× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Ne Legyünk Széthúzók

{SpM 388}   

1906, április 2. {SpM 388}   

A Washingtonban tanácskozásra összegyűlt testvérekhez, {SpM 388}   

Művünk történelmének fontos időszakában élünk, s a lépések, melyeket megteszünk, határozott befolyással lesznek a mű jövőjére. Mostanában nagyon leterhelt vagyok. Tudom, hogy az ellenség megkettőzött erőfeszítéssel tör azok gondolkozásának megzavarására, akik sohasem mentek át ilyen tapasztalaton. Kövessünk el mindent, hogy megmentsük a most megkísértett lelkeket. {SpM 388.1}   

Az Úr elém tárta, hogy lelkészeink áldásban részesülnének, ha sokkal jobban szívükön viselnék azokat, akiknek az ő segítő kezükre van szükségük. A bizonytalankodóért, a megzavartakért minden időben lelkiismeretesen kell fáradozni. Sátán határozott erőfeszítéseket tesz, hogy lelkeket vezessen tévútra, ezért testvéreinknek fáradhatatlanul munkálkodniuk kell, hogy lelkeket mentsenek meg. {SpM 388.2}   

Nagyon kívánom, hogy minden lépést Krisztus imájával összhangban tegyünk, melyet János 17. fejezetében jegyeztek le. Ne húzzunk szét, mert az nem Istennek tetsző. {SpM 388.3}   

Ezt kell mondanom Magan és Sutherland testvérnek: Ne eresszétek el Isten kezét. Az Úr tanúja volt a Berriennél végzett jö munkátoknak, mivel kövemi igyekeztetek a kapott utasításokat. A takoma parki (washingtoni) kiállástoknak Isten angyalai voltak tanúi. Vallásotok kiterjedt a kérdésekre, melyek eszetekbe lettek juttatva, s az Úr megáldott benneteket. Azóta megnövekedett bizalommal vagyok irántatok, s azt akarom mondani nektek: "Testvéreim, álljatok helyt. Ne csüggedjetek el. Mindkettőtökben megbízok, s bizonyos vagyok benne, hogy az Úr megáldja igyekezeteteket." {SpM 388.4}   

A két testvérünket. Magam és Sutherlandot, ne tartsátok bizonytalanságban. Némelyek ezt teszik, noha ez nem Istennek tetsző. Akik annyira gyanakvók, imádkozzanak együtt, és bátorítsák a hitet egymásban. Nincs fölösleges emberünk, egy se. Ötven munkásra van szükségünk, ahol egy áll. Az Úr büntetéssel jön azokhoz, akik nem élnek az igazság szerint - ennek az ismeretnek terjednie kell. {SpM 388.5}   

Sürgetem tesWéreinket, ne legyenek közönyösek, ne hagyják a megkísértetteket, hogy a Sátán kísértéseinek játékszerei legyenek. Ugy őrködjünk ez emberek fölött, mint akikről' számot kell adnunk. Kövessünk el mindent, hogy megakadályozzuk, hogy'Sátán elhintse magját az értelmekbe. {SpM 388.6}   

A Világtanács vezető férfiai, és a területi elnökök menjenek el a megkísértettekhez és próbáljanak segíteni nekik. Beszéljetek Paulson és Sadler testvérrel, segítsetek nekik a kapukig vinni a harcot. Négyszemközt beszéljetek velük, s kövessetek el mindent, hogy elérjétek értelmüket. Látjuk, hogy Sátán milyen elszántan ügyködik, s nekik szívvel, értelmükkel, lélekkel és erővel kell fáradozniuk, és Krisztus számára nyerni meg másokat. {SpM 389.1}   

Szeretném, ha teljesen megértenétek Krisztus közönyösökhöz és elámítottakhoz intézett szavait. Ne mondjatok le túl könnyen testvéretekről és barátaitokról. "Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti Uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszaka melyik szakában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia." {SpM 389.2}   

Az Úr utasított, hogy keressem a farkasok által megtámadott juhokat. Ne legyünk túl érzékenyek a gyűlölet megnyilvánulásai iránt. Krisztust gúnyolták és sértegették. Olyan emberek ütötték, verték őt, akikért éppen életét készült adni. Így gúnyolták: Mondd meg, ki ütött meg? Idézzük emlékezetünkbe Krisztus szenvedéseit, s álljunk készen szenvedni érte. Tegyük a legszeretetteljesebb erőfeszítéseket a megkísértettek értelmének enyhítésére. S egyikünk se szolgáltasson okot, hogy testvérünk átálljon az ellenséghez. Az legyen a célunk, hogy embereket nyerjünk meg Krisztusnak, ugyanakkor az igazság egyetlen pontján se alkudjunk meg. Álljunk az igazság, az örömüzenet hirdetése mellett. Hagyjuk másokra a vádaskodást. {SpM 389.3}   

Az Úr határozottan lelkemre kötötte, hogy törekedjetek segíteni Paulson, Sadler, Hayward, Morse, Reed és Riley testvéreket és a velük levőket, Krisztus kegyelme által lecsillapított, meglágyult szívvel. Amint ezt teszitek, Isten áldása kopogtat be hozzátok. {SpM 389.4}   

{SpM 389}