× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Felelősségek Hordozóihoz Washingtonban És Más Központokban

{SpM 419}   

1908. január 6. {SpM 419}   

Isten üzeneteket adott nekem a washingtoni és más helyeken súlyos felelősségeket hordozó férfiak számára. Annak ideje van most, mikor Isten munkája a legnagyobb bölcsességgel, önzetlenséggel és a legszigorúbb becsületességgel legyen végezve, minden egyházterületünkön, amikor a munkásoknak a legfigyelmesebben meg kell tartani Isten törvényeit, a Szentlélek irányítása alatt járva és munkálkodva. {SpM 419.3}   

Istennek férfiakra és nőkre van szüksége, akik Krisztus egyszerűségével, őszinte odaadásával munkálkodnak, hogy az igazság isméretét azok elé tárják, akiknek az ige átalakító erejére van szükségük. De mikor pontosan előítják, hogy a munkások az üzenet hirdetésénél milyen modon fáradozzanak, határt húznak sok munkás hasznossága előtt. Közölnöm kell veletek, hogy Isten nem úgy lát, mint az ember. A felelős tisztségeket betöltők becsüljék kevesebbre az emberi bölcsességet, s többre az emberi lélek Krisztus alázatosszívűségében és gyöngédségében megnyilvánuló megszentelődését. Arra van szükségünk, hogy a Szentlélek jöjjön szívükbe és értelmükbe, ő ellenőrizze akaratukat, szentelje meg nyelvüket. {SpM 419.4}   

Mikor a lélek, az értelem és test megtért Istenhez, testi erőnk és kívánságaink Istenért munkálkodó eszköz lesznek. Mikor Isten megtérítő hatalma átalakítja az életet, maga Isten fog tanítani, hogy az ő szavait szóljuk, az ő cselekedeteit, cselekedjük. {SpM 420.1}   

Fel kell magasztalnunk Isten törvényét. Munkatársaink hirdessék könyveinkben, folyóiratainkban és élőbeszéddel a törvény követelményeit. Krisztus igazságosságának, igaz életének, isteni jellemének üzenetét terjesztenünk kell a világ egyik végétől a másikig. Rázzuk fől népünket, hogy készítsék elő az Úrnak útját. A harmadik angyal üzenete - a pusztuló világnak szóló utolsó üzenet - oly szent, oly dicső. A világosság hadd hatoljon előre élő lámpásként. Isten gyülekezetének most ki kell tárni a titkokat, melyekbe angyalok kívántak betekinteni, melyeket királyok és igaz emberek szerettek volna ismerni. {SpM 420.2}   

Szemléltetés

Ezékiel írja: "És visszatéríte engem a ház ajtajához, és ímé, víz jő vala ki a ház küszöbe alól napkelet felé, mert a ház eleje kelet felé vala, és a víz aláfoly vala a ház jobb oldala alól az oltártól délre. És kivitt engem az északi kapu útján, és elhordoza engem a kivül való úton a külső kapuhoz, mely napkeletre néz, és ímé, a víz ott forr vala ki a jobb oldal alól. Mikor kiméne az a férfiú napkelet felé, mérőzsinórral a kezében, mére ezer singet; és átvitt engem a vizen, a víz bokáig ér vala. És mére ismét ezeret, és átvitt engem a vizen, a víz pedig térdig ér vala. És mére ismét ezeret és átvitt engem s a víz derékig ér vala. És mére még ezeret, s vala olyan folyó, hogy át nem meheték rajta, mert magas vala a víz, megúszni való víz, folyó, mely meg nem lábolható. És monda nékem: Láttad-é, embernek fia? És visszavezete engem a folyó partján. És mikor visszatértem, ímé, a folyó partján igen sok fa vala mindkét felől. És mondá nékem: Ez a víz a keleti tájékra foly ki, és a lapáczra megyen alá, és a tengerbe megyen be, a tengerbe szakad, és meggyógyul a víz. És lészen, hogy minden élő állat, a mely nyüzsög, valahova e folyam bemegyen, élni fog; és a halaknak nagy bőségök lészen, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahova e folyó bement. És lészen, hogy halászok állanak rajta Éngeditől Énegláimig: varsák kivető helye lészen; nemök szerint lesznek benne a halak, mint a nagy tenger halai, nagy bőséggel. Mocsarai és tócsái pedig nem gyógyulnak meg, só helyei lesznek. És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcs fája nevekedik fel; leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik el nem fogynak; havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizök onnét a szenthelyből foly ki; és gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra valók.." (Ezékiel 47:1-12) {SpM 420.3}   

Azt az utat szemlélteti ez, melyen a jelennek szóló igazságnak haladnia kell. Sokaknak, akik kicsinyben kezdték el, nagy munkát kell elvégezni. Sok lelket el fognak érni, nem föltűnést keltő fitogtatással, nem emberi kitalálásokkal, hanem a Szentléleknek az emberi eszközök szívén munkálkodása által. Az Üdvözítő ily módon fáradozott. Mikor az Úr módszere követői módszerévé vállk, az Úr áldása fogja kísérni igyekezetüket. Sohse felejtsük, hogy iskoláink ne világi elgondolás szerint működjenek. {SpM 420.4}   

A Madison iskola tevékenysége

A bel- és külföldi hittérítőképző tanítók, és a Madisonról kikerült tanítók által megalapított kis iskolák szemléltetőn ábrázolják az utat, melyen az üzenetet hordoznunk kell. Ezt mondom az ottani munkásoknak: Tanuljatok továbbra is Krisztustól. Ne hagyjátak zavartatni, megfélemlítetni magatokat. Legyetek szabadok az Úrban, legyetek szabadok. Sok Istennek tetsző munkát végeztek el Madisonon. Az Úr így szól hozzátok: ".Menjetek előre." Iskolátok legyen a példa, hogy miként lehet elegyíteni a bibliaoktatást, általános oktatást, testnevelést és kórházi munkát sok kisebb iskolában, melyet egyszerűen alapítanak a déli államokban. {SpM 420.5}   

Felelős helyeken levő testvéreim, ne gyászoljatok a munka fölött, melyet Madisonon végeznek, hogy munkásokat képezzenek kimenni a főutakra és a sövények mentére. Isten akarata, hogy ez végezve legyen. Szűnjünk meg Isten munkásainak gáncsoskodásától, és alázzuk meg magunkat Isten előtt. Erősítsük meg ezt a csoportot, hogy folytassák munkájukat, melyet végeznek s törekedjenek másokat is hasonló tevékenységre serkenteni. Akkor az igazság világosságát fogják hordozni egyszerű, hatékony úton, s nagy munkát végeznek el a Mesterért rövid idő alatt. {SpM 420.6}   

Mikor az Úr világi előnyökkel kedvez szolgáinak, azért teszi, hogy az előnyöket a munka javára fordítsák. Mint Isten munkatársai, sose feledjék a szükséget, hogy továbbadják Krisztus közeli eljövetelének üzenetét a még nem fegyelmeztetett embereknek. Ebben nem vagyunk egyedül emberi szellemi képességre hagyatva, hiszen Isten angyalai várják, hogy bátorítsanak bennünket a türelmes, lemondó életben. Elégedjünk meg egyszerű étekkel, ruhával, hogy sokat megtakarítsunk az örömüzenet terjesztése javára. {SpM 421.1}   

Az evangélium örömüzenete teljes odaszentelődésre szólít. A keresztény magvető menjen előre, hintve a magot. Sok fontoskodó és vetélkedő alkalmatlanná vállk a munkára. Lanyha érzékeik nem ismerik föl, milyen erőtlen az igyekezetük s mily erős hitetlenségük. Gyülekezet tagjai ébredjenek most felelősségeikre és előjogaikra. Költsenek kevesebbet önző kielégüléseikre és fölösleges díszítgetésekre, édességekre. Az így elköltött pénz az Úr tulajdona, és szükség van rá művében, a szent munka végzéséhez. Neveljétek a gyermekeket lélekmentésre, és hogy elhozzák áldozataikat Istennek. Ébredjünk a lemondás szükségességére. Ébredjünk a munka szent, lelki jellegére, melyről valljuk, hogy végezzük. {SpM 421.2}   

Csak keveset szóltam most ahhoz képest, amit szólni lehetne e tárgyról. Ennek ellenére is fölszólítom igehirdetőinket, tanítóinkat és orvosainkat, ébredjenek álmukból s ismerjék föl lehetőségeiket a munkára, mely közel van hozzánk, de melyet évek óta kiaknázatlanul hagynak. {SpM 421.3}   

Önmegtagadásunk hiánya, vonakodásuk, hogy a jelen órán fölismerjük a mű szükségleteit, s hogy törekedjünk kielégíteni azokat - bűnbánatra és szívünk Isten előtti megalázására szólít. Isten igazsága ismerőjének bűn karba fűzni kezét, s másra hárítani a kötelességét. {SpM 421.4}   

Bűn bárki részéről bírálgatni, és hibát keresni azokban, akiknek munkamodora nem pontosan egyezik elképzeléseikkel. Senki se hátráltassa vagy kárhoztassa a Madisonon munkálkodó férfiakat. Ahelyett, hogy hibáztatnád testvéreink munkáját, láss az elhanyagolt föladatokhoz. Ahelyett, hogy hibákat találnánk testvérünk jellernébcn, kutassuk tulajdon szívünket, valljuk be bűneinket és legyünk becsületesek Isten iránt. Magunkat kárhoztassuk a közelünkben elvégzetlen munkáért. Ahelyett, hogy akadályokat gördítenénk azok elé, akik el szeretnének végezni valamit délen, nyíljon meg a szemünk, lássuk az idő múlását, s hogy sok a tennivaló számunkra. {SpM 421.5}   

Az Úr különböző eszközökön át munkálkodik. Ha egyesek új mezőkre kívánnak lépni, s új vonalakon fáradozni, bátorítsátok őket. Hetediknapi adventisták végezzenek nagyszerű és jó munkát! Senki se emelje karját testvére akadályozására. Mi, az Úr munkájában tapasztaltabbak, buzdítsuk őket, hogy kövessék az Úr irányítását és tanácsát. {SpM 421.6}   

Ne aggódjatok, ha azoknak küldenek közvetten anyagi támogatást, akik csöndben és eredményesen lélekmentést végeznek. Ne egyetlen ügynökség vagy szervezet kezén menjen át az összes pénz. Sok ügyet kell intézni lelkiismeretesen Isten művéért. Keressünk segítséget minden lehető forrásból. Egyesek anyagiakat tudnak biztosítani a műnek, s mikor ők lelkiismeretesen és testvéreik tanácsával egyetértéssel fáradoznak a mezőn, melyet képviselnek, ne vessük rájuk a korlátozás kezét. Ők is egész biztosan annak munkatársai, aki életét adta emberek megmentéséért. {SpM 421.7}   

Bátorítsátok Sutherland és Magan testvért, hogy javakat kérjenek munkájuk eltartására. A két testvér előjoga ajándékokat fogadni el bárkitől népünk közül, akikre az Úr benyomást tesz, hogy segítsen. A két testvérnek anyagiakkal, az Úr pénzével kell rendelkezniük, amivel munkálkodjanak. A múltban megnyomorítottátok a Madison vállalkozást, de ezentúl föltétlen előre kell haladnia. Ha a helyes megvilágításban láttátok volna, s ha kellő segítségben részesítettétek volna, már régen virágzó munka folyna Madisonon. Bátorítsuk népünket, hogy adakozzanak a munkára, hogy előkészítsék a tanulókat értelmes és helyes módon előre menni az elhanyagolt mezőkre, s hirdetni Krisztus közeli eljövetelét. {SpM 422.1}   

Az Úr irányította Sutherland és Magan testvért, mint megbízható, elvhű két férfit, hegy megalapozzák a munkát délen. Ők ketten módszereket találtak, terveztek, és áldozatot hoztak, hogy helyes vonalakon végezzék a munkát, ti mégis nagyon hátráltattátok őket. Az Úr irányította szolgáit a földterület kiválasztására, s azt akarja, hogy a helyes módszerekkel végezzék, hogy példájukból tanulva, mások is hasonló munkát végezzenek, hasonló igazgatással. Sutherland és Magan testvér Isten két választottja és hűségese, s a menny Ura, így szól hozzájuk: Rendkívüli munkám van számotokra Madisonon, hogy a lélekmentés területei számára neveljétek és tanítsátok az ifjakat és hajadonokat. Az Úr Lelke szolgáival lesz, ha alázatosan járnak előtte. Ő nem kötötte gúzsba, nem korlátozta a két lemondó, önfeláldozó munkást. {SpM 422.2}   

Akik egyházterületeinknél úgy képzelték, hogy joguk van megtiltani nekik az anyagiak gyűjtését egyes területeken, azoknak azt mondom: Az Úr ismételten elém tárta a kérdést. Most bizonyságot teszek az Úr nevében azoknak, akire ez vonatkozik. Bárhol vagytok, tartsátok vissza tilalmaitokat. Az Úr munkáját nem szabad így hátráltatnotok. Akiket így szemmel tartotok és gáncsoltok, hűségesen szolgálják Istent. Félik és tisztelik az Urat; az Úr munkatársai ők. Isten megtiltja, hogy bármi igát tegyetek szolgái nyakára. A két munkásnak előjoga ajándékokat és kölcsönöket fogadni el, hogy végezzék a fontos, elvégzendő munkát. A felelősségnek ez a csodálatos, érthetetlen terhe, melyet némelyek föltételeznek, hogy hivatalos beosztásukkal Isten helyezett rájuk, sohasem lett rájuk helyezve. Ha az emberek szabadon állnak az igazság magasztos talapzatán, sohasem vállalnák a felelősséget, hogy szabályokat és rendelkezéseket faragjanak, melyek akadályozzák és bénítják Isten választott szolgáit munkájukban - a lélekmentő-képzésben. Mikor megtanulják, hogy mindnyájan testvérek vagyunk, s megértik, hogy testvéreik ugyanúgy tudják, miként használják legbölcsebben rájuk bízott képességeiket és talentumaikat, akkor eltávolítják a testvéreiket gúzsba kötő igákat s előlegezik nekik a bizalmukat, hogy ők is szeretik a lelkeket, s önzetlenül óhajtanak fáradozni az ügy előbbreviteléért. {SpM 422.3}   

A munka jellege

A Madison iskola nem csupán Szentírás ismeretre tanít, hanem gyakorlati képzést nyújt, hogy a tanuló önfenntartó munkásként mehessen lélekmentést végezni a hittérítés mezején, melyre elhívott. Tanuló napjaiban megtanulja, miként építsen egyszerű, erős házakat, miként művelje a földet s gondozza az állatokat. Ehhez járul még az ismeret, hogy kezelni tudja a betegeket és ápolni a sérülteket. Ez az orvosi lélekmentés a legmagasztosabb tárgykör, melyért iskolát lehet alapítani. Sok a szenvedés a betegségektől és sérülésektől, emberek a fájdalom enyhülésekor készek hallgatni az igazságra. Az Üdvözítő hatalmas gyógyító volt. Az ő nevében csodákat végezhetnek a déli mezőn és másült a képzett egészségügyi lélekmentés által. Ezért elengedhetetlen, hogy kórház legyen az iskola mellett. Az iskola és a kórházi képesítés kéz a kézben haladjon előre. Az iskolai tanítás javára lesz a betegeknek, s a betegeknek nyújtott tanítás áldás lesz az iskola számára. {SpM 423.1}   

Olyan legyen a tanítás Madisonon, hogy akik külföldön kezdenek lélekmentésbe, értékes kincsnek tekintsék. Testvéreim, ne gördítsetek akadályokat azok elé, akik olyan nevelésben és képzésben akarnak részesülni, amilyet a Madison iskolában nyújtanak. Ha sok iskolánkban hasonló nevelést lehetne szerezni, népünk látványossága lenne a világnak, angyaloknak és embereknek is. Az üzenetet gyorsan elvinnék minden országba, s a sötétben veszteglők világosságra lennének vezetve. {SpM 423.2}   

Istennek tetsző lett volna, hogy még a Madison iskolai munkáját végzi, más, hasonló iskolák lettek volna megalapozva a déli mezőn. Egy telket se szabad sötétben hagynunk, ha bármi módon fel lehet világosítani. Sok a parlagon heverő föld a déli területeken, melyeket használni lehetne, mint a Madison iskola körül teszik. Hamarosan eljön az idő, mikor Isten népe az üldözés miatt sok országba szétszóródik. A sokoldalú képzésben részesültek bárhol előnyben lesznek. Az Úr isteni bölcsességet nyilvánít, így vezeti népét képességeiknek az igazság fejlesztésére való fölhasználásával. {SpM 423.3}   

Minden lehető módot ki kell gondolni, hogy dél különböző részein Madison-rendszerű iskolákat alapítsunk. S akik odaadják javaikat és tekintélyüket a munka segítésére, azok Isten művét támogatják. Az Úr utasított, hogy így szóljak az anyagiakkal rendelkezőkhöz: Segítsétek a munkát Madisonon. Nincs vesztegetni való időtök. Sátán rövidesen fölkel, hogy akadályokat gördítsen a munka elé; vigyétek hát előre, míg lehet. Nem annak van ideje most, hogy gyöngeséget szőjünk tapasztalatunkba. Ne költsétek pénzeteket fölöslcgcs, nélkülözhető dolgokra, hiábavaló folyóiratokra és könyvekre, hanem fordítsátok a többletet emberek támogatására, hogy hirdessék az utolsó figyelmeztető üzenetet. {SpM 423.4}   

Mikor engeditek a Szentléleknek, hogy ő alakítsa szíveteket és életeteket, sokkal több bizalmat fogtok tanúsítania nehéz helyeken nehézségekkel küzdők azok iránt. Mindenki vigye ügyét az Úr elé, s kutassa hibáit, ahelyett, hogy testvére képzelt hibáit tanulmányozná. Értsük meg gyöngeségeinket s álljunk szüntelenül őrt. A Sátán figyel, hogy készületlenül meglepjen. Sokan tudatlanok jellemhibáik felől. {SpM 424.1}   

Olvassuk el és értsük meg Ezékiel 2.fejezetének üzenetét. "És monda nékem: Embernek fia! állj lábaidra, és szólok veled. És lélek jöve én belém, a mint szóla, és állata engem lábaimra, és hallám azt, a ki szól vala nékem. És mondá nékem: Embernek fia! küldelek én téged Izráel fiaihoz, a pártos nemzetségekhez, a kik pártot ütöttek ellenem; ők és atyáik vétkeztek ellenem mind e mai napig. A kemény orczájú fiakhoz és makacs szívűekhez küldelek téged, és ezt mondjad nékik: Így szól az Úr Isten! Ők pedig vagy hallják, vagy nem hallják, mivelhogy pártos ház, hadd tudják meg, hogy próféta volt köztük. Te pedig, embernek fia, ne félj tőlök, és az ő beszédöktől se félj; ha bogácsok és tövisek vannak is veled, és ha skorpiókkal lakol is együtt; beszédöktől ne félj, orczájoktól ne rettegj, mert ők pártos ház. És szóljad az én beszédimet nékik, vagy hallják, vagy nem, mert pártos ház. Te pedig, embernek fia, halld meg a mit én néked szólok. Ne légy pártos mint ez a pártos ház, nyisd föl szádat, és egyed, a mit én adok néked." (Ezékiel 2:1-8) "Embernek fia! őrállóul adtalak én téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben. Ha ezt mondom a hitetlennek: Halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen: az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. De ha te megintetted a hitetlent, és ő meg nem tért hitetlenségéből és gonosz útjáról: ő az ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet. És ha elfordul az igaz az ő igazságától, és cselekszik álnokságot, és én vetek eléje botránkozást: ő meg fog halni; ha meg nem intetted őt, vétke miatt hal meg és elfelejtetnek igazságai, a melyeket cselekedett; de vérét a te kezedből kívánom meg. Ha pedig te megintetted azt az igazat, hogy az igaz ne vétkezzék, és ő nem vétkezik többé: élvén él, mert engedett az intésnek, és te a te lelkedet megmentetted.." (Ezékiel 3:17-21) {SpM 424.2}   

Az Úr férfiakat és nőket hív, hogy őrizzék házukat és családjukat, s ahelyett, hogy szemmel tartanák munkatársaikat, féltékenyen figyelve kimenetelüket és bejövetelüket - fordítsák magukra figyelmüket. Az Úrnak jelentést kell készíteni minden lélekről, aki korlátozni akarja a másik szabadságát. Figyelő méri le a jellemet, figyelő, aki ez szerint ítél. Az állítólag igazságban levők által kinyilvánított féltékenykedés világosan mondja, hogy hacsak meg nem változik a szívük, sohasem lesznek győzők. Ha nem engedelmeskednek Isten kegyelme csillapító, megszentelő hatásának, sohasem ékesíti homlokukat az élet koronáját. {SpM 424.3}   

Akik Krisztus igáját kívánják viselni, engedelmeskednek a hívásnak: "Jöjjetek hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, én megnyugosztlak titeket. Vegyétek magatokra az én igámat s tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatosszívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek." Akik meg akarják szabni testvérük pályáját, azoknak az Úr ezt üzeni: Álljatok félre az útból. A Sátán és megbízottai elég effélét művelnek. Túl közel vagyunk a történelem végéhez, hogy követ tegyünk az igazság hadiszekerének kereke elé. Isten munkásai sorakozzanak föl, imádkozzanak együtt, beszéljék meg a dolgokat. S ahol lehetetlen összejönni tanácskozni, Isten Szentlelke által utasítja azokat, akik őszintén szolgálni kívánják őt. {SpM 424.4}   

{SpM 424}