× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Lelépve A Talapzatról

{SpM 331}   

1903, október 14. {SpM 331}   

Dr. David Paulsonnak, Kedves testvérem! {SpM 331}   

Nagyon jól esne, ha találkozhatnék veled és elbeszélgethetnénk. Mielőtt az oaklandi gyülekezésre mentem, megértettem, hogy veszedelemben forogsz. Nyugtalanított dr. Kellogg iránti nagy bizalmad, mert tudom, hogy ha továbbra is így megbízol benne, vagy bármely más élő emberben, az elámítás veszélye fenyeget téged. De átgondolva az ügyet, így szóltam magamhoz: dr. Paulsen komoly keresztény. Nem hagyja elámítani magát. {SpM 331.3}   

Mégis, azóta nem voltam olyan nyugodt biztonságod felől. Szomorúan láttam, hogy dr. Kellogg hatása alatt állsz. {SpM 331.4}   

Az éjjeli látomásban írni láttalak. Valaki hátad mögül nézte s így szólt: "Barátom, veszélyben forogsz. Isten hírnökeként jöttem közölni ezt. Minél kevesebb közöd lesz ahhoz, amiről írtál, annál világosabb lesz ítélőképességed. Az ige mindent megmond, amit megtudhatsz Istenről, kivéve, amit tanítód, Krisztus tapasztalati ismeretéből tudhatsz, megtanulhatsz. {SpM 331.5}   

"Az Úr mondja: Míg vezetőitek szabadságot ígérnek, ők maguk a bűn szolgái, s már régóta azok. Ne vedd nyakadba ember igáját. E napon Isten ellen munkálkodsz. Nem Isten, vagy Fia, Jézus tanításaiból nyerted ezeket a gondolatokat, melyeket táplálsz. Letértél az igazság ösvényéről, de eddig megtett lépéseidről visszatérhetsz most, ha megérted, hogy hamis ösvényre tértél." {SpM 331.6}   

Megleptek téged e szavak, s kérdezősködtél arról, aki szólt hozzád. Az angyal így felelt: {SpM 332.1}   

Mennyei küldöttel beszélsz. Utasítottak, hogy figyelmeztesselek, hogy már-már lelépsz az örök igazság talapzatáról. Az Istenről szóló eszmék, melyeket egyesek hirdetnek, csábítók és hazugok. Akik ezeket az eszméket hirdetik, azokat az Úr felelősnek fogja tartani, amiért súlyosan megszégyenítik Istent. Világosan értsd meg, hogy sátáni eszközök vonzó ruhába öltöztetnek hamis elméleteket, amint Sátán Éden kertjében álcázta azonosságát ősszüleink előtt, mikor a kígyó szájából szólt. Azt ültetik emberi értelmekbe, ami nagyon szép igazságnak látszik, de ami valójában tévtan. Sátán elbűvölő hatása rajtad van és másokon is, akik Isten világos szavától fülcsiklandozó, kellemes, jóhangzású mesékhez fordulnak. {SpM 332.2}   

"Dr. Kellogg, társaitól támogatva, kevélyen és dicsekvőn jár, megerősítve érzi magát akaratában és útjában, holott az Úr évek óta figyelmezteti, hogy kerülje el ezeket. Orvostársai megerősíthetik az emberek hitét dr. Kellogg állítólagos csodás megvilágosodásai iránt; de a tőle áradó fény nem a szentek szentjéből ered; hamis fény ez, mely lelki halálba csalogat." {SpM 332.3}   

A mennyei hírnök folytatta: "Figyelmeztetni jöttelek téged. Mintha megszédültél volna. Mielőtt Istennek tetsző munkát végezhetnél, meg kell törnöd a rád telepedett varázst. Isten azt akarja, hogy csatlakozz testvéreidhez. Nem akarja, hogy védjed dr. Kelloggot a hazugságokban, melyeket hirdet, s így segítsd megerősíteni őt a Sátán csapdájában. Mert Isten elküldi ítéleteit azokra, akik a sátáni elméletek fényében járnak; melyeknek messze ható a következménye. Most csak a kezdetét látod, de a hatás szélesedni, mélyülni fog, míg az Úr meg nem állítja ítéleteivel azokat, akik ámítanak és félrevezetnek, s akik hamis beállítással és félrevezető kijelentésekkel gyors ütemben félreértéseket és viszályt támasztanak. {SpM 332.4}   

"Tanulmányozd Bibliádat, engedelmeskedjél a bizonyságtételeknek, melyeket Isten küld, s légy bölcs. Segíts testvéreidnek kiszabadulni a csapdából, melybe belehullottak. Dr. Kellogg ámító tévedésekben való támogatása helyett - így csak pusztulását segíted elő - próbáld megmenteni őt. {SpM 332.5}   

"Törd meg a fogságban tartó varázslatot. Jöjj a világosságra. Ha továbbra is ezen az ösvényen haladsz, tönkre teszed keresztény tapasztalatodat, megszakítod kapcsolatodat Istennel és elveszted örök életedet. Ezt nem engedheted meg magadnak." {SpM 332.6}   

Paulson testvér! Egykor ébredtem s fölkeltem, hogy papírra vessem a mennyei hírnök szavait. Kérve kérlek, Krisztus szerelméért, törd meg a varázst. Népünk közül sokan borzalmasan elámítattak. Sok orvosunk Sátánt segíti munkájában. Isten fölszólítja népét, hogy legyen egységben vele. Az Úr szereti azokat, akik törekednek teljesíteni akaratát s munkatársainak ismeri el őket. {SpM 332.7}   

Kedves testvérem, súlyos hibát követsz el. Mentsd meg magad, minél hamarabb. Jelenleg nem dicsőíted Istent. Igen ravaszul hamis elméleteket csempésztek be. Veszélynek tegyük tán ki Isten ügyét? Dr. Kellogghoz akarsz csatlakozni, hogy úgy állítsátok be Isten Szentlelkén át küldött bizonyságtételeit, hogy azokat az elméleteket támogatják, melyeket csak előzetes tapogatózásként állítanak az előtérbe. Hacsak szívetek meg nem változik, a már kiadott tévtanokat továbbiak fogják követni. {SpM 333.1}   

Sajnálom, hogy nem engedelmeskedtél az óvásnak, melyet Oaklandon közöltem veled. Az Úr utasított, hogy szóljak hozzád, mondjak meg néhány dolgot, melyeket tudnod kellene. De, noha elismertél némely dolgokat, nem láttad be, hogy magad hol forogsz veszélyben. Nagyon bíztam benned, de hallom, hogy úgy próbálod beállítani a dolgokat, hogy az Élő templomban Isten felől kifejezett gondolatok alátámaszthatók írásaimból; ezért kénytelen vagyok kijelenteni, hogy tagadom ezt, nehogy népünk el legyen ámítva. {SpM 333.2}   

Az Úr könyörületes volt hozzád, testvérem, de most súlyos veszedelem fenyeget. Megvakítottak; igazságként fogadod el az ellenség megtévesztő álokoskodását. {SpM 333.3}   

Hadd mondjak el egy Oaklandon látott jelenetet. Gyönyörű ruhába öltözött angyalok, mint a világosság angyalai kísérték dr. Kelloggot, helyről-helyre s ihlették őt kevélységgel szólni Isten fülének sértő szavakat. {SpM 333.4}   

Akik támogatják ezt a kérkedő álláspontját, felelősek Isten előtt, mert megerősítik őt veszedelmes képzelgésében. Tisztánlátással kellene rendelkezned, hogy fölismerd az ámítást, melyet 1901-es általános értekezlet előtt óta megszállta dr. Kellogg értelmét, s mely azóta is további tért hódított. Akkor még reméltem, hogy testvérünk tisztán és egyenesen kilábol belőle az Úr parancsolata iránt engedelmesség oldalán. Hiszen nagy bátorításban részesült. Lelkiismeretesen fáradoztam, hogy eltávolítsam népünk érelméről a helytelen benyomásokat. {SpM 333.5}   

Az értekezletre utazás előtt az Úr kijelentette: "Mivel Battle Creekre mész, és világos, határozott bizonyságot fogsz hordozni, aki hallja Úrtó) nyert üzenetedet, mentség nélkül marad. Szádba fogom helyezni szavaimat." Elmentem, s az Úr üzenetet bízott rám, hogy hordozzam az összegyűlt ezrek előtt. {SpM 333.6}   

Utána leveleket kaptam dr. Kelloggtól, mely megállapította, hogy nem történt semmi közte és lelkészeink, valamint gyülekezeteink között, s hogy ő maga is megváltozott. De az Úrtól, a jövendőmondás lelkén át adott bizonyságtétel ellenére, még mindig folytatta helytelen ösvényét. Gyakran elé tártam, hogy helytelen bánásmód szerződésekkel gúzsba kötni a kórházakat, a központi szervezet hatalma alá. Ő mégis sürgette az egyezségeket. Mikor nem fogadták el javaslatait, más és más módon próbálta érvényre juttatni azokat. Haragudott, mert lelkésztestvérei nem hagyták jóvá összes terveit. Melengette, és ki is fejezte gondolatát, hogy a lelkészek helytelenül viselkedtek vele szemben, mikor valójában ő tett helytelenül magával és testvéreivel - mikor nem viselkedett keresztényiesen és nemesen. {SpM 333.7}   

A legutóbbi Világtanács ülésekor az Úr utasított, hogy ne beszéljek dr. Kelfoggal. Figyelmeztetett, hogy dr. Kellogg bármivel előállna, ami nem igaz, hogy fönntartsa álláspontját, s kiforgatva jelentené szövetségeseinek szavaimat. Kötelességemnek tartottam, hogy a vezető testvérek előtt, beleértve orvostársait is, sok mindent föltárjak felőle, amit az Úr közölt velem. Mélyen a szívemen viseltem őt, s hittem, hogy helyes álláspontra fog jutni, megtörve szívét Isten előtt. {SpM 334.1}   

Háromszor mentem le az előadóterembe, hogy a testvérek előtt némely dolgot föltárjak felőle, s az ámítás felől, mely alatt raboskodott, de jaj, hogy fájt a szívem érte! Nem kívántam lekicsinyíteni őt a nép előtt, ha el lehetne kerülni, míg lehetőség nyílt előtte a megtérésre. Ezért csöndben maradtam. {SpM 334.2}   

Dr. Kellogg előtt féltem föltárni a rám bízott világos dolgokat, nehogy olyan útra késztesse, mely örökre eldöntené az ügyet. Ha Oaklandon hordoztam volna az üzenetet, melyet úgy hittem, hordoznom kell, dr. Kellogg talán teljesen a sötétség hatalmassága uralma alá helyezkedett volna. Erre több ízben elhatározta magát, noha nem teljesen. {SpM 334.3}   

Az Úr még mindig irgalmasan tekintett rá, de közelében levő bukott angyalok érintkeztek vele. {SpM 334.4}   

Sok éve ragaszkodtam dr. Kellogghoz. Egy idő óta azonban nyilvánvalóvá tette, milyen lelkület ellenőrzi őt. Az Úr a maga kezébe veszi az ügyet. Nekem hordoznom kell az Úr figyelmeztető bizonyságtételeit, s őrá bízni az eredményt. Must föl kell tárnom a kérdést, összes vonatkozásával; mert Isten népét nem szabad fölvilágosítás nélkül hagyni. {SpM 334.5}   

Röviddel az oaklandi gyűlés után az Úr éjjeli látomásban jelenetet tárt elém, melyben Sátán, a legvonzóbban álcázva, erőteljesen dr. Kellogg oldalára nyomult. Sokat láttam és halottam. Éjjelente súlyosan leterhelt lelki gyötrelmem, amint láttam a Sátánt tárgyalni testvérünkkel. Az Úr közölte, hogy a figyelmeztetések, óvások és intések ellenére a maga útját követi, mikor népünk az ellenkező irányban való haladásra kapott utasításokat. A mennyei angyalokkal való együttműködés helyett a gonosz angyalokkal működött együtt. {SpM 334.6}   

A most dr. Kellogg által tanácsolt elméletekhez hasonlót sugallt Sátán a szent párnak az Édenben. Megmondtam A. T. Jones vénnek (az 1888-as üzenet egyik hírnökének), amit az Úr elém tárt, hogy dr. Kellogg milyen forrásból nyeri ismerezeit a csábító elméletekhez. Megmondtam, hogy testvérünk sátáni eszközök hatása alatt áll s hogy már régen az igazság és a szent élet elveitől távolodva munkálkodik - hogy bele van bonyolódva, s hogy magában nincs ereje elmenekülni az ellenség csapdájából. {SpM 335.1}   

Papírra vetettem sok világos üzenetet, de úgy döntöttem, hogy egy időre visszatartom ezeket. Még most sem kézbesítettem ki mindegyiket. Miután bizonyságot hordoztam dr. Kelloggnak, zokogtam, mintha megszakadt volna a szívem. Éjjelente fölébredve esedeztem érte. Reméltem és könyörögtem, hogy jöjjön a tiszta világosságra. Így lelkének, üdvösségének terhe nehezedett rám, miután visszatértem az oaklandi világtanács üléséről. {SpM 335.2}   

Ha a mostani washingtoni gyűlésen nem köszönt be változás, lehet, hogy Battle Creekre kell utaznom, s határozott bizonyságot hordoznom Istenért és az igazságért, népe javára. Olyan messzire hagyták sodródni a dolgokat, és olyan gyorsan, hogy nem merek többé habozni. Ha az Úr menésre szólít, bizonyos lehetsz, hogy a télen Battle Creeken leszek, s Isten megerősít, hogy elmondjam a dolgokat, melyeket az oaklandi értekezleten mondhattam volna, de reméltem, hogy sohasem kell mondanom. Szólni fogok, bármi legyen a következménye. Nem maradhatok csöndben, nem nézhetem, hogy gyalázat érje Istent, s népe meghasonljék és beszennyeződjék a Sátán ügyködése által. Ha hallgatnék, hűtlen lennék megbízatásomhoz. Továbbra is kiállok az igazságért, a magasztos elvekért. {SpM 335.3}   

Ha a helyes elveket követték volna, az lett volna az orvosok és testvérek közötti kapcsolat, amit az Úr tervezett. Isten azt tervezte, hogy az egészség lélekmentés összekapcsolódjék az örömüzenet hirdetésével. {SpM 335.4}   

Isten népet választott ki a világból, s utasította őket, hogy örökre elkülönültek legyenek a világtól. Noha a világban élnek, mégsem lehetnek része a világnak. Dr. Kellogg világiakkal egyesült, meghívta őket tanácsaiba. Gyalázatot hozott az igazság szentségére. Világi ügyvédeket kapcsolt össze Isten népe munkájával. Az Úr jelezte, hogy szabadnak akarja tartani népét a világ fertőző hatásaitól. A battle creek-i orvosi munka vezetői egészen más úton munkálkodnak, mint amit az Úr kijelölt. Első Péter első és második fejezete tele van utasításokkal, hogy miként munkálkodjunk. {SpM 335.5}   

Most sem szólnék ilyen világosan, ha nem égne bennem a hő vágy, hogy gyógy-tevékenységünk Krisztus mására legyen alakítva, hogy munkájuk és Isten ügyével való kapcsolatuk egyezzen az Úr tervével. Az Úr fölszólítja az orvosokat és egészségügyi munkásokat, álljanak az igazság talapzatán, ahol senki sem hat rájuk hamis elméletével és becstelen mesterkedésével. Tartsuk tiszteletben az evangéliumi örömüzenet tiszta élő elveit. Istennek népe van gyülekezetében, akik olyan önzetlenül fáradoznak a bűnösökért, mint az egészség-munkások. Isten fölszólítja egészségügyi lélekmentőit, hogy fáradozzanak együtt a gyülekezettel, s ne engedjék, hogy egy orvos ellenőrizze igyekezetüket. Az Úr fölhívja népét, hogy egyesüljenek. Egészség-lélekmentőink egyesüljenek lelkészeinkkel a lélekmentésben. {SpM 335.6}   

Semminek se engedjük, hogy elállja az utat a tökéletes teljesség előtt az egészség-lélekmentők s az örömüzenet igeszolgái közt. Isten nem árasztotta el dr. Kelloggot lelki kegyelemmel, hogy uralkodjék egészség-hittérítőink fölött. Ideje, hogy a nagy orvosi hittérítő tanításai hassanak egészség-lélekmentőink gyakorlatára. Ideje, hogy Isten hangját halljuk; hisz az ő igazságban szólt szavai élet és lélek. Ő sohasem követ el hibát. {SpM 336.1}   

Ha dr. Kellogg egyesülne igeszolgáló testvéreivel, s megbízna bennük, ha hinné, hogy úgy fognak munkálkodni, mint Krisztus munkálkodik általuk, maga is belátná, hogy másoknak is megvan az előjoga Isten által kijelölt helyükön és hivatásukon állni, s tisztelnie kell mindenkit, akit Isten hívott el igeszolgálatra művében. Munkálkodva, mint Krisztus munkálkodott, testvéreink egyáltalán nem lennének megosztva. De míg testvérünk eltökéli, hogy a maga útján folytatja dolgait, tekintet nélkül az Úr munkásaira, mintha ő lenne az egyedüli, akit az ég vezetőnek ismer el, ez nem Istennek tetsző. Ha elfoglalná a helyét, tiszteletben tartanák őt; de sose tekintsük őt úgy, mint ő tekinti magát - az összes egészség-lélekmentő fejének, mint akinek előjoga csupán azokkal tárgyalni, akik magasztalják őt és semmibe venni - mint a nagy egészség lélekmentő munkában méltatlant a szerepjátszásra - minden lelkészt, aki helyteleníti egy-két eszméjét. {SpM 336.2}   

Isten bízta meg munkásait, hogy hozzá hűen álljanak, mindenik a kötelessége őrhelyén. Ne fáradozzanak világi bölcsességű emberek tervei szerint, s tanácsaikba se fogadják be őket. A megbízatásukhoz hűek nem tesznek ügyvédeket bizalmukká intézményeink pénzügyi dolgaiban. {SpM 336.3}   

Ezeket szándékoztam szólni az oaklandi értekezleten. Nagyon vágytam, hogy dr. Kelloggot megbízható álláspontra lehessen vezetni az igazság, s a világnak hirdetendő utolsó kegyelmi üzenet oldalán. {SpM 336.4}   

Úgy hirdessük az örömüzenetet, amint Krisztus meghatározta. Közvetlen mennybemenetele előtt így szólt tanítványaihoz "Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén tikét az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én, (miközben ezt teszitek,) veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." {SpM 337.1}   

Ismételjük el Krisztus szavait. Őt tekintsük a legnagyobb orvosi lélekmentőknek, aki valaha is a földön járt. Az egészség-lélekmentésbe ne hozzatok be semmi emberi elgondolást vagy mesterkedést. {SpM 337.2}   

Senki se próbálja megvalósítani nagyravágyó terveit, mielőtt a testvérek elé tárná, tanácsukat kérve, hogy miként vigyék előre a munkát. {SpM 337.3}   

Oaklandon ügyvédek-szerkesztette, hosszú irat feküdt előttem, tele részletekkel. A kórház ezek alapján adott ki kötvényeket. Olyan körülmények közt adták ki, hogy az ország minden részéből begyűlt pénz hosszú időre a battle creek-i intézményben lesz lekötve. Népünknek sohasem szabad ilyen hosszú időre ekkora összeget lekötni, mint az ottani nagy kórház újjáépítéséhez kellett. Helytelen volt javakat gyűjteni ilyen nagy méretű munkára egyetlen helyen, tekintet nélkül a mező többi részére. Az Úr sok helyet mutatott meg nekem, ahol kis kórházakat kell alapítanunk. Egy kórházra nagy a szükség Nashville-on a déli város melletti tanintézet közelében. Más városokban is, ahol nem kezdtek egészségügyi tevékenységbe, sürgős szükség van kis kórházakra. {SpM 337.4}   

A Világtanács utolsó ülése után az Úr fölhívta figyelmemet, hogy kórházra van szükségünk Washingtonban. A battle creek-i mamut intézet követeli meg dr. Kellogg figyelmét és munkáját. Washingtoni testvéreink utasítva lettek, hogy alapítsanak kórházat, mely nem lesz vetélytárs egyetlen hasonló intézménynek sem, hanem további alkalom az egészségügyi megújulás lobogójának kitűzésére. A washingtoni kórház igazgatását illetőn népünknek nem szabad battle creek-i munkatársaik tanácsára hallgatni. S az Úr azt is kívánja, hogy a már működő kórházak se függjenek annyira a battle creek-i orvos-szövetségtől. {SpM 337.5}   

Isten azt tanácsolja, hogy ha a kórházi munkát helyesen folytatják, sok jó elvégzésének lesz az eszköze. Semmi esetre se igazgassuk úgy kórházainkat, hogy világi ösvényekre vezessék az alkalmazottakat. {SpM 337.6}   

Arra is utasításban részesültünk, hogy némelyek önzőn kapni fognak az anyagiak után, hogy az Úr által jóvá nem hagyott munkát végezzenek vele. S hogy ha a különleges szükség idején Isten munkásai anyagiakat kérnek, (338) erőteljesen folytatni a munkát új mezőkön, ezt a feletet kapják: Pénzünk évekre le van kötve a battle creek-i kórház kötvényeibe - nem tudunk segíteni e válságon. {SpM 337.7}   

Dr. Kellogg vezetése sok tekintetben nem Isten rendje szerinti. Elővesz minden fogást, hogy javakat gyűjtsön munkájára; tekintet nélkül az Úr szőlője más részeinek égető szükségleteire. Az Úr utasított, hogy hordozzam bizonyságtételemet ezen a ponton, ne engedjem, hogy népünket olyasmibe vonják bele, amit nem egészen értenek. {SpM 338.1}   

Istenre gyalázatot hoz a terv, mely szerint kötvényeket adnak ki, hogy pénzt szerezzenek a battle creek-i kórház befejezésére. Mert így lekötik a népünk kezében levő anyagiakat, hogy nem lehet a harmadik angyal üzenete hirdetésére használni a még be nem hatolt területeken. Egész világot kell figyelmeztetnünk. Intsük Isten népét, hogy ne szegényítse le magát, lekötve pénzüket nagy intézményekbe, hogy kevés, vagy semmi se maradjon az ínséges területek támogatására és Isten munkájának a világ minden részén való előbbre vitelére. {SpM 338.2}   

A teremtő természetben látható alkotásai Urunk hatalmát szemléltetik. A természet mégsem áll Isten fölött, s Isten sincs a természetben, mint némelyek állítják. Isten teremtette a világot; a világ mégsem Isten, hanem csupán az Úr alkotása. A természet tévékény, személyes Istent nyilatkoztat ki, bizonyítva, hogy van Isten, aki megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik őt. {SpM 338.3}   

Tegyük Isten szavát tanácsadónkul. Amint szorgalmasan kutatjuk az írásokat, értelmesebben és buzgóbban tudjuk szolgálni az Urat, s igazabban képviselni őt, mert át akar itatni bennünket Szentlelkével. {SpM 338.4}   

A sárdisi gyülekezethez íntézett figyelmeztetés érkezik ma hozzánk. {SpM 338.5}   

"Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Vigyázz és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak; mert nem találtam cselekedeteidet Isten előtt tökéleteseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; s tartsd meg és térj meg. Ha pedig nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád." {SpM 338.6}   

Testvérem, olvasd el Péter második levele, harmadik fejezetét. Egyedül az igazságért, a bibliai igazságért érdemes élni. Ne csökkentsük le Istent és az ő dicsőségét meseszerű, jóhangzású emberi álokoskodássá. A világ állapota, utálatosságai és bűnei a jövendölés beteljesedése. az utolsó napokban uralkodó gonoszság elegendő, hogy az igaz keresztényt alázat és ima életére vezesse. {SpM 338.7}   

Ellen G. White {SpM 338}