× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Battle Creek-i Főiskola Adóssága

1903, október 8. {SpM 325}   

Magan és Sutherland testvér és társai sok nehézséggel küzdöttek a battle creeki és Berriennel kapcsolatos nevelőmunkával. Alig néhányan értik meg az anyagi terhek súlyosságát, s hogy milyen sok fejfájást okozott az iskolának Battle Creekről Berrienre való áthelyezése. Sok gond volt a költözéssel s az állandó erőfeszítéseknél, hogy fölépítsék a keresztény nevelés magasztos elveivel egyező tanintézetet. {SpM 325.2}   

Az Úrtól nyert utasításnak megfelelően testvéreink odaszentelték magukat a föladatnak, hogy újra kezdjenek, s csak olyan könyveket és tanító módszereket engedjenek be a minta-iskolába, mely segítené a tanulókat, hogy kiegyensúlyozott jellemet alakítsanak, és az ügy hasznos munkásaivá váljanak. Azt szerették volna, hogy az Úr jóváhagyná iskolájukat kiváló munkájáért és magas mértékéért, melyet fönntartanak. Erőfeszítésük eleinte főleg kísérleti volt - kísérlet, hogy megfeleljenek a kérdésnek: Miként alapítsuk meg és működtessük a keresztény munkások nevelő-iskoláját? {SpM 325.3}   

Ebben az úttörő igyekezetben testvéreink nem aprózgatva haladtak a helyes irányban, hanem jókora léptekkel. Megpróbálták csüggeszteni őket, mások ítélkeztek és vádaskodtak; de Isten megáldotta igyekezetüket. {SpM 325.4}   

Az egyik csüggesztő körülmény a pénzügy volt. Berrienre költözéskor súlyos adósság nehezedett a battle creek-i iskolára. Az akkori iskolavezetők nem az adósságok fölhalmozói voltak. Az épület és a telek jóval többet ért, mint az adósság, s ha teljes értékéért adták volna el, az összes adósság kiegyenlítése után jelentős összeg maradt volna a szükséges berendezésekre Berrien Springsben. {SpM 325.5}   

A főiskola elmúlt négy év alatti intézőinek, akik részben felelősek voltak az adósságokért, nemesen elő kellett volna állni s így szólni: 'Mi vagyunk felelősek az adósságokért, ezért most nagyrészt magunkra vállaljuk az azokra nehezedő terheket, akik ott alapítanak most iskolát, ahol a körülmények kedvezőbbek a fiatalok neveléséhez'. Ha magukra vállalták volna a súlyos teher egy részét, melyet ők halmoztak föl, ez megegyezne az első négy és a második hat paranccsal. {SpM 326.1}   

Mikor a Krisztus példázatai az iskolák segítségére lett adományozva, a battle creekí iskolában mindenki keményen dolgozott, hogy megvalósítsák az Úr tervét tanintézeteink adósságának csökkentésére. Remélték, hogy csökkenteni tudják iskolájuk adósságait, és megengedhetőnek érezték eltávozni Battle Creekről, más helyen nyitni meg a főiskolát, ahol követni tudnák az Úr utasításait a keresztény nevelésről. {SpM 326.2}   

Az 1901-es Világtanács ülése előtt út nyílt a battle creek-i iskola eladása előtt, s úgy beszélték meg, hogy az épületeket és telket az Amerikai orvosi lélekmentő főiskola fogja átvenni. Testvéreink eltávoztak Battle Creekről s megalapították az Immánuel lélekmentő főiskolát Berrien Springsnél. Nagyon szép területet biztosítottak itt, és kicsinyben kezdték. Fáradhatatlanul munkálkodtak olyan tanintézet létrehozásán, mely tisztességet szerez Istennek és az ő művének. Törekedtek rendezni az ügyeket, hogy befogadhassák a tanulókat, és kellőképp gondoskodhassanak róluk. Hűségesen igyekeztek Isten munkatársaivá nevelni a fiatalokat, és hogy Istenre támaszkodjanak bölcsességért és irányításért. Erőfeszítéseik által sok ifjút és hajadont átitattak a lelkek szeretetével, s fölkészítették őket hirdetni a figyelmeztetés üzenetét, melyet Krisztus második eljövetele előtt hirdetni kell. {SpM 326.3}   

Az Úrtól nekem adott világosságból tudom, hogy a Berrien Springs tanítói hittel indultak el, teljesen Isten ígéreteire támaszkodva. Igaz, követtek el hibákat, de nem hagyták, hogy a hibák megtorpantsák munkájukat, hanem győzelemmé változtatták a hibákat, mert bölcsességet tanultak melléfogásaikból, s mert attól kezdve elkerülték ezeket. Az Úr segítségükre volt, bátorságban és megnövekedett hitben részesítette őket. {SpM 326.4}   

Mindez nem esett meg súlyos próbák nélkül. A battle creek-i főiskola nehéz adósságai leterhelték Magan és Sutherland testvért. Keményen fáradoztak, hogy csökkentsék az adósságot. Mindkettőjük erejét erősen igénybe vette ez. Magan testvér a túlterheltség miatt súlyos tífuszos lázba esett. Az életéért aggódtak. Nem szakított időt a pihenésre, ami nem az Úr rendje szerint történt. Szolgái élete és egészsége értékes az Úr szemében. {SpM 326.5}   

Az oaklandi Világtanács ülésén az Úr utasított, hogy enyhíteni kell Magan és Sutherland testvér pénzügyi terhein. Ők ketten sok időt és erőt fordítottak rá, hogy csökkentsék, s ha lehet, megszüntessék a battle creek-i főiskola adósságait - pedig az adósságokért mások voltak felelősek. A felelőseknek kellene fáradozni, hogy enyhítsék berrieni testvéreik terhét. Állítsák magukat az úttörők helyébe, akik hittel elhagyták Battle Creeket, s most olyan iskolát építenek föl, melyet Isten jóváhagyhat. A teher túl sokáig nyugodott a berrieni testvéreken. A két testvér szem elölt tartotta üdvös célját, odaszentelve magát a föladatra, hogy megszabadítsa a régi Főiskola ingatlanját az adósságtól. Mely igen kedves lenne Isten előtt, ha egész népünk részt venne, eleget tenni a battle creek-i főiskola kötelezettségeinek. {SpM 327.1}   

A testvérek tanácsaiban megállapodtak, hogy a battle creek-i főiskola adósságait a hittérítő alapból rendezik. Azt gondolták, hogy amerikai földdel bíró testvéreink földjük kis részét az Úrnak szentelhetnék, s az összeget beküldhetnék a kincstárnak a főiskola megsegítésére s a telek elkészítésére a hittérítő főiskola számára. Azt javasolták, hogy akinek nincs földje, keresetéből járulhat hozzá. Testvéreink azt gondolták, hogyha mindenki bőkezűen adna munkája gyümölcséből, tetemes összeg gyűlne be, s az adósság ki lenne fizetve. {SpM 327.2}   

Jelenleg többen kérdésessé tették a hittérítő alapnak való pénzküldést, ezért alig valami folyik be a főiskola adósságaira. Ennek nem lenne szabad így lennie. Testvéreink értsék meg, hogy az Úr jóváhagyta a főiskola és ingatlanjának az orvosi hittérítés számára való megvásárlását, s hogy helyénvaló vállalkozás a hittérítő földalap pénzgyűjtő terve. Akik segítenek ebben, áldásban részesülnek. {SpM 327.3}   

Némelyek úgy vélték, hogy a Példázatok árusításának elégnek kellene lennie erre a célra; pedig nem lesz elég, hogy megvegye az ingatlant az orvosi főiskolának. Magan és Sutherland testvér lelkiismeretesen fáradozott, hogy megvalósítsák az Úr tervét az iskola adósságmentesítésére. Az oaklandi értekezleten rá próbáltam mutatni, hogy a két testvér fáradhatatlanul dolgozott, hogy a múlt ne ismétlődjék meg. Magan testvér csaknem életét vesztette az iskola adósság-mentesítéséért küzdve. Képességeikre az Úr munkájában van szükség. El kell látni őket a szükséges fölszereléssel Berriennél. Az anyagiak hiánya miatt kénytelenek voltak lassan haladni. {SpM 327.4}   

Ellen G. White. {SpM 327}