× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Egyetértésre, Egységre Van Szükség

{SpM 361}   

1904, július 23. {SpM 361}   

Kedves Magan és Sutherland testvér! {SpM 361}   

Tanácsom lenne számotokra. Uralkodjék összhang köztetek és a Világtanács felelős vezetői közt. Szalmaszálak után kaptok Daniells és Prescott vénnel kapcsolatban. Miért? Mert nem értenek egyet veletek minden tervetekben, s nem adták meg nektek az elismerést, amit megérdemeltek. De mikor az Úr helyesbítette a tévedéseket, s bátorító szavakat szólt erőfeszítéseitekről, miért nem adtatok hálát neki, mutattátok ki hálátokat a megbocsátás lelkületével, s azzal, hogy elismeritek a két testvér teherhordozását. Miért vagytok gyanakvók Daniells és Prescott vén iránt, s miért engeditek, hogy mások is gyanúval éljenek velük szemben. {SpM 361.4}   

Nem helyes a Daniells és Prescott testvérrel szembeni ellenszenvetek. Ha elvárjátok, hogy egyetértsenek veletek, ti is értsetek egyet velük. Az Úr kijelentette, hogy ő egyet fog érteni Daniells és Prescott vénnel. Tudom, miről beszélek, mert elém tárta ezeket. {SpM 362.1}   

Hadd kérdezzek meg valamit. Kit választottatok volna a Világtanács elnökévé? Nevezzétek meg az illetőt. Az utolsó Generálkonferencián a helyzet a lehető legsúlyosabb volt. S olyan embert kellett választani, aki összhangban ált a munkával, melyet Isten el akar végezni a bizonyságtételeken át. {SpM 362.2}   

Daniells és Prescott vén hibákat követtek el. De súlyos hibát követtetek el ti is, mikor A. T. Jones testvérrel a battle creek-i iskola újranyitása mellé álltatok, aminek messzemenő következményeit nem értitek meg teljesen. A mozgalom védelmét nem az Úr ihlette, sem azok bírálatát, akik kötelességüknek tartották rámutatni a veszélyekre, ha nagyszámú fiatalt Battle Creekre toborzunk. Más tanácsadó foglalta el az isteni tanácsadó helyét. {SpM 362.3}   

Az Úr e veszedelmes időkben választása szerinti férfiakat adott nekünk, hogy népe vezetőiként álljanak. Ha alázatosak és imádkozók maradnak, az Úr fogja vezetni és erősíteni őket. Isten választotta Dániells testvért, hogy felelősségeket hordozzon, s megígérte, hogy kegyelmével rátermetté teszi, hogy végezze a rábízott föladatot. Ezek a felelősségei súlyosak; súlyos erejének és bátorságának megviselése is. Az Úr fölszólítja népét, támogassa Daniells vén karját, amint teljes erejével törekszik előbbre vinni az Úr művét. Az Úr azt kívánja, hogy minden gyülekezet imádkozzék érte, amint súlyos terheit hordozza. Testvéreink ne álljanak készen bírálgatni és elítélni a nehéz terhek hordozóit. Ne hallgassuk meg a gáncsoskodó szavakat azok ellen, akik ilyen súlyos felelősségeket viselnek. {SpM 362.4}   

Daniells vén az az ember, aki igaznak bizonyította a bizonyságtételeket, s igaznak bizonyult a bizonyságtételekhez. Mikor észrevette, hogy különbözik azoktól, kész volt elismerni tévedéseit, és a világosságra jönni. Ha mindenki ezt tette volna, nem uralkodnának ezek a mai állapotok. Az Úr intelmeket küldött neki, mikor tévedett, s ő kimutatta az eltökéltségét, hogy az igazság és életszentség mellett álljon, s helyesbítse hibáit. {SpM 362.5}   

Testvéreim, tegyük meg a tőlünk tehető legjobbat, nem hogy fölfedezzük Daniells testvér hibáit, hanem hogy segítsük őt. Testvérünk a megfelelő embernek tanúsítja magát arra a helyre. Most olyanokra van szükség, akik mások mernek lenni, mint akik ellensúlyozzák Istennek népe számára szóló terveit. Nem ismertétek föl battle creek-i egészségügyi vezetőink tényleges állapotát. Túlságosan bátorítottátok eszméiket és terveiket. {SpM 362.6}   

Tudom, hogy Daniells vén a megfelelő ember a megfelelő helyen. Nemesen az igazság mellett áll, s becsületesen törekszik megoldást találni az orvosi munka és az örömhírterjesztés között. {SpM 363.1}   

Ha az Úr által választott vezetők engedelmeskednek az istentől jött bizonyságtételeknek, ha közel maradnak igéjéhez, ha elkülönülnek azoktól, akik világi befolyásokkal kötik össze magukat, biztonságos emberek lesznek a mai időkben. {SpM 363.2}   

Sutherland és A. T. Jones berrieni szavai és viselkedése zavaros hangot keltett - nem Isten ihlette. Kárt okozó állapotokat hozott létre, amit nem láttatok előre. Nagyon megnehezítette a gyűlés munkáját. Ha nem léptetek volna erre a balga útra, az értekezlet gyümölcse egészen más lett volna. {SpM 363.3}   

Testvéreim, gyalázat éri Istent, mikor a bírálat terhét akarjátok egymásra verni, mint ott az értekezleten. Nem fáradoztok összhangban Istennel; hiszen ő nem így munkálkodik. Ha kötelességnek tartjátok, hogy a Világtanács vezetőire árnyékot vető ügyeket hozzatok testvéreitek elé, kötelességetek lett volna előbb a legmegbízhatóbbakat összehívni, s szerényen eléjük tárni meglátásaitokat. Nem lett volna szabad tanácskérés nélkül bevetni eszméiteket, mint tettétek. Jones testvér elhamarkodott viselkedése gyakran helytelen lépésre vitte őt, ami intést és dorgálást váltottak ki. {SpM 363.4}   

A fresnói tábori összejövetelen, miután nagyon szókimondó bizonyságot hordoztam, Jones testvér férfiasan viselkedett, alapos bűnvallomást tett. Félelemmel és rettegéssel munkálta üdvösségét. Az Úr áldása jött el, s Isten dicsősége nyilvánult meg. Mennyei angyalok voltak jelen az összejövetelen, s a jelenlevők gazdag áldásban részesültek. Így lett volna Berrienen is, ha dr.Kellogg szívből elfogadta volna az Úr üzenetét, s teljesen szakított volna az ellenséggel. Megalázkodás szelleme töltötte volna be a szíveket, s mindnyájan őszinte bűnvallomást tettek volna. {SpM 363.5}   

A Berrien gyűlésen a reménység soronkívüli üzenetét adtam át dr.Kelloggnak. Előnyös helyre állhatott volna, elfogadva Jézust tanácsosának. Az Üdvözítő hatalmával megtörte volna a varázst. De nem tette. {SpM 363.6}   

Dr. Kellogg régóta nem fogadta el Krisztust tanítójának, s tudtán kívül, álokoskodásra lett tanítva. Az ellenség eszköznek használta őt, hogy erős ellenőrző hatalmat gyakoroljon orvostársaira. De az Úr meg fogja törni a bűvöletet, ha engedik, hogy megtörje a rájuk helyezett igát. {SpM 363.7}   

Krisztus mindenkit meghív: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és megnyugosztlak titeket. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok; és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű." Aki elfogadja a meghívást, hordozni fogja a tanúságot, hogy az Úr igája valóban könnyű, terhe pedig édes. {SpM 364.1}   

Nagy különbség orvosainknak, hogy Krisztus vagy ember igáját hordozzák-e. Aki ember igáját hordozza, előbb el kell vetnie ezt az igát, mielőtt azt tudja végezni, amit Isten akar végeztefii vele az igazság hirdetésénél. Aki befogadja Krisztust, és hisz benne, ne hordozza ember igáját, s ne legyenek elkötelezettek, hogy hol állnak. A tusa két hatalom közt dűl. Az élet fejedelme s a sötétség ura közt. Ez a tusa sorsdöntő Isten népe számára. {SpM 364.2}   

Krisztus a legnagyobb tanító, akit valaha látott a világ. Az igazság sasem halt el ajkáról, sosem szenvedett kezétől. Ő mondja: "Aki nincs velem, ellenem van, aki velem nem gyűjt, szétszór." Isten mindenkinek kitűzte föladatát. Elvárja minden követőjétől, hogy tekintélyét országa fölépítéséért vesse latba. Aki nem tevékenyen építi az egységet, szeretetet, egyetértést és megbízható elveket, az Krisztus ellen munkálkodik. {SpM 364.3}   

Az isteni vezetőjükhöz hűek elvetik az Isten népe elámítására beáramló mesteri álokoskodásokat. Akik meg szeretnének mentve lenni az ellenség ravasz, ámító hatalmától, törjenek össze minden igát, s álljanak ki az igazság mellett, hogy meg lehessenek szabadítva a hamis, mesterkélt gondolatoktól, melyeket, ha elfogadnak, bizonyosan tönkreteszik hitüket és lelki életüket. Ha nem vívják ki szabadságukat, lépésről-lépésre lefelé haladnak, míg meg nem tagadják azt, aki vérével váltotta meg őket. {SpM 364.4}   

A kérdés most ez: Ki áll az Úr oldalán a jó és gonosz emberek, az angyalok, az Atya, Fiú és Szentlélek jelenlétében? Nem maradhattok többé semlegesek, ugyanakkor Krisztus követői, hű szolgái. {SpM 364.5}   

Ha akik orvosi lélekmentőknek vallják magukat, távol maradtak volna dr.Kellogg megejtő álokoskodásaitól, most nem lennének ott, ahol vannak - Isten hűtlen szolgáinak tekintve, mivel egyetértettek dr. Kelloggal, aki kétségkívü az ellenség ámító hatása alatt áll. {SpM 364.6}   

Isten ügye súlyos veszedelemben forog, mert az orvosok, akikben az álokoskodások győztek az igazsággal szemben, ellene szegülnek a Szentlélek benyomásainak, s oda helyezkednek, ahol az Úr nem tudja népe vezetőiként használni őket. {SpM 364.7}   

Ha dr. Kellogg engedett volna az Isten Lelke bizonyságtétele által nyújtott fénynek, ha Istent tette volna bizodalmává, s nem lett volna hajlandó hallgatni a tudományos álokoskodásokra, melyeket évek óta tanulmányoz, sok görbe ösvényt elkerülhetett volna, melyen jár. De ahelyett, hogy engedett volna a figyelmeztetéseknek, hagyta, hogy gonosz angyalok dogozzanak vele, s törvényszegésével bátorította jelenlétüket. {SpM 365.1}   

Senkinek sem kell erőtlennek lenni, aki az Úr seregében harcol, a véráztatta lobogó alatt. Igaz katonái az isteni természet részesei, miután elmenekültek a romlottság elől, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. De akik a maguk útját választják, s a nagy csalóval tartanak fönn kapcsolatot, méltatlannak számítanak az örök életre. {SpM 365.2}   

Ki áll most az Úr mellé? Lépjen az örök igazság talapzatára, elvágva magát a kísértő csábító hatásaitól. Isten népe soraiban váljék láthatóvá az. Úrért való jócselekedet. {SpM 365.3}   

"Legyetek erősek az Úrban, az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istetmek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindezeket elvégezvén, megállhassatok. "Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel és felőltözvén az igazságnak mellvasába, És fölsaruzván lábatokat a békesség evangéliumának készégével; Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosz minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az Üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." {SpM 365.4}   

Ellen G. White {SpM 365}   

(Nyilván korábbi írás, de a keltezés biányzik) {SpM 366}