× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Szerződések Aláírása

A kórház igazgatóinak, orvosainak, ápolóinak és egészségügyi hittérítőinek az egész világon, azt kell mondanom, hogy kötelességünk tisztelni dr. Kelloggot és társalt a battle creek-i gyógyító lélekmentés szolgálatában. Mélyen hálásnak kell lennünk a munkáért, melyet Isten végzett köztünk szolgája általa battle creek-i kórházban, különösen dr. Kellogg állhatatos ragaszkodásáért az egészség megújulása elveihez és az elvek hirdetéséért. {SpM 366.1}   

Dr. Kelloggot az Úr helyezte fontos tisztségbe, s testvérei tiszteljék és támogassák őt, Istentől kapott munkája végzésében. Tevékenysége áldás lesz, amint testvéreivel együtt a nagy mestermunkás, Jézus elgondolásai szerint fáradozik. {SpM 366.2}   

De, noha tisztelnünk kell dr.Kelloggot, bár el kell ismernünk, hogy Isten eszközül használja őt nagy világosság közvetítésére a néphez, semmi esetre se állítsuk őt oda, ahol Istennek kell állnia, mint bölcsességünknek, tanítónk nak és csalhatatlan vezetőnknek. {SpM 366.3}   

Az Úr megdorgálta azokat, akik bár állítják, hogy hisznek a jelen igazság ban, mégsem működnek együtt dr. Kelloggal s hű munkásaival az egészségügyi megújulás világosságában járással. Dr.Kelloggnak Isten orvosaként kell állnia, s magasztos munkát végeznie. Ám, ha hagyják őt mindenben a maga belátását követni, hibákat fog elkövetni. Dr. Kellogg erejét meghaladva fáradozik. Háromszor annyit végez, mint kellene. Ez nem Isten akarata. Túlmunkával megrövidíti az életét. Isten tulajdona ő, s Krisztussal az Istenben kell elrejtenie magát. Nem szabad annyit vállalnia, mint vállal. S némely dologban tervezzen másként. {SpM 366.4}   

A gyógyító hittérítés vezetőinek azt kell mondanom, hogy senki se gyakoroljon királyi hatalmat Isten örökségén. Isten népe legyen az Úr fölügyelete alatta, s egyedül az övé. Egy a pásztor, s egy a nyáj. Az Úr ismeri a jövőt. Örá tekintsünk, benne bízzunk vezetésért, védelemért, irányításért műve ágazatainak jövő fejlesztésénél. {SpM 366.5}   

Az Úr több éve figyelmeztet az állandó veszélyre, hogy ember emberre tekint, hogy engedélyezze ezt vagy azt végezni, ahelyett, hogy Istenre tekintenének. Így gyöngévé válnak, emberi kötelékkel megkötve, melyeket nem Isten rendelt. Az Úr benyomást tud tenni értelmekre és lelkiismeretek re, hogy az ő szolgálatában és testvéri közösségben végezzük munkánkat, ami egyezik törvényeivel. {SpM 366.6}   

Az Úr nem csupán a battle creekieknek adott bölcsességet az egészségügyi hittérítés felől. Az ember nem Isten. A legtehetségesebb sem csalhatatlan. Tévednek, s tévedni fognak, ha nem járnak alázatosan Istennel. A legsúlyosabb kísértés a legnagyobb felelősség hordozóit éri. Egyedüli biztonságunk, ha naponta alázatosan Istennel járunk, szorgalmasan figyelve, nehogy az önzés szálalt fűzzük a munkába. Úgy fáradozzunk, hogy látni lehessen, hogy énünk halott, s munkánk a menny pecsétjét viseli. {SpM 366.7}   

Pál szavai Isten ügye minden orvosi munkásának szólnak: "Ügyelj magadra és a tanításra." Vizsgáljuk meg magunkat közelről, mondjunk le minden tervről vagy elvről, mely helytelenül képviseli az Urat. Idézzük emlékezetünkbe a múlt tapasztalatait. Bíráljunk meg minden indítékot. Vessünk el minden nagyravágyó kezdeményezést, mely ellenkezik Isten szavával. Álljunk fölkészülten Isten előtt. Ezeket a szavakat kaptam szólásra: "Cselekedeteidet nem találtam Isten előtt tökéletesnek." Az Úr a legragyogóbb szolgálatot sem fogadja el, ha iga fölrakását jelenti népe számára. Ne alkossunk igákat embertársainknak. Az az Isten szava hozzánk, hogy törjünk össze minden igát. {SpM 367.1}   

Druillard testvérnő fölolvasta nekem a javasolt szerződést az Orvosi Szövetség és a leány-kórházak alapítói közt. Pár nap múlva ima közben jelenet vonult el előttem a szerződést követő kedvezőtlen következményekről. Más jelenetek is elvonultak előttem Amerikába való visszatérésem előtt, a Sun-Hillen látottakhoz hasonlót. Akkor az amerikai mozgalmakat ábrázoló képek vonultak el előttem. A szerződésekben elfogadhatatlanok feltételek és állapotok voltak. Testvéreink semmi körülmények között se kössék magukat ilyen javaslatokhoz. Az Úr utasított, hogy alig tudjuk, mi áll előttünk, s ő megtiltja, hogy szerződésekkel kössük le magunkat anyagiakért. {SpM 367.2}   

Az Úr utasított, hogy mondjam meg Caro és Sharp testvérnek, hogy javaslatok jönnek hozzájuk olyan föltételekkel, melyeket ne fogadjanak el, és ne is helyeseljenek. Ismét láttam a testvérek előtt iratot megnyílni. Tekintélyes valaki fölállt, s ezt mondta: "Ne írjatok alá semmit, ami megköt benneteket, vagy anyagi vonalon megtilt nektek dolgokat. Nem Isten terve, hogy ilyen szerződéseket írjatok alá. Ez az irat emberi termék. Nem tudjátok, mi következik. Isten mondja: Fölborítom és fölborítom. Nem Isten rendje szerinti szerződést kötnötök, hogy a jövőben mit tesztek, és mit nem. Aki kezdettől fogva ismeri a véget, tudja, mi lakik az ember szívében, s mik azoknak a veszélyei, akikre Isten nagy felelősséget bízott." {SpM 367.3}   

Az ember ne vegyen magára többet, mint amennyit Isten adott neki. Ha alázatosan jár Istennel, az ő áldó keze lesz vele. Ha enged nagyravágyásának, hogy maga végezzen valamilyen munkát, a maga terve szerint, ahol a jótékony a jótékonyságot választja, s önző az önzést, ez olyan állapotokat teremt, mely gyalázatot hoz Istenre és művére. Elnyomás teszi be lábát.Emberi hatalmat gyakorolnak a szerződés szerint, melyet az egészséges ételek védelmére s a kórház anyagi támogatására és biztonságára írtak alá. {SpM 367.4}   

Az Úr közölte, hogy olyan szabályokat vezetnek be, melyeket Isten nem hagy jóvá. Az amerikai és teás országokbeli kórházakban az Úr megtiltja a szerződések aláírását. Nem az ő akarata, hogy minden kórház és fürdő egyetlen ellenőrzés alá kerüljön. {SpM 368.1}   

Akik a távoli mezőkön munkálkodókat szerződésekkel gúzsba, a battle creek-i mű hatalma alá szereznék kötni, túl sok felelősséget vállalnak magukra. Ne ragadjanak magukhoz olyan hatalmat, melyet nem Isten ruházott rájuk. Ne álljanak oda. ahol az emberek rájuk, és nem Istenre tekintenek. {SpM 368.2}   

Krisztus nem követett emberi példát. Urunk ezt mondja most szolgáinak: "Törjetek össze minden igát, mellyel meg okoznak kötözni benneteket. Ne fogadjatok el semmi igát, ami akadályozza jelen és jövő lépéseiteket a szolgálatomban. Maradjatok szabadok. Csak az én igámat viseljétek. Mikor velem hordotok igát, szavaim lenyomatot tesznek jellemetekre." {SpM 368.3}   

Alaposan és gondosan meg kell vizsgálni minden népünk számára készített tervet. Ne vonjunk emberi szálakat a szövetbe. Ha szorgalmasan nem őrködünk és imádkozunk, az ellenség belép, hogy megrontsa a mintát. Ne vigyen rá nagyravágyás, hogy túl sokat tervezzünk. {SpM 368.4}   

Túl sok hatalom ruházódik emberekre, mikor úgy rendelkeznek, hogy kicsiny csoport kormányozhatja vagy rombolhatja le munkatársaink tevékenységét. A kórházak alapításánál és munkájuk fejlesztésénél ne legyen uralkodó királyi hatalom, mint eddig. A világtanácsban megnyilvánult királyi hatalom ne legyen állandósítva. A könyvkiadás se legyen külön királyi hatalom. Elengedhetetlen, hogy a központi igazgatást tiltó elvek uralkodjanak kórházainkban és kiadóinknál. Senki se képzelje, hogy az ő munkaterülete sokkal fontosabb, mini más ágak. {SpM 368.5}   

A világtanács kerületi értekezletekre való fölosztása Isten rendelése volt. Ezekben az utolsó napokban nem szabad az Úr művében jeruzsálemi központoknak, királyi hatalomnak léteznie. A különböző országok tevékenysége ne legyen a battle creek-i központnak alárendelve, mert ez nem az Isten elgondolása. A testvérek tanácskozzák meg a dolgokat, mert pontosan annyira állunk Isten ellenőrzése alatt szőlőjének egyik részében, mint a másikon. A tesn~érek szíve és lelke legyen egy, amint Krisztus és az Atya is egyek. Ezt tanítsátok, ezt gyakoroljátok, hogy egyek legyünk Krisztussal az Istenben, valamennyien egymás fölépítésén fáradozva. {SpM 368.6}   

Tanítást, nevelőmunkát kell folytatnunk összes kórházunkban. Szükséges, hogy minden intézményünk vezetője értelmesebben és értelmesebben végezze föladatát. Ne függjenek más intézmények vezetőitől munkájuknál. Ne támaszkodjanak más intézmény vezetőjére irányításért, hanem Istenre tekintsenek, mint tanítójukra s menjenek előre hűséges, értelmes szolgálattal szüntelenül növelve képességeiket. {SpM 369.1}   

Isten fölszólítja a férfiakat és nőket, hogy tekintsenek rá, hogy fényt, erőt és ismeretet nyerjenek. Az Úr nem dicsőül meg, ha engedjük, hogy egyik intézmény szabályainak vagy szerződéseinek az ezer mérfölddel odébbi intézmény irányításához legyen köze. Előre kellett volna látnunk, hogy ha Istent kívánjuk irányítóul, ne kössük magunkat emberi szabályokhoz. {SpM 369.2}   

Hűnek kell lennünk az elvekhez. De értéktelen az olyanok ígérete, akik nem tartják szükségesnek az Úr szavai iránti engedelmességet. A szerződés aláírása nem biztosít becsületességet, sem igazságosságot, irgalmasságot és Isten szeretetét. {SpM 369.3}   

Az Úr azt akarja, hogy tépjük szét a korlátokat, melyek emberek bölcsességéhez kötik munkáját. Akik Krisztussal egyesülnek, ne fogadjanak el emberi igát, mely akadálynak bizonyul az Útral való tevékenységnél. "Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én meg nyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatosszívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű." Magasztaljuk föl az igaz és élő Istent. Minden nemzetnek meg kell hallani az örömüzenetet. {SpM 369.4}   

Sok meggyőződött és megtért lélek alázattal hajol meg az Úr előtt, s föltétel nélkül odaszenteli magát. Az üzenetnek el kell jutnia a világ minden részébe. "Térjetek énhozzám, hogy megtartassatok, földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincs több! Magamra esküdtem és igazság jött ki számból, egy szó, mely vissza nem tér: hogy minden térd nekem hajol meg, rám esküszik minden nyelv." Az Úr templomába írt szavak megegyeznek irgalmának határtalan hívásával. "Házam imádság házának hívatik minden nemzet számára." A írás hirdetni fogja, hogy én vagyok az élő Isten, aki királyi székemen ülök uralkodóként kihallgatást adva a világnak. S mi a felelet? "Dicsérjen téged minden nemzet, ó Isten, minden nép, sdicsőséged töltse be az egész földet." {SpM 369.5}   

A jövő előttünk álí, s előre nem látott események köszöntenek be,lmegváltoztatva a világ mai kinézését. Hűnös kívánság, kapzsiság törnek e~sőbbségre. Elnyomást és gyűlöletet fognak gyakorolni, hogy pusztítsanak. Alulról jövő hatalomtól ihletve, Sátán eszközei lázas igyekezettel teljesítik uruk akaratát. "A gonoszok gonoszkodni fognak, s a gonoszok közül senki sem érti, de a bölcs megérti." Az igazán megtértek magukra veszik Isten teljes fegyverzetét, s bátran elébe néznek az előre nem látottnak, mert Isten szolgái megértik, hogy az isteni természet részeseivé kell válniuk. {SpM 369.6}   

Az Úr utasított, hogy mondjam meg nektek, tanulmányozzátok gondosan Ezékiel harmincnegyedik fejezetét, és őrizkedjetek az félrevezetettségtől (370) s attól, hogy a hűtlen szolga szerepére vezessenek benneteket. {SpM 369.7}   

Ünnepélyes komolysággal ismételték el előttem a szavakat: "Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírái ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel és fölöltözvén az igazságnak mellvasába. És felsaruzván lábatokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Es minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden szentekért." {SpM 370.1}   

Most van veszedelmünk ideje. Egyedüli biztonságunk Krisztus nyomdokain járni, s az ő igáját viselni. Emberek ok nélkül ellenségeitekké válnak. Isten népe indítékait félremagyarázzák, nemcsak a világ, de testvéreik is. Az Úr szolgáit nehéz helyzetbe állítják. Heggyé fújják föl a vakondtúrást, hogy igazolják az embereket önző, gonosz útjukon. A hűen végzett munkát becsmérelni fogják, lebecsülni, mivel nem kíséri látszólagos virágzás. Hamis beállítással a becstelenség sötét ruhájába öltöztetik, mert rajtuk kívülálló okok megnehezítették munkájukat. Mint megbízhatatlanokra mutogatnak rájuk. Mindezt gyülekezeti tagok fogják művelni. Isten szolgái fegyverkezzenek föl Krisztus értelmével. Ne várják el, hogy elkerülhetik a bántalmakat és félremagyarázásokat. Vakbuzgónak és túlbuzgónak hívják majd őket, mégse csüggedjenek el. Isten a gondviselés kormánykerekén tartja a kezét, irányítva munkáját, nevének dicsőségére. {SpM 370.2}   

Az Úr fölhívja népét, legyenek tündöklő fények a világban, ragyogva a bűn sötétsége közepette. Ha éljük az életadó életét, ez meghozza jutalmát. Urunk szertejárt, jót tett. Követői is ezt teszik, megtelve az Isten iránti hűség és embertárs iránti kötelesség szent érzetével. Az igazság ismerete által, amint az Jézusban él, a keresztények növekedjenek a kegyességben, szüntelen közelebb húzódva a jellem tökéletességéhez. {SpM 370.3}   

Ellen G. White {SpM 370}