× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Szórakozás Vagy Testedzés

A battle creek-i főiskola és összes iskolánk tanítóihoz és tanulóihoz: {SpM 69}   

Sok imát ajánlottak föl a Szentlélek kitöltéséért, s nemrégiben szóbeli örömet fejeztek ki azok, akik határozottan és egyértelműen Krisztusra, a világ megalapítása óta leölt bárányra tekintettek. Bűnbánatot és bűnvallomást tartottak, lelkük igaz bánkódásával. Érzékelték Krisztus áldoztának teljes elégségét s megértették a bocsánat ígéretének az elfedezés oltáráról vett égő parázs érintése általi beteljesedését, ami a megbocsátás ígérete. Bűn szennyezte ajkakról zengett a legmagasztosabb dicséret: "Hozsanna; áldott, aki jő az Úrnak nevében! Hozsanna a magasságban..." {SpM 69.1}   

De mit térítettek vissza a fiatalok az Úrnak? Úgy van most is, mint Izrael népének, Mózes második könyvében leírt, legünnepélyesebb alkatmán? Mózes fölment a hegyre, hogy utasításokat kapjon Istentől, s az egész gyülekezetnek alázatosan az Úr előtt kellett volna maradnia. Ehelyett ettek, ittak, s fölkeltek játszani. Ugyanaz történt-e Battle Creeken is? Sokan elvesztették Istennel való kapcsolatukat. A labdarúgó mérkőzések nem vezették közebbi kapcsolatra Istennel a résztvevőiket. {SpM 69.2}   

Éjjel üzeneteket kaptam a battle creek-i és más iskolánk számára. Noha Isten rendje szerinti, hogy a szellemivel együtt a tesi erejét is edzeni kell, a testedzés álljon összhangban az adott tanításokkal, s lóssék meg a keresztények életében, úgyhogy a nevelésben és az önképzésnél ne azt írják a mennyei könyvekbe, hogy a tanulók és tanítók inkább az élvezeteknek, mintsem Istennek kedvelői. Pedig nagyon sokukról ezt jegyzik föl. Sátán és angyalai így teregetik ki hálójukat lelketek foglyul ejtésére. El akarja érni, hogy olyan játékokban vegyenek részt, melyek nagyon lekötik őket, és az alantas vonásokat erősítik. Ezek olyan étvágyakra, szenvedélyekre, indulatra vezetnek, melyek átveszik a vezetést, s leghatározottabban ellensúlyozzák Isten Lelkének működését, szíveken végzett munkálkodását. {SpM 69.3}   

Mit mondott nektek a Szentlélek? Mi volt a Lélek hatalmas és áldásos hatása szívetekre, az általános értekezleten és a területi értekezleteken? Rendkívüli módon ügyeltek magatokra? A tanítók úgy érezték-e, hogy vigyázni kell magukra? Ha Isten bízta meg őket a fiatalok tanításával, akkor felügyelői is a nyájnak. Nem azért varnak iskoláinkban, hogy testgyakorlatokat és játékokat gondoljanak ki a tanulóknak, sem, hogy a szent dolgokat a közönségesek színvonalára süllyesszék! {SpM 70.1}   

A dorgálás üzenetével szóltam tanítóinkhoz. Nekik is testgyakorlásra, változásra van szükségük a tanítás után. Isten rámutatott, hogy mi legyen ez. Hasznos, gyakorlati munka. De ti elfordultatok Isten tervétől, hogy emberi kitalálásokat kövessetek, mégpedig a lelkiek rovására. Ennek egyetlen morzsája sem képesít az utolsó napok heves harcaira. Tanítóink és hallgatóink milyen nevelésben részesülnek? Isten gondolta ki, ő tervezte számotokra az ilyen testedzést. vagy pedig emberi kitalálás? Hogyan készültök el így az elmélyedésre, komoly gondolkodásra, buzgó, töredelmes imára, Isten Lelke által lecsillapított szívekből? "Amint Noé napjaiban volt, úgy lesz az Emberfiának eljövetelekor." "Isten látta, hogy az ember gonoszsága megnövekedett a földön, s szívének minden gondolata szüntelenül csak gonosz." {SpM 70.2}   

Az Úr kifejtette előttem, hogy Battle Creeken az összes többitől eltérő iskolát kell alapítanunk. Olyan tanítókra van szükség, akik megtartják szívüket Isten szeretetében és félelmében. Neveljenek lelki dolgokra, hogy előkészítsék a népet az előttünk álló súlyos válságra. Mégis sok mindenben eltértünk Isten tervétől. A szórakoztató játékok többet tesznek a Szentlélek ellensúlyozására, mint bármi más; és megszomorították az Urat... {SpM 70.3}   

Meg vagyok riadva miattatok. A tanítók nagyon szigorúak, dorgálásokkal és büntetésekkel sújtják a legkisebb szabály ellen vétőket, még ha nem gonosz szándékkal, hanem figyelmetlenségből követték is el. Vagy olyan körülmények közt, hogy a szabályoktól való eltérésük nem tekinthető bűnnek, mégis mint súlyosan vétőkkel bánnak ilyenekkel is. Tanítók! Gondoljátok meg, hol álltok, s büntessétek meg magatokat, mert nem csak a szabályokat sértettétek meg, hanem túlzott szigorral bántok a tanulókkal. Sőt ennél is több. Istennek vitája van veletek. Nem készítetek sima ösvényt lábatoknak, nehogy a sánta le legyen térítve az útról. Elhagytátok a biztos ösvényeket. Nem nevezek meg senkit. Izrael Ura, Istene munkálkodott ismételten köztetek. Erős bizonyítékokkal rendelkeztek, hogy a Magasságos járt köztetek. Ám a nagy világosság időszaka, a Lélek kinyilatkoztatásainak s Isten hatalmának időszaka a súlyos veszedelem időszaka is, ha nem használjátok föl a világosságot. Fontoljátok meg Jeremiás 17:5-10, és i8:12-15öt, mert kétségtelenül Isten helytelenítése alá estek. Világosság ragyogott rátok tündöklő, folyamatos sugarakban. Mit ért el bennetek a fény? Krisztus, a főpásztor, helytelenítőn tekint rátok és megkérdi: "Mi lett a rátok bízott gyönyörű nyájjal?" "Bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. "Legeltessétek Isten köztetek levő nyáját, gondot viselvén, nem kényszerítésből, hanem örömest; sem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal." {SpM 70.4}   

A tanítók, akiknek nincs növekvő lelki tapasztalatuk, akik nem tanulnak naponta Krisztus iskolájában, hogy a nyáj példaképei lehessenek, de akik elfogadják fizetésüket, mint főcélt, nem alkalmasak a komoly, borzasztóan felelős tisztségre, melyet elfoglalnak. Mert ez a szöveg alkalmazható minden iskolánkra, melyeknek Isten szándéka szerint a prófétaiskolákra kell hasonlítani, magasabb osztályú ismeretekre tanítva; nem elegyítve a salakot az ezüsttel, és a bort a vízzel, melyek a főértékű elvek jelképei. Hamis eszmék és megbízhatatlan gyakorlatok erjesztik a tisztát, s rontják meg azt, amit mindenkor tisztának kell megtartanunk, melyre úgy kellene a világnak, angyaloknak és embereknek tekinteni, mint az Úr intézményeire, ahol Isten szeretetét és félelmét teszik elsővé. "Az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldött, a fölkent szabadítót." "Ne uralkodjatok az Úr örökségén, hanem legyetek példaképei a nyájnak." {SpM 71.1}   

A magát kereszténynek tartó tanító naponta tanuljon Krisztus iskolájában. "Vegyétek magatokra az én igámat és tanuljatok tőlem, mert én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek." Megkérdem: Nálatok minden tanító Krisztus igáját viseli? Vagy maga gyárt igákat, hogy mások nyakába helyezze? Csikaró, súlyos, elnyüvő igákat, melyet maguk nem hajlandók fölvenni. Mégpedig amikor maguk nagyon lazán viseltetnek Isten iránt, naponta vétve kicsiny és komoly ügyekben; szóval, lelkülettel és tettekkel téve nyilvánvalóvá, hogy alkalmatlan példaképek a tanulók számára. Nem érzik, hogy a világ által valaha is látott legnagyobb tanító fegyelme alatt állnának. Magasztosabb, szentebb öntvényt kell követni a battle creek-i s más iskolákon, melyek innen veszik lenyomatukat. A battle creek-i iskola szokásai eljutnak összes gyülekezetünkbe. Az iskola szívverését a hívők egész testülete megérzi. {SpM 71.2}   

Nem Isten rendje szerinti, hogy dollár ezreket költsünk a battle creek-i intézményék bővítésére. Már most is túl sok van ott. Vegyétek a többlet javakat, és más mezők szenvedő részein szilárdítsátok meg a munkát, hogy megfelelő jelleget adjatok a műnek. Gyakran szóltam Isten szavait olyan tárgyról, melyről nem szabad most szólnom nektek. Mégis az Úr nevében mondom, hibát követtek el, ha épületekhez épületeket emeltek; mert Battle Creeken olyan felelősségeket vezetnek be, melyek mindenestől túl nagy egyetlen hely számára. {SpM 71.3}   

(Megjegyzés: White testvémő rendelkezése szerint magánjellegű.) A tanulók némely tekintetben jobb neveléssel, műveltséggel végeznének, s épp oly igazul az elvekhez, egyes, nem a mi hitünkön levő iskolában. {SpM 72.1}   

Mindenestől túl sok itt az énből s túl kevés Krisztusból. Holott akik Isten Lelkének irányítása és Krisztus vezetése alatt állnak, példaképei a nyájnak Mikor a főpásztor megjelenik, elnyerik a dicsőség hervadhatatlan koronáját. {SpM 72.2}   

"Ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel; mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején." (1 Péter 5:5,6) Minden magatok fölmagasztalása megtermi gonosz következményét, s olyanná teszi jellemeteket, amilyet Isten pillanatra sem hagy jóvá. "Nélkülem," mondja Krisztus, "mit sem cselekedhettek." Tanítsatok és fáradozzatok Krisztus vonalain, akkor sosem fogtok a magatok gyönge képessége szerint fáradozni, hanem tietek lesz az istenivel egyesült, Istentől nyert, emberi képesség. "Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van reátok. Józanok legyetek, vigyázzatok," (nem a labdát rúgva, s a kifogásolható mérkőzésekre tanítva, melyekre a kereszténynek arcpirulással kell visszagondolni,) "vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán, szertejár, keresve, kit elnyeljen." {SpM 72.3}   

Igen, ott áll játszótereiteken, figyelve szórakozásaitokat, rabul ejtve minden őrködés nélkül talált lelket, elhintve pokoli magját az emberek gondolkodásába, uralkodva a szellemi képességeken. A Krisztus szerelméért, kiáltsatok megállj-t, a battle creek-i főiskolának, s fontoljátok meg, mi lesz a más iskoláktól átvett szórakozások, játékok utóhatása a szíven, jellemen és elveken. Krisztus példája helyett fokozatosan a pogányok ösvényére tértek. Sátán az iskola területén van; jelen minden iskolai gyakorlaton. A tanulók, akiket erősen fölizgatott a játék, nem a legjobb állapotban vannak azon tanítások befogadására, a tanácsra, az intésre, melyek mind ebben, mind az eljövendő, hallhatatlan életben a legfontosabbak számukra. {SpM 72.4}   

Dánielről és társairól írja a Szentírás: "A négy gyereknek Isten bölcsességet és hozzáértést adott, tudást, Dániel pedig értett mindenféle látomások és álmok megfejtéséhez." Mi módon készítitek föl magatokat az Istennel való együttműködésre? "Húzódjatok közelebb Istenhez és ő is közelebb fog húzódni hozzátok." Figyelmesen vegyétek szemügyre étrendeteket, mert nem egészséges. A különféle kis nyalánkságos tálak ártalmasabbak inkább, mintsem segítenének, és egészségesek lennének. A nekem adott világosságból tudom, hogy határozott változásnak kell beköszönteni az ételek elkészítésénél. Keressetek hozzáértő, jól főző szakácsot, aki elegendő egészséges étellel fogja ellátni az éhes diákságot. Az asztal megterítése számára nem helytálló és nem kielégítő a tanításotok. Elengedhetetlen itt a határozott javulás. A tanulók Isten öröksége, s a legmegbízhatóbb és egészséges elveket kell bevezetni a bennlakók étrendjébe. A lágy ételek, a levesek és híg ételek vagy a húsfogyasztás nem a legfelelőbb, hogy egészséges izmokkal, emésztőszervekkel vagy tiszta gondolkodással szolgáljanak. Jaj, milyen lassan tanulunk! S a világon minden intézmény közül az iskoláink a legfontosabbak. Itt kell tanulmányozni az étrend kérdését. Ne egy valaki ínyencségét, ízlését, óhajait, vagy eszméit kövessük, hanem komoly javulásra van szükség, mivel a jelenlegi főzés következménye egész biztosan egész életre kiható ártalom lesz. Az tölti be a főiskola legfontosabb helyét, aki az éhes diákok elé tálalt ételek ügyét intézi. Mert ha ezt elhanyagolják, az agy nem tudja végezni föladatát. Mivel balgán bántok a gyomorral, nem tudja kielégítőn végezni hivatását. Erős értelemre, határozott emberekre van szükség. Az értelemnek ki kell terjedni, erőssé, élessé, tevékennyé válni. Nehéz föladat elé kell állítani; le kell terhelni, máskülönben gyönge és hatástalan lesz. Az agy erejére van szükség, hogy komolyan gondolkodjék; meg kell feszíteni, hogy nehéz kérdéseket értsen és oldjon meg, máskülönben gyöngül, csökken a gondolkodó készsége. Az értelemnek föladatokat kell kigondolni, birkózni velük, hogy erőt és rugalmasságot kölcsönözzön a szellemi képességnek. S ha a testi szerveket nem tartják egészséges, tápláló ételekkel a legegészségesebb állapotban, az agy sem részesül elegendő táplálékban a munkájához. Dániel megértette ezt, azért egyszerű, tápláló ételekre szoktatta magát, visszautasítva a király asztalának csemegéit. A nyalánkságok, melyek sok időt emésztenek fal elkészítésükkel, legártalmasabbak az egészségre. A szilárd ételek megkövetelik a rágást és sokkal megfelelőbbek, mint a lágy és híg táplálékok. Azért időzök ezen, mert igen fontos. Elküldtem figyelmeztetéseimet a battle creek-i iskolának, hogy onnét az összes iskoláinkba eljussanak. Vegyétek szemügyre ezt a kérdést, s nyújtsatok helyes nevelést a tanulóknak az egészséges, ízes, rágásra. szoruló, kemény étel elkészítésére, melyek helyesen táplálják a szervezetet. Eddig nem részesültek kellő szoktatásban és nevelésben a legegészségesebb ételek felől, melyek egészséges inakat és izmokat építenek, s táplálják az agyat és az idegeket. {SpM 72.5}   

A szellemi képességet teljesen ébren kell tartanunk új, nehéz, teljes szívből végzett föladatokkal. Miként érhetjük ezt el? A Szentlélek hatalmának kell megtisztítani a gondolatokat és lelket az erkölcsi szennyektől. A förtelmes, szennyes szokások nem csupán a lelket alacsonyítják le, hanem lezüllesztik a szellemi képességet. Az emlékezet megszenvedi ezeket. Az alantas, ártalmas szokások oltáron lesz föláldozva. "Aki testbe vet, testből is arat (romlottságot,) veszedelmet; aki lélekbe vet, lélekből arat örök életet." Mikor a tanítók és tanulók Istennek szentelik lelküket, testüket és szellemüket, Isten törvényének való engedelmesség által megtisztítva gondolataikat, akkor folytonosan testi és szellemi erő adományában részesülnek. Szívük epekedni fog Isten után, s buzgó imák szálnak az égre a tiszta fölfogásért. Nem nekik kell igába fogni a Szentlélek hivatását és föladatát, mint sokan feltételezik, hanem a Szentléleknek kell fölhasználni őket, alakítva és megszentelve képességeiket. A képességek bűnös, érzéki szokásokra való igénybevétele kizökkenti az agyat és idegerőt rendes kerékvágásából, s noha kereszténységet vallanak, Isten nem használja, és sohasem fogja használni őket eszközéül. Hiszen megveti a tisztátalanság szokásait, melyek csökkentik a testi erőt és szellemi képességet, úgyhogy bármi szellemi foglalkozás gyorsan terhessé válik. Az emlékezet ki-ki hagy, s jaj, milyen undorító áldozat az, melyet így Istennek fölajánlanak. {SpM 73.1}   

S mikor az elém tárt jelenetet szemlélem, mikor a különböző iskolákra gondolok, s látom, hogy mélyen a prófétaiskolák színvonala alá esnek, kimondhatatlanul levert vagyok. Az Úr azt rendelte el bölcsességével testgyakorlatul, hogy néhány órán át minden nap olyan területen végezzenek tanulmányokat, melyek hasznosak és segítenek megtanulnia minden fiatal számára elengedhetetlen mindennapi kötelességeket. De ezt elfelejtették, és szórakozásokat, játékokat vezettek be, melyek testedzést nyújtanak, anélkül, hogy áldást jelentenének, hisz nem végeznek jó és helyénvaló munkát, holott ez a nevelés és képzés elengedhetetlen része. {SpM 74.1}   

Minden tanuló alapos tanításra szorul a gyakorlati kötelességekben. A testedzéssel töltött időt, mely már túlzásba, szertornákba, túlhajszolt versenyekbe torkollik, Krisztus vonalain kell fölhasználnunk. Akkor Isten áldása nyugodna meg az ezt végzőkön. Mindenki beléjük nevelt hatékonysággal távoznék az iskolából, hogy mikor magukra lesznek utalva, olyan tudással rendelkeznének, melyet a gyakorlati élet fontos dolgaira használhatnak. A sok kitalálás keresése, hogy erősen lekössétek Isten-adta képességeiteket, semmi jót sem eredményez, semmit, amit magatokkal vihetnélek az eljövendő életre. A jócselekedetek, vagy könyörületes tettek hiánya följegyezve áll a menny könyveiben. "Megmérettek és híjával találtattak." {SpM 74.2}   

Elengedhetetlen a szorgalmas tanulás, de elengedhetetlen a szorgalmas, kemény, testi munka is. A játék nem elengedhetetlen. Egyre növekszik itt a szórakozás szeretete, egészen a lenyűgöző, elbűvölő erőig, mely ellensúlyozza az igazság gondolkodásra és jellemre tett áldásos hatását. A testi erők szórakozásra adásával nem teszünk szert jól kiegyensúlyozott gondolkodásra. A gyakorlati élet kötelességeinek végzése közben szerzett testi fegyelem azzal a gondolatattal édesített, hogy fölkészíti és növeli az értelmet és testet a föladatok végzésére, melyeket Isten terve szerint az embereknek végezniük kell. Az ifjúság minél jobban érti, miként végezze a gyakorlati élet kötelességeit, annál édesebb, kielégítőbb, hasznosabb lesz napról napra a napi örömük, hogy szolgálhatják az embereket. {SpM 74.3}   

Az arra szoktatott értelem, hogy örömét lelje a gyakorlati élet testi fáradozásaiban, kitágul. Műveléssel és szaktudással fegyelmezve és hasznosságra gazdagon fölszerelve olyan tudás ez, mely elengedhetetlen, hogy segítség és áldás legyenek maguknak és másoknak is. Minden tanuló gondolja meg és mondhassa el: "Az örökkévalóságra munkálkodom és tanulok." A testi és szellemi munka kettős erőfeszítésével megtanulhatják a türelmes, szorgalmas és kitartó munkálkodást. Ami erőt, a pogányok szokása szerint, labdarúgásba és más kitalálásokba öltök, az senkinek sincs áldására. Fordítsátok hasznos munkára, s Isten napján kellemesebb lesz találkoznotok följegyzésetekkel. {SpM 74.4}   

Amit a keresztény kötelesség szent késztetésére végeztek, mivel a rátok bízott képességek intézői vagytok, hogy magatok és mások áldására fordítsátok, vagyonis kielégítő számotokra, hisz mindent Isten dicsőségére végeztek. Krisztus életében nem találok esetet, amikor játékkal vagy szórakozással töltötte volna idejét. Ő volt a legnagyobb tanító a jelen és jövő életre. Egy helyet sem találok, amikor arra nevelte volna tanítványait, hogy labdarúgó és ökölvívó mérkőzésekkel, vagy színházi előadásokkal tettek szert testgyakorlatra; holott mindenben Krisztus a példaképünk. A megváltó szabta meg munkánkat, fölszólítva, hogy "végezzétek, míg el nem jövök." Ezt végezve, a szív átmelegszik, s a lélek minden erejét igénybe veszi az Úr és Mester által kijelölt igyekezetre. Magasztos és fontos föladat ez. Képesíti a keresztény tanítót és tanulót, hogy Krisztus kegyelmének hű intézője legyen, s mindig lelkiismeretesen végezze föladatát. {SpM 74.5}   

Amit csak megtehetnek Jézusért, tegyék odaadással. Így égve a vágytól, hogy kötelességeik szorgalmas végzésével kimutassák Isten iránti hálájukat, hűségük legyen a válasz Isten egyszülött Fiának csodálatos ajándékára, s benne híve, el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. {SpM 75.1}   

Fontos, hogy minden iskolában, minden intézményben, legyen olyan valaki, mint Dániel. Olyan közeli kapcsolatban éljen a minden bölcsesség forrásával, hogy képességei lehetővé tegyék a legmagasabb mércéket elérni a kötelességek végzésénél. Hogy eleget tudjon tenni az iskola követelményeinek, nem csupán jó tanítók, hanem a menyei értelmes lények fölügyelete alatt, tudva, hogy mindent látó és sosem alvó szem nyugszik rajta. A négy héber gyermek nem engedte, hogy önző indítékok, és szórakozás szeretete kösse le életük arany perceit. Készséges szívvel és gyors értelemmel munkálkodtak. Ez a mérték nem magasabb, mint amelyet a keresztény elérhet. Isten többet vár el a keresztény iskoláktól, mint eddig nyújtottak. "Látványossága lettünk a világnak, angyaloknak és embereknek is." {SpM 75.2}   

Ellen G. White {SpM 75}