× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Az Anyagiak Helyes Fölhasználása

{SpM 402}   

1907. március 10. {SpM 402}   

A nashville-i kórház igazgatóihoz és a déli unióbizottság tagjaihoz, {SpM 402}   

Kedves testvérek! {SpM 402}   

Az éjjel sok mindent elém hozott az Úr, amit közölnöm kell veletek. Mintha tanácskozáson lettünk volna, ahol kérdéseket vitattunk meg. Az egyik kérdés a nashville-i tevékenység rendezése volt. {SpM 402.1}   

A mező némely részén hibásan használják föl az anyagiakat. A munkások számítsák ki, menynyibe kerül fölépíteni a tornyot, hogy lássák, be tudják-e fejezni. {SpM 402.2}   

A múltban a déli munkát lelkiismeretes erőfeszítéssel és korlátolt anyagiakkal végezték. Most a kelletténél több pénzt ruháznak be a nashville-i kórház építésébe. Ez nem tesz jó benyomást a munkásokra a mező más részein. Most, mikor oly nagy a szükség a segítségre számos munkaterületen, a nashville-i túlköltekezés visszatetsző más vidékek munkásai számára. Nagy szükség van anyagiakra a munkások támogatására a mezőn, s a legszigorúbban takarékoskodni kell minden előre tett lépésnél. Óvakodjunk a hajlamtól, hogy jelentős összegeket ruházzunk be a nashville-i kórházba. Nem kell föltűnésre törnünk egy helyen, miközben alig törődünk más fontos helyekkel. {SpM 402.3}   

Jelentős munkát kell elvégezni Huntsville-en, s nagy az igény az anyagiakra, hogy megfelelő épületet emeljünk, és eredményes munkát végezzünk ott a színesekért. Ismét, Madisonon szükség van segítségre, hogy folytatni tudjuk az elkezdett tanítást. Nagy előny lenne Madisonon, ha a tanítás mellett élelmiszergyártást kezdenének. {SpM 402.4}   

Ezt az iskolát az Úr parancsára alapítottuk, és szüksége van a segély ráeső részére. Sutherland és Magan testvér a berrieni munkánál túlfeszítették erejüket, s most Madisonon óvakodniuk kell ettől. Sutherland testvér legyen igen óvatos, maradjon közel a mindenható orvoshoz. Munkatársaik mindkettőjüket becsüljék meg. {SpM 402.5}   

A mező különböző részeinek szükségleteit állapítsuk meg igazságosan, s azzal arányban segélyezzük mindegyiket. Nem igazságos, ha akik évek óta terhek alatt görnyednek, s akiknek megtörte egészségét a túlfeszített munka, azokat továbbra is csaknem ugyanolyan teher s anyagi gondok alatt hagyjuk görnyedni. {SpM 402.6}   

Az anyagiaknak nashville-i kórházba való fölhasználását a Biblia, nem pedig az önzés fényénél kell szemlélni. A keresztény jótékony szeretet arra vezet, hogy a mű összes ágának szükségletét szem előtt tartsuk, s úgy döntsük el mindegyik rész helyes részesedését. Az idő múlik, s Isten földi műve rövidesen készen lesz. A mű ágazatai vezető férfiain a Szentléleknek kell nagymértékben megnyugodni, hogy a siker útján vigyék beteljesedésre a művet. Az Úr él és uralkodik, s megígérte, hogy az ő belátása fogja irányítani népét, ha alázatosan vele járnak. {SpM 403.1}   

A nyomda, az iskola, az ételgyár és a kórház egyesítse érdekeit minden más ággal. Értsék meg, hogy a mű minden ágazatának az ige elvei szerint kell igazgatni a munkát, s a munkások ennek a drága tanácsadónak vezetése alatt munkálkodjanak. Az önzés egyetlen szálát se szőjük a mintába, mert az Úr nem nézi kedvteléssel ilyen ügyet. Mindnyájan testvérek vagytok, s a mű is egy, A munkásoknak naponta megtérésre van szükségünk, ha a mű egészét szívükön akarják hordozni. {SpM 403.2}   

Mikor összejöttök istentiszteletre, és hogy keressétek az Urat, legyen egyedüli célotok őt tisztelni, akinek kívánalmai egyenlők és igazak. Szó szerint valósítsuk meg igéjében kinyilatkoztatott akaratát. A hitvalló nép életében megnyilvánuló igazságosság tegye őket szembetűnővé. Úgy éljünk, hogy egyedül Isten dicsőségével törődjünk. Örökkön törekedjünk, hogy a szó igazi értelmében keresztények legyünk. {SpM 403.3}   

Tanítónk ezeket a szavakat szólta: "Isten ellenőrzése alatt kell állnotok. Tanuljatok meg egyetérteni. Szeressétek testvéreiteket, legyetek szánakozók, legyetek előzékenyek. Isten parancsolatai igazságosak és egyenlők. Minden munkást tiszteljünk Isten munkatársaként." {SpM 403.4}   

Építsük fcil gonddal a mű különböző érdekeltségeit. Mostantól kezdve a felelősségek gyors ütemben növekedni fognak. Isten akarata, s az igazságosság tökéletes mértéke érvényesüljön munkátokban. Napközben érintkezzetek gyakorta Istenetekkel, s halljátok hangját, amint így szól hozzátok: "Csöndesedjetek el, s ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten." Amint az üzenet előrehaladásával megnövekszik felelősségetek, a kísértések is növekedni fognak. Amint a munka nagysága lelketekre nehezedik, alázkodjatok meg Isten előtt. Cselekedjetek hűen munkarészetekben, s álljatok hűen Isten előtti felelősségre vonhatóságotokban. Isten nem személyválogató. Aki igazságosságot cselekszik, az igazságos. A puszta hitvallás értéktelen. Az ismeret csak annyit ér, amennyire igazságosan megvalósítjuk. {SpM 403.5}   

"Ne zúgolódjatok, ne elégedetlenkedjetek, ne sopánkodjatok, ne irigykedjetek, ne civakodjatok", folytatta tanítónk. Mikor lesújtott vagy, tekints a mindenható orvosra. Örvendezésre s az Úr előtti megalázkodásra van szükségetek. Az emberek szűklátókörűek lesznek az önző szellembe merüléstől, s elmulasztják, hogy az októl az okozatig érveljenek. Az Úr szava legyen mindenben a vezetőtök. "Az Úr az ő templomában, némuljon el előtte az egész föld." {SpM 403.6}   

A szőlőtő és a venyigék példázatával Krisztus nem csupán közte, és a hívők közötti szükséges kapcsolatot szemléltette, hanem a hívő és hívő közti egységet is. A szőlő venyigéi rokonságban állnak egymással, mégsem egyformák. Mindnek megvan a maga egyénisége, melyet nem lehet a másikba olvasztani, hanem mindegyik különleges kapcsolata van egymással. Az egyik venyigét tápláló tő táplálja a másikat is. Mindnek egyaránt a tőre kell támaszkodni táplálékért, mindnek a tőkéhez kell kapcsolódnia. A természet törvényeinek megfelelően a tőkéhez való közös kapcsolódásuk eggyé teszi őket. Sokféleségükben is egység van. {SpM 404.1}   

A szőlőtő és venyigéi tanítása mély jelentősséggel bír Isten ügye munkatársaira. Minden munkás merítse erejét ugyanabból a forrásból, s noha mindegyik egyéniségét fönn kell tartani az egységet és egyetértést is meg kell őrizni. Ha az egység szelleme hatja át a munkát, intézményeink szerte a világon egy cél elérésére törnek, de egyik egyénisége sem olvad be a másikba. {SpM 404.2}   

A múltban némelyek több ízben unszoltak, hogy a mű javára válna, ha lényegében egy igazgatás alá központosítanánk kiadóinkat. Az Úr kifejezetten megtiltotta ezt. Nem Isten célja, hogy a mű összes érdekeltségét alig pár ember fölügyelete alá állítsa. Nagyszerű szándékában, hogy előrevigye az igazság ügyét, az a terve, hogy munkájának minden része összetartson egymással. A munkások húzzanak együttesen a Krisztus lelkületével. Különbözőségükben őrizzék meg az egységet. Egyik intézményt ne hozzák a másik ellenőrzése alá, hanem mindegyik a többivel összhangban gyakorolja hatalmát. Az irányítást hagyjuk Istenre, a mindenható igazgatóra, miközben az Úr szava iránti engedelmesség legyen munkásai célja. {SpM 404.3}   

A megalapozott helyeken eleinte kisebb lesz a munka; később növekedni fog. Ezt jelképezi Ezékiel példázata a ház küszöbe alól kibuggyanó vízzel. {SpM 404.4}   

"Visszatéríte engem a ház ajtajához, és íme, víz jő ki a ház küszöbe alól napkelet felől, mert a ház eleje kelet felé volt és a víz aláfolyt a ház jobb oldala alól az oltártól délre. És kivitt engem az éjszaki kapu útján, és elhordoza engem a kívül való úton a külső kapuhoz, mely napkeletre néz, és íme, a víz ott forr vala ki a jobb oldala alól." {SpM 404.5}   

Ez a víz Krisztus örömüzenetét ábrázolja, mely Jeruzsálemből indult ki, és terjedt el minden országra. A Szentlélek ajándéka és hatalma, mely a munkával járult, okozta a nagyszerű eredményeket. {SpM 404.6}   

"És mondá nékem: Ez a víz, a keleti tájékra foly ki, és a lapáczra megy alá, és a tengerbe megyen be, a tengerbe szakad, és meggyógyul a víz. És lészen, hogy minden élő állat, amely nyüzsög, valahova e folyam bemegy, élni fog; és a halaknak is nagy bőségük lészen, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová e folyó bement...És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcs fája nevekedik fel; leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik el nem fogynak; havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizük onnét a szenthelyből foly ki; és gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra valók." {SpM 405.1}   

A jövőben sokkal kiterjedtebb munkát kell végezni, mint a múltban. Ha a munkások teljesen eltávolították volna életükből az önzést, népünk nagy számmal állna Isten előtt, mindegyik olyan hű az elvekhez, mint az acél. Az Úr fölszólítja most a munkájára választottakat, álljanak egy emberként Krisztus ügyének fejlesztése mellett. Ajándékaik és elhivatásuk különbözőségében mégis lássék meg a szőlőtő és a venyigék által jelképezett egység. {SpM 405.2}   

{SpM 405}