× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Munka A Déli Államokban

1904, szeptember 25. {SpM 372}   

Szólnom kell a nyugati mező érdekében. Az Üdvözítő közeli eljövetele hírének itt is el kell jutnia minden városba. Ébredjünk föl, s gondoljuk meg, mit jelent ez egyénileg nekünk az összesített igyekezethez. {SpM 372.1}   

Némelyek munkálkodtak, és meg törekedtek tanulni, miként léphetünk be a különböző fontos területekre, s miként lehet Isten dicsőségére munkálkodni. De biztosíthatlak róla, hogy nagyon kevés munkát fektettünk be a mezőbe. Sem túl sok tehetséget. Sem túl sok pénzt. {SpM 372.2}   

Sokan nagyon szívükön hordozzák a déli hittérítést. Ezekhez így szólok: Örvendezzetek, hogy a déli mező megmunkálás alatt áll. Azt a benyomást akarom hagyni mindegyikőtökben itt, hogy a déli mezőt alaposan meg kell munkálnunk. Isten sok éve előttünk tartotta ezt a vállunkra fektetett terhet. S mindenki szemében ez a kérdés: Én mit tegyek? Isten mindenkinek kitűzte föladatát. Ha emlékeznénk erre, s alázatosan és kitartón törekednénk megtudni, s végezni kijelölt kötelességünket, irányításban és kegyelemben részesülnénk, hogy elviseljük a próbákat és nehézségeket az úton. {SpM 372.3}   

Mikor a zsidók megkérdezték Jézust: "Mit tegyünk, hogy Isten cselekedeteit cselekedjük"? Ezt felelte: "Az az Isten akarata, hogy higgyetek abban, akit elküldött." Tanítványait megbízta: "Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek." {SpM 372.4}   

Mindenkinek vannak ismerősei. Átadjátok-e nekik az üzenetet? Tanúságot tehetsz, hogy Isten elrendelte, hogy mindannak, akiért Krisztus meghalt - ha hisz benne - örök élete legyen. {SpM 372.5}   

Fontos valami Krisztusban hinnünk. Túl kevés a hitünk. Az Úr közölte, hogy mindenikünknek megvan a maga akarata. S mivel másoknak nem pontosan az a föladata, mint a mienk, ne képzeld, hogy mindent bírálnod kell, amit tesznek. Valóban nem! Senki se pazarolja idejét vádaskodásra, melyet lélekvadászatra és halászatra kellene fordítania, kijelölt munkájára használva minden képességet és erőt. Mikor erre fordítjuk erőnket, tudhatjuk, hogy a menny Istene közvetlen mellettünk áll, hogy megerősítsen és irányítson. {SpM 372.6}   

Sok nyugtalanító kérdés merült föl a déli munka felől. Sok itt az ínséges mező, sok az ínséges vállalkozás. Némelyek így szólnak: Ez az én mezőm, ez a hely az én fölügyeletem alatt áll, ez az ágazat nekem lett adva. Dehát az egész az Úr mezeje, s az egyik rész ugyanolyan értékes az Úr szemében, mint a másik. Azt tanulmányozzuk, miként segíthetjük egymást a lehető legtöbb lélek eléréséhez. {SpM 372.7}   

Akkor leszünk valóban a legeredményesebb munkások, mikor megtanuljuk bátorítani egymást, majd odahatni, hogy a ránkbízott munkát alázatosan és Istennek tetszőn végezzük. Amint ezt tesszük, megtanuljuk, mi a kemény munka. S minél jobban tudjuk, mi a kemény munka annál gyöngédebb, szeretetteljesebb, szánakozóbb lesz a szívünk minden fáradozó iránt. {SpM 373.1}   

Azt ajánljuk, hogy a sok beszélgetés és bírálgatás helyett imádkozzatok és dolgozzatok. Sok beszéd volt x-ről, aminek semmi jelentősége, semmi értelme sincs. Most ébredjünk föl, s mindenki tegye a legjobbat. {SpM 373.2}   

Mivel valaki városba megy, s nagy hátrányok közt fáradozik, s nem tudja azonnal simán működtetni az ügyeket, azért még ne helyezzünk rögöket elé, hanem tisztítsuk meg útját, egyengessük ösvényét. Tegyük ezt most délen. {SpM 373.3}   

Nem csoda, hogy némelyek hibát köveznek el. Mikor emberek legjobb képességükkel fáradoznak, hogy összegyűjtsenek valamit, amivel előbbre vihetik Isten művét, legyünk megértők. Akik hibát találnak bennük, menjenek velúk az új mezőre, ahol nehéz a munka, s törekedjenek tökéletes látszatra, jó példával járva elől. {SpM 373.4}   

Legyünk nyájasak és udvariasak, és semmiképpen se csüggesszünk, mikor vidítani és fölemelni kellene. Isten azt akarja, hogy mindenki bátorítva legyen, amiért testvéreink Nashville-on törekednek előre vinni a munkát. {SpM 373.5}   

A déli munka előre fog haladni. S kérlek, akár északról, akár délről jöttök, senki se hallgasson meg gáncsoskodást és csüggesztést. Mikor szívetek Istennek szentelt s látja testvéreit minden erejükkel küzdeni, hogy fölfelé húzzák a durva, nehéz terhet, ne álljanak tétlen, s ne mondják meg a fáradozóknak, hogy mit tegyenek. Semmi esetre sem. Isten segíteni fog, húzni. {SpM 373.6}   

Nashville-on tartózkodásomkor {SpM 373.7}   

a nyomda egész nap járt, olykor késő éjjelig az igazság drága lapjait nyomtatva, hogy bejárják az egész világot. {SpM 373.8}   

Gyűléseinkre Isten Lelke jött el, s az ég fénye ragyogott ránk. Butler és Haskell vén volt ott, Sutherland és Magan testvérek is, és két-három munkás Nashville környékéről. Rövid beszéd után így szóltam: Mindenki mondjon bizonyságtételt ma, s ők szívesen beleegyeztek. Egyik a másik után hordozta bizonyságtételét. Gyakran négyen-öten is talpon voltak. {SpM 373.9}   

Testvéreim, annyit imádkozhattok a déliekért, amennyit akartok. De mikor hibákat kezdtek találni, Isten Lelke nincs veletek. {SpM 374.1}   

Testvéreink meghívtak a kiadó megtekintésére, hogy lássam a munkát. Először elfoglalt voltam, majd olyan beteg, hogy nem tudtam végignézni az épületet, mint akartam. De éjjeli látomásban végigmentem az épület összes osztályán. Láttam a fejlődést, melyet elértek, mióta, a munka kezdetén, először jártam náluk. Olyan hálás voltam, hogy így szóltam a jelenlevőkhöz: Imádkozzunk. S amint térdeltünk, Isten áldása szállt ránk. Tisztán hallottam a szavakat: Jól vagyon. Hála legyen az Úrnak, mondtam, most már nem fogok aggódni az itt végzett munka felől. {SpM 374.2}   

Nos, miért részesültem e tapasztalatban? Mi másért, minthogy elmondjam nektek, hogyha ilyen épületbe kezdtek, előjogotok hinni, hogy akire az Úr a munkát bízza, meg is tanítja, miként végezze azt. {SpM 374.3}   

Ismét mondom, mindenki végezze a rábízott föladatot. Majd tegyünk meg mindent, hogy bátorítsuk egymást. Mikor bárki félni kezd, hogy a nyomda nem megy úgy, mint kellene, boruljon Isten elé, kérjen az Úrtól bölcsességet a vezetőknek, helyesen végezni a munkát. Esedezzen bölcsességért a maga munkájában, hogy jó példát mutasson. {SpM 374.4}   

Krisztus szerelméért, ne tegyétek fejetekre a vádaskodó sapkát, mert megárt értelmeteknek. Boldogabbak lesztek nélküle. Mikor eltávozunk, az Úr azt akarja, hogy élő lélekmentők legyünk, a bátorság és hit oldalán segítve azokat, akik a lehető legjobbat próbálják végezni. {SpM 374.5}   

Nagy munka vár elvégzésre. Felvetődhet a kérdés: Mit tehetnénk, hogy eredményesen munkálkodjunk Nashville városában? A siker egyik útja, ha helyet veszünk néhány mérföldre Nashville-től, iskolát és kórházat alapítunk, s ezekből kezdjük Nashville eddiginél erőteljesebb munkálását. {SpM 374.6}   

Tervezésbe kerül, hogy bánni tudjunk a pénzzel. Nehéz vályogot véi-ni szalma nélkül. Segítsen Isten, hogy a legtöbbet kihozzunk mindenből, úgy hogy Isten áldása nyugodjon meg rajta. Mindenki imádkozzék értetek a déli mezőn, mert ha volt mező a földön, melyet segíteni kell, az a déli terület. Miért? Mert rosszul tanították őket. Fölemelésre, Isten kegyelmére van szükségük, s mi segíteni akarunk nekik, hogy a világosságra jöjjenek. Mindnyájan határozzuk el, hogy a jó oldaláról szemléljük az ügyeket. Tökéljük el, hogy világosságot, bátorítást és reményt szólunk. {SpM 374.7}   

E. G. W. {SpM 374}