× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Figyelmeztetés A Veszedelemre

{SpM 324}   

1903, szeptember 23. {SpM 324}   

Az Immánuel lélekmentő-képző tanítóihoz. {SpM 324}   

Veszedelmes idők előtt állunk. Az igazság ismerői ébredjenek föl s helyezzék magukat, testestől-lelkestől és szellemestől Isten fegyelme alá. Ébredjetek, testvérek, ébredjetek föl. Az ellenség nyomunkban jár. Legyünk egészen éberen, őrségben állva ellene. Öltsük magunkra Isten teljes fegyverzetét. Kövessük a jövendőmondás lelke utasításait. Szeressük a jelennek szóló igazságot, és engedelmeskedjünk is neki. Ez megóv, hogy erős ámításokat fogadjunk el. Isten igéjén át szól hozzánk. Szól hozzánk a gyülekezethez küldött bizonyságtételeken, valamint a könyveken át, melyek világossá segítenek tenni jelen kötelességünket, s az álláspontot, melyet most el kell foglalnunk. Sorról-sorra, elvet elv után, a figyelmeztetéseknek engedelmeskednünk kell. Ha semmibe vesszük, mi lesz a mentségünk? {SpM 324.1}   

Az Élő templom című műben új, Krisztus tanításaival ütköző elméletek látnak napvilágot Istenről és Krisztusról. Az Úr Jézus azért jött a földre, hogy az Atyát képviselje. Jézus nem a természetet átitató lényegként, hanem személyes lényként jellemezte az Atyát. A keresztények ne feledjék, hogy Istennek is személyisége van, ugyanúgy, mint Krisztusnak. {SpM 324.2}   

Krisztus azért jött a világra, hogy visszaállítsa az emberben Isten erkölcsi mását. Eljött, hogy elhozza az embernek az erőt engedelmeskedni Isten parancsolatainak, hogy életüket Isten szentsége ékesítse. Akik így átalakulnak természetükben, azokról van írva: "Jobb után vágyódnak, vagyis mennyei haza után, ezért nem szégyelli az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost." {SpM 324.3}   

A keresztények kötelessége, hogy Krisztust képviseljék. Nyilatkoztassák ki Krisztus szellemét és jellemét. Akit az ő lelkülete itatott át, forrón fog szeretni mindenkit, akiért Urunk meghalt. Buzgón törekedni fog, hogy lelkek aratását takarítsa be a mennyei kertész, Jézus, számára. Szentlelkével megtöltve az a kívánság fogja vezetni őket, hogy bűnösöket mentsenek meg, mely Krisztust indította, mikor Isten-küldte lélekmentőként fáradozott. {SpM 324.4}   

Krisztus ellensége lázasan tevékenykedik. Meg akarja ragadni az emberek értelmét, hogy viszályt, egyenetlenséget és széthúzó lelkületet támasszon. Megosztást törekszik támasztani Isten népe között, hogy gyöngítse őket, s csökkentse a világ javát munkáló, javára törő, áldásos hatásukat. Tudományos föltételezéseket javasol, melyek ellenkeznek Krisztus tanításával, azzal a hittel és tanítással, melyet az Úr az üzenet hirdetése óta föltárt előttünk, amelyeket a Szentírás támogat. Üzenetünket a leghatározottabban hirdetnünk kell. Naggyá kell tennünk az igazságokat, melyeket az Úr Jánossal közölt Pátmosz szigetén, mutatva, hogy a vég közel. {SpM 324.5}   

A pápa követel fönnhatóságot sokak lelki élete, viselkedése fölött, akik nem ismerik el Krisztust egyedüli tekintélyként. Isten helyébe emeli magát, s a gyönge és rosszul értesült embert visszatartják a tudástól, mely föltárná előttük előjogukat, mint Isten gyermekeiét. Köztünk ne legyenek királyok, uralkodók, pápák. Ideje, hogy buzgón engedelmeskedjünk az üzeneteknek, melyek kihoztak bennünket a világból. {SpM 325.1}   

Ellen G. White {SpM 325}