× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Ne Forduljatok Emberhez

{SpM 414}   

1907. október 3. {SpM 414}   

{SpM 414}   

Kedves Reaser testvér! {SpM 414}   

Olvastam leveledet, de nem tudok teljességgel felelni rá. Ha írnék félreértenél. A los angelesi gyűlésen találkozni fogok veled és másokkal. Sok mondanivalóm van. Addig tehát ne tégy döntő lépéseket. {SpM 414.1}   

Az utóbbi néhány napban sok levelet írtam Ausztráliába, Washingtonba s más helyekre. Nem mindet küldtem el. Nem tudok aludni a terhek miatt, melyeket hordozok sok helyért, ahol lelkek forognak veszélyben. Az Úr némelyek esetét külön sürgette előttem. Sátán az élet-halál játszmáját játssza értük. Nem hagyhatom, hogy olyan döntéseket hozzanak, melyek sátáni eszközök kezébe helyezik őket. Érthető és határozott üzenet által Isten fölhasználhatja szavaimat megmentésükre. {SpM 414.2}   

Régóta látom a veszélyt, mely soraitokba jött a hajlammal, hogy emberek bölcsességét keressétek, emberek irányítására támaszkodjatok. Ez mindig csapdának hizanyul a lélek számára, s az Úr fölszólított, emeljem magasra a vészjelzést, figyelmeztetve ez ellen munkatársaimat, s Jézushoz irányítva őket. Az a férfi vagy nő, aki az emberi bölcsességre támaszkodik, repedt nádszálra támaszkodik. {SpM 414.3}   

Az Úr utasított, hogy akinek bölcsességre van szüksége, azokat irányítsam Isten Bárányához, aki elveszi a világ bűnét. "A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jőve, és az övéi nem fogadók be őt. Valakik pedig befogadók őt, hatalmat ada azokak, hogy Isten fiává legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek." "Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentőt, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ide és tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; A kétszívű , a minden útjában állhatatlan ember." "Boldog az az ember, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek." {SpM 414.4}   

"Kérjetek és adatik néktek," mondta a Megváltó "keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki? És ha halat kér, vajjon lágyót ád-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle? Amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták." {SpM 414.5}   

"Lépjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, mely a veszedelembe visz, és sokan járnak rajta; mert szoros az a kapu és keskeny az az út, mely az életre visz, és kevesen találják meg." {SpM 415.1}   

A munkás sohase bátorítson utasításra és segítségre szorulót, hogy emberi eszközhöz forduljon kötelessége megértéséért. Előjogunk együtt imádkozni, megbeszélni az ügyeket. Ennek ellenére egyénenként keressük Istent, hogy megtudjuk, mit akar, hogy cselekedjünk. Mikor az Úr benyomást tesz egyik szolgájára, hogy valahova elmenjen munkálkodni, nem kötelezettsége emberhez fordulni, hogy megtudja, vajon helyes-e ezt cselekednie. {SpM 415.2}   

Helytelen nevelés arra tanítani embereket, hogy emberi segítségre támaszkodjanak, ahelyett, hogy imában az Úrhoz fordulnának. Az üdvösség ellensége kezdeményezi ezt, hogy elhomályosítsa az értelmeket. Ne tanítsátok erre az embereket. Isten népe jöjjön össze tanácskozni, de se vezető, se munkás ne foglaljon el olyan állást, hogy Isten gyermekei nem mozdulhatnak, míg vele meg nem beszélik. A felelősség viselők működjenek együtt a mennyei angyalokkal, arra tanítva az embereket, hogy Istent tekintsék erejük forrásának. {SpM 415.3}   

"Annakokáért a mint a Szentlélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok, Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában. A hol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem, és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig. Azért megharagudtam arra a nemzetségre és mondám: mindig tévelyegnek szívükben; ők pedig nem ösmerték meg az én útaimat. Úgy hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba." {SpM 415.4}   

"Minekutána az Isten sok rendben és sok féleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk Fia által. Akit tett mindennek örökösévé, és aki által a világot is teremtette. Aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál...Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobbkezem felől, míglen ellenségeidet lábadnak zsámolyává teszem. Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget?" {SpM 415.5}   

Őrökre tartsuk az emberek gondolatainak homlokterében Krisztus szolgálatát. Az ő hatékonysága - mindenkor ehhez irányítsunk. Az igével és tanítással szolgálók ne keressenek emberi bölcsességet, hogy az gondoskodjék e lelkek szükségleteiről; ne irányítsanak, s ne utasítsanak. Ezzel arra tanítanák őket, hogy emberekre támaszkodjanak, akik hajlamosak a tévedésre. "Ha valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik neki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány." Ez mindenki által járható, egyenes ösvényt jelöl ki a világ megváltójához. Krisztus megígérte, hogy ő lesz bölcsességünk, igazságosságunk, megszentelődésünk s megváltásunk. {SpM 416.1}   

Reaser vén, az az üzenetem neked, hogy szenteld magad az Úr Jézusnak. A magas tisztség nem változtatja meg a jellemet. Keresd őt, aki megérti minden gyöngeségedet, s aki sohasem követ el hibát. Ő gazdag áldásában részesíthet téged. Jézusra tekintve, igéjét kutatva, tanuld meg megalázni magad Isten előtt, s imában küzdeni vele. {SpM 416.2}   

Nem a műben betöltött tisztséged határozza meg hatékonyságodat. A magas tisztség nem változtatja meg a jellemet, nem növeli az erkölcsi értéket. Írva van: "Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, és úrra tetted kezeid munkáin. Mindent lába alá vetettél. Mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit se hagyott alávetetlenül; de most még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett. Azt azonban tátjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Mert illendő vala, hogy akiért minden, és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyelli őket atyafiainak hívni. Mondván: Hirdetem nevedet az én atyámfiaimnak, s a gyülekezet közepette dicséretet mondok néked." {SpM 416.3}   

Az igében az Üdvözítő mindenben hatékony volta tárul elénk. Magára véve természetünket, s Istentőt nyert erővel eredményesen ellenállt Sátán és a bukott angyalok erejének. Azóta is szólítja szolgáit, hogy tanuljanak tőle. "Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatosszívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű." Tanulj Krisztustól. Életét tanulmányozva, cselekedeteit gyakorolva, nyugalmat találsz. {SpM 416.4}   

Az Úr fölszölított, hogy ezt mondjam Isten hitvalló gyermekeinek: Ne forduljatok emberekhez, hogy megtudjátok kötelességeteket. Vigyétek ügyeteket ahhoz, aki minden emberért megízlelte a halált. "Mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek." {SpM 417.1}   

A munkás, aki a felelősség magas állásában képzeli magát, hogy megengedi a gyülekezeti tagoknak, hogy föltekintsenek rá, hogy kimondja határozatait és ellenőrizze cselekedeteiket, arra tanítja őket, hogy ember igáját viseljék. Nem az isteni tanítótól tanulnak. Akiket ilyen tapasztalatra vezetnek, azokhoz így szólok: "Forduljatok Krisztushoz, kérjétek őt, hogy részesítsen tapasztalatban; tanuljátok meg követni az ő hibátlan jellemét, s ne nézzetek az irányításért senki emberfiára, aki maga is hajlamos a tévedésre. {SpM 417.2}   

Oka van, hogy miért ne vessük bizalmunkat a nagy felelősség tisztségeibe állított férfiakba Gyakran nehéz nekik fönntartani az alázatos és tanítható lelkületet. Azt gondolják, hogy tisztségük hatalmat ad nekik társaik ellenőrzésére. Azt képzelik, mint Péter, hogy nem fognak elesni a kísértés alatt. Mikor megpróbáltatása óráján Krisztus kijelentette tanítványainak, hogy mind elhagyják őt, Péter azt felelte: Uram, miért nem követhetlek most téged? Életemet adom érted. Jézus azt felelte, hogy életedet adod értem? Bizony, bizony mondom neked, nem szólal meg a kakas, mielőtt háromszor meg ne tagadnál engem." Krisztus a próbán végig megtartotta alázatát. Péter magabiztos állítása próbára került, s nem bírta elviselni a próbát. A kísértés óráján megtagadta Urát. {SpM 417.3}   

Az Úr utasított, hogy ezt mondjam a los angelesi és paradise valley-i munkásoknak: Ne támaszkodjatok emberre beszédmodor, vagy tervezés terén. Ha lehet, olyanokat kell választani a terület felelős tisztségeire, kik nem vezetik társaikat a tőlük való függésre, hanem hogy Krisztus élete legyen tanulmányuk tárgya és példaképük. Krisztus mindenkor mennyei előzékenységet tanúsított az emberek lelke iránt. Élete a szüntelen lemondás és önfeláldozás élete volt. Azok számíttatnak a győzők közé, akik Krisztus erényeit gyakorolják. Beteg és sajgó a szívem, mikor látom az azok által állított példát, akik szeretnek előírni és ellenőrizni. Ezt látva, így szóltam: Ha a figyelmeztetések dacára folytatódik ez a gonoszság, nem bízom benne, hogy eredményesen ellenállnak az előttünk álló harcokban. {SpM 417.4}