× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Egyesüljetek, Fogjatok Össze

{SpM 348}   

1904, május 20. {SpM 348}   

Kedves Daniells és Prescott testvér! {SpM 348}   

Tegnap nagyon erős benyomás ért, hogy most az ideje megmentenünk dr. Kelloggot. Határozott törekvéssel kell fáradoznunk. Ne írjuk elő pontosan a lépéseket, melyeket meg kell tennie, de ragadjuk meg őt, magát, hadd lássa, hogy Isten és a lélekmentés lelkülete van bennünk. Sátán magához törekedett kötni őt, de mi se álljunk tétlenül, hanem igyekezzünk elvonni őt Sátántól. Az Úr nevében hívjuk meg, jöjjön el erre a gyülekezésre, nem hogy vádaljak, hanem hogy segítsük, s mindnyájan Krisztussal húzzunk. {SpM 348.2}   

Egyikünk sem áll a kísértések fölött. Munka vár, melyre dr. Kellogg képesítettebb, mint bárki közülünk, s ha közel húzódik Istenhez, Isten is közel fog húzódni hozzá. Teljes erőből húznunk kell őt, vonszolnunk, nem vádolva, nem előírva, hogy mit tegyen, hanem hogy lássa, hogy nem akarjuk, hogy bárki elvesszen, hanem hogy minden ember elnyerje azt, amiért Krisztus életét adta, hogy ajándékba adja neki -az örök életet. {SpM 348.3}   

A Sátán vonzza őt, de az éjjel kezet láttam, mely lenyúlt, hogy megragadja kezét, s a szavakat hallottam: "Ragadja meg erősségemet, kössön békét velem. Amint engem lát cselekedni, neki is azt kell tennie." {SpM 348.4}   

Egy szempont: Hagyjuk az ember egyéniségét Istenre, hogy ő munkálkodjék azzal. Senki se feledje, hogy Krisztus megbocsátott minden vétket és bűnt, mert azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet! {SpM 348.5}   

Mindenkinek, mert sokan nézték, ezt mondta: "Ne őrá nézzetek, hanem énrám. Én életemet adtam, hogy megmentsem őt az örök életre. Szégyent hozott nevemre. Az én nevemet kell tisztelni, mint bűnbocsátó megváltóét. Én megnyitom a vak szemeket. {SpM 348.6}   

"De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Mert mint egy tőr, úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt." Az Úr napja úgy jő el, mint az éjjeli tolvaj, mert mikor azt mondják béke és biztonság, hirtelen veszedelem jön rájuk; mint a terhes asszonyra, s meg nem menekülhetnek. {SpM 349.1}   

Akkor az Üdvözítő kinyújtotta kezét és így szólt: "De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, fölöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába és sisak gyanánt az üdvösség reménységébe." Ragadjátok meg buzgóbban a mennyei dolgokat. Olyan hitre van szükségetek, mely szeretetből fakad és megtisztítja a lelket. Még nem értétek el és tökéletesek sem vagytok. A megtisztulás folyamatának kell most folytatódnia lelketekben. Akkor életetek fogja szemléltetni, hogy előre nyomultok magas hivatástok jutalmáért a Jézus Krisztusban. {SpM 349.2}   

"Mindenki járjon alázatosan Istennel. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. A megváltót szemlélve ugyanarra a képmásra változtok el dicsőségről-dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől: Amint veletek munkálkodom, és bennem lakoztok, a jellem tökéletességét fogjátok nyilvánítani, tökéletessé lesztek téve őbenne. John Kellogg, öltsd magadra az Úr Jézus Krisztust, hogy belássd, hogy magadtól mire sem vagy képes. Lehetetlenség magadnak elfedezni vétkeidet. Krisztusba vetett hit által tisztítsd meg lelkedet minden szennytől, s nyilatkoztasd ki Krisztus igazságosságát, szent jellemét, mely hit által Istentől van. Krisztus megjegyezte óhajaidat, mikor Lelke veled küzdött." {SpM 349.3}   

J. Kellogg fölkiáltott: "Bűnös vagyok, de az Úr befedett igazságosságával, s ettől kezdve az Úr Isten erejével haladok előre. Ezen túl a te igazságosságodat, szent voltodat emlegetem - egyedül a tiedet." {SpM 349.4}   

Bűnvallomások következtek, s Krisztus e szavakat szólta: "Hacsak értelmed alázatával nem jársz, az ellenfél vívja ki a győzelmet." {SpM 349.5}   

Dr. Kellogg így szólt: "Aki megtörte a Sátán bilincseit; ő takar be igazságosságának palástjával. Az Úr Isten erejével fogok járni. Emlegetni fogom igazságosságodat." {SpM 349.6}   

Kéz takarta el dr. Kellogg és Willie Kellogg kezét, s a Megváltó így szólt: "Ismerem küzdelmeiteket, mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Vegyétek magatokra igámat s egyesüljetek testvéreitekkel, akiknek szintén igámat kell viselniük. Tanuljatok tőlem, mert én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok lelketeknek. Mert az én igám könnyű, és az én terhem gyönyörűséges. Olykor sötétben vagytok, mert nem hordozzátok igámat. Ha igámat fogjátok viselni, s tőlem tanultok, mától kezdve szelídek és alázatos szívűek lesztek. Olykor sötétség vagytok, de ezentúl a világosság gyermekei lesztek. Ha megragadjátok erőmet, világosság lesztek. Ne legyen közösségetek a sötétség hiábavaló, gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább feddjétek meg azokat. Mindezek megfeddetvén a vílágosság által napvilágra jönnek." {SpM 349.7}   

Krisztus megfogta dr. és Willie Kellogg kezét s folytatta: "Ébredjetek kötelességetekre, de vállaljatok kevesebb terhet, mint a múltban. Serkenj föl; aki aluszol és támadj föl a halálból, és rád ragyog Krisztus lelki világossága. Tárjatok egyesülten. Én leszek eredményességetek. Ne járjatok a magatok erejével, hanem annak tudatával, hogy én vagyok segítőtök. Járjatok hát körültekintőn." {SpM 350.1}   

Akkor Daniells, Prescott és Willie White kezére tette kezét s így szólt: "A Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon minden bölcsességben. A lélek kardja az Isten beszéde. Az Isten igéje gyors és erős, élesebb bármely kétélű kardnál. Vitézkedéseink fegyverzetei nem testiek, hanem Isten által erősek az erősségek Lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, mely Isten ismerete ellen emeltetett, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak." {SpM 350.2}   

Akkor az örömüzenet egészség-lélekmentőihez fordult: "Túl alacsonyan sújtotok. Szélesebb munka vár rátok. Hagyjátok a kisebb munkát azokra, akiknek tapasztalatra van szüksége, és tanítsatok magasabb színvonal elérésére. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Terjesszétek ki tevékenységeteket. Azokat tanítsátok, akik nem ismerik az igazságot. Munkáljátok meg a városokat. Isten meg fog nyitni minden elvégezendő munkát azok előtt, akik törekednek megmenteni a bűneikben pusztuló lelkeket. A föladat többféle, mégis egyesüljetek, fogjatok össze, legyetek egy akaraton, tökéletes összhangban. Ez a biztonságotok, bölcsességetek és erőtök." {SpM 350.3}   

"Ha valaki újonnan nem születik, nem látja meg Isten országát. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. És adok nektek új szívet, új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet kebletekből, és adok nektek hússzívet. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyen új tésztává, új elemmé, mely az Isten képére van teremtve igazságosságban és szentségben. Új néven fogtok neveztetni, melyet az Úr szája őriz meg. Az Úristen próbál meg benneteket, hogy lássa, vajon teljes szívből és teljes lélekkel szeretitek-e őt. Ülni fog, mint az ezüsttisztogató és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint aranyat és ezüstöt; és igazsággal visznek áldozatot az Útnak. Kinek-kinek munkája nyilván lészen, mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek cselekedetei minemű legyen, azt a tűz próbálja meg." {SpM 350.4}   

"Egyesüljetek. Hitetlenségetek állandó szégyent jelent Isten népének, melyet az Úr oly sok világosságban részesített. Az emberi szív kevélysége gyalázatot hoz a halandóknak adott legfontosabb föladatra. Egyesüljetek, lépjetek az igazság megszentelő körébe. Húzzátok együtt az igát; járjatok alázatosan Istennel, s az ige világossága szerint vessétek alá magatokat egymásnak. Senki se törekedjék a főhelyre. Bántó az Isten előtt, amit tesztek. Munkálkodjatok együtt, dolgozzatok össze s engedelmeskedjetek minden egységre törő szónak. Kerüljetek el minden vádaskodást, széthúzást. A gondot okozó ügyek rendeződnek, ha mindenki elővigyázatosan jár. {SpM 351.1}   

"Amint a legnagyobb mértékre törekedtek, rátok helyezem kezemet, s megtisztítlak minden salaktól, eltávolítom minden álmotokat. Megolvasztom, és próbára teszem őket. Vetkőzzétek le ama régi élet szerint való óembert, mely meg van romolva a csalárdság kívánalmai miatt, s újuljatok meg a ti elmétek lelke szerint; s felövezvén amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Legyetek eszesek. Ne törjetek többé az elsőbbségre. Azért, ha föltámadtatok Krisztussal, az odafönn valókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Isten jobbján ülvén." Olvassátok el Péter első levele második fejezet első tizenkét versét. Isten adta ezeket a szavakat szolgáján át. Mindnyájan segítsük testvéreinket, hogy egyek legyenek, mint Krisztus is egy az Atyával. {SpM 351.2}   

Nem írhatok most többet. Fölszólítottak, hogy tárjam ezt testvéreink elé, hogy elvigyék másoknak is, akik nincsenek jelen e gyűlésen. Munkálkodjatok szorgalmasan, Krisztussal összhangban. Nincs időnk, amit viszálykodásra pazarolhatnánk. Minden Lélek legyen Krisztus által elrejtve az Istenben. Olyan nyomorúságos idő közeledik, amilyen nem volt, mióta nemzet él a földön. Akik megértik ezt, nem tartják erénynek, hogy minden kis különbözőséget akadállyá tegyenek lelkiségük és Isten munkája fejlődése számára. Az Úr ránk bízott javait fordítsuk új területek megnyitására. Indítsunk el olyan tevékenységeket, melyek a lehető leggyorsabban figyelmeztetik a falvakat és városokat, mert hamar eljön az idő, mikor az ellenség minden gonosz embert átitat hamis tanaival. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Isten fölszólítja népét, hogy segítsenek javaikkal, hogy az Úr munkálkodásra kijelölt helyein bölcs férfiak végezzék a munkát. {SpM 351.3}   

Ellen G. White {SpM 351}   

Berriennél Tett Megjegyzések, 1904, május 22. {SpM 352}   

Értékes utasításokat lelhetünk Krisztus szavaiban: "Ha az ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt ajándékodat, és menj el, előbb békéljél meg vele, és aztán eljővén, vidd fel a te ajándékodat." {SpM 352.1}   

A battle creek-i főiskola Berrienre helyezésével Magan és Sutherland testvér az Istentől nyert világosság szerint tett. Súlyos nehézségek alatt fáradoztak, és áldozatokat hoztak igyekezetükben, hogy a nevelés helyes útján haladjanak. Isten velük volt. Jóváhagyta erőfeszítéseiket. {SpM 352.2}   

Ki értékelte az itt végzett munkát? Sokan ellenezték, fájdalmat okozó szavakat szóltak, megnehezítették a munka folytatását. Gonosz előítélettel és hamis vádakkal kellett szembenézni. Némelyekben megállapodott hajlam volt a panaszemelésre, hibák keresésére azokban, akik teljes erejükkel az Úr utasításainak megvalósítására törekedtek. {SpM 352.3}   

Magan testvérnő férjével fáradozott, vele küzdött, esedezve, hogy az Úr támogassa őt. Nem gondolt magával, hanem csak férjével. Isten megtartotta őket, amint a világosságban jártak. A testvérnő kevés tartalék pénzéből ötszáz dollárt adott az emlékterem építésére. Fáradhatatlanul fáradozott, hogy tökéletes házirendet tartson, Isten félelmére tanítva és nevelve gyermekeit. Kétszer kellett ápolnia férjét lázas betegsége miatt. {SpM 352.4}   

Úgy tűnt előtte, hogy némely testvérének nincsen hússzíve. Az oaklandi általános értekezlet után azt a híresztelték, hogy White testvérnő Magan testvér ellen van. Szó sem volt igaz e hírből. De szegény feleségének, aki együtt fáradozott, áldozott és imádkozott vele, azt mondták, hogy White test vérnő a férje ellen foglalt állást. Miért, jaj, miért is mondanak ilyet? White testvérnő sohasem fordult Magan vagy Sutherland testvér ellen. De Magan testvérnőt annyira leterhelte a szomorúság, hogy elméje elborult. {SpM 352.5}   

Megkérdem, az ítélet napján kit tart az Úr felelősnek, amiért kioltották a fényt, melynek ma is tündökölnie kellene? Isten napján ki lesz a felelős a hírekért, melyek olyan bánatot okoztak, hogy elmebeteg tett? Hónapokig szenvedett s férje együtt szenvedett vele. Szegény asszony most elment, anyátlanul hagyva két gyermekét. S mindez a megszenteletlen nyelvek miatt. {SpM 352.6}   

Férjének vigasz az ígéret: "Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg." Magan testvérnő keresztény, Krisztus követői közül való volt, és szerette az Urat. Tettei követik őt. {SpM 352.7}   

Látjátok az itt megalapozott tevékenységet. Látjátok, mennyire előre vitték a nevelést. Helyes vonalakon végzik a tanítást, nagyon csüggesztő körülmények között. Az ellenzés és elégedetlenség az ellenségtől ered. Egy feleség és anya életébe került. Az örök élet koronáját ugyan nem vette el tőle, nem akadályozta meg a helyeslő nyilatkozatot: "Jól vagyon, jó és hű szolgám,... menj be a te Uradnak örömébe." {SpM 353.1}   

Így szólnék Magan és Sutherland testvérhez: Isten jóváhagyón tekint rátok. Átküzdöttétek magatokat a nehézségeken, melyekkel itt szembe kellett néznetek. A munka most olyan pontot ért el, hogy máshová mehettek munkálkodni. Azt írtátok, hogy felelősnek érzitek magatokat, hogy a déli területeken fáradozzatok. Bőven ott számotokra a hely. Több munkásra van szükségük. Tanítókat és ügyigazgatókat keresnek. Kerestünk és fizettünk is embereket, hogy ott lássanak munkához, s örvendezünk, hogy Isten számotokra is utat nyitott, hogy ott munkálkodjatok azon a területen. {SpM 353.2}   

A testvérekhez pedig így szólok: Ez a két testvér nem vert emberként távozik innen, hanem, mint akik sikerrel jártak. A Bibliából tanították a tanulókat, a bizonyságtételekben nyújtott világosság szerint. A velük tanult tanulóknak nem kell szégyellni a nevelést, melyben részesültek. {SpM 353.3}   

A tanítókhoz így szólnék: Engedjétek el a két tanítót készségesen. Súlyos csatát kellett itt megvívniuk, de eredménnyel jártak, s amint eltávoznak, az Úr kíséri őket útjukon. Karja megtartja őket. Továbbra is követve ismerjétek meg az Urat, s tudni fogjátok, hogy az ő kijövetele elkészített, mint a hajnal. Az itt maradó tanítók és tanulók folytassák a munkát az Úr nevében. Ne csüggedjetek, és ne szomorkodjatok. {SpM 353.4}   

A teher itt súlyosan nehezedett Magan testvérre. Még nem gyógyult meg teljesen a láz első, hosszú támadásából. Legalább egy évig pihenni kellene hagyni őt, hogy visszanyerje erejét. {SpM 353.5}   

Testvéreim, elég volt a gáncsoskodásból! Azt hiszitek, hogy ezt a lelkületet magatokkal vihetitek a mennybe? Sokkal jobb lenne, ha megkérnétek az Urat, hogy áldja meg a két férfit. Sokkal jobb lett volna az Úr munkáját végeznetek, mint azokat csüggesztenetek, akik az Isten által elébük tárt elvek szerint törekedtek tanítani. Most alaposan vizsgáljátok meg életeteket. S ha azt látjátok, hogy bármikor valami módon kihasználtátok egyik testvéreteket, tartsatok bűnbánatot és hozzátok helyre. {SpM 353.6}   

Az igazságot mondom, amint azt Isten elém tárta. Magan testvérnő vértanúként halt meg, testvérei közepette. Testvérek, nem éri meg bántanunk egymást. Segítsen Isten megtisztítani szíveteket ettől a gonoszságtól. Kérjétek Isten bocsánatát, s azokét, akiket megbántottatok. Rövidesen túl késő lesz helyrehozni a helytelenségeket. Míg rövid alkalmat ad az Úr, hozzunk, ó, hozzunk helyre minden helytelenséget. {SpM 353.7}   

A mennyei udvarokban cselekedeteink szerint fognak megítélni bennünket. Ez a lelkek elnyomása, mely kétszer olyan nehézzé teszi azok igyekezetét, akik készek bármi áldozatra Isten művének előre vitelére, nagyon rosszul fog ez kinézni a mennyei könyvekben. Megszentelt nyelvre van szükségünk, a mások leszólásának megszüntetésére. Oltárról vett tűzzel kell megérinteni ajkukat. Hangunk hallasson kellemes dallamot. Mikor az elcsüggedtekhez szólsz, éreztesd velük együttérzésedet. Mennyivel jobb nyájas, gyöngéd, szerető szavakat szólni, ahelyett, hogy megsebzünk és megbántunk. Ne feledjétek, hogy ezek a Krisztus vérériek megváltottai. Amit a legkisebbel tesztek, velem teszitek. Krisztus tulajdona ők, s mi föl akarjuk emelni, jó egészségben, bátorságban, hitben és reményben megtartani őket. {SpM 354.1}   

Keressük az Urat, s lépjünk szövetségre vele áldozathozatallal. Isten vágyik köztünk lenni itt. Nem akarja, hogy úgy távozzunk, amint vagyunk. Azt akarja, hogy minden lélek gyöngédségben olvadjon meg előtte, hogy gazdag áldását áraszthassa ránk. Akik vádoltátok testvéreiteket, lépjetek ki Sátán területéről. Nem sebzi föl nyelvetek, ha gyöngéd, nyájas szavakat szóltok, hanem nektek is jót tesz Bátorítani fogja a lelkületet, melynek bennetek kellene élní. Gyűjtsetek Krisztussal. Se szóval, se tettel ne csüggesszétek azokat, akik minden izmukkal, idegükkel iparkodnak végezni az Isten által rájuk bízott munkát. {SpM 354.2}   

Alázkodjunk meg Isten előtt, nehogy megbüntessen bennünket ezért a viselkedésünkért. Járjunk alázatosan Istennel, s a szeretet lelkülete uralkodjék életünkben. Tápláljuk a szívélyességet, igazságosságot. Engedjük be Krisztus édes lelkületét, hadd lakozzék bennünk. Mikor együtt ültök Krisztussal mennyei helyeken, arcotokon látszani fog a menny fénye. {SpM 354.3}   

Ha Sutherland és Magan testvér elhagyja Berrient - s hiszem, hogy ez kötelességük. Krisztus szerelméért kérlek, ne kövessétek őket vádaskodás sal és hibák keresésével. S kezdettől segítsétek és erősítsétek azokat, akik helyükbe jönnek. {SpM 354.4}   

Még mielőtt hozzáfogtak a Berrien Springs munkájához, ez a két testvér több ízben kifejezte előttem, hogy felelősnek érzik magukat a déli munkában való részvétért. Szívük oda húz. Ne hibáztassátok őket távozásukért. Ne gördítsetek eléjük akadályokat. Hadd menjenek, s Isten kísérje őket áldásaival. A béke és öröm sok kellemes időszakának emlékét viszik magukkal. Voltak szomorú idők, de nem ezek miatt távoznak. Úgy vélik, jobban tudják dicsőíteni Istent az ínségesebb mezőre távozásukkal. Ez az ő választásuk; nem én beszéltem rá őket. Nem tudták, nem akarom-e elállni útjukat. Mikor ma reggel elém álltak, megmondtam nekik, hogy pillanatra se marasztalom őket. Aki délre megy, súlyos harc elé néz. A munkának ott sokkal előbbre kellene már lennie. Bátorítsuk az embereket, hogy oda menjenek, mi pedig hittel, imával és anyagiakkal támogassuk őket. {SpM 354.5}   

Testvéreink délen is kénytelenek a vádaskodás és akadékoskodás szelleme alatt dolgozni. Azrt mondom ezt most, hogy megértsétek, hogy Isten nem arra hívott el, hogy leverő dolgokat mondjatok, vagy hideg, közönyös lelkületet tanúsítsatok a délen terheket hordozók iránt. Reméljük, emlékezni fogtok e szavakra, s a múlt borzalmas története nem ismétlődik meg. {SpM 355.1}   

Az Úr több mint húsz éve elétek tárta a déli tevékenységet, mégsem tettétek meg a munkáért, amit tennetek kellett volna. Nagy mező terül el ott, s a munkások eltartásának terhe Amerikára hárul. {SpM 355.2}   

Ha valamelyik tanuló vagy munkás el akar menni a két testvérrel, menjenek, segítsenek elvinni a világosságot az igazságról még sohasem hallott népnek, akik elhanyagolást és nyomort szenvednek. Tudom, hogy Haskell és Butler testvér örülni fog Magon és Sutherland testvér segítségének, s egyesülni fognak velük Isten munkájában. Még mikor minden a legjobban megy is, nehéz időket fognak átélni, de Isten velük van, s tudhatják, hogy támogatni fogja őket. {SpM 355.3}   

Ellen G. White {SpM 355}   

Kivonatok A Lake Unió-értekezlet Beszédéből, 1904, június 17-27. {SpM 355}   

A test gépezetének karbantartásához arra van szükség, hogy egyesítsük a testi és szellemi terhelést, úgy, hogy a részek egyformán terheltek legyenek. Van, aki leül és tanul, tanul. Tudom, hogy ez már sokakat a sírba fektetett. {SpM 355.4}   

Foglalkoztassátok az élő gépezet minden részét. Ezért jönnek ki Berrien Springsből megrisztítani itt a földet, hogy a fiataloknak világos fogalma legyen, miből áll az igazi nevelés, s mindnyájan segíteni akarunk ebben. {SpM 355.5}   

A Berrien iskolának és tanulóinak ezt akarjuk mondani: Fáradozzatok szorgalmasan magatokért és a körülöttetek levőkért. A tanítóknak pedig: Ha megragadjátok Isten nagy hatalmát, megértitek ezt a hatalmat. Ó, bárcsak lenne olyan hitünk, mely szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket! Krisztus karja tárva van előttetek." {SpM 355.6}   

Isten munkálkodott Berrienen, s a nekem adott világosságból tudom, hogy a munka Isten jóváhagyásának örvend. Némelyek mégis találni akartak valamit, amiért panaszkodhatnak. Ez a két férfi teljes erejével küzdött, hogy elérjék az Isten-kitűzte célt, mégis vádaskodások, csüggesztések érték őket az idejöttektől; ám ők akkor is végzik, végzik, végzik. Az oaklandi értekezleten folyton ez bukkant Fölszínre. Isten támogatta a két férfit és világosságot adott nekik. S ők a világosságban jártak. {SpM 356.1}   

Látjátok, mit végeztek el itt. Látjátok, hogy a tanulók mit értek el. Látjátok, milyen volt a tanítás. A nevelést a helyes módon végzik, s az egész elégedetlenség és idegeskedés az ördögtőt volt az utolsó morzsáig. {SpM 356.2}   

Ezt mondom Magon és Sutherland testvérnek, ha itt vannak: "Mező áll nyitva előttetek. Isten örömmel tekintett a módra, mellyel a nyugtalanítást viseltétek, melyet állandósítottak, s mellyel annyi bajotok volt. Most addig jutott ez a munka, hogy máshová mehettek fáradozni. Régóta keressük, keressük, hogy kit lehetne a déli mezőre hívni, s most Isten utat nyit, hogy oda mehessetek, s örvendjetek a testvérek szeretetének s gyöngédségének." {SpM 356.3}   

Nem úgy mennek el, mint akik csődöt mondtak a munkában, hanem akik sikerrel jártak. A végző tanulóknak nincs mit szégyellni. Elvezették őket a Bibliáig és a bizonyságtételekben adott világosságig. {SpM 356.4}   

Tanulók, engedjétek el készségesen tanítóitokat. Keményen küzdöttek, de siker koronázta igyekezetüket. Amint mennek, az Úr kíséri őket. Oda mehetnek, ahol értékelni fogják munkásságukat. De itt olyan nagy volt a seb, hogy kevés a remény a gyógyulásra. Mikor a legjobb képességük szerint fáradoztak, s nem intéztek hozzájuk bátorító szavakat, kevés a reményük, hogy itt maradjanak. Most úgy érzik, hogy mások tölthetik be a helyüket. Úgy mennek, mint akik eredményesek voltak, s az Isten áldja meg őket, amint olyan mezőre lépnek, ahol nyugalmat találhatnak lelküknek. {SpM 356.5}   

Reméljük, hogy az itt levők közül egy sem fogja megismételni a múltat. Tudok róla, és borzalmas történet ez. {SpM 356.6}   

Azt akarom mondani az iskolában fáradozni fogó tanítóknak és tanulóknak: Ragadjátok meg a munkát az Úr nevében, s ne csüggedjenek el a rátok váró hangoktól, savaktól. Ne engedjétek, hogy bármi elcsüggesszen. {SpM 356.7}   

Mikor a két testvér eltávozik, amint hitem szerint kötelességük, Krisztus nevében kérlek, ne kövessétek őket bírálgatással. S aki a helyükbe jön, emeljétek föl őket és segítsetek nekik. Nagy munka vár elvégzésre itt, és délen is. A két testvér úgy érzi, hogy jobban tudja dicsőíteni Istent a délre távozással. Nem én beszéltem rá őket. Oda húz a szívük. Ott van a szívük, hadd menjenek hát oda, s ne kárhoztassátok őket a távozásért. {SpM 356.8}   

Istennek széles mezeje van délen, s az amerikaiak kötelessége eltartani a déli munkásokat. Isten azt akarja, hogy gondoljátok meg, hogy ez a mező húsz éve előttetek volt. Az Úr megmondta, mit tegyetek, mégsem tettétek. Ha a két testvér magával viszi tanuló munkásaik egy részét, hadd menjenek oda; ne kárhoztassátok őket a távozásért. {SpM 357.1}   

Tudom, hogy Haskell és Butler vén egyesülni fog a két testvérrel és örülni fognak segítségüknek. {SpM 357.2}   

Nagyon hálás vagyok a Berrienen végzett munkáért. Ezt érhetnénk el száz helyen, ahol most csak egy van, hogy az erkölcsi bátorsággal bírók beveszik Isten szavát,és gyakorolják is. {SpM 357.3}   

Az Úr volt ez iskola alapításában. Ő segítette a két testvért, amint előre haladtak, s a prófétaiskolában használt elvek szerint tanítanak. Azt gondoljátok, hogy a prófétaiskolák ilyen könyvekhez fordultak, hogy azokból tanítsanak? Azt hiszitek, hogy elfogadták a közönséges iskolák tankönyveit? Jaj, dehogy! Mire tanították őket? Jézus ismeretére. Ha Krisztus gyakorlati ismeretére jutottak, megértették, hogy az isteni természet részeseivé kell válniuk, miután elmenekültek a romlottságtól, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon, és kijöttek a városokból. Ezt kell tennünk ma is. Vigyétek ki a városokból vidékre, ahol földművelésre és más szakmákra is taníthatjátok öket. Azt hiszitek, hogy míg az idők romlanak, itt maradhattok egyetlen csoportban. Nem, hanem szét lesztek szórva. Ha az itt tanulók helyes tanításban részesülnek, készek lesznek új helyekre menni és elkezden az adventista könyvterjesztést, hogy neveljenek. Amint hozzáfognak, Isten Szentlelke áll az oldalukon. {SpM 357.4}   

Minél kevesebb van a sötétség hatalmasságaiból tanításotokban, annál több lesz Krisztusból, így olyan nevelésetek lesz, melyet elvihettek a világ minden részébe. {SpM 357.5}   

Azt akarjuk mondani a tanulóknak, hogy ott vagytok, ahol az Úr akarja, hogy legyetek. Nevelésben részesültök, s az Úr azt akarja, hogy kegyességről kegyességre, pontról-pontra haladjatok. Ne állapodjatok meg, hanem olyan képzésben részesüljetek, hogy elmenjetek, nem tudjátok hová. {SpM 357.6}   

Azt akarjuk, hogy tanulásotok közben magatokon érezzétek az Úr szemét. Fla együttműködtök Isten angyalaival, ha szigorúan mértékletesek lesztek táplálkozástoknál, ha ügyeltek szellemi képességetekre, Isten együtt fog munkálkodni veletek. Ne olvassatok regényeket. Tegyétek azonnal félre. A Bíblia igazságát kívánjuk. Ez legyen alapzatunk és tankönyvünk. Nem kívánok semmi hamis, megtévesztő nézeteket, melyek a más iskolákban tanított könyvekben vannak. {SpM 357.7}   

Nincs értelme, hogy a tanító leckét lecke után adjon, ha nem működtök együtt a tanítással. Lesznek, akik az iskolákban könyvekből tanítottak, azt mondják nektek, hogy ezt is, amazt is tudnotok kellene. Mondjátok nekik, hogy erre nincs időnk. Arra készülünk, hogy elváltozva Urunk és megváltó Jézusunk országába jussunk. Azt akarjátok tudni, hogy mit tegyünk, hogy elnyerjük az örök életet. Ez az alapja minden művelődésnek. S minél többet vagy tanítva az igéből s érted meg az igét, annál hamarabb fölhasználhatod műveltségedet. Nem akarjuk értelmedet összekuszálni a mai iskolában tanított könyvekkel, hanem olyan művelődést kívánj, mely minden szeméttői mentes - hasznavehető. Tanulni akarsz, hogy taníthass. Amit megtanulunk Krisztustól, tovább kell adnunk. Tanuljátok meg, hogyan tanítsatok. {SpM 358.1}   

Tanulók, azt mondom, hálákat adunk Istennek, hogy előrehaladtok művelődésetekben, hogy vannak itt, akik a két testvér eltávozásakor velük mennek, s magukkal viszik képzettségüket. Miként vigyék? Hogy a legjobban fölhasználják, s mint örömhírterjesztők és bibliamunkások lépjenek a házakba. Az igét tanítva, látni fogod, hogy olyan tudás jön hozzád, melyre sosem gondoltál. Szavak, eszmék, gondolatok támadnak. Fáradozni kezdhetsz a tudatlanokért, a segítségre szorulókért; s tanító áll közvetlen melletted, a drága Jézus. Tudjátok mi történt Dániellel; hogy minden dicsőséget Istennek tulajdonított. Neki tulajdonította a,dicsőséget azért, amit tett érte. Három társával fogságba vitték őket, távol szüleiktől, tanítóiktól, kora fiatalsághan. Olyan szeretetteljesek, tiszteletteljesek és előzékenyek voltak, hogy akire bízva lettek, megszerette őket. {SpM 358.2}   

Értsétek meg, amit Krisztus mondott, hogy királyok és kormányzók elé visznek megfelelni hitetekről. Ha valóban fejedelmek elé visznek, világos értelemre lesz szükségetek. Meg akarjátok érteni, mi az igazság és gyakorolni is azt. Készüljünk el arra, ami a világra következik. Be kell vinnünk az igazságot idegbe, észbe, lélekbe, testbe. {SpM 358.3}   

Fölfogóképességünknek meg kell tanulni, mi az igazság, mi a tévedés, s szilárdan az örök igazságra kell helyeznünk lábunkat. Isten ezt várja tőlünk és mindenkitől. Tiszteljétek és segítsétek tanítóitokat, s ne okozzatok nekik aggodalmat, hanem segítsetek nekik segíteni nektek. Ha ott álltok, ahol látják, hogy erőfeszítésük visszhangra talál, bátorság tölti el őket, segíteni tudnak, s együtt munkálkodtok, mint Isten földi családjának tagjai. Így a fönti család tagjaivá fogtok válni. {SpM 358.4}   

Isten áldása nyugodjon meg rajtatok. {SpM 358.5}