× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Az Igazi Magasabb Műveltség

Egyik iskolánk tanítójához, {SpM 441}   

1909, május 7. {SpM 441}   

{SpM 441}   

Kedves munkatársam! {SpM 441}   

Itt vannak a sorok, melyeket április 17.-én intéztem hozzátok, néhány bekezdéssel együtt, melyeket a másik iskolánkba tett lótogatásam előtt erről írtam. {SpM 441.1}   

"Mint együttmunkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét. Mert ő mondja: Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja. Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék. Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben. nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban. Vereségben, tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virrasztásban, böjtölésben. Tisztaságban, tudományban, hosszútűrésben, szívességben, Szentlélekben, tetetés nélkül való szeretetben. Igazmondásban, Isten erejében; az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel. Dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által; mint hitetők, és igazak. Mint ismeretlenek, és mégis ismeretesek; mint megholtak, és ím élők; mint ostorozottak, és meg nem ölöttek. Mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók; mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók." {SpM 441.2}   

"Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazrágnak és hamisságnak? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezsége Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket. És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr." {SpM 441.3}   

Állandó a veszély népünk között, hogy a kórházi és iskolai munkánkat végzők úgy vélik, hogy föl kell sorakoznunk a világ mellé, tanulni, amit a világ tanul, s megismerni, amit a világ ismer. Pedig ez az egyik legsúlyosabb elkövethető hiba. Súlyos hibákat fogunk elkövetni, hacsak különös figyelmet nem szentelünk az ige kutatásának. {SpM 441.4}   

Felvetődik a kérdés, hogy mi a magasabb műveltség? Nincs magasabb műveltség, mint amely azokat az elveket tartalmazza, amelyeket 2 Korintus 6-ból fölolvastam nektek. Választott hírnökein át az Úr Isten fényt és utasítást adott, hogy miből áll a magasabb műveltség. Nincs tehát magasabb műveltség, mint amelyben az első tanítványok részesültek, s melyet nekünk is nyújt az Íráson ái. Bárcsak Isten Szentlelke értelmetekbe vésné azt az igazságot, hogy az egész világon semmi sincs a nevelés terén, mely olyan emelkedett lenne, mint ez. Haladjunk előre oly messzire, mint amennyire az ige elvezet. Legyen igazságosságunk, szent életünk a jele, hogy megértettük Isten hírnökén át ránk bízott akaratát. {SpM 441.5}   

Minden hívő előjoga, hogy napi tanulmánya tárgyává tegye Krisztus életét és tanítását. A keresztény nevelés, művelődés annyit jelent, mint fölfogásban és elvben elfogadnunk a Megváltó tanításait. Magában foglalja ez a napi tudatos annak nyomdokain járást, aki beleegyezett, hogy leveti királyi palástját, és koronáját, s emberi alakban eljött a földre, hogy az embereket abban az erőben részesíthesse, melyre más módon lehetetlen szert tenniük. Mi volt ez az erő? Ez az erő abból ered, hogy az emberi természet egyesül az istenivel, hogy elfogadjuk és szószerint kövessük is Krisztus tanításait. Az ördögnek való ellenállással, s másokért való fáradozásával Krisztus a lehető legmagasabb műveltségre nyújtott példát. {SpM 442.1}   

Akiket megáldani jött, elutasították Isten Fiát. Gonosz kezek megragadták, és keresztre feszítették őt. De miután föltámadott halottaiból, negyven napig tanítványaival volt, és sok értékes tanításban részesítette őket. Lefektette előttük a magasabb műveltség alatt meghúzódó elveket. S mikor elhagyni készült őket, hogy Atyjához menjen, ez volt utolsó szava: "Íme, én veletek vagyok a világ végezetéig." Krisztus nem fog elhagyni bennünket. {SpM 442.2}   

Erős kísértések érnek sokakat, akik iskoláinkba küldik gyermekeiket, mert azt akarják, hogy a fiatalok biztosítsák, amit a világ tekint legfontosabb műveltségnek. Ki tudja, mi a legfontosabb műveltség, ha csak az nem, melyet abból a könyvből nyerünk, mely minden igaz tudás alapja. Akik a világi vonalakon megszerezhető tudást tartják fontosnak, súlyos hibát követnek el - mely odahat, hogy emberi és téves vélemények ingassák meg őket. Akik azt tartják, hogy gyermekeiknek meg kell szerezni, amit a világ elengedhetetlen műveltségnek tart, azoknak ezt mondom: Vezessétek el gyermekeiteket Isten igéjének egyszerűségére, őszinte odaadására, akkor biztonságban lesznek. Nemsokára nagyon szétszórnak bennünket, végezzük hát gyorsan, amit végeznünk kell. {SpM 442.3}   

Azt a világosságot nyertem, hogy borzalmas nyomást fognak gyakorolni minden hetediknapi adventistára, akivel a világ szoros kapcsolatra tud kerülni. Értsük meg ezeket a dolgokat. Akik a világ által sokra tartott művelődést keresik, azokat fokozatosan elvezetik az igazság elveitől, míg csak művelt világivá nem válnak. Micsoda elfogadhatatlan áron szerezték meg művelődésüket! Elszakadtak Isten Szentlelkétől. Azt választották, amit a világ nevez tudásnak, az igazságok helyett, melyeket Isten bízott az emberekre szolgái, látnokok és apostolok - küldöttei - által. S vannak, akik ilyen világi műveltségre téve szert, be akarják ezt vezetni iskoláinkba. De hadd mondjam meg nektek, hogy nem szabad iskoláinkba, kórházainkba és gyülekezeteinkbe bevezetni, amit a világ magasabb műveltségnek nevez. Határozottan szólok; semmi esetre se tegyétek! {SpM 442.4}   

Véssük a tanulók értelmébe, hogy a művelődés hiábavaló, hacsak gondolkodásuk meg nem tanulja megragadni az isteni kinyilatkoztatás igazságait, hacsak szívük be nem fogadja Krisztus örömüzenetének tanításait. A tanuló, akit Isten szavának széles elvei helyett, a közönséges eszméket fogadja el, s engedi, hogy idejét és figyelmét köznapi és jelentéktelen dolgok kössék le, úgy találja, hogy gondolkodása eltörpül és elerőtlenedik. Elveszti a nővékedés képességét. Az értelmet szoktafii kell az örök életet érintő fontos igazságok megértésére. {SpM 443.1}   

Az Úr utasított, hogy vezessük a tanulók gondolkodását magasabbra, mint az ember lehetségesnek tartja. Neveljük a szívet és értelmet, hogy meg örízze tisztaságát, naponta az örök Igazságok forrásából mentve. Az isteni értelem és kéz korszakokon át tisztán megőrizte a teremtés történetét. Egyedül Isten szava nyújtja a világ teremtésének hiteles leírását. Iskoláinkban az ige legyen a fő tanulmány-tárgy. Itt érintkezhetünk az ősatyákkal és látnokokkal. Megtudhatjuk, mibe került megváltásunk annak, aki kezdetföl egyenlő volt az Atyával, s aki föláldozta életét, hogy nép állhasson elölte megválh.~a minden közönséges földiességtől, s Isten képmására megújítva. {SpM 443.2}   

Ha Krisztussan akarunk tanulni, úgy kell imádkoznunk, mint az apostolok esedeztek, mikor a Szentlélek kitöltetett rájuk. Isten Lelkének keresztségére van szükségünk. Egyetlen órára sem vagyunk biztonságban, míg nem engedelmeskedünk Isten szavának. {SpM 443.3}   

Nem mondom, hogy ne tanuljunk nyelveket. Tanuljunk. Nemsokára sokaknak el kell hagyni családi körüket, és más nyelvűek között munkálkodni, s akik valamennyire jártasak más nyelvekben, érintkezni tudnak ott azokkal, akik nem ismerik az igazságot. Némelyek ott tanulják meg a nyelveket, ahová küldik őket. Ez a legjobb út. S valaki közvetlen a hű munkás mellett áll, hogy megnyissa értelmüket, s tudásban részesítse őket. Ha szót sem ismersz a másik nyelvből, az Úr akkor is gyümölcsözővé tudja tenni fáradozásodat. Amint ilyenek közé mész, és megmutatod nekik kiadványainkat, az Úr munkálkodni fog értelmükön, s megérteti velük az igazságot. Némely külföldön fáradozó - fordító segítségével hirdetheti az igét.. S a hű igyekezet eredményeként gazdag aratás gyűlhet be, melyet meg sem értesz. {SpM 443.4}   

Más munkát is lehet végezni - a nagyvárosokban. Buzgó munkáscsoportoknak kell fáradozni ott. Tanulmányozzátok az elhanyagolt helyek szükségleteit. Az Úr már jó ideje elhanyagolt sokaságokra hívja föl figyelmünket a nagyvárosokban, mi mégis keveset törődünk ezzel. {SpM 444.1}   

Nem állunk elég készen, hogy okvetetlenkedjünk az Úrnak, kérjük a Lélek ajándékait. Pedig az Úr akarja, hogy zavarjuk őt ez ügyben. Azt akarja, hozzuk királyi széke elé kéréseinket. Sorainkban éreznünk kell Isten megtérítő hatalmát. Az elnyerhető legmagasabb műveltség abban található, ha elmegyünk az igazság üzenetével a sötétben levő helyekre, mint az első tanítványok, az Úr parancsára hallgatva. Az üdvözítő néhány szóval utasította őket. Elmondta, hogy mit várhatnak el. "Úgy küldelek, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek okosak, mint a kígyók, és ártalmatlanok, mint a galambok." Annak képviseletében mentek szét, aki életét adta a világ életéért. {SpM 444.2}   

Az Úr azt akarja, hogy összhangra jöjjünk lelkületével. Ha ezt tesszük, Lelke irányítani tudja értelmünket. Ha megértjük, miből áll az elengedhetetlen művelődés, s hirdetni törekszünk annak elveit, Krisztus mellettünk fog állni segítségül. Az Úr megígérte követőinek, hogy mikor tanácsok és bírák előtt állnak, ne aggódjanak, hogy mit mondanak: "Én foglak irányítani" mondta. Tudva, mit jelent Isten által tanítva lenni, mikor mennyei bölcsesjég szavait adja értelmünkbe, megkülönböztetjük tulajdon gondolatainktól. Megértjük azokat, mint Isten szavait; életet és erőt látunk bennük. {SpM 444.3}   

"Én adok szót szátokba." Isten munkára vonatkozó összes ígérete közül egyik sem volt drágább számomra, mint hogy szót ad számba, bárhová megyek is. Ahol a legtüzetesebb volt az ellenszegülés, minden nyelvet elhallgattatott. Világos üzenetet szóltam népünknek is, a sokaságnak is, s ők elfogadták szavaimat, mint Úrtól jötteket. {SpM 444.4}   

Ha őrá tekintünk, az Úr segít megértenünk, miből áll a magas műveltség Ezt nem nyeritek el, ha a tanulás szakadatlan, hosszú folyamatán mentek át. Ezen az úton sok mindent megtanultok, ami érték, és sok mindent, ami nem. Az Úr azt akarja, hogy az ő munkatársai legyünk. Ó a segítőnk. Azt akarja, hogy közel jöjjünk hozzá, s tőle tanuljunk, értelmünk teljes alázatával. {SpM 444.5}   

Tanítsuk a fiatalokat, hogy egyformán vegyék igénybe szellemi és testi erejüket. Egész lényük egészséges gyakorlása széles, átfogó nevelésben részesíti őket. Kemény dolgunk volt Ausztrállában, ezeken a vonalakon nevelni a szülőket és fiatalokat. De kitartottunk igyekezetünkben, mígcsak meg nem tanulták a leckét, hogy ha azt akarják, hogy teljes legyen a művelődésük, meg kell osztani az időt a könyvtanulás és a gyakorlati munka ismeretének megszerzése közt. A nap egy részét hasznos munkával töltötték. Megtanulták a föld megtisztítását, művelését, majd házépítést tanultak, amikor játszottak vagy szórakozást kerestek volna. Az Úr megáldotta a diákokat, akik a hasznosság elsajátítására szentelték idejüket. {SpM 444.6}   

Ne az elméleti részt tartsátok legfontosabbnak. Az orvostanhallgatóknak követni kell az előírt tananyagot. Sok igazsággal ellenkező elméletet fognak hallani. Az Úr azt akarja, hogy az orvostanhallgatók szorosan összefonódjanak azokkal, akik hiszik és tanítják az igazságot; s mint segítőik, megtanulhatják a betegápolást, és hogy miként legyenek a betegek hű szolgálatára. Azt akarja, hogy több síkon összekapcsolódjunk azokkal, akik tisztelik és tanítják az igét, s e kapcsolat által a legértékesebb tanításban részesíti őket. {SpM 445.1}   

Így szólhattok: A világ nem ismer el bennünket. De miért baj ez? Isten hatalma tesz benyomást az értelmekre. Véssük mélyebben a hallgatókba, hogy jobban meg kell értenünk, miként ápoljuk a testi szervezetet. Sokan sokkal jobban megértenék e kérdéseket, ha nem kötnék le magukat többéves tanulással anélkül, hogy képzett orvosok és sebészek keze alatt végeznének gyakorlati munkát. Minél teljesebben helyezik magukat Isten irányítása alá, annál nagyobb ismeretet nyernek Istentől. Amint kapcsolatban tartjátok magatokat a minden hatalom forrásával, s amint gondozzátok a betegeket, sugallatok érkeznek gondolataitokba, hogy miként alkalmazhatjátok a jelen esetre a tanulóéveitekben megismert elvekei. {SpM 445.2}   

{SpM 445}