× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Újonnan Meg Kell Térnünk

{SpM 341}   

1903, december. {SpM 341}   

Dr. J. H. Kellogg. Battle creek-i kórház Kedves testvérem! {SpM 341}   

Magasztalom az Urat a közelmúltban kapott leveledért. Nagyon óhajtom, hogy most alapos megtérést végezz az ideiglenesért és örökkévalóságra. Oly sokáig vonultál vissza a világgal való egységre, hogy nehéz fölismerned, hol állhatnál már, ha folytonosan a menny felé haladtál volna. Sok áldást veszítettél, mert nem érezted, hogy világosságra van szükséged. {SpM 341.1}   

Ha megerősödik Isten szavába vetett hited, ha teljesen elfogadod az igazságokat, melyek kihívtak minket a világból és olyan néppé tettek, melyet az Úr az ő különleges kincsének nevez, ha egyesülsz testvéreiddel a régi tájékozódási pontok mellett való állásfoglalásban - akkor egység lesz. De ha a hitetlenségben maradsz, bizonytalankodva, meg nem állapodva, akkor nem lehet több remény az egységre, mint a múltban. {SpM 341.2}   

Az Úr utasított azt mondanom, hogy meg kell tanítani téged a jelen igazság első elveire. Te sohasem hittél Isten mának küldött üzeneteiben. Azt képzelted, hogy miközben te kételkedésben és hitetlenségben vesztegelsz, teljesen egy lehetsz azokkal, akik az igazság mellett állnak, amint az Jézusban van, s akik elfogadják Isten népünknek adott világosságát? {SpM 341.3}   

Kérdezd meg magad őszintén, vajon a hitben vagy-e. Kövess el mindent. hogy egységre juss Istennel és testvéreiddel. Népünk nem részesülhet Isten teljes áldásában, míg vezetőink közül némelyek az igazság ellen küzdenek, melyet mi évek óta szentnek tartottunk, és az engedelmesség ellen, mely megadta nekünk eddigi eredményeinket. {SpM 341.4}   

"Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét aranygyertyatartó között: Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket: És terhet viseltél, és béketűrő vagy és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad." {SpM 341.5}   

Ha megtartottad volna a hitet, nem hagytad volna el első szeretetedet, s nem hoztad volna magad a bizonytalan állapotba, melyben évek óta élsz. {SpM 342.1}   

"A sárdini gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halalt vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek." {SpM 342.2}   

E szavak tényleges állapotadat írják le. A figyelmeztetés jön: "Dr. Kellogg nem megtért ember. Egyes orvos-társait annyira elámította a Sátán, hogy nem tudnak különbséget tenni az igaz és valódi, a hamis és félrevezető közt. Egyenesen útjában állnak, akadályozzák, hogy alaposan megtérjen." {SpM 342.3}   

Szívednek teljesen meg kell változnia, mielőtt beláthatnád a tévedést, melybe estél. A főámítóra hallgattál. Nem látod, hová vezetnek az álokoskodások, melyeket befogadtál. Olvasd el figyelmesen Zsidók ötödik fejezetét. Nincs vesztegetni való időd. Isten angyala szólít: "Zárkózz föl, John Kellogg, állj be a sorba." {SpM 342.4}   

Biblia-tanfolyamot kellene tartanotok valahol, ahol egészség-hittérítők és igehirdetők összejöhetnének bibliakutatásra. Engedjétek, hogy a Biblia magyarázza meg állításait. Fogadd el, amint olvasod, anélkül, hogy elcsavarnád a jelentését, hogy megfeleljenek az emberi eszméknek. "Mi köze a polyvának a búzához." {SpM 342.5}   

Tanítsatok minden nemzetet

A Máténál följegyzett megbízatás nem csak a tanítványoknak szólt, hanem azoknak is, akik később befogadják Krisztust. Aki személyes üdvözítőjének fogadja el Krisztust, mindre hárul az evangéliumi üzenet hirdetésének terhe. A mai gyülekezet se utasítsa vissza Krisztus világosan megfogalmazott parancsát: "Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Ha Krisztus nem ígérte volna meg jelenlétét, visszariadhatnánk. De ezt mondja: "Íme én veletek vagyok minden nap, egészen a világ végezetéig." {SpM 342.6}   

"Menjetek, tanítsatok minden nemzetet." Az örömüzenet hirdetését nem korlátozhatjuk kevesekre - egy városra, vagy államra. {SpM 342.7}   

Isten komolyan mondja ezt népének. Felhívja őket, győzzék le az irigykedés szellemét. Legyünk óvatosak. Ne kössük le pénzünket nagyobb intézmények alapítására, mint amilyen egyezik Isten tervével. Az Úr szándéka, hogy a világ minden részén eszközökkel lássuk el műve haladását. Ne kössünk le önzőn óriási összegeket egy-két helyen. Így az Isten népe bőkezűségéből összeadott pénzt azok emésztik föl, akik ott a mű vezetői. Mikor megszabadultak önzésüktől, nem fognak teljes erejükkel arra törni, hogy minden tehetségeset az ő helyük számára ragadjanak el. Készek lesznek föláldozni nagyravágyásukat, hogy más helyek is részesüljenek az Isten műve fejlesztésére rendelkezésre álló javakból. {SpM 342.8}   

Krisztus az egyedüli reménységünk

Amint látják az emberiség állapotát, némelyekben ez a kérdés vetődik fel: Teljesen és mindenestől megromlott és elzüllött az ember? {SpM 343.1}   

Sokan eladták magukat az igazságosság ellenségének. Nem tudják megváltani magukat. Maguktól semmi jóra sem képesek. Mégis van mód a menekülésre. Mikor az ember bűnbe esett, Krisztus fölajánlotta magát helyettesül és kezesül, hogy utat teremtsen, melyen a bűnös emberiség visszatérhet a hűségre. Emberi természetet öltött hát magára, s áthaladt a területen, melyen Ádám elbukott. Hűségének eltántorodása nélkül szembeszállt a mindenkit ostromló kísértésekkel. {SpM 343.2}   

Csak Krisztus, mint személyes megváltónak elfogadása által lehet az embert fölemelni. Óvakodjunk minden elmélettől, mely arra vezetné az embereket, hogy más forrásból keressenek üdvösséget, mint amelyet az ige mutat. A lezüllésből és bűnből csakis Krisztus által lehet az embert magasabb életre vezetni. Nem üdvözíthetik az embert olyan elméletek, melyek nem ismerik el a bűnért végzett elfedezést, s a munkát, melyet a Szentléleknek kell elvégezni az emberek szívén. {SpM 343.3}   

A kevélység rávezeti az embert, hogy más úton keressen üdvösséget, mint amit Isten alkotott. Nem hajlandó semmivé válni, nem hajlandó elismerni, hogy egyedül Krisztus mentheti meg őt legvégsőkig. A Sátán, mikor ősszüleinket megkísértette, kevélységükhöz föllebbezett. "Olyanok lesztek, mint az Isten. Bizony nem haltok meg," - mondta. S mert az ő szavának hittek, az ő oldalára álltak. {SpM 343.4}   

Krisztusról ez van írva: "És nincsen senki másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk." "Mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hű főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek."' {SpM 343.5}   

Ellen G. White {SpM 343}