× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Iskoláink Célja

1908, május 15. {SpM 432}   

{SpM 432}   

Gyorsan közeledünk a történelem végső válságához, s fontos megértenünk, hogy az iskoláink-ajánlotta tanulás-előnyök ne legyenek olyanok, mint a világi iskoláké. A világi iskolák időbeosztását se kövessük. A hetediknapi adventista iskolák tanítása vezessen az igazi alázat gyákorlásához. Beszéd, ruházkodás, étrend és a másokra gyakorolt hatás terén lóssék meg az istenfélelem egyszerűsége, őszinte odaadása. {SpM 432.1}   

Tanítóink értsék meg a munkát, melyet végeznünk kell eme utolsó napokon. Az iskoláinkban, gyülekezeteinkben, kórházainkban nyújtott nevelés körvonalazza világosan a csodálatos, nagyszerű munkát, melyet el kell végeznünk. Értessük meg a tanulókkal, hogy ki kell gyomlálnunk minden Isten szavával ellenkező, világi szokást s gyakorlatot, s helyükbe az isteni természet pecsétjét viselő cselekedeteket állítani. Nevelő, tanító munkánk mindig viselje Fnagán a menny lenyomatát, így nyilvánítsa ki az isteni tanítás és nevelés felsőbbrendűségét a világ műveltsége fölött. {SpM 432.2}   

Némelyek előtt lehetetlennek tűnik e teljes átalakulás. De ha ez így lenne, miért költsünk kísérletezésre, hogy keresztény neveléssel próbálkozzunk? Az igazi keresztény nevelés mibenlétének ismerete vezessen mindenkor a jellem szigorú tisztaságának keresésére. Minden érintkezésünknél emlékezzünk, hogy a mennybe való elváltozásra készülünk, tanuljuk meg az ég elveit; véssük a jövő élet fennsőbbségét a diákok értelmébe. Amelyik tanító elmulasztja ezt bevenni tanításába, jórészt elmulasztja, hogy részt vegyen a jellemfejlesztésben, mely kivívhatja Isten helyeslését. {SpM 432.3}   

Illés korai munkája az volt, hogy sorra látogassa Izrael prófétaiskoláit, s tanítsa a tanulókat. Ezt elvégezve tüzes szekéren fölment a mennyei udvarokba. Amint a világ ma egyre inkább a Sátán hatása alá esik, Isten igaz gyermekei egyre jobban kívánják, hogy Isten tanítsa őket. Olyan tanítókat fogadjunk, akik mennyei mintára alakítják a fiatalok jellemét. Az ilyen tanítók légköre mellett a balga és jelentéktelen gyakorlatok Isten gyermekeinek szokásaira és méltó cselekedeteire lesznek fölcserélve. {SpM 432.4}   

Amint a világ gonoszsága egyre inkább kidomborodik, s a gonoszság tanításai egyre jobban kifejlődnek és elfogadottá válnak, Krisztus tanításainak elő kell tűnniük, megtért férfiak és nők életében megtestesülve. Angyalok várják, hogy együttműködjenek a munka összes területén. Ezt ismételten elém tárta az Úr. Isten mai népe, a valóban megtért emberek, a hű tanítok vezetésével tanulják meg az ég Istene által értékelt leckéket. {SpM 432.5}   

Nevelőintézeteink legfőbb kötelessége ma olyan példával elöljárni, mely tisztességet hoz Istenre. Emberi eszközökön át, szent angyalok ügyelnek föl a munkára, s minden rész viselje az isteni kitűnőség jellegét. Tegyétek Isten igéjét a tanulmány fő tankönyvévé, hogy a tanulók megtanuljanak minden szóval élni, mely Krisztus szájából való. {SpM 433.1}   

Egészség-intézményeink, kiadóink és iskoláink, legyenek egyre jobban az adott isteni minta szerint igazgatva. Mikor Krisztust ismerik el munkaerőnk fejének, intézményeink egyre alaposabban meg lesznek tisztítva minden közönséges, világi gyakorlattól. A külsőségesség és tettetés, a sok műsor, mely iskoláinkban volt, nem talál helyet, mikor a tanítók és tanulók Isten akaratát iparkodnak teljesíteni a földön, amint a mennyben is az történik. Krisztus, mint a főfáradozó, isteni rend szerint fogja alakítani a jellemeket. S a tanítók és tanulók megértve, hogy a menny felsőbb iskoláira készülnek, sok mindent félretesznek, amit most szükségesnek vélnek. Krisztus módszereit fogják fölmagasztalni és követni. {SpM 433.2}   

Amibe csak a keresztény hozzáfog, szője mindenbe az örök élet gondolatát. Ha a végzett munka mezei vagy gépi, akkor is a mennyei minta szerint végezhető. Igazgatóink és tanítóink előjoga minden cselekedetükkel Isten Lelkének vezetését ki nyilatkoztatni. Krisztus kegyelme által minden gondoskodás megtörtént a keresztény, krisztusi jellem tökéletesítésére, s Istent magasztalja, mikor népe minden társas és üzleti dolgában a menny elveit nyilatkoztatja ki. {SpM 433.3}   

Az Úr a hegyen Mózesen át fontos leckét adott mindenkori népének. Fontos utasításban részesítette Mózest a szent sátor építésére. Ennél a vállalkozásnál tökéletességet várt el minden részletben. Mózes jártas volt az egyiptomiak összes tudományában, ismerettel rendelkezett Isten felől, és az Úr látomásokban kinyilatkoztatta neki szándékait. {SpM 433.4}   

Egyiptom fogságban tartotta Izraelt minden napjaiban, s noha lángeszű emberek voltak köztük, nem tanulták azokat a mesterségeket, melyekre a szentsátor építésénél szükség volt. Ismerték a téglakészítést, de nem értettek az arany és ezüstművességhez. Miként készüljön hát el a szentsátor? Ki alkalmas ezekhez a dolgokhoz? Ezek a kérdések nyugtalanították Mózest. {SpM 433.5}   

Akkor maga Isten elmondta, miként végezzék el a munkát. Néven nevezett néhány embert egy-egy munkára. Bésaléel legyen az építész, a Júda törzséből - mely törzset Isten örömmel megtiszteltetésben részesített. {SpM 433.6}   

"És szóla az Úr Mózesnek mondván: Íme, név szerint meghívtam Bésaléelt, a Húr fiának, Urinak fiát a Júda nemzetségéből. És betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez; hogy tudjon kigondolni mindent, amit aranyból, ezüstből, rézből kell formálni, és foglaló köveket metszeni, fát faragni, és mindenféle munkát végezni. {SpM 434.1}   

És íme Aholiábot is, Akhiszamáknak fiát a Dán nemzettségéből, mellé adtam; és adtam minden értelmesnek szívébe bölcsességet, hogy elkészítsék mindazt, amit neked megparancsoltam. A gyülekezet sátorát, a bizonyság ládáját, a fölibe való fedelet, és a sátornak minden edényét. Az asztalt és annak edényeit, a tiszta gyertyatartói, és minden hozzávalót, s a ftistölő oltárt. Az egészen égőáldozat oltárát és annak minden edényit, a mosdómedencét és annak lábát. A szolgálathoz való ruhákat, Áron papnak szent öltözeteit, és fiainak öltözeteit, a papi szolgálatra. A kenetnek olaját, és a jó illatú füstölő szert a szentséghez. Mindent úgy csináljanak, amint néked parancsoltam." {SpM 434.2}   

Az Úr egyenességet vár el a legkisebb, csakúgy, mint a legnagyobb ügyben. Akiket végül is elfogad a mennyei udvar gyermekeiként, olyan férfiak és nők lesznek, akik a földön Isten akaratát akarták megvalósítani minden részletben, akik a menny lenyomatát törekedtek helyezni minden földi cselekedetükre és munkájukra. Hogy a földi szentsátor a mennyeit jelképezze, tökéletesnek kellett lennie összes részletében s a legkisebb részletben is a mennyei mintát követnie. Így van ez azok jellemével, akik a menny szemében végül elfogadhatók, Istennek tetszők lesznek. {SpM 434.3}   

Isten Fia lejött a mennyből, hogy az emberek példát láthassanak benne a tökéletes jellemre, mert Isten egyedül ezt fogadja el. Krisztus kegyelme mindenről gondoskodott az emberi család üdvözülése számára. Minden ügyletnél, melyre a keresztény lép, lehetséges, hogy az olyan tiszta legyen, mint Krisztus cselekedetei. S a Krisztus jellemének erényeit elfogadó s érdemeit magáévá tevő lélek olyan becses Isten szemében, mint szeretett Fia volt. Az őszinte és romlatlan hit olyan előtte, mint az arany, tömjén és a mirrha, a keleti bölcsek ajándéka a betlehemi gyermeknek, s a bizonyíték a hitükre, hogy ő a megígért messiás, Isten fölkentje. {SpM 434.4}   

{SpM 434}