× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Sátán Félrevezető Törekvése

{SpM 339}   

1903, november 11. {SpM 339}   

Kedves Magan és Sutherland testvér! {SpM 339}   

Magan testvér másolatot hagyott Willinél a Berrien iskola ismertetőjéről. Van benne néhány ügy, melyet jobb lenne kihagyni. Ne időzzünk az adventista egyháztörténelem sötét fejezetein. Ez csüggesztő, leverő képet idéz elő, s úgy tűnne, hogy Krisztus, a világ világossága, nem állt közel, hogy segítsen. Nem volt szükségszerű a tudás hiánya, hisz mindenkor ő az út, az igazság és az élet. Ó mindig kész segíteni, és senkinek se kellett volna súlyos hibákat elkövetni. {SpM 339.1}   

A múlt, melyre hivatkozol, az a sötét, aggasztó, csüggesztő időszak, hadd maradjon a múltban. Ne beszéljünk róla, csak ha nem lehet elkerülni. Senkinek sincs javára tapasztalatunk legrosszabb részét emlegetni azokkal kapcsolatban, akik most bizalmi tisztséget töltenek be Isten művében. Ne idézzük föl a múlt sötét árnyait. Aludjon a múlt, ahol van, összes kifogásolható vonásával. Hozzunk a jelenbe derűlátást, reményt és bátorságot. {SpM 339.2}   

Ha némelyek hagyják az ellenségnek, hogy előnyre tegyen szert fölöttük, kísértik őt, hogy kísértse meg őket s valósítsa meg terveit. Ezt ne engedjétek megtörténni. Ne hánytorgassátok föl a múlt sötét, nem krisztusi tetteit. Drága Megváltónk folyton szólította e tettek elkövetőit, hogy ne hozzanak többé gyalázatot Istenre, hanem forduljanak hozzá, segítsék őt a helyes cselekedetekben. {SpM 339.3}   

Jelenleg nyilvánvaló bizonyítékunk van, hogy a Sátán csalón, fondorlatosan működik emberi értelmeken. Eltökélt igyekezettel szálljunk szembe mesterkedésével. A múlt sötét képeit pedig temessük el, s maradjanak eltemetve. Ne sötétítsük el senki gondolatait a múlt hánytorgatásával. Hozzunk be most minden lehetséges fényt. {SpM 339.4}   

Kevesen fogják föl azoknak az elgondolásoknak veszélyes jellemét, mellyel most kell szembeszállnunk. Én már jártam ezen a területen. Az Úr világos szavakat adott szólnom a hamis, megbűvölő gondolatok felől. Ha nem szállunk szembe határozottan, s nem dorgáljuk meg, lelkek fognak elveszni, Nem hagyhatjuk, hogy elámítsanak. Népünk előtt mutassunk a régi tájékozódási pontokra. Nyerjünk fölülről jövő erőt és bátorságot, hogy engedelmeskedjünk a lelkemre kötött parancsnak: Szegüljetek szembe. {SpM 339.5}   

A világosság és nappal gyermekei vagytok, nem az éjszakáé és sötétségé. Krisztus az út, az igazság és az élet. Az a baj velünk, hogy nem törünk előre az igazság napja által megvilágított úton. A világos úton járáshoz az életadótól kell erőt nyernünk. Amint előre nyomulunk, Krisztus parancsainak engedve, fénye ráragyog utunkra, és ereje támogat bennünket. Így jutunk erőről erőre, kegyelemről kegyelemre, az egyre Krisztusibbá váló engedelmesség által. {SpM 339.6}   

Nem szabad ember vezetését követnünk. Krisztus a vezetőnk. Mindenkor, mindenütt, a szükség minden idején jelen segítségnek találjuk őt. Mivel egyes hitvalló keresztények gyalázatot hoznak Krisztusra gondolatban, szóban és cselekedettel, nyújtsunk nyilvánvalóbb bizonyítékot, mint valaha, a benne való teljességre. Járjunk arcának világosságában. Mindegyikünk meg mutathatja, hogy Krisztus világosság, és benne nincs semmi sötétség. Ha alávetjük magunkat vezetésének, fölvezet az alacsony szintről, melyre a bűn juttatott bennünket, a kegyelem, a kegyesség legmagasabb csúcsaira. {SpM 340.1}   

Ne sötétítsük be életünket a tökéletlenségeinkről vagy mások tökéletlenségeiről való beszéddel. Legyünk mindenestől világosság az Úrban. {SpM 340.2}   

Krisztustól a teljes igazság sugárzik. Krisztuson kívül a tudomány félrevezet, a bölcselet pedig balgaság. A Krisztustól elkülönültek a ravasz ellenségtől eredő elméleteket állítanak az előtérbe. Krisztus élete úgy domborodik ki, mint minden hamis tudomány, téves elmélet, félrevezető módszer ellentéte. {SpM 340.3}   

Színlelők fognak támadni elméletekkel, melyeknek nincs alapjuk Isten igéjében. Emeljük hát magasra a lobogót, melyen ez a fölirat áll: Isten parancsolatai és Jézus hite. A kezdettől fogva táplált szilárd bizalmunkban mindvégig állhatatosan tartsunk ki. Ne kíséreljük meg fölhígítani az igazságot az álokosodás keverékével. Senki se kísérelje meg lerombolni hitünk alapjait, vagy emberi eredetű szál beszövésével megrontani a mintát. Az Isten mindenben, minden Isten (panteizmus) elméletből egyetlen szálat se szőjünk be. A lélekre és testre mindig romboló érzékiség az ilyen szálak beszövésének a következménye. {SpM 340.4}   

"Mi, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. {SpM 340.5}   

"Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak köztetek és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket. És az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. {SpM 340.6}   

"Kérünk továbbá, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A lelkeket meg ne oltsátok. A prófétálást meg ne vessétek. Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok! Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek! Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket és ő meg is cselekszi." {SpM 340.7}   

Ellen G. White {SpM 341}