× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

BŰNÖS VISSZAESÉS AZ EGÉSZSÉG-MEGÚJULÁS TERÉN

{SpM 426}   

1908. március 29. {SpM 426}   

Daniells vénnek, a mű elnökének! {SpM 426}   

Kedves testvér! {SpM 426}   

Megkaptam leveledet Chicagóból, megállapítva, hogy összejöveteli helységre van szükség Takoma Ligetben, a mű új szívében. Furcsának tűnik, hogy a takoma ligeti testvéreknek nincs megfelelő imaházuk. Egyetértek veled, hogy már előbb gondoskodni kellett volna alkalmas imaházról, tekintettel az ott lakó nagyszámú hívőre. {SpM 426.5}   

Határozott munkát kell végezni Washingtonban. Mégis egyes testvérnek, akinek messze előrehaladottnak kellene lenni a lelkiekben, nem Isten tervét valósítják meg, hanem a maguk kitalálásait követik. Isten megtérítő hatalmának kell megragadni a munkásokat az iskolában, a kiadónál s a gyülekezetekben. A mű vezetői értsék meg a mély és komoly benső lelki munkát, melyet el kell végezniük, mielőtt mennyei benyomást tudnának tenni a fiatalok értelmére, mely az Úrhoz fordulásra vezetné őket, emberi akaratukat összetörve, s igaz btinbánattal, valódi megtéréssel keresnék őt. {SpM 427.1}   

A washingtoni és más helyeken levő iskoláink felelős munkásai ne feledkezzenek meg róla, hogy segítségre szoruló ezrek és ezrek élnek a városokban. A munkások idézzék emlékezetükbe Krisztus szavait: "Ti vagytok a világ világossága; a hegyre épült város el nem rejthető." "Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét vesztette, ugyan mivel sózzák meg." Csodatevő Isten az Úr Jézus, s nekünk őt kell támaszunkká tennünk, tőle kell függnünk. {SpM 427.2}   

Miután Krisztus a mennybe ment s leült Atyja jobbján, a tanítványok elindultak csodatettek, jelek kíséretében, és hirdették az igét. Az Úr ma munkásokat minősít, hogy vegyék fel az egészségügyi lélekmentést. Békés lelkű férfiakat és nőket hív, akik Jézustól tanulnak, akik készek követni utasításait, akik napról-napra az Úrra várnak, hogy megismerjék akaratát. Készek menni, ahová küldik őket, s végezni a szükséges munkát. {SpM 427.3}   

Utasított, hogy üzenetet hordozzak népünknek az egészség megújulásról, mert sokan bűnös módon visszaestek a megújulás iránti régebbi hűségüktől. Semmibe veszik az Úrtól jött fényt. {SpM 427.4}   

Igaz megújulásnak, jobbra fordulásnak kell beköszönteni a washingtoni hívőkhöz az egészséges életmód ügyében. Ha a hívők fönntartás nélkül átadják magukat Istennek, az Úr el fogja fogadni őket. Ha elfogadják az evés-ivás terén a mértékletes elveket, melyeket az egészségügyi megújulásának világossága hozott hozzánk, gazdag áldásban részesülnek. Akik tanításban részesültek a húsfogyasztás rossz, ártalmas voltáról, a tea, kávé, és nehéz, egészségtelen készítmények fogyasztásáról, s akik eltökélték, hogy áldozathozatallal szövetségre lépnek Istennel, nem folytatják bűnös kielégüléseiket olyan ételekkel, melyekről tudják, hogy egészségtelenek. Isten megköveteli étvágyatok megtisztítását, s lemondás gyakorlását a nem jó dolgok területén. {SpM 427.5}   

Ez a benső lelki munka és külső javulás, melyet el kell végezniük, mielőtt tökéietesített népként állhatnának előtte. Isten világos fényt nyújtott a táplálék természetéről, melynek étrendünket kell képeznie. Utasított az egészségtelen táplálék jellem-beállítottságra tett hatásáról. Engedelmeskedünk-e az adott tanácsoknak és intéseknek? Népünk közül ki kész aláírni az ígéretet, hogy elveti a húsételeket, teát, kávét és minden ártalmas táplálékot, s a szó legteljesebb értelmében egészségügyi javító, újító lesz? {SpM 427.6}   

Ha a húsételek fogyasztása javunkra válna, nem intézném hozzátok ezt a fölhívást, de tudom, hogy nem vállk. Ártalmasak a testi szervezetre, s meg kell tanulnunk, meglenni nélkülük. {SpM 428.1}   

Az egészségügyi megújulás elveitől való bűnös visszaesésekkel népünk megismétli Izrael népének pusztai történelmét a negyven éves vándorlásuk idején. Akik továbbra is a maguk feje után mennek, kedvükre esznek és isznak, fokozatosan hanyaggá válnak a jelen igazság más részeit érintő, Úr által adott utasítás felől is; s kétségkívül azt fogják learatni, amit elveznek. {SpM 428.2}   

Az Úr utasított, hogy iskolásainknak nem szabad húsételeket vagy más ételkészítményeket tálalnunk, melyek háborút okoznak a gyomorban. Ne tegyetek eléjük olyat, ami növeli az élénkítőszerek kívánását. {SpM 428.3}   

Fölhívásokkal fordulok a fiatalokhoz, és idősebbekhez. Tagadjátok meg étvágyatoktól az ártalmas dolgokat. Szolgáljátok az Urat áldozathozatallal. A jóra való változás kezdődjék el Washingtonban, s onnan terjedjen más helyekre. Tudom, miről írok. Ha népünk között terjesztenék a mértékletesség ígéretet, mely gondoskodik a húsételektől, teától, kávétól s más ártalmasnak tudott ételektől való tartózkodásról, nagyszerű és jó munka lenne elvégezve. Megkérdelek most, készek vagytok-e közreadni ilyen ígéret íveket? Az ígéretek által megtakantott javak, ha Isten ügyének fejlesztésére fordítanánk, sok lélek megmentésével lenne megáldva. {SpM 428.4}   

A gyerekek is vegyenek részt ebben a munkában. Mindnyájan az Úr családjának tagjai vagyunk, s az Úr azt szeremé, hogy gyermekei - öregek, fiatalok, ígérjék meg, hogy megtagadják étvágyukat, s megtakarítják a javakat imaházak építése és lélekmentő támogatása céljából. {SpM 428.5}   

Így kell szólnom a szülőkhöz: Helyezzétek az Úr kincstárába a lemondás által megtakarított pénz egy részét, s akkor lesz mivel végezni Isten munkáját. {SpM 428.6}   

Sokan úgy érzik, hogy nem lennének meg húsételek nélkül. De ha akik az Úr oldalára helyezik magukat, eltökélnék, hogy engedelmeskednek utasításainak, erőben és bölcsességben részesülnének, mint Dániel és társai. S az áldozat kicsiny tetteivel nyert összegek többet megtesznek a mű fölépítéséért, mint a nagyobb összegek, melyek nem szólítottak lemondásra. {SpM 428.7}   

Bizonyos vagyok benne, hogy ha Washingtonban elkezditek ezt a javulást, az iskolában, nyomdában s munkaerőnk közt, az Úr segít olyan ígéret megfogalmazásában, mely segíteni fogja népünket, hogy visszatérjenek eltévelyedéseikből az egészségügy megújulása terén. S amint az Úr akaratát törekszel megvalósítani ebben, Isten világosabb gondolkodást ad, hogy mit tesz érted az egészség megújulása. {SpM 429.1}   

Utazásaimban többektől hallottam, hogy White testvérnő megváltoztatta nézetét az egészségügy megújulásáról. Szeretném, ha mindenki tudomásul venné, hogy ma is ugyanazt a bizonyságtételt kell hordoznia, mint valaha. {SpM 429.2}   

Vannak fontos tisztségek betöltői, akiknek, noha az egészségügyi megújulás magasztos talapzatán kellene állni, mégis visszautasították, hogy kövessék a világosságot. Eljárásuk nem Istennek tetsző. Forduljanak az Urhoz, és példamutatásukkal ne legyenek többé kísértés mások számára. {SpM 429.3}   

Mivel a tekintélyes férfiak bűnös étvágy kielégítése terén rossz példával járnak elől, az igazság nem tett oly mély benyomást a szívekre, mint tenne. Fölhívlak benneteket, mutassatok jó példát az önmegtagadásra. Vágjatok el minden szükségtelen és bűnös kielégülést, hogy Isten az ő helyeslésével és elfogadásával áldhasson meg benneteket. {SpM 429.4}   

"Ha valaki utánam, akar jönni - mondta Jézus - tagadja meg magát, vegye föl keresztjét naponta és kövessen engem." Kövessük az Üdvözítőt egyszerűségében, őszinte odaadásában és lemondásában. Szavunkkal és szent élettel emeljük magasra a Kálvária emberét. Az Üdvözítő nagyon közel jön azokhoz, akik Istennek szentelik magukat. Ha volt idő, mikor szükségünk volt a Szentlélek szívünkön és életünkön való munkálkodására, az most jött el. Krisztus egyénenként szól hozzánk: "Én tartom kezemben jobbodat, én, aki halott voltam, s most élek - íme örökre életben vagyok." {SpM 429.5}   

Határozott üzenetet kelt hordozni népünk számára az egészség megújulása félői. Igazodjunk az egyenes vonalakhoz, hogy imáinknak ne legyen akadálya. Isten nem dicsőül meg az olyan igehirdetők élete által, akik nem élnek teljesen e javulás-elvek szerint. Azokak viszont, akik Krisztus igazságosságát, igaz életét, a krisztusi jellemet öltötték magukra, kinyilatkoztatja magát. Ébredjünk most föl tehát, s összes iskolánkban kövessük szorosan az Isten által elvek felől nyújtott világosságot. {SpM 429.6}   

Főzőiskolát kell fölállítani sok gyülekezésünknél. Gyerek-csoportokat kell a mértékletesség és lemondás értékére tanítanunk. 1908-ban tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy minden téren előrevigyük Isten munkáját. {SpM 429.7}   

{SpM 429}