× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Egészség-lélekmentők Képzése

{SpM 316}   

1903, augusztus 27. {SpM 316}   

Kedves Daniells testvér! {SpM 316}   

Az elmúlt napokban papírra vetettem némely dolgokat, melyeket az Úr tudatom homlokterébe állított. Nem másoltam le az egészet, de mikor kész lesz, elolvasom, és remélem, hogy más dolgok is előmbe jönnek, hogy hozzájuk adjam. {SpM 316.1}   

Nem tarthatok vissza ügyeket, hogy a nép elé ne kerüljenek. Mit sem változtattam gondolkodásomon. Néhányszor nagyon világosan beszéltem A. T. Jones testvérrel. Megmondtam neki, hogy nem járulhatok hozzá, hogy eljöjjön a Csendes-óceán mellékére, a testvérek elé tárni a battle creek-i helyzetet, s fölhívni őket, hogy ajándékokkal és ígéretekkel lássák el az ott folyó munka szükségleteit. Amint a Washingtonban, a déli mezőkön és a városokban elvégzésre váró munkára gondolunk, egyre világosabbá válik, hogy nem foszthatjuk meg területeinket a javaktól, (a battle creek-i iskolának való gyűjtéssel), mert később nem tudnak segíteni, hogy az Úr által jelzett mezőkön emeljünk emlékműveket, ahol rendkívüli munkára szólított. {SpM 316.2}   

Ahol a művet előbbre kell vinni, előnyökről kell gondoskodni a férfiak, nők és fiatalok képzésére, hogy a Mester szőlőjében fáradozzanak. A déli mezőn, amint csak lehet, helybeli segítséget kell igénybe venni. Nagymennyiségű legreményteljesebb örömhírterjesztést lehet előnyösen elvégezni, így megmunkálni a szőlő javarészét, hogy gyümölcsöt teremjen. Gyümölcsöt kívánunk, Krisztus gyümölcsöt kíván, hogy enyhítse éhségét. A lombozat kellemes lehet, de nem elégít ki. Urunk isteni lelke gyümölcsre éhezik. {SpM 316.3}   

Munka vár ránk, hogy biztosítsuk a legjobb tehetséget, s olyan helyre állítsuk e munkásokat, ahol másokat képezhetnek ki. Akkor, ha kórházaink orvosokat kérnek, lesznek ifjaink, akik gyakorlati munkában szerzett tapasztalataikkal alkalmassá váltak felelősségek hordozására. Hibát követtünk el, a leghatározottabb hibát, hogy engedtük, hogy oly sok mindent végezzenek egy helyen. Ne vonjanak mindent egyetlen intézmény fölügyelete alá. Ez megnyitná az ajtót, hogy kísértés érje a főintézmény fejét. {SpM 316.4}   

Sokkal több nevelő, tanító munkát kell elvégeznünk, mint eddig. A Berrien iskola többet tehet, s a legjobb tehetséggel kell rendelkeznie, hogy folytassák az ifjak örömhírhirdető szolgálatra képzését. Bátorítsátok a kiegyensúlyozott értelműeket, hogy menjenek Berrienre, s iparkodjanak jól megérteni az igazságot, hogy tovább tudják adni másoknak. {SpM 316.5}   

Aki orvosképzésre szeretne menni, s aki méltó, adjunk lehetőséget neki a tanulásra. Jó lenne elejtenünk a gyógyszertári tevékenység java részét. Sokkal többet Lehetne elérni közönséges kezeléssel, s alkalmat nyújtana a kezelést végzőknek, hogy buzgón fáradozzanak a betegek lelki gyógyulásán is. Az ezt végzők szíve legyen lecsillapított és meglágyított. A munkások tanuljanak meg sokkal többször imában kérni tanácsot a nagy orvostól. Imádkozzatok, őrködjetek, várjatok és higgyetek. {SpM 317.1}   

A betegápolásra képzésnél tegyünk benyomást a tanulókra a gondolattal, hogy legmagasabb céljuk a betegek lelki jólétéről való gondoskodás legyen. Ezért tanulják meg elismételni Isten ígéreteit, s miközben szolgálatra készülnek, naponta ajánljanak föl buzgó könyörgést. Értsék meg, hogy mindenkor a nagy orvosi lélekmentő vonzó, megszentelő légkörét kell a betegek előtt tartani. Ha benyomást tudnak tenni a betegekre, hogy Krisztus együtt érző, irgalmas Megváltójuk, nyugodt gondolataik lesznek, melyek oly fontosak a gyógyuláshoz. {SpM 317.2}   

Új helyeken, ahol iskolákat kezdenek, rendezzetek be kezelő szobát és más szobákat. Legyen ez az iskola főépületén kívül, úgy hogy a betegek csöndben lehetnek. Aki tanítani tud, tartson előadásokat a betegápolásról. Rövidesen sok állandó gyümölcsöt fogtok betakarítani testi gyógyulásban és lelki fejlődésben, mely együtt nagy előny lesz. {SpM 317.3}   

Az egészség lélekmentők, valamint az iskola más szakosztályai fölött legyen főtanító, aki tanítani tudja az alatta levőket. A kezdet kicsiny lehet, alig pár beteggel, de amint a főtanító kezelésben részesíti ezeket, elég sok tanuló nézheti, miként végzi a kecelést, és sokféleképp segíthetnek neki. Így tanulhatják meg maguk is a kezelést. {SpM 317.4}   

Kétségkívül föl kell ébrednünk nyugvó, tétlen helyzetünkből e vonalakon. Sokat tanulhatunk, ha kórházakat látogatunk. Ezekben a kórházakban sok fiatalnak kellene tanulni, miként lehet eredményes egészség-lélekmentőként értelmesen kezelni a betegeket. Megfigyelés és a tanultak gyakorlásának eredményeként megszentelt ifjak válnak tevékeny, hatékony egészséglélekmentővé. Sokan, akik máskülönben nem tudnának kiképzést biztosítani a munka e vonalain, ezúton fölkészülhetnek a hasznosságra. A sebészetet viszont hű, szakképzett orvosoknak kell végezni. {SpM 317.5}   

Segítsen Isten olyan tervet hozni létre, hogy ifjúságunk igazi egészség-lélekmentővé váljon. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy legjobb és legtöbbet ígérő fiataljaink Battle Creekbe sodródjanak, mikor munka vár ránk, hogy most, azonnal kisebb kórházat hívjunk életre Washington körzetében. Nincs vesztegetni való időnk. Hívjátok meg a legjobb talentumot, s szervezzetek ápoló-képző iskolát. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy mély benyomást tegyünk a jelen igazság javára. Tegyetek megbízható embert a kórház fejévé. Nyissatok kezelő termeket és biztosítsatok istenfélő fiatalokat segítőknek. {SpM 317.6}   

Időt veszítettünk. Ám az egészség-lélekmentés még ajtókat fog nyitni a lelkek megtérése előtt. Bátorítsuk az ifjakat és lányokat, hogy mikor kiadványainkat terjesztik, ne csak a Mentőcsónakot hordozzák, hanem a jelen igazságról szóló kiadványokat is. El kell kezdenünk a dolgokat, melyek ránk terelik a közönség figyelmét. Segítsünk megértetni a fiatalokkal a fontos igazságokat, melyek különleges néppé, Isten által felekezetté tették, tesznek bennünket. A hűségesen fáradozó legbecsesebb, tartós gyümölcsöt gyűjt be. {SpM 318.1}   

Nyilatkoztassuk ki a világnak, hogy nem koldusok vagyunk; hogy boldogan végzünk ingyenes orvosi lélekmentést azoknak, akik nem tudnak fizetni. Itt, Kaliforniában szükségünk lesz minden pénzre, amit össze tudunk gyűjteni, hogy megnyissuk államunkban a munka különböző ágazatait. Álljunk készen segíteni a betegen, ahol, amikor segítségre van szükség. Az egészség-lélekmentésnek össze kell kapcsolódni az örömüzenet szolgálatával. így volt ez Krisztus idején is. Ez az Úr segítő keze, a gyógyítás, mely a legmélyebb benyomást teszi az emberekre, akiknek a harmadik angyal üzenetét kívánjuk hirdetni. {SpM 318.2}   

Ellen G. White {SpM 318}