× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Kényúr Legyen-e Az Ember

{SpM 435}   

1908. május 26. {SpM 435}   

A washingtoni tanács tisztviselőinek! {SpM 435}   

{SpM 435}   

Bátorító levetet olvastam Magan és Sutherland tanároktól a közelmúltban tartott washingtoni tanácskozásról. Nagyon hálás vagyok a jó hírekért a tanácskozás felől. {SpM 435.1}   

Nagyon hálás voltam, hogy erőfeszítéseket fognak tenni a huntsville-i és Madison iskola javára. Régóta várnak mindketten a szükséges segítségre, s komoly igyekezetet kell kifejteni, hogy pótoljuk az elmulasztott időt. {SpM 435.2}   

Mikor olvastam az Advent szemle és szombat hírnökben a határozatokat, sok korlátozást helyezve az ínséges mezőkön építendő intézmények számára pénzt gyűjtők elé, sajnálkoztam a rengeteg korlátozás felől. Ez nem is lehet más, mint szomorú, mert ha csak Isten megtéritő, átalakító kegyelme be nem jön a tanácsokba, területi értekezletekbe, ezek olyan irányt vesznek, mely nem lehet Istennek tetsző. Elegünk van a megtiltás szelleméből. {SpM 435.3}   

Ejfél után nem bírtam aludni. Fölébredtem, hordozva az üzenetet vezető embereinknek, hogy törjenek össze minden igát, mely fékezné és korlátozná a harmadik angyal üzenetének hatalmát. Üzenetek hangzottak el rendkívüli nagylelkűségre, melyre olyan nemesen felel népünk, így bizakodás és bála érzületére kell vezetnie benneteket, ahelyett, hogy igákat raknátok Isten szolgái nyakára. Követelményeiteket mindenkor Isten Szentlelke írja elő. Mikor a Világtanács tisztviselői hagyják, hogy ily korlátozásokat hozzanak, azt bizonyítják, hogy tisztább lelki látásra van szükségünk - hogy a mennyei kenet nincs rajtunk. {SpM 435.4}   

Beszámoltak nekem a rendelkezésről, mely nem viseli magán Isten hitelesítését. A tilalmak minden egyesét el kell távolítanotok, melyeket azokra helyeztek, akik el akarnak menni és hirdetni városokban a rövidesen beköszöntő ítéleteket. Senkit se akadályozzatok, hogy hordozza a világnak a jelen igazság üzenetét. A munkások Istentől fogadják el utasításaikat. Mikor a Szentlélek indít valakit valamely munka végzésére Istenért, hagyjátok az ügyet őrá és az Útra. Az Úr utasított, hogy így szóljak hozzátok. Törjetek össze minden igát, mely akadályozza, hogy az üzenet hatalommal menjen előre a városokban. Az igazság városokban való hirdetése anyagiakba kerül, de anyagiakat is fog behozni. Sokkal nagyobb munka lett volna elvégezve, ha némelyek nem tartották volna szemmel, és nem akadályozták volna őket, hogy anyagiakat gyűjtsenek az Úr munkájának folytatására. {SpM 435.5}   

Rosszul képviseli az Úr irgalmasságát és kegyelmét az irányzat, mely akadályozza Isten kegyelmének üzenetét, hogy eljusson az egész világra. Kényúr legyen-e az ember embertársa fölött? Magára vegye-e a felelősséget, hogy így szóljon: Nem mehettek oda? Inkább szóljunk így a munkálkodni kívánókhoz: Mindenkor előjogotok fáradozni a lelkekért, s hogy kérelmekkel forduljatok Istenhez értük. "Bármit tesztek is szóval vagy cselekedettel, tegyétek az Úr Jézus nevében, hálákat adva Istennek, az Atyának őérte. És amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa." "Mindezek fölébe öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben; és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén szívetekben az Úrnak." A Szentlétek munkálkodik az emberi értelmeken. Akikre a Lélek a munka terhét fekteti, s jó a hírnevük a gyülekezetben, bátoritsátok őket az új mezőkre való behatolásra. Az Úr munkája hadd törjön hatalommal előre. Buzdítsátok a népet, hogy készítsék elő az Úr útját és egyengessenek sima útat Istenünk előtt a pusztában. {SpM 436.1}   

Az igazság ellenségei szentségtelen erejükkel arra törnek, hogy fékezzék az üzenet előretörését. A világ egyházait a tévtanok mákonyával kábítják. A nagy csaló eltökélt erőfeszítéseket tesz, hogy beködösítse az emberek értelmét. Senkit se csüggesszetek el, aki figyelmeztetni akarja a pusztuló világot. Isten ügye olyan emberek fáradozását igényeli, akiknek van hitük, imádkozni tudnak, s egyszerűen tudják megnyitni az írásokat az emberek előtt. {SpM 436.2}   

Félelmetes ámítás üli meg az emberi értelmet. Még a bizalom tisztségeit betöltők közt is nem mindenki hűséges. Mégse hagyjátok magatokat aludni. Az igazság világosságának égő lámpásként kell előrehaladni. {SpM 436.3}   

Ha vezetőink megértenék az éj óráját, nem hagynák megmunkálatlanul a városokat, nem lennének hajlandók oly keveset tenni, hogy megváltoztassák a dolgok jelenlegi állapotát a világon. Isten elvárja minden Krisztusban hívő lélektől, hogy menjen és teremjen sok gyümölcsöt. Elvárja, hogy buzgón végezzen lélekmentést, legyen hű családi körében, tanulóéveiben és gyülekezeti kötelességeihez. Akik keresztség által Krisztus követésére kötelezték magukat, akik hitvallást tettek, hogy magukra öltik Krisztus igazságosságának, isteni jellemének palástját, fontolják meg Isten küldötte szavait: "Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, az odafdnnvalókat keressétek, ahol Krisztus ül, az Isten jobbján." {SpM 436.4}   

Legyen kevesebb száraz igehirdetés, és több lelkünk imában való megalázásából, Isten kereséséből. Jaj, bárcsak érzékelnénk Krisztusra utaltságunkat, s hogy élő hittel igényeljük jelenléte ígéretét. {SpM 436.5}   

Vannak lelkészeink, akik igaz teherhordozók, kiknek szíve imában Isten hez emelkedik, s az udvar és oltár között sírnak, mondván: "Légy kegyelmes oh Uram, népedhez, ne bocsássd szidalomra örökségedet." Kevés a buzgó. Viszont sokan vannak, akiknek alig van fogalmuk, hogy mily nagy a szükségük Isten áldására. {SpM 437.1}   

Éjjeli látomásban összegyűlt lelkipásztorokkal voltam. Néhányan megalázták magukat Isten előtt, bevallva bűneiket. Zokogtak és esedeztek Isten előtt, hogy legyen kegyelmes az Úr az ő népéhez, ne adja gyalázatra örökségét. A többség viszont nem érezte kötelességének, hogy közel húzódjék az Úrhoz. Körülnéztem, a terhek hordozóit keresve, de kevesen hordoztak valódi terhet a lelkekért. Akiknek a legbuzgóbban kellett volna keresni az Urat, nem fordultak hozzá megtört szívvel és alázatos lélekkel. Míg néhány lelkész megtörten hívta az Urat, s le voltak terhelve, mint a szekér a kévék alatt - sokak szíve érintetlen volt. Milyen elszámolást kell ezeknek adni, akik a bizalom szent helyeit foglalják el, mégis alig, vagy semmi terhet sem hordoznak a pusztuló lelkekért! {SpM 437.2}   

Nagy a szükség a megújulásra, javulásra sorainkban. A területtől fizetést fölvevő igehirdetők vessék föl maguknak a kérdést: Hű munkás vagyok-e? Lelki segítség vagyok-e a gyülekezet számára? Vannak, akik nagy fizetést követelnek, de kevés lelket hoznak az igazságba, hogy állhatatosan s igazul álljanak az ige elveihez. Ideje megalázni szívüket az Úr előtt, és szókimondó, meggyőző bizonyságot hordozni a nép elölt. Ideje buzgón fáradozniuk, hogy növeljék a gyülekezetek tagságát, mindenkit a mai időknek szóló igazság megértésére vezetve. Az Úr élő tagokat kíván gyülekezetében, akik bátorítják egymást a hű szolgálatra. {SpM 437.3}   

{SpM 437}