× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Népünkhöz A Déli Államokban

{SpM 447}   

1909. június 8. {SpM 447}   

Sutherland és Magan testvér! {SpM 447}   

Az Úr utasított, hogy ezt mondjam nektek: "Vigyázzatok, milyen lépéseket tesztek. Sok akadály áll előttetek munkátokban, s időnként nagyon megkötnek a nehézségek, hogy csaknem lehetetlenek tűnik a haladás a munkában, melyet az Úr kívánt elvégeztetni veletek. Sok csüggedés ért, de az Úr irányító gondoskodása fölöttetek volt. Vigyázzatok most. Ne tegyetek lépést olyan ösvényen, melyen az Úr nem jár előttetek, és nem irányít. Ne hagyjátok el jelen munkamezőtöket, hacsak világos bizonyítékotok nincs, hogy az Úr akarata máshová mennetek." {SpM 447.6}   

Magan testvér, családod drága az Isten szemében. Feleségednek és gyermekeidnek gondoskodásodnak kell örvendezni. Családotok egyetértéssel együtt munkálkodhat. {SpM 447.7}   

Szavakat kell szólnom a déli mezőben levő népünknek: "Ne korlátozzátok munkátokat egyetlen helyre. Az Úr gondoskodni fog, hogy sok helyen előre vigyétek a munkát. A Staincs és Brailliar testvérek által kezdett munka semmi módon se legyen csüggesztve. Sok munkás tehetségét kell bölcsen és hűségesen fölhasználni. "Jutalmamat magammal hozom, hogy megfizessek kinek-kinek a cselekedetei szerint" - jelenti ki a Megváltó. A munkások ne feledjék, hogy végső jutalmuk arányos lesz keresztény jellemvonásaikkal. Az Úr kamatokat vár el a szolgálatára rátok bízott talentumok után - az ajándékokkal arányban. {SpM 447.8}   

Krisztus megaláztatásban bővelkedő élete és szégyenteljes halála megfizette az árat mindenki megváltásáért. Az örök élet az Isten országában a legmagasabb késztetés a szolgálatra, melyet férfiaknak és nőknek fölajánlhat. {SpM 448.1}   

Az Úr képességeket bízott mindenkire. Ezeket hű szolgálattal kell növelnünk, hogy eljövetelekor Krisztus kamatostól kapja vissza, ami az övé. {SpM 448.2}   

Sokat hallunk a magasabb műveltségről, amint azt a világ tekinti. Holott aki tudatlan a magas műveltség felől, amint azt Krisztus élete tanítja, és megtestesíti, az nem tudja, miből áll a magasabb műveltség. A magas műveltség az üdvösség föltételeihez való alkalmazkodást jelenti. Magában foglalja a naponta Jézusra tekintést, s a Krisztussal való együttmunkálkodást a pusztulók megmentéséért. {SpM 448.3}   

Bűn a tétlenség, hisz egész világért kell fáradoznunk. Krisztus életét adta az elesettek és bűnösök fölemeléséért. Noha a menny fejedelme volt, a bukott ember bántalmazása és megvetése alatt élt, szenvedett és halt meg. S mindez azért, hogy lakóhelyeket készítsen az emberi család számára a mennyei udvarokban. Krisztus a legmagasztosabb utasításokat közölte. Elképzelhető-e magasabb műveltség, mint amely a vele való együttműködésből nyerhető? {SpM 448.4}   

Most van a munka ideje. Minden dolgok vége elközelített. Hamar eljön az éj, mikor senki sem munkálkodhatik. Ez az éj sokkal közelebb van, mint sokan föltételezik. Emeljétek magasra a Kálvária emberét a bűnben élők előtt. Fáradozzatok tollal és hanggal, hogy visszaszorítsátok a hamis eszméket, mely megragadta az emberek gondolkodását a magas műveltség felől. Krisztus minden munkásnak adja a parancsot: 'Eredj, munkálkodj szőlőmben' nevem dicsőségére. A romlottsággal teli világ előtt képviseld az igazi magas műveltség áldott, üdvös voltát, boldogságát. A megfáradtat, a megterheltet, a megtört szívűt, az útját-vesztettet Krisztushoz, minden lelki élet és erő forrásához kell irányítanunk. {SpM 448.5}   

Ezek a szavak szólnak hozzád és tanítványaidhoz: "Legyetek hű harcosok, megbízhatók. Keressétek a magasabb műveltséget, ami teljes alkalmazkodás Isten akaratához. Akkor bizonyosan learatjátok a jutalmat, mely az elfogadás gyümölcse. Mikor óráról-órára abba a helyzetbe álltok, ahol Isten áldásának elfogadói lehettek, az Úr neve naggyá lesz életetek által." {SpM 448.6}   

Olvassátok el figyelmesen Ézsaiás negyvenedik fejezetét. Akik az Úrnak adják szívüket, hogy megismerjék akaratát és útjait, a legmagasabb művelődésben részesülnek, melyre halandók képesek. Tapasztalatukat, lelki életüket így nem a világ álokoskodásaira építik, hanem Isten szavának tiszta és szeplőtlen elveire. {SpM 448.7}   

Ellen G. White {SpM 449}