× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Az Egészség-lélekmentés Fejlesztése

{SpM 318}   

1903, szeptember 21. {SpM 318}   

Az Immánuel lélekmentő főiskolának! {SpM 318}   

Az egészségügyi lélekmentés még gyermekkorát éli. Alig néhányan ismerik föl a valódi egészség-lélekmentés jelentését. Miért? Mert népünk nem követte az Üdvözítő módszerét. Helytelenül költik az Isten pénzét. Sok helyen végeznek gyakorlati lélekmentő egészségügyi munkát; mégis sok munkást, akiknek el kellene indulni, mint a tanítványoknak, egyes helyekre gyűjtik össze, és ott marasztalják őket, mint eddig is a múltban, az Úr tiltó figyelmeztetése ellenére is. {SpM 318.3}   

Sok férfi és nő, kiknek ki kellene menni a mezőre, és orvosi lélekmentőként fáradozni, segítve az örömhírterjesztő igeszolgálatot, Battle Creekbe gyűlik: Ugyanazon terv szerint, mely szerint a múltban is gyűltek, lekötve, egyetlen helyhez láncolva az erőket. Isten szólt ez ellen, sőt ítéleteit is a battle creek-i intézményekre küldte, de mégis, akik törekedtek engedelmeskedni a figyelmeztetéseknek, változtatni próbálva a dolgok rendjén, azoknak nagyon megnehezítették, mert némelyeknek torz a nézetük, hogy miként kell végezni az orvosi, egészségügyi hittérítést. {SpM 318.4}   

Isten nem rótta ránk roppant kórházak építésének föladatát, hogy aki erre jár, egészség-nyaralóhelynek használja. Az sem terve, hogy az egészség lélekmentők hosszú éveket töltsenek a főiskolán, mielőtt belépnének a mezőre. Iskolát építeni Battle Creeken, amint azt némelyek itt óhajtják, ellensúlyozza az áldásos hatást, melyet Isten kijelentése szerint tennie kell népének a földtörténelem eme utolsó napjaiban. {SpM 319.1}   

Az érdekeltségeket, melyeket az Úr kijelentése szerint, el kell költöztetnünk Battle Creekről, nem szabad visszaszármaztatnunk. Azt az erőfeszítést, melyet itt kellene a visszaállításhoz befektetnünk, a sok hátrányos vonás közepette, olyan nagy városokban kellene evangéliumi egészségügyi hittérítésre fordítani; ahova még nem hatoltunk be. {SpM 319.2}   

"Törjétek darabokra a nagy gócpontokat" - ez az Úr szava. "Vigyétek el sok helyre a világosságot." Akik hatékony egészség-lélekmentést szeretnének tanulni, értsék meg, hogy a nagy kórházakat úgy vezetik, mint más hasonló helyeket a világban; hogy az ilyen kórházakban a hallgatók nem tehetnek szert kiegyensúlyozott tanulásra a keresztény orvosi hittérítéshez. {SpM 319.3}   

Az igazságnak a világ minden részén való hirdetése kis kórházakat igényel sok helyen; nem a városok szívében, hanem ahol a városi légkör a lehető legenyhébb lesz. {SpM 319.4}   

Kénytelen vagyok kijelenteni, hogy nagy kórház építése Battle Creeken azok összetoborzását jelenti, akiknek egészség lélekmentést kellene végezniük sokfelé - pontosan annak cselekvését, amit isten megtiltott. {SpM 319.5}   

Hogy sok beteg jön Battle Creekre, ne tekintsük jelnek, hogy helyénvaló volt nagy kórházat emelnetek. Sok, nem igazán beteg férfi és nő fog ide jönni. Ki kell szolgálni őket, ápolóink világiak szolgáivá válnak, akik nem hajlanak az istenfélelemre vagy vallásra. Isten nem ezt bízta az egészség-lélekmentésre. A legnagyobb egészség-megújító, akit valaha látott a világ, nem ezt bízta ránk. Egy lépésre állva Atyja királyi székétől, Krisztus ezt mondta tanítványainak: {SpM 319.6}   

"Nékem adatott minden hatatom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." {SpM 319.7}   

Az igehirdetésben tapasztalt lelkészeink tanulják meg az egyszerű gyógykezelést, majd fáradozzanak egészségügyi lélekmentő örömhírhirdetőként. {SpM 319.8}   

Most van szükség munkásokra, örömhírhirdető egészség-hittérítőkre. Nem tölthetünk el éveket a fölkészüléssel. A ma még nyitott ajtók röviden örökre bezárulnak az igazság előtt. Most hordozzátok az üzenetet. Ne késlekedjetek, engedve az ellenségnek, hogy elfoglalja előletek a most még nyitott mezőket. Induljanak el kis csoportok, végezve a Krisztus által tanítványainak adott munkát. Fáradozzunk örömhírhirdetőként, szétszórva kiadványainkat, szólva az embereknek az igazságról. Imádkozzanak a betegekért, természetes gyógymódokkal - nem gyógyszerekkel - ápolva őket; megtanítva őket, miként nyerjék vissza egészségüket és kerüljék el a betegséget. {SpM 320.1}   

A munkások sohase feledjék, hogy Istentől függnek. Ne bízzanak meg emberi bölcsességben, hanem, annak bölcsességében, aki kijelenti: "Nékem adatott minden hatalom, mennyen és földön. Íme, én veletek vagyok minden nap, egészen a világ végezetéig." Menjenek el kettesével. Istenre, nem emberre támaszkodva bölcsességért és sikerért. Kutassák az írásokat, majd tárják Isten igazságát mások elé. Irányítsák őket a Krisztus által lefektetett igazságokhoz. {SpM 320.2}   

Ellen G. White {SpM 320}