× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Övé A Dicsőség (Willie White)

(Szemle és Hírnök 1915 július 1) {SpM 457}   

Május 29-én, szombaton háromkor Starr vén meglátogatta White testvérnőt. A dőlt támlájú székben találta őt, szobájának öblös ablakában. amint a környező fákat és halmokat szemlélte. A testvér megjegyezte, mennyire örül, hogy ilyen kellemes környezetben találja a testvérnőt, s hogy sokkal jobban néz ki, mint mikor az elmúlt kedden látta őt. {SpM 457.1}   

Azt felelte, hogy hálás a kellemes környezetért, s hogy sokat javult az évek folyamán, mióta ide jöttünk. {SpM 457.2}   

Majd így folytatta. "Fáj a könnyen vevés és a komolytalanság, ami bejött. Mindenütt ott látom. Népünk keressen mélyebb komolyságot, mielőtt Isten hatalma nagyobb megnyilvánulásainak lennénk tanúi. Ezt kétszer-háromszor szóról-szóra elismételte. Úgy látszott, nagyon fájlalja a helyzetet. {SpM 457.3}   

Majd folytatta: "Mely igen szükségünk van a Szentlélek nagyobb mértékére! Nagy és fontos munka vár étvégzésre, s miként is végezhetjük el?" {SpM 457.4}   

Starr vén így felelt: "Iskoláinkban és kórházainkban a fiatalok százait támasztja Isten, kiárasztja rájuk Lelkét, és főfontosságú munkára képesíti őket. Sok az odaadó, józan, buzgó, komoly, őszinte és eredményes." {SpM 457.5}   

Ezt felelte: "Örvendek ilyet hallani! Ennél bátorítóbbat nem is mondhattál nekem. {SpM 457.6}   

Bárcsak ismét szólhatnék a néphez és segíthetnék hordozni a művet. De azt mondják, most nem szabad nyilvánosan szólnom." {SpM 457.7}   

Majd megkérdezte: "Hol voltál ennyi ideig?" {SpM 457.8}   

Mire Starr vén ezt felelte: "Melrose-on a kórházban, ahol azt mondtad, fáradoznunk kell." {SpM 457.9}   

"Ja, igen" - felelte: Mindenkor szívemen hordoztam a mű északi ágát, s még mindig is teszem. Az ottani munka nincs elvégezve, hanem éppen csak elkezdődött. Nagy munka vár elvégzésre. Bárcsak további bizonyságot tehetnék népünknek, erőteljes bizonyságot." {SpM 457.10}   

Starr vén ezt felelte: "Naponta esedezünk, hogy Isten gyógyítson és erősítsen meg, hogy további bizonyságot tehess népének, ha ez az Úr akarata." {SpM 458.1}   

"Imádkozzatok érte" - felelte. {SpM 458.2}   

Starr vén akkor megkérdezte, hogy szeretne-e imádkozni vele. Azt válaszolta, hogy nagy örömmel. A testvér oda borult anya közelébe, hogy jól hallja, s miután hálákat adott a sok áldásért, hogy közölte velünk igazságát, s a rendkívüli szerepért, melyre White testvérnőt képesítette. Azután nagyon lassan elismételte Pál Efézus 3:14-21-ben feljegyzett esdezéseit, amint következik: "Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben. Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!" {SpM 458.3}   

White testvérnő szívből fakadó ámeneket mondott az ima idézése alatt; s mikor befejeztük, megköszönte a látogatást és az imát, s kérte Starr vént, látogassa meg újra. {SpM 458.4}   

W. C. White. {SpM 458}