× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Tanítsátok A Világot

{SpM 320}   

1903, szeptember 22. {SpM 320}   

Az Immánuel lélekmentő iskola tanárainak {SpM 320}   

Mondanivalóm van számotokra az új könyvről, az Élő templomról. Vigyázzatok, miként támogatjátok a könyv Isten személyiségéről kifejtett gondolatait. Amint az Úr elém tárja az ügyeket, ezek a gondolatok nem viselik Isten jóváhagyását. Csapdák ezek, melyeket az ellenség készített az utolsó napokra. Azt hittem, hogy ezt bizonyosan észreveszitek, s nem kell szólnom. De miután azt állították, hogy ezt a könyvet a könyveimből vett megállapításokkal lehet alátámasztani, kénytelen vagyok tagadni ezt az állítást. Lehet, hogy vannak benne a könyveimben kifejezett gondolatokkal egyetértő állítások is. S bőven tehetnek könyveimben olyan kijelentések, melyeket összefüggéseikből kiszakítva, s az Élő templom írója gondolkodása szerint értelmezve, egybehangozhat a könyv tanításaival. Ez látszólag támogatást nyújthat az állításnak, hogy az Élő templom gondolatai egyeznek írásaimmal. De Isten őrizzen, hogy ez a vélemény eluralkodjék. {SpM 320.3}   

Semmi szükségünk a titokzatosságra, mely e könyvben van. Akik helyeslik ezeket az álokoskodásokat, hamarosan olyan helyzetben találják magukat, ahol az ellenség szólni tud hozzájuk, s el tudja vezetni őket Istentől. Az Úr elém tárta, hogy a könyv szerzője hamis nyomon jár. Nem tudja, merre viszi útja. Az igazság ösvénye a hamisság ösvénye mellett fekszik, s a kettő azonosnak tűnhet olyanok előtt, akiket nem a Szentlélek munkál, s akik így nem gyorsak fölismerni a különbséget az igazság és tévelygés közölt. {SpM 320.4}   

Ami ezekben az utolsó napokban az ápolandó és megtartandó hitet illeti, arról az Élő templom igen kis világosságot nyújt, s az is olyan bizonytalan, hogy nem lesz Isten népe segítségére munkájuk mostani szakaszán. {SpM 321.1}   

Az Úr éjjeli látomásban elém tárta az ügyet. Népes csoport előtt tekintélyes valaki szólt. Ezt mondta: "Ha a könyv föltételezései és megállapításai fontosak lennének, ha megállapításai minden polyvától alaposan megtisztított tiszta táplálék lenne, határozott említés lenne róla a Krisztus Jánosnak adott jelenéseiben. Az Úr Jézus föltárta János előtt a tárgyakat, melyekre látta- az utolsó napokban népének szüksége lesz. Utasításai a Jelenések könyvében találhatók. Akik Urunk és megváltó Jézus Krisztusunk munkatársai akarnak lenni, azok tanúsítsanak mély érdeklődést a Jelenések könyvében található igazságok iránt. Tollal és élőszóval törekedjenek világossá tenni a csodálatos dolgokat, melyeket kijelenteni Krisztus a földre jött." {SpM 321.2}   

Ekkor nagy ünnepélyes komolysággal elolvasta Jelenések első fejezetét. {SpM 321.3}   

Jézus Krisztus kijelentése, amelyeket adott neki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté azt az ő szolgájának, Jánosnak. Aki bizonyságot tett Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel. {SpM 321.4}   

Tanítónk elénk tárta a komoly üzeneteket, melyeket időrendben adott a Jelenésekben, s melyeknek első helyet kell elfoglalni Isten népének gondolataiban. {SpM 321.5}   

Az Élő templomban végig bibliaszövegeket idéz, de sok esetben úgy, hogy nem a helyes értelmezést nyújtsa. A mának szóló üzenet nem az, hogy az Úr temploma, az Úr temploma vagyunk. Az Úr kit fogad el tisztességes edényként? Akik együttműködnek vele, akik hisznek az igazságban, akik élik az igazságot, és teljes horderejével, teljességében hirdetik is. {SpM 321.6}   

Némelyek gondolatai tele vannak sima szavakkal, szép beszédekkel, olyan szavakba öntve, melyeket nem tudunk helyesen megérteni, vagy magyarázni. A drága idő egyre múlik, és sokat megfosztanak a drága időtől, melyet Isten bukott világhoz intézett üzenetének hirdetésével kellene tölteni. Sátán örül a gondolatok elterelésének, amikor az őrök valóságokat érintő igazságokkal kellene foglalkozniuk. {SpM 321.7}   

Hordozzuk a legkomolyabb tanúságot, Krisztus bizonyságtételét a világnak. A Jelenések elejétől a végéig tele van legdrágább, legfölemelőbb ígéretekkel, s a legfélelmetesebb figyelmeztetésekkel. Az igazság ismeretének vallói olvassák-e Krisztus Jánosnak tett bizonyságtételét? Ebben nincs találgatás, tudományos színezetű állítás! Itt vannak a jelen és jövő jólétünket érintő igazságok. Hogy jöhet a polyva a búzához? {SpM 321.8}   

Tanítónk Jelenések harmadik fejezetéhez lapozott s ezeket olvasta: {SpM 322.1}   

A sárdisi gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Vigyázz, erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak; mert nem találtam cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. {SpM 322.2}   

Olyan erőteljesen, oly határozottan ejtette ki a szavakat, hogy félelem fogta el a jelenlevőket, kezükbe rejtették arcukat, mintha a föld bírája előtt állnának. {SpM 322.3}   

Akkor a beszéd tárgya megváltozott. A szóló folytatta: {SpM 322.4}   

"De van Sárdisban egy kevés neved, azoké, akik nem fertőztették meg a ruháikat: és fehérben fognak velem járni; mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek." {SpM 322.5}   

"A filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat (íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat) hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; ímé azt művelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad azt én békességre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait. Íme eljövök hamar, tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koranádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és fölírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek." {SpM 322.6}   

Ezek nem voltak sima szavak. {SpM 322.7}   

A szóló fölemelte az Élő templomot: "Ebben olyan kijelentések vannak, melyeket maga az író sem ért. Sok mindent ködösen, bizonytalanul fogalmaz meg. Úgy tesz megállapításokat, hogy semmi sem bizonyos. S ez nem az egyedüli termék, melyre rá próbálják majd beszélni népünket. Sokan fognak képzelgős eszmékkel előállni. Annak ismeretére van most szükségünk, hogy mi az igazság, mely képesít lelkünk üdvének elnyerésére." {SpM 322.8}   

Az Istenről és a természetről szóló álokoskodások, melyek kételkedéssel árasztják el a világot, a bukott ellenség ihletései, aki ismeri a Bibliát, s az emberekre nézve főfontosságú igazságot, s akinek főcélja, hogy elterelje a figyelmet a roppant igazság befogadásáról afelől, hogy rövidesen mi következik a világra. Tanítóink ügyeljenek, ne ismételjék el az Isten és ember ellenségének bűvszavait. {SpM 323.1}   

Néhány jelenlevőre mutatva, tanítónk így szólt: "Hibát követtek el. Az ige, az Isten által kinyilatkoztatott ige, ez hitünk alapja. Tanulmányozzátok az Isten parancsolatait és a Jézus Krisztus igazság felől tett bizonyságtételét. Ő a hű és igaz tanú. {SpM 323.2}   

Majd elismételte a laodiceai gyülekezet üzenetét. Fölolvasta az egész harmadik fejezetet. {SpM 323.3}   

"A Laodiceabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt monda az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és nyavalyás és szegény és vak és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassák ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg szemedet, hogy láss. {SpM 323.4}   

Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő énvelem. Aki győz, megadom annak, hogy királyiszékemben üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal királyiszékében. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek." {SpM 323.5}   

Az Úr hamar eljön. Most fölszólítja Sion falának őreit, ébredjenek Istentói nyert felelősségükre. Sokan közülünk érzéketlen félálomban leledzenek. Isten olyan őrállókat hív, akik a Lélek erejével hirdetik a figyelmeztető üzeneteket, akik elkiáltják az éjjel óráját. Olyanokat szólít, akik fölrázzák az embereket fásultságukból, nehogy a halát álmát aludják. {SpM 323.6}   

Ellen G. White {SpM 323}