a megváltás tervét, friss és növekedett bizonyítékokat halmozva fel, míg az idő teljessége el nem érkezett, s akkor Krisztus eljött a világra. Krisztus az istenséget képviselte. Ő volt az isteni bölcsesség nagy tanítója. Feltűnéskeltés nélkül jött, nem külső dicsőséggel akart csodálatot kelteni; és földi gazdagság híjával érkezett. {SpM 58.3}   

Mikor Krisztus lejött a földre, a nemzedékről nemzedékre átadott hagyományok, és az írások emberi magyarázatai elrejtették az igazságot, amint az Jézusban van. Hagyomány tömege alá rejtették az igazságot. Elvesztették a szent kötetek lelki fontosságát; mert hitetlenségükkel bezárták a mennyei kincsesház ajtaját. Sötétség borította a földet és sűrű sötétség a népeket. Az igazság letekintett a földre; de sehol sem látszott az isteni lenyomat. A sötétség halál lepleként terült a földre. {SpM 58.4}   

Júda törzsének oroszlánja mégis győzedelmeskedett. Feltörte az isteni utasítások pecsétjét. A világ most már az ige tiszta, elegyítetlen, szeplőtlen igazságán legeltethette szemét. Maga az igazság szállt alá, hogy visszagördítse a sötétséget, ellensúlyozza a tévedést. A menny tanítót küldött világossággal, mely minden embert megvilágosít. Voltak férfiak és nők, kik szomjazva kutattak ismeretek, a jövendölés biztos igéi után, s mikor az eljött, olyan volt, mint sötét helyen világító szövétnek. {SpM 58.5}   

Az Úr arany kincsként bízta a zsidó nemzetre az igazságot. A zsidó üdvrendet Krisztus, a nagy tanító alapította meg, s a menny aláírását viselte. Jel képekben fontos igazságok és titkok voltak elrejtve, mely értelmezőt tett szükségessé. Az árnyék a valóságra mutatott, s mikor Jézus eljött a világra, a lelki fény előragyogtatásáért jött. Halljátok, ó, egek és döbbenjen meg a föld! A kijelölt tanító nem kisebb személyiség - Isten egyszülött Fia volt, akiben Isten nyilatkozott meg. Világossá, érthetővé tette az igazság kincseit. Eltávolította a negyedik parancs szombatjára halmozott szemetet, a szombat urának nyilvánítva magát. A világ és az ember alkotójaként, ő alapozta meg a szombatot s adta az embernek, hogy szentnek tartsa meg. {SpM 58.6}   

"Azután szóla az Úr Mózesnek, mondván: Szólj az Izrael fiaiak, mondván: Szombataimat bizony megtartsátok, mert jel az, közöttem és köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek. Megtartsátok azért a szombatot; mert szent az tinektek. Aki azt megrontja, halállal lakoljon. Mert valaki munkát végez azon, annak lelke irtassék ki az ő népe közül. Hat napon át munkálkodjanak, a hetedik nap pedig a nyugodalomnak szombatja, az Úrnak szentelt nap: Valaki szombaton munkálkodik, megölettessék. Megtartsák azért Izrael fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségről nemzetségre, örök szövetségül. Legyen köztem és Izrael fiai között örök jel ez, mert hat napon át teremtette az Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszűnt munkájától, és megnyugodott." {SpM 59.1}   

Isten jellemének mértéke a törvény. Sátán kijelentette, hogy ledönti ezt a mértéket, s a maga mértékét állítja helyébe. Erre törekedett a múltban, s ezzel próbálkozik most is, hogy eltakarja Isten mértékét, hogy (bronz)tükör által, homályosan lássák. A zsidók nem látták, ezért megfeszítették Krisztust. A keresztény világ nem látja, ezért nem hajlandó elismerni Isten törvényét. Ez által felelőssé teszik magukat a régi világot özönvízzel elpusztító bűnökért, s azokért, melyek tüzet és kénkövet hoztak Szodomára, és a zsidó nemzetet is elpusztították. Akiknek Isten nagy világosságot és csodálatos lehetőségeket adott, azok nyomdokain akarnak tán haladni, akik elutasították a fényt, vesztükre? Akikre Isten csodálatos igazságokat bízott, a mai nemzedék tanítóinak alacsony szintjén akarnak maradni? {SpM 59.2}   

E. G. White {SpM 59}   

(1897. július 8.) {SpM 59}