× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Félremagyarázott Tettek

Nem az indulatos nyelv és kéz törvényei, hanem, a megtért szív szerető dobogása származik az Úrtól. "Isten szeretet. Aki szeret, Istenben van és Isten őbenne." Másféleképp is az élet törvényévé teszi a szeretetet. "Legyetek irgalmasok, amint mennyel Atyátok is irgalmas." {SpM 345.6}   

Isten a teremtéssel kimutatta hatalmát és bölcsességét. Törvénye adásával kinyilatkoztatta fönségét. S végül Fia személyében eljött a világra, bebizonyítani szeretetét és kegyelmét. Isten egyszülött Fiát a kereszthez szögelték, hogy a bukott emberiségre a bűnbocsánat örökségét hagyhassa. {SpM 345.7}   

Sátán tevékenysége homlokegyenest ellenkezik Isten munkálkodásával. A minden jó ellensége, az emberek lelkének ártó seregek vezéreként áll. Pokoli diadallal néz, amint Krisztus hitvalló követői marják és fölfalják egymást. Mindenkor készen áll, hogy elcsúfítsa, tönkretegye azok életét, akik Istent próbálják szolgálni. A mennyei angyalok elámulnak, hogy az emberek segítik az ördögi eszközöket munkájukban, csüggesztik a szíveket, erőtlenné, gyöngévé, hűtlenné teszik Isten népét. {SpM 345.8}   

Világos kinyilatkoztatásban részesültem, hogy Isten népének össze kell jönnie, bevallani bűneit, bűnbánatot tartva Isten előtt, s addig folytatni esedezésüket, míg az Úr hatalmasan ki nem nyilatkoztatja magát. Ha volt valaha nép, melynek Dánieléhez hasonló imát kell fölajánlania, az a mi népünk. Mekkora önhittség, milyen nagy elbizakodottság uralkodik köztünk! Az Úr egyre küldi nekik a világosságot, mégsem engedelmeskednek Lelke bizonyságtételének. Eltávolodtatok kifejezett parancsolatitól, sok év óta érkező, a mű különböző ágazatainak küldött üzenetekkel ellenkezőn viselkedtek. Maguknak gyűjtötték a fölszereléseket, néhány kedvenc helyre, s a mező többi részét elhanyagolták. Súlyos hanyagságot tanúsítottak nagyvárosaink szükségletei, és a déli mezők iránt. Ennek nem kellene így lennie, s nem is lesz, mikor az igazságban állítólag hívők gyakorolni fogják az igazságot. {SpM 346.1}   

Az Úr rám parancsolt, hogy gyűjtsem össze a déli mező javára írt bizonyságtételeket, és helyezzem őket népünk elé. A fresnói tábori összejövetelkor éjjeli látomásomban gyülekezésen voltam. Nem tudom, kik voltak jelen, mert nem láttam őket. Sötét felhő lebegett a gyülekezés fölött. Én mintha a nép gyülekezőhelyétől elkülönülve ültem volna. {SpM 346.2}   

A testvérek a nashville-i munkát tárgyalták. Egyik igen határozottan beszélő jelenlevő kifejtette a nashville-i kiadóról és a munka általános vezetéséről a nézeteit. Sok minden hangzott el, és minden igen csüggesztőn, erős megvilágításban lett ecsetelve. Néhány jelenlevő a nashville-i kiadóra kedvezőtlen tanúságtételeket gyűjtötte össze. Ha ezek szerint a kedvezőtlen beállítású hírek szerint tennének lépéseket, súlyos igazságtalanságot követnének el a déli munka ellen. Határozataik a legcsüggesztőbb hatásúak lennének, azt támogatnák, amit az Úr elítél. {SpM 346.3}   

"Ha a jelenlevő battle creekiek által ecsetelt utat követnék, igazságtalanság lenne, s rossz színben tüntetne fel a munkát. A hamis benyomások szerint cselekedve, a testvérek azt tették volna, amit az Úr nem hagyhat jóvá. {SpM 346.4}   

Tekintélyes valaki emelkedett szólásra: "Az ügyeket nem igazsággal és igazságossággal ecsetelitek. Akiknek krisztusi szeretettel kellett volna viseltetni a déli tevékenység iránt, közönyösen elmentek mellette. Helytelen benyomásokat tettek a nashville-i munkáról, s ezek kovászként fognak hatni a tésztára, megakadályozva, hogy a szenvedő déli mező a szükséges segítségben részesüljön. Beszámolóitok hamisak voltak, vádaskodásotok kegyetlen. Szavaitok, akár az éles nyilak. Mennyi dicsőséget fognak hozni Istenre? Olyan terveket és elméleteket akartok bevezetni, melyek nagyon hátráltatnák a munkát. Ne állítsatok ide több akadályt. A nehézségeket könnyű rendezni, minden helytelenséget helyrehozni, mikor az emberek Isten Lelkének hatása alatt állnak. {SpM 346.5}   

"Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén; Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartván magatoknál. Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is." (Filippi 2:1-4) {SpM 347.1}   

"Megszomorítottátok az Urat. A munkát lehetetlenség az Úr dicsőségére szabályozni és igazgatni, hacsak a munkások meg nem engedik, hogy ő (egyen segítőjük. Tanúsítsatok szeretetteljes, nagylelkű tekintetet azok iránt, akik előreviszik a munkát, akik a szívósságuk legvégső határáig feszítették erejüket, csaknem életük feláldozásáig fáradozva. Isten hatalma tartotta fenn őket. Az emberiség megváltója elismeri a csaknem emberfölötti erőfeszítést, hogy előre, úgymond, kényszerítsék a munkát, miközben jó néhányan kőkockákat raktak a kerekek elé. {SpM 347.2}   

"Ha azok, akik most romlott látással nézik az ügyeket, szüntelen Istennel érintkeztek volna, kegyelemért, kegyességért és irányításért esedezve, akkor más ösvényt követtek volna. Eszükbe idézték volna az új mezőkön átélt élményeiket, erősen törekedtek volna szilárdabbá lenni, ami már megalapozott volt, s részeseivé váltak volna a szeretetteljességnek és mások iránti önzetlenségnek. De szeretetteljes tisztelet nélkül azok iránt, akik ugyanúgy szívükön viselik Isten művét, mint ők, akik szívét megérintik a szenvedő emberiség szükségletei, miként szolgálhatnának Istennek tetszőn? Miként igazgathatják az ügyeket Istent dicsőítő módon? Akik törekednek engedelmeskedni a szavaknak: "Legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok is tökéletes," nem fogják megbántani Krisztus megváltott tulajdonát." {SpM 347.3}   

Az emberiség magában a szembenállók igen gyöngécske keveréke. Természettől az ember önközéppontú és a maga véleményét tartja nagyra. De mikor megtanulják a leckéket, melyeket Krisztus tanítani akar nekik, akkor az isteni természet részeseivé válnak, s attól kezdve Krisztus életét élik. Mindenkit testvérüknek tekintenek, ugyanolyan vágyakkal, képességekkel, kísértésekkel és próbákkal, vizsgákra és nehézségekre szorulóknak. Szeretetre és segítségre vágyónak. {SpM 347.4}   

Sose véld, hogy előjogod megalázni munkatársadat. Ha hibák történtek, ismerjétek meg azokat, nem hogy összetörjétek elkövetőiket, hanem a segítés vágyával, hogy senkit se rekesszenek ki Isten munkájából. Segítsék a hibázókat tapasztalatainak elmondásával, megmutatva, hogy mikor súlyos hibát követtét el, a munkások türelemmel és barátsággal, szeretettel és segítőkészséggel reményben és bátorításban részesíti őket. Nem szép a szigorú ítélkezés. Féljetek ítélkezni, ahol Isten nem ítélkezett. Ne feledjétek, hogy testvéreitek szeretik Istent és ugyanúgy törekednek megtartani parancsolatait, mint ti. Benn forogtok a csatában, és viselitek a sebhelyeket. Legyetek hát irgalmasok a tüzesen megtámadottak iránt. {SpM 347.5}   

A déli munkában hibákat követtek el, de nem olyan súlyosakat, hogy azokra a lépésekre lenne szükség, melyeket egyesek szükségesnek vélnek. Vannak, akik a nashville-i munka erősítése és támogatása helyett, el próbálták azt pusztítani. Helyet adtak a gonosz gyanúsításnak és igazságtalan vádaskodásnak. Közel hozták a szálkát szemükhöz, s ez eltakarta látásukat. Csakis ezt látják. Ha eltávolítanák a szálkát, amint el is tudnák, ha akarnák, ott lámák mögötte a dicsőséget. {SpM 348.1}