× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Ne Költözzetek Egy Helyre

{SpM 397}   

1907. február 11. {SpM 397.4}   

Graysville-i testvéreinknek: {SpM 397}   

Üzenetem van graysville-i népünk számára. Krisztus elküldte tanítványait, menjenek el minden országba, néphez és nyelvhez. Nincs tetszésére, ha sok, igazságban jól képzett ember, együtt marad egyetlen helyen, mert az a veszély fenyeget, hogy átitatja őket a vádaskodás, hibakeresés szelleme. Azt kívánja, hogy azokat tanítsák, akik nem ismerik az igazságot. Amint megnyitják másoknak az élet igéit, az Úr munkálkodni fog hallgatóik szívén, hogy befogadják az igazságot, és új gyülekezetek alakulnak. {SpM 397.5}   

Akik mások lebecsülésével tanúsítanak büszkeséget, lenézőn szólva róluk, személyes tapasztalatra van szükségük Isten munkájában. Menjenek alázatosan, s Isten felügyelete alatt fáradozzanak új mezőkön. Sok Graysville-on, s más központokban letelepedeti fivérünknek ezt mondom: Ha az Úr kifejezetten nem hívott, hogy ott munkálkodjatok, ahol most laktok, induljatok el Isten lélekmentőiként. {SpM 397.6}   

Munkálkodjatok, mint Urunk munkálkodott, hirdetve az igét, ahol készek meghallgatni. Dolgozzatok és imádkozzatok. Krisztus vele lesz minden becsületes lélekmentést végzővel. Építsünk új imaházakat, és sok helyen hirdessük az élet igéit. Sokaságoknak ihletett nyelvektől kell meghallani a kegyelem utolsó üzenetét. {SpM 398.1}   

Isten megadja hírnökeinek igéje igazságának ismeretét, s világos beszéddel áldja meg őket. Lelkek térnek meg, akik majd másokért fáradoznak. {SpM 398.2}   

A graysville-i gyülekezet tagjai keressék buzgón Isten szívűkön munkálkodó, megtérítő hatalmát. Törekedjenek, hogy az Úr az ő Lelkének csillapító, lágyító hatása alá hozza őket, el a gáncsoskodás szellemétől, egyforma gondolkodásra vezetve őket. Mikor alávetjük magunkat Istennek, eredményesen föl tud használni minket csodálatos művében. {SpM 398.3}   

Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül. És nem bakok és tulkok vére által ment be egyszer mindenkorra a szentélybe, örök válságot szerezve. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Zsidók 9:11-14 {SpM 398.4}   

{SpM 398}