× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Huntsville-i Iskola

1904. június 20.-án Graysville-ről Huntsville-re mentem. Szép helyen találtunk iskolát. Több mint százötven hold jár vele, melynek javarésze művelés alatt áll. {SpM 359.1}   

Néhány éve S. M. Jacobs testvér fölügyelete alatt volt, s akkor nagyon följavult. Őszibarackot, szilvát s más gyümölcsfákat is ültetett. Három éve eltávozott az iskolából, s az óta kissé elhanyagolt a gazdaság. A földnek jóval nagyobb haszna lehetne, ha a vezetőknek megfelelő segítségük lenne. {SpM 359.2}   

Jacobs testvér szorgalmasan és önzetlenül dolgozott, de nem kapta meg a segítséget, melyet ereje megkövetelt. Felesége is keményen dolgozott, s mikor egészsége megromlott, elköltöztek Huntsville-ről, s most könnyebb az életük. Ha alkalmas segítséget nyújtottak volna nekik és anyagiakat a följavításhoz, a fejlődés bátorította volna Jacobs testvért, a tanulókat és népünket mindenfelé. De az anyagiak, melyeknek ide kellett volna jönniük, nem érkeztek meg, s a következmény a jelenlegi helyzet. {SpM 359.3}   

Nemrég ezt kérdezték tőlem, nem lenne-e jobb eladni az iskolát, és kisebb helyet vásárolni? Azt az utasítást kaptam, hogy ne adjuk el a gazdaságot, hogy sok a helyzeti előnye a színes iskola folytatásához. Évekig tartana máshol építeni új helyet az itt folyó munkának. A huntsville-i iskolagazdaságba az Úr pénzét ruházták a színes tanulók nevelésére. A Világtanács adta a földet a déli munkának, s az Úr megmutatta nekem, hogy mivé válhat az iskola, s mivé lehetnek, akik oda járnak tanulni, ha az ő tervét követik. {SpM 359.4}   

Az iskola kellő fejlődéséhez pénzre és megbízható értelmes nevelésre van szüksége. Jól kell gondozni és igazgatnia dolgokat, hogy bebizonyítsa, hogy a hetediknapi adventisták sikerre akarják vinni, amibe kezdtek. {SpM 359.5}   

Adjuk meg az eszközöket az iskola eredményességéhez. Jelenleg nagyon szegény a földművelés. Kis épületeket kell emelni, ahol a tanulók megtanulhatják egymás ápolását betegség esetén. Volt ugyan ápoló, aki vigyázzon rájuk, de nem volt berendezése, ami csüggesztővé tette a munkát. {SpM 359.6}   

Tanítsák meg a tanulókat a munkákra, melyek segítenek, hogy Krisztus eredményes munkásaivá váljanak. Tanítsuk meg őket elkülönülni a világ szokásaitól és gyakorlatától. Tanítsák őket, miként hirdessék a jelen igazságot, s miként dolgozzanak kezükkel és értelmükkel megélhetésért, hogy tulajdon népüket taníthassák. Tanítsuk meg őket megbecsülni az iskolát, ahol kiképzésben részesülnek a szolgálatra. {SpM 360.1}   

Fektessetek le bölcs terveket a földművelésre. A tanulók részesüljenek mezőgazdasági képzésben. Ez a nevelés fölbecsülhetetlen érték lesz jövő munkájukhoz. Alaposan végezzük a földművelést, hogy a diákok megtanulják, mely igen szükséges a szív kertjének alapos művelése is. {SpM 360.2}   

A huntsville-i iskola jövő vezetőjének tudnia kell, miként igazgassa magát és másokat. .A Biblia tanítója jól tanítsa a tanulókat, miként hirdessék Isten szava igazságait nyilvánosan, s miként hirdessék azt házról-házra. A gazdaság pénzügyeit is igazgassák bölcsen és gondosan. {SpM 360.3}   

A tanítók mindenkor keressenek fölülről jövő bölcsességet, hogy megóvja őket hibák elkövetésétől. Végezzék gondosan munkájukat, hogy a tanulók fölkészüljenek a munkaterületre, melyre a legalkalmasabbak. Álljanak készen hű szolgálatra valamilyen minőségben. A tanítók és tanulók működjenek együtt, hogy a lehető legjobbat végezzék. Az legyen a tanítók szüntelen igyekezete, hogy a tanulókkal fölismertessék a szakadatlan fejlődés fontosságát. {SpM 360.4}   

Az iskolában a vezető, ellenőrző hatás a legkisebben való hűség legyen. A tanulók így fölkészülnek a komolyabb ügyekben való hűségre. A tanulók vegyék kézbe magukat, s Isten segítségével győzzék le jellemük csúfító hibáit. Tanúsítsanak komoly önzetlen érdeklődést az iskola virágzása iránt. Ha laza deszkát látnak a járdán vagy kerítésen, azonnal fogjanak szöget, kalapácsot s végezzék el a szükséges javítást. Se a házban, se körülötte ne tűrjünk meg hanyag, omladozó kinézést. A kocsikat és lószerszámot tartsák karban, gyakran megvizsgálva és javítva valamennyit. Mikor rossz állapotban vannak, életet veszélyeztetnek. {SpM 360.5}   

A tanulók nevelésénél a kicsiny ügyeknek nagyobb a fontosságuk, mint gondolnánk. Az emberek észreveszik a kocsik és lószerszámok állapotát, s véleményt alkotnak. Sőt, ha a tanulót laza, megbízhatatlan szokásukkal engedjük át az iskolán, művelődésük felét sem ér, mintha hűségre tanítottuk volna őket mindenben. "Aki a kicsinyben hű, hű lesz a nagyban is." Kis figyelmet követelő ügyek napok, hetek múlva szemet bántó hanyagságok lesztiek. Arra tanítják a diákokat, ami aztán hozzájuk tapad egész életükre, nagyban akadályozva őket munkájukban. Az ilyen példa csüggesztő, züllesztő, s a világban nincs szükség ilyen nevelésű emberekre. {SpM 360.6}   

Szolgáljuk Istenünket a leghűségesebben. Az Úr fölszólít, mint tanítókat, keljünk föl szívünk szilárd szándékával s fegyelmezzük magunkat szigorúan és erőteljesen a rend és alaposság szokásaira. Amit kezünk tenni talál, végezzük jól. Áron vétettünk meg. Isten Fiának vérén, s amit csak teszünk, szerezzen dicsőséget és tisztességet Megváltónknak. Dolgozzunk Krisztus munkatársaiként, amint Krisztus munkatársként működik az Atyával. Tegyünk félre minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, mely oly könnyen megejt, hogy szívünk teljes szándékával követhessük Urunkat. {SpM 361.1}   

A lélek súlyos veszteséget szenved, mikor a kötelességeket nem végzik hűségesen, mikor a hanyagságot és felületességet hagyjuk kormányozni életünkben. Cselekedeteinket kormányozza mindig hűség és önzetlenség. Mikor a lelkünket megtisztítatlanul hagyjuk, mikor önző célokat hagyunk uralkodni, az ellenség belép, rávezetve, hogy szentségtelen fogásokkal önző előnyökre törjünk, tekintet nélkül a következményekre. {SpM 361.2}   

De aki Krisztust teszi elsővé, utolsóvá és mindenben legjobbá, az nem fog önző célokért dolgozni. Önzetlenség nyilvánul meg minden cselekedetében. Krisztus békéje nem lakhat olyan szívben, melyben az önzés a főrúgó. Az ilyen elsajátíthatta az igazság elméletét, de ha csak összhangra nem hozza magát Isten szava követelményeivel, föladva minden nagyravágyást, s helyette Krisztus akaratát és útját nem kívánja, cél nélkül küzd, mert Isten nem áldhatja meg őt; kétfelé sántikál, örökké Krisztus és a világ közt ingadozik. Olyan ez, mintha valaki a Mesterért küzdene, de nehéz terhekbe való kapaszkodássá terhelné le, akadályozná magát. {SpM 361.3}   

Ellen G. White {SpM 361}