× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Orvosi Munkánk Vezetőihez

{SpM 310}   

1903, augusztus 4. {SpM 310}   

Kedves testvérek! {SpM 310}   

Üzenetem van számotokra. Az Úr utasított, hogy mondjam meg nektek, hogy az egészségügyi hittérítés vezetése ne összpontosuljon Battle Creekre. A minden igazságosság, szentség ellensége vezet az ismételt próbálkozásokra, hogy összes kórházunk egyetlen szerv ellenőrzése alá kerüljön. Ezeket az erőfeszítéseket semmi esetre se az Úr ihleti. Az egészség-lélekmentés az Úr munkája, s az egyházterületek és gyülekezetek határozottan álljanak ki az emberek ellenőrzése ellen. {SpM 310.2}   

Miután hírt kaptam a bűnvallomás és egység nagyszerű gyülekezéséről Battle Creeken, naptáramba jegyezgettem, s éppen hálás szívvel papírra akartam vetni hálámat e változásért, mikor megfogták a kezemet, s ezeket a szavakat hallottam: Ne írd le. Nem történt jóra változás. Az orvos jól hangzó, de hamis érvelés hálójában van. Értékesként hirdet olyan dolgokat, melyek lelkészeket tiltott ösvényekre terelnek az igazságtól - mely arra készteti az embereket, hogy hajlamaik szerint cselekedjenek, hogy megvalósítsák megszenteletlen céljaikat; oly dolgokat, melyek elpusztítják Isten népének méltóságát és erejét, eltakarva a világosságot, mely máskülönben hozzájuk jönne Istentől az Úr kijelölt eszközein át. {SpM 310.3}   

Battle Creeken az orvosi munka vezetői terveiknek megfelelően gúzsba akarják kötni kiadóinkat, annak ellenére, hogy sok figyelmeztetésben részesültek ez ellen. Ki hatalmazta föl őket, hogy lefektessék e terveket; és oly sok módon nyélbe akarják ütni terveiket? Kórházaink nem az ő tulajdonuk; mégis úgy törekednek összekötni ezeket valamiképp, hogy összes kórházunk az ő ellenőrzésük alá kerüljön. {SpM 310.4}   

A múltban sokat írtam erről s most meg kell ismételnem az intéseket, mert úgy látszik, testvéreinknek nehéz megérteni veszélyes helyzetüket. {SpM 310.5}   

"Az Úr megtiltja, hogy minden kórházat és minden fürdőt egyetlen szerv ellenőrzése alá hozzatok, összekössetek a battle creek-i kórházzal. A kórház vezetőinek már most tele a keze. Szenteljék erejüket azzá tenni a kórházat, aminek lennie kellene. {SpM 310.6}   

"Az Istentől nyert fényből tudom, hogy dr. Kellogg túl sok felelősséget vállal magára e területen. Ne gondolja, hogy az összes orvosi lélekmentő számára lelkiismeret lehet. Mert hisz az embereknek egyedül a menny Istenére kell tekinteniük bölcsességért és irányításért. {SpM 311.1}   

"Kórházak alapításánál és fejlesztésénél nem szabad arra kérni vagy kötelezni a testvéreket, hogy egy igazgató - királyi hatalom terve szerint fáradozzanak. Föltétlen változást kell bevezetnetek. Dr. Kelloggnak be kell látni, meg kell érteni ezt, és megzabolázni a kívánságát, hogy minden egészségügyi munkást a battle creek-i központi szervezethez kötözzön. Az Úr megtiltja ezt. {SpM 311.2}   

"Az Úr évek óta tanít, hogy az az állandó veszély fenyeget, hogy testvéreink embertársaikra tekintenek, hogy emberek engedélyezzék ezt vagy amazt, ahelyett, hogy Istenre tekintenének. Így csenevészekké válnak, s engedik, hogy Isten által helytelenített emberi korlátozásokkal bilincsbe verjék őket. Az Úr benyomást tud tenni értelmekre és lelkiismeretekre, hogy Istenhez kapcsolva, és a testvériség szellemében végezzék munkáját, ami megegyezik törvényével... {SpM 311.3}   

"Isten ismeri a jövőt. Őrá, egyedül őrá tekintsünk irányításért. Bízzunk benne, hogy ő irányítson munkája különböző ágai fejlesztésénél. Senki se próbáljon megszenteletlen ösztönzések szerint fáradozni. {SpM 311.4}   

"A Világtanács területi értekezletekre osztása Isten rendelése volt. Az Úr művében ezekben az utolsó napokban ne legyenek Jeruzsálem központok, sem királyi hatalom. S a különböző országokban folyó munka ne legyen a battle creek-i központhoz láncolva, mert ez nem Isten terve. A testvérek tanácskozák meg az ügyeket, mert ugyanúgy Isten ellenőrzése alatt állunk a szőlő egy részén, mint a másikon. A testvéreknek legyen egy a szíve lelke, amint a Fiú és az Atya is egy. Tanítsátok és gyakoroljátok ezt, hogy egyek lehessünk Krisztussal az Istenben, mindnyájan egymás fölépítésén fáradozva. {SpM 311.5}   

"Nem szabad állandósítani az előzőleg Battle Creeken uralkodó királyi hatalmat. A könyvkiadó ne legyen külön királyság. Elengedhetetlen, hogy a Világtanácsot kormányozó elvek érvényesítve legyenek a könyvkiadásnál s kórházi munkánkban. Senki se képzelje, hogy az ő munkássága sokkal fontosabb, mint a többi ágazat. {SpM 311.6}   

Nevelőmunkát kell végezni minden megalakuló kórházban. Nem dr. Kellogg kötelessége, hogy annyi felelősséget hordozzon. Isten ellenőrzi a munkát. Senki se gondolja hát, hogy a megalakuló kórházban mindent dr. Kellogg előzetes jóváhagyásával kell végezni. Isten meg tiltja ezt. Ugyanaz az Isten, aki dr. Kelloggot tanítja, tanítani fogja a férfiakat és nőket, akiket a szőlő különböző részein szolgálatra hív el. {SpM 311.7}   

"Emberi törvényeket és szabályokat alkotnak, melyek nem elfogadhatók Istennek. Nem bizonyulnak életre éltető illatnak. Magasra kell emelnem a vészjelzést. Az intézmények vezetői legyenek egyre eszesebbek egyéni föladatuk felől, nem más intézményektől függés által, hanem megtartva munkátok azonosságát, Istenre, mint tanítójukra tekintve, a teljes szívből végzett szolgálattal tanúsítva hitüket. Akkor képességeik és adottságaik kifejlődnek. {SpM 312.1}   

"Mindenkinek az Isten iránti engedelmesség régi alapzatán kell helyet foglalnia. Senkise engedje, hogy bármelyik embercsoport javaslatai vezessék őt, a megalkuvás lelkületén át, hogy helytelen terveket és elveket fogadjanak el. Az Úr közölte, hogy a történelem megismétlődik, s emberek fogják kinyilatkoztatni a Sátán ámító, csaló ügyködését. Óvatos tapintattal fáradozzunk most, hogy helyesbítsük az ügyeket. A közelmúltban tett erőfeszítés, hogy megkötő javaslatok elfogadására késztessék Isten népét, az utolsó, melyet erős hangú tiltakozás nélkül hagytunk. Egyetlen lépést se tegyünk ilyen javaslatok elfogadása felé, nehogy tőrbe essünk. {SpM 312.2}   

"Testvérek, foglaljunk most szilárdan állást. A gyülekezetek iránt igazságosan döntsünk ez ügyben, mert nagy munka vár ránk. El kell határoznunk, hogy minden kórház álljon a maga egyéni jogán. Tépjünk szét minden köteléket. Kórházaink utasítsák vissza, hogy a michigani (battle creek-i) orvosszövetséghez láncolják őket. {SpM 312.3}   

"Most kész leszek így szólni testvéreinkhez. Szabaduljatok, szakadjatok el! Miután bölcsen, szilárdan, óvatosan állást foglaltatok, egyetlen engedményt se tegyetek bármelyik ponton, melyről Isten világosan szólott. Legyetek szelídek, mint egy nyári alkony, de rendíthetetlenek, mint az örök halmok. Engedményeket téve, egész ügyünket eladjátok, eláruljátok. Határozottan vegyük kézbe most ezeket az ügyeket. Sok mondanivalóm van, melyeket nem akartam előhoznia múltban, de most világosan látok, hogy szóljak és cselekedjek. {SpM 312.4}   

"Sajnálom, hogy kénytelen vagyok olyan állapotra helyezkedni, melyre most Isten népe nevében kényszerítve vagyok. Ezzel szükségessé vált, hogy hordozzam a súlyos terhet - leleplezve a gonosz terveket, melyekről tudom, hogy nem a mennyben születtek. Ez az a teher, melyet az Úr sok ízben rám helyezett a múltban, hogy a munka a helyes vonalakon haladhasson előre. Mennyi aggodalmat, gyötrelmet és fárasztó testi munkát megtakaríthatna ez nekem vénségemre! Most be kell vetnem magam a csatába, s a fontos gyülekezések előtt eleget tennem kötelességemnek, melyet az Úr hárított rám -hogy helyesbítsem olyanok helytelen útját, akik kereszténynek vallják ugyan magukat, mégis azt végzik, amit súlyos pénzügyi veszteségei, s a nép bizalmának megingásával is, de meg kell majd oldani. {SpM 312.5}   

"Ha lelkiismeretesen cselekszem, szembe kell szállnom a válsággal, mert hiszem, hogy az elvek, melyeket az Úr adott a múltban és jelenleg e munka végzésére, a helyes irányba mutatnak. S tervei is, gondolatai is annyival magasztosabbak emberek terveinél és gondolatainál; amint az ég is magasabb a földnél. Isten szavának hallatszani kell; az Úr bölcsességének kell irányítani minket. Nem szabad darabokra szaggatva lennünk emberi bölcsesség semmiféle kigondolása által. Isten fölvázolta tervét igéjében s népének küldött bizonyságtételekben. {SpM 312.6}   

"Ó, milyen szomorú is, hogy az emberek hagyják, hogy az ellenség ügyködjék bennük és általuk, hogy véges belátásukat Isten terve és szándéka fölé merészelik magasztalni! Az ember tekintélye ember pecsétjét viseli. Nem szabad engednünk, hogy népünk emberek gyönge, zavaros gondolatai, vezetése alá kerüljenek. Isten tekintélye álljon mindenek fölött valóként. Föl kell szólítanom népünket, ismerje el az Úr tekintélyét, mely isteni eredete bizonyítékait viseli magán. {SpM 313.1}   

"Az igazság alapzata, melyre épült, biztos. S álljon ezen az alapzaton mindenki, aki az Úr munkáját végzi. Isten igéje kinyilatkoztatja Urunk tervét. S csakis az fog szilárdan állni örökre, amit az Úr terve szerint végzünk - amit mind a mennyei sereg, mind a történelem lezárásáig földön élő, örökbe fogadott család jóváhagy. {SpM 313.2}   

"Véges ember, engedve Sátán kigondolásának, könnyen szem elől veszti Istennek vele való szándékát, mert engedve a kísértésnek, elveszti tisztánlátását. A keresztény törekedjék Isten munkása lenni. {SpM 313.3}   

"Krisztus teljesen más szolgálatra hív, mint amilyet most nyújtunk. A felelős tisztséget betöltők, a Szentlélek hatalma által, sokkal világosabban nyilatkoztassák ki az Üdvözítőt a világnak, mint eddig. A Mindenható úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta értünk áldozatul, hogy hit által befogadva őt és gyakorolva erényeit, el ne vesszünk, hanem örök életet éljünk. Testvéreim, mit gondoltok, miként tekinti az Úr hideg közönyünket, melyet tanúsítunk az üdvösségünkért hozott végtelen áldozat iránt? {SpM 313.4}   

"Porba kell dönteni minden emberi nagyravágyást és dicsekedést. Énünket, bűnös énünket meg kell alázni, nem fölmagasztalni. Mindennapi életünkben Isten iránti szentség által nyilvánítsuk ki a Krisztus életét. Romlott természetünk váljék tisztává, makulátlanná, lecsillapítottá - ne felfuvalkodottá. Legyünk szerények, hűségesek. Sohse üljünk a bíró székébe. Isten elvárja, hogy képviselői tiszta egyének legyenek, kinyilatkoztatva a megszentelt jellem szépségét. Az út mindig nyitva álljon, hogy a Szentléleknek szabad bejárása legyen, máskülönben a lelki vezetők átsiklanak a kötelességen, melyet el kell végezni bűnös szívünkben, hogy keresztény jellemet tökéletesítsünk. Tökéletlenségeinket úgy ecsetelték, mint amik hatástalanná teszik Isten igazságát, mely olyan rendíthetetlen, mint Urunk királyi széke. S míg Isten fölszólítja örá116it, hogy emeljék magasra a vész-jelzést, egyúttal eléjük tárja az Üdvözítő életét, mint példát, amivé nekik is válni kell, és cselekedni, hogy üdvözüljenek. {SpM 313.5}   

,Krisztus így imádkozott tanítványaiért: 'Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd, igazság!' A jóleső, elégedett érzés még nem bizonyítja a megszentelődést. Az emberek gyermekeinek minden cselekedetéről pontos följegyzéseket vezetnek. Mit sem lehet elrejteni a magasztos és szent előtt, aki örökkévalóságban lakozik. Némelyek megszégyenítik az Urat tervkovácsolásukkal, cselszövésükkel, áskálódásaikkal. Feledik az apostol szavait: 'Látványossága lettünk a világnak, az angyaloknak és embereknek is.' {SpM 314.1}   

"A Biblia igazságát káromlás éri az olyan férfiak hűtlen élete miatt, akik nem válnak megváltónk, Krisztus, tanításának dicséretére. Gyászol a lelkem estéről-estére, nap nap után, amint a jelen helyzetet szemlélem." (12. kéziratközzététel 65-70. oldal.) {SpM 314.2}   

Ellen G. White {SpM 314}