× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Nevelés Című Könyv Tervezése

{SpM 330}   

1903, október 14. {SpM 330}   

Prescott és Daniells vénnnek, {SpM 330}   

Kedves testvérek! {SpM 330}   

Néhány szót szeretnék szólni a javasolt tervről, hogy nagy példányszámban árusítsunk az új könyvből, a Nevelésből. Nem sokat tudok a javaslatról. Egyet viszont tudok. Ki szeretnék kerülni az adósságból, s ha lehetséges ez anélkül, hogy elterelnénk összegeket, melyeket máskülönben a mű valamely ágában használhatnának. Ha bölcsen lehetne intézni terjesztését, hogy bevétele levenné rólam az adósság terhét - nagy kedvezésnek, szívességnek tekinteném népünk ilyetén erőfeszítését. {SpM 330.2}   

Ami a Példázatokat illeti, meg szeretném mondani, hogy egyetlen fillért sem tartottam meg magamnak e könyv jövedelméből. Az oaklandi kiadó néhány példányt díjmentesen rendelkezésemre bocsátott; ezeket odaajándékoztam a szegényeknek és másoknak, akik szívesen fogadták és olvasták a művet. De erre sem fordítottam sok példányt. {SpM 330.3}   

Könyvügyeimet Willie, Eddie White s még valaki kezébe szándékozom helyezni a Világtanácstól, akik együtt fognak munkálkodni s megosztják a felelősséget a könyvek árusításából befolyó javak elosztásáért. Azt is remélem, hogy rövidesen tehetek valamit a kórház segítésére. {SpM 330.4}   

Figyelembe véve koromat és munkámat, kitűnő az egészségem. Ezért magasztalom az Urat, mert hisz több más könyvet is be szeretnék fejezni. {SpM 330.5}   

A terv, hogy Nevelés bevételéből eltávolítsák adósságaimat, nem tőlem ered. Mégis hálákat adok az Úrnak a figyelmességért. Mikor a terveket létrehozták, nagyon elfoglalt voltam fontos utasítások írásával, s vagyok is. {SpM 330.6}   

Mikor lesz időm, írnom kell számukra a College View-i kiadóról. Helyeslem a tervet, hogy német és skandináv kiadónk ott helyezkedjék el. Remélem, terveket fektettek le e munka bátorítására. {SpM 330.7}   

Ennek teljes terhét ne hagyjuk külföldi testvéreinkre. A mező széltében hosszában élő testvérek se hagyjanak túl súlyos terhet a College View közelében levő egyházterületeinkre. E területek tagjai járjanak elől, s tegyék meg, amit csak tudnak. Mindenki siessen segítségükre. {SpM 331.1}   

S ismét: Remélem, hogy Morgan és Sutherland testvéreket föl tudjuk menteni a teher alól, mely alatt görnyednek. Remélem, figyelembe veszitek, amit munkájukról írtam. Nagyon kívánom, hogy az Immánuel hittérítőképző azzá váljék, amivé kellene. Remélem, hogy megfelelő lakásokról gondoskodtok a tanítók és tanulók számára, ahol áttelelhetnek. Bárcsak több pénzem lenne. De alig van elég, amiből megéljek és fizessem munkásaimat. Az Úr tud erről és segíteni fog nekik. Nem bizalmatlankodom, hanem tele vagyok hittel, reménnyel, bátorsággal. Elétek tárom, s rátok bízom ezeket az ügyeket. Imádkozom, hogy az Úr legyen vezetőtök. {SpM 331.2}   

Ellen G. White {SpM 331}