× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Elengedhetetlen Műveltség

{SpM 48}   

1896. december 20. {SpM 48}   

Éjnek idején az Úr némely dolgokat elém tárt a munka, és a megnyíló iskola felől. Azt a világosságot adta, hogy ne alakítsuk egyetlen múltban megnyílt iskola mintájára sem. Mint legfőbb tankönyvet, tanuljuk vizsgálva Isten szavát, hogy megtudjuk, mivé válhat az iskola, ha befogadja és cselekszi Isten igéjét. Ha nem óvakodunk, a lelki nevelés ugyanazon akadályait észleljük, mint amelyek Amerikában akadályozzák iskola-tevékenységünket, mivel rosszul alkalmaztuk s rosszul fontoltuk meg a legfőbb feladatot. {SpM 48.2}   

Földi munkálkodása alatt Krisztusnak kevés követője volt. A vallásos vezetők mértékei és szokásai visszatartották elhívott tanítványait a fejlődéstől, melyben komoly hiányosságaik pótlásánál és eredményességük növelésére részesülhettek volna. A rabbiknál nemzedékről-nemzedékre szálltak a szokások, ezeket emelték főfontosságúvá, a tízparancsnál erősebbé. Így emberek parancsolatait tanították az így szól az Úr-nál értékesebbként. {SpM 49.1}   

Az Úr figyelmeztetett, hogy iskoláink tanítói ne kövessék a battle creek-i tanítók által járt utat. A lelkipásztorok és tanítók ne feledjék ezt el. Népszerű szórakozásokat hoztak be álcázva. Világosság angyalaként a Sátán közelítette meg a helyet, s a leghatásosabban ügyködött. Ha a mű nagy szívéhen levő iskolánál megnyeri a tanítók jóváhagyását, minden újabb iskola követni fogja példáját. A Battle Creeken kelesztett és szentesített kovász elterjeszti az itt bevezetett vonásokat az összes vele érintkező iskolába. {SpM 49.2}   

Az Úr elengedhetetlennek gondolta, hogy igazságosságban intést, helyesbítést és tanítást nyújtson sok minden felől a hetedik napi adventista iskolák igazgatását illetően. Az így nyert világosságot gondosan meg kell fogadni. Ne legyen iskolánkban olyan férfi vagy nő, akinek nincs tapasztalata az Isten szava iránti engedelmességben. Vegyük szigorúan figyelembe az Úr iskoláinknak adott utasításait, mert ha nem lesz némely tekintetben teljesen más itt a nevelés, minta battle creeki, semmi szükség költségbe keverednünk, hogy földet vásároljunk, és iskolát építsünk. {SpM 49.3}   

A Sátán minden iskolában magát próbálta megtenni a tanítók irányítójává. Ő hozta a gondolatot, hogy szórakozásra van szükség. Az azzal a céllal küldött hallgatóknak, hogy evangélisták, lelkipásztorok és hittérítők legyenek, nem kellett volna elfogadni az elgondolást, hogy szórakozás szükséges a testi egészséghez, mikor pedig az Úr eléjük tárta, hogy jobb, ha szórakozások helyett nevelő, testi munkát végeznek. A szórakozások hamar szenvedélyt termelnek ki, mely elveszi a kedvet a gondolkodás és test hasznos, egészséges gyakorlásától. Pedig az ilyen testgyakorlások teszik a hallgatókat hasznossá a maguk és mások számára. {SpM 49.4}   

Fiataljaink éppen erre a favágással, földműveléssel, épületek emelésével csakúgy, mint elméleti műveltséggel nyert nevelésre törekedjenek. Az iskola mellett a lehető leghamarabb nyomdának kell működni, hogy nyomdászatban is képesítést nyújtson. Meg kellene tanulni a sátorkészítést is. Épületeket kell emelni, kőművesmunkát tanulni. A lányhallgatók is sok mindennel foglalkozhatnak. Főzést, varrást, kertészkedést végezzenek. Epret kell ültetni, zöldséget és virágot termelni. Ezeket bízhatjuk a lányhallgatókra a szabad levegőn. Így hasznos munkára nevelődhetnek. A hittérítésre készülők számára elengedhetetlen az átgondolt, szükséges munka. Vezessük be a könyvkötést és más szakmák tanítását is. Ez nem csupán agyat, csontot és izmot foglalkoztat, hanem képesít is. A mai világ legnagyobb átka a tétlenség. Szükségtelen szórakozásokhoz vezet, mely csupán az ént elégíti ki. A tanulók gyakran töltik ezzel az idejüket. Ezentúl részesüljenek más nevelésben, hogy sokoldalú képzettséggel kerüljenek ki az iskolából. Tartsuk szem előtt a hasznos szakmunkák fejlesztését, hogy képességre és tehetségre tegyünk szert. Ezeket Isten munkatársaiként kell fölhasználni. Az ilyen képzettségek szívesen látottá tesznek a külföldi területeken, ahol fontos az egyszerű házak építése. {SpM 49.5}   

Az egyik legfontosabb képesség az ételek helyes főzése, különösen, ahol nem fogyasztanak húst. A húst pótolni kell valamivel, s a pótló ételeket jól kell elkészíteni, hogy ne sírják vissza a húst. Az élet minden gyakorlati oldalán nyert képzés hasznossá emeli fiataljainkat, mikor az iskola után külföldi területekre mennek. Nem kell vendéglátóikra támaszkodniuk főzés és varrás terén, sem hogy azok építsenek házakat számukra. Jó hatásuk is jelentősebb lesz, ha a legjobb módszerekre tudják tanítani a tudatlant, megmutatva, miként érjék el a legjobb eredményeket. Ezt nagyra értékelik majd a szegényebb helyeken. Ha a hittérítők jó munkamódszerekre is tanítani tudnak, ezzel Krisztust fogják kinyilatkoztatni. Azt ilyen hittérítők támogatásához kevesebb anyagi segítség kell, mivel jól használják föl testi erejüket, hasznos, gyakorlati munkával, mint a nevelés elengedhetetlen következményével párosítva tanulmányaikat. S bárhová mennek, amit gyakorlati téren nyertek, szívesen látottá teszik őket, és helyet biztosítanak nekik. Ha ápolnák az Istentől nyert világosságot, a tanulók adósságmentesen hagynák el iskolájukat, mivel hasznosak tudnak lenni, és segítségük értékes lesz. {SpM 50.1}   

Föltétlen értsük meg az egészségügyi hittérítés elméletét. A hallgatók bárhová mennek, értsenek a gyógykezeléshez, mert ezzel mindenhol szívesen látják őket, mivel a föld minden részén ezerféle szenvedés gyötri az embereket. Alapítsunk kórházakat, s így az egészséghez elengedhetetlen testületet hozunk létre. {SpM 50.2}   

Az iskolák egyoldalúan tanítanak. Részesítsük olyan nevelésben a tanulókat, ami sikeres anyagi tervezőkké teszi őket. Sajátítsák el alaposan a nevelés közönséges ágazatait. A könyvvitelt olyan fontosnak kell tekinteni, mint a nyelvtant. Ez a tanulmány a legfontosabb a gyakorlati életben, mégis kevesen hagyják el iskoláinkat a könyvvitel ismeretével. Nem azért van annyi hiba a számlákkal, mintha a számlaírók csalók lennének, hanem mert nem ismerik a könyvvitelt. Nem vezetnek pontos és azonnali feljegyzést kiadásaikról. Ezek a hibák a becstelenek közé helyezik őket, pedig nem szándékosan becstelenek. Sok fiatal a könyvviteli járatlansága miatt komoly bajokat előidéző hibákat követ el. Akik szívükön viselik Isten művét, ne elégedjenek meg azzal a gondolattal, hogy nem követelik meg tőlük a könyvvitelt. {SpM 50.3}   

Sokat jelent az igazi tanulás. Nem a legfontosabb azzal tölteni az időt, hogy kés helyett villával való evésre tanítsanak. Az illemszabályok apró ügyei ne kössék le az időt és erőt. Az eleinte faragatlan és kissé nyegle tanútó hamar túlesik ezen. Ha a tanítók udvariasak, nyájasak és figyelmesek, ha igaz a szívük és lelkük, ha mintegy a menyei mindenség szemeláttára végzik munkájukat, ha Krisztus értelmével bírnak, és a Szentlélek alakítja őket, akkor nem pipiskedő, kényeskedő modorral viselkedek, hanem értékes nők és férfiak módjára. S ha a tanulók előtt ott áll a tanítók helyes viselkedésének példája, ez napról-napra a helyes modorra tanítja őket. {SpM 50.4}   

Némelyek előtt meglepőnek tűnik, hogy ilyen félreeső helyen alapítunk iskolát, mint Cooranbong. Fáradtságos munkába került az elindítása. Ha jól kezdik a munkát, ez időbe és pénzbe kerül. Ám a jól kezdett munka fél sikert jelent. Az első lépések költségesek, de az eddig elérteket megtartva, a helyes irányban haladnak. Nem mindenki elég bölcs ennek belátására. {SpM 51.1}   

Az Úr áldásával a munka elkezdődött, s ezeken az alapokon most mindenki segítségére szükség van. A hallgatókat meg kell tanítani, miként fogjanak a tanuláshoz. A nevelők legyenek tapasztalt férfiak és nők, akik türelmesen tudnak tanítani, s minden előre tett lépésnél a helyes irányban vezetni a tanulókat. Tanítsatok bibliai modort, neveljetek tiszta gondolkodásra és a legszigorúbb becsületességre Ez a lehető legértékesebb műveltség. Példamutatással tartsátok Jézust, a példaképet, örökkön a tanulók előtt. Ez fontos arra nézve, hogy a rátok bízott fiatalokban visszaállítsátok Isten képmását. Tanítók, nincs időtök, nem kötelességetek romlott korunk külsőséges illemeire tanítani, melyek külső megjelenésre és hivalkodásra rontanak. Ez sose találjon helyet iskoláinkban. Másfelől elengedhetetlen a helyes, becsületes, igaz szó. Ezt a javulást, mint nélkülözhetetlent vezessük be. {SpM 51.2}   

A vallásgyakorlatokkal bánjunk a legmélyebb tisztelettel és komolysággal. A tanítás tegyen magasabb rendű, szentebb és vallásosabb, mint amilyenben az iskolákban általában részesítenek. Érdemes fáradozni az emberi természetért. Föl kell azt emelni, magasztossá és finomítottá tenni. Olyan munkát kell elvégezni az elégtelenekért, melyet egyedűi Isten képes. Ékesítsétek belső szépséggel őket, hisz ez nagy érték Isten előtt. A tanítók együttműködhetnek ebben Istennel. Istennek Jézus Krisztusban levő kegyelme által üdvösséget és halhatatlanságot hozva világosságra, a tanítók együttműködhetnek Istennel, nevelni tudják az Úr örökségét, nem az illemszabályok kicsinyes dolgaira, hanem az üdvösség és istenfélelem tudományára. A halhatatlanság utolsó simítása által ez a végső elváltozásra készíti elő Isten fialt és lányait. A mennyben majd alaposabban tovább folyik az idelenn, iskolákban elkezdett nevelés. Tanulók leszünk az egész örökkévalóságon át. {SpM 51.3}   

A tanuló a szelíd és csöndes lélek benső ékessége által törekedjék alkalmassá válni, mert ez nagy érték Isten szemében. Ezért igyekezzen szorgalmasan kiaknázni a lehetőségeket és előjogokat, hogy a lehető legtöbb ismeretet elnyerje, mely minősíteni fogja az eljövendő világ magasabb, magasztosabb életére. Isten képességei teljes fölhasználását és művelését várja el a fiataltól. A legmagasabb fokig vegyék igénybe az értelem, a lélek és a test képességeit, hogy megértsék Isten szavát, s helyes ismeretük legyen azokról az emberekről és viselkedés-módjukról, akiket Isten az ő választottainak választott, akik majd elnyerik a jól van-t a Mester ajkáról - akik Isten mennyei családját fogják alkotni. Ezt mindenki végezheti. Némelyek képtelenek az ügyigazgatásra vagy szervezésre, mégis együttműködhetnek az idelenti iskolában azokkal, akiknek tehetségük van e fontos föladathoz. {SpM 51.4}   

A tanítók neveljék a fiatalokat annak megértésére, hogyha befogadják Krisztust és hisznek benne, akkor ő szoros kapcsolatra hozza őket Istennel, hogy a menny legmagasabb méltóságaival érintkezzenek, s egyesüljenek Gábriellel, a kerubokkal és szeráfokkal, angyalokkal és főangyallal. "Megmutató nekem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyi székéből jővén ki. Az ő utcájának közepén és a folyóvízen innen és túl életnek fája volt, mely tizenkét gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a báránynak királyiszéke benne lesz; és az ő szolgái szolgálnak néki; és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké." (Jelenések 22:1-5.) {SpM 52.1}   

Üdvöznőnk tanításaiban nem bátorított senkit, hogy vallásos iskolákba lépjen, mert gondolkodásukat megrontanák az ezt momondják-okkal és mondva van-okkal. Az Úr többet tud elérni azok értelmével, akik nem járnak hitetlen írókat tanulmányozó iskolákba. Az Úr kinyújtja kezét, hogy eltávolítsa e tankönyveket, s az ó és újszövetségi írásokat helyezze helyükbe. Akik kutatják az írásokat, mivel az Isten igéje, akik készek ásni az igazság, mint rejtett kincs után, azok az egyedül Istentől eredő bölcsességet nyerik el jutalmul. Ha nem támaszkodnak éleselméjűségükre, ha nem bíznak meg kitalálásaikban s értelmük állítótagos gyümölcsözőségében, ha az Úr kezébe adják gondolkodásuk foglalkoztatását, s Krisztussal hordoznak egyazon igát, nem fognak olyan lépéseket tenni, ahol Jézus nem jár előttük. {SpM 52.2}   

Az legyen életünk célja, hogy engedelmeskedjünk Krisztus hívásának: "Kövess engem." Akik tisztán és túl sok apró tételtől mentesnek tartják meg értelmüket, akik átadják értelmük erejét azoknak a pontoknak, melyek nem az ő szemszögükből, hanem az Isten által küldött világosságból fogadnak el, azok szüntelenül növekedni fognak az ismeretekben. Ez a tudás egyenes vonalakon fogja irányítani őket. Visszapillantva hálákat tudnak adni Istennek, hogy tanulókészséggel annak ismeretét és megértését választották, amit az Úr mondott szolgájának. {SpM 52.3}   

Tanulmányozzátok és tanítsátok Isten szavát. Beszéljetek Istennel, igéje közvetítésével. Ez át fogja alakítani jellemeteket. A valamikor fontos eszmék és szokások meg fognak változni. Isten szava legyen a tankönyvünk. Igéjéből tudunk meg mindent a jobb hazáról és a mindenki számára elengedhetetlen előkészületről, hogy bebocsátást nyerjünk Isten országába és az örök élet birtokosa legyünk. Az igéje iránti jókedvű és készséges engedelmesség egész lényeteket megnemesíti. {SpM 52.4}   

E. G. White {SpM 52}