× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Családi Iskolák

1908, május 17. {SpM 430}   

Amint a jövőben gyülekezeti iskolákat alapítunk, olyan munka is vár ránk, melyet nem végeztünk a múltban. Aki csak teheti, részesüljön családi iskolánk előjogában. Jó lenre, ha néhány egymás közelében lakó család istenfélő tanítót alkalmazna, aki segíteni tudna a szülőknek a gyermeknevelésnél. Ez komoly előny lenne, s Istennek tetszőbb, mint amit eddig követtek, mellyel eltávolítják a fiatalokat családi körükből, távoli nagyobb iskolánkba küldve őket. A gyülekezet tagjai összefogva olcsó épületeket emelhetnek, s bölcs tanítót fogadhatnak az iskola számára. {SpM 430.1}   

Kis gyülekezeteinkre szükség van. S a családokban a gyerekekre is szükség van, hogy segítsenek otthon a tanulás után. A keresztény családi kör a legmegfelelőbb hely a gyermekeknek, mert ott a szülők fegyelmezése alatt állnak, ami az Úr rendje. A tanítók és szülők becses előjoga megtanítani a gyerekeket, hogy Urunk példájának követése által igyanak Krisztus életének öröméből. Isten azt akarja, hogy szent fontosságuk szerint fontoljuk meg ezeket. A megváltó korai évei hasznos évek voltak. Anyja támasza volt a családban. S mikor családi kötelességeit végezte s az asztalos gyalupadján dolgozott, ugyanolyan bizonyosan hivatása kötelességeit töltötte be, mint mikor nyilvános szolgálatát végezte. {SpM 430.2}   

Nem szükséges, hogy a fiatalok hittudományos, vagy közép és főiskolára rohanjanak családi felelősségeiktől, hogy a létra legfelső fokára jussanak. Ne feledjük, hogy a családokban általában tanításra váró fiatal gyerekek vannak. Az idősebb mindenkor törekedjék segíteni a fiatalabbakat. A család idősebb tagjai tartsák az Úr szőlőjének ezt a részét művelésre váró területnek, s tökéljék el, hogy legjava tehetségüket veszik igénybe a családi kör vonzóvá tételére, s az ifjabbakkal való türelmes bánásmódra. {SpM 430.3}   

Fiatalok vannak családi köreinkben, akiket az Úr minősített, hogy átadják tudásukat másoknak. Ezek törekedjenek frissen tartani a lelki leckéket, hogy továbbadhassák elnyert tudásukat. Ha a család idősebb tagjai tanulókká válnak a gyerekekkel, az Úr új gondolatokat sugallna nekik, s a tanulás órái a kimondott öröm, nem csupán a lelki haszon órái is lennének. {SpM 430.4}   

A gyermekkor gyöngéd évei a szent felelősség évei az apák és anyák számára. A szülőknek szent kötelességet kell teljesíteni gyermekeik tanításával, hogy azok is segítsenek viselni a családi kör terheit, s elégedjenek meg a sima, egyszerű, jó, takaros és nem költséges ruházattal. A szülők követelményei legyenek mindig méltányosak, fejezzenek ki szeretetet, nem botor engedékenységgel, hanem bölcs utasítással. Tanítsák gyermekeiket nyájasan, szidalmazás és akadékoskodás nélkül, a szeretet selyemköteleivel láncolva magukhoz a kicsinyek szívét. Az apák, anyák, tanítók, idősebb fivérek és nővérek váljanak szerető sereggé, hogy fönntartsanak minden lelki érdeklődést, üdvös légkört teremtve a család körében, s az iskolai életben, mely az Úr tanításaival és intelmeivel neveli, neveli az ifjabb gyermekeket. {SpM 430.5}   

Gyermekeink az Úr tulajdonai - áron vétettetek meg. Ez a gondolat legyen az értük való fáradozás legfőbb rúgója. Üdvösségük, megmentésük biztositásának s a kísértés útjából való távoltartásuknak legjobb módszere, az Isten igéjében való állandó tanítás. S amint a szülők gyermekeikkel tanulóvá válnak, észreveszik, hogy az igazság ismeretében való növekedésük meggyorsul. A hitetlenség szertefoszlik, a hit és cselekedetek megnövekednek; a bizonyosság és bizalom mélyül, amint így, követve, megismerik az Urat. Imáik átalakulnak, buzgóvá, őszintévé válnak. Krisztus a gyülekezet feje s népének támasza; megadja, meg akarja adnia kellő kegyelmet, kegyességet és erőt azoknak, akik bölcsességért és tanításért keresik őt. {SpM 431.1}   

Az apák és anyák érezzék, hogy családi körük lélekmentőivé kell válniuk, mentesen tartva a család légkörét a rideg, elhamarkodott beszédtől, s a családi kör iskoláját olyan helynek tartani meg, ahol Isten angyalai beléphetnek, áldást oszthatnak s eredményessé tehetik a kifejtett igyekezetet. {SpM 431.2}   

A szülők fogjanak össze, hogy helyet teremtsenek gyermekeik mindennapos tanításához, olyan tanítókat választva, akik tanító kézséggel bírnak, s akik Krisztus szolgáiként növekednek az ismeretekben, miközben tanítanak. A tanító, aki Isten szolgálatára szentelte magát, határozott eredményt tud elérni a lélekmentő szolgálatban, a gyerekeket is ezekre tanítva. Az apák és anyák működjenek közre a tanítókkal, buzgón fáradozva gyermekeik üdvösségén. Ha a szülők megértik e kicsiny iskolák fontosságát, hogy végezzék, amit az Úr ma el akar végezni, akadályozni fogják az ellenség terveit. {SpM 431.3}   

{SpM 431}