× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Nem Emberekhez - Istenhez Láncolva

{SpM 308}   

1903, augusztus 4. {SpM 308}   

Daniells vének. {SpM 308}   

Kedves testvérem! {SpM 308}   

Tegnap levelet küldtem neked, melyben az a gyakran elismételt figyelmeztetés áll, hogy kórházi alkalmazottaink ne írjanak alá szerződéseket, lekötve magukat egy szövetkezésköz vagy egy intézményköz bizonyos számú évre. Istenhez legyenek lekötve, ne emberekhez! {SpM 308.1}   

Senki se bánjon úgy az Úr tanítványaival, mintha testestől-lelkestől, szellemestől az ő tulajdona tennének. Az Úr nem akarja, hogy ilyen elkötelezettségük legyen emberekkel, még ha az emberek hibátlanok is lennének. Egyesek a kezdettől táplált bizalmukban nem tartanak ki mindvégig. Az evangélium igeszolgálata és az orvosi lélekmentés legyen egy. {SpM 308.2}   

Az Úr a közelmúltban utasított, hogy senkinek se javasoljuk, hogy lekösse magát valaki tanítása alá két, három, négy, öt, vagy hat évre Testvéreim, nincs erre időnk. Az idő rövid. Sürgető buzdító okokat kell azok elé tárnunk, akik lélekmentő tevékenységbe akarnak lépni a Mester számára. A fő és mellékutak megmunkálatlanok. Az Úr ifjakat hív, hogy munkálkodjanak könyvterjesztőként és evangélistáként, házról-házra járva, ahol még nem hallották az igazságot. Isten szól ifjainkhoz, mondván: "Nem a magatokéi vagytok. Áron vétettetek meg. Dicsőítsétek hát meg Istent a ti testetekben és lelketekben, hisz mindkettő az övé." {SpM 308.3}   

Tegyük lehettővé az Úrnak, hogy megmutassa az embereknek kötelességüket, és munkálkodjék értelmükön. Senki se kösse le magát, hogy bárki irányítása alatt fáradozzék, mert az Úr maga hív el embereket, mint régen a szegény halászokat, s maga részesíti őket nevelésben, amilyenben ő kívánja, hogy részesüljenek. El fog hívni embereket az eke mellől, s más foglalkozásokból, hogy hirdessék a figyelmeztetés utolsó szavát a pusztuló lelkeknek. Sokféleképp lehet fáradozni a Mesterért, s a nagy tanító megnyitja ezek értelmét, hogy csodálatos dolgokat lássanak meg igéjében. {SpM 308.4}   

A Krisztus közeli eljövetelére mutató jelek gyorsan követik egymást. Az Úr könyvevangélistákat és örömhírhirdetőket hív. Akik az ő irányítása alatt mennek munkálkodni, csodálatos áldásban részesülnek. {SpM 308.5}   

A gyülekezetek legyenek óvatosak. Népünk fáradozzék értelmesen, nem ember, hanem az Úr szabálya szerint. Hadd álljanak ott, ahol követni tudják Isten akaratát. Szolgálatunk az Úré. Képességeinket és tehetségeinket meg kell finomítani, nemesíteni. Az Úr alsó iskolájában - a földön - kell fölkészülnünk a mennyei iskolába való elváltozásra, ahol nevelésük, tanulásuk Krisztus, a nagy tanító fölügyelete alatt fog folytatódni, aki élő vizekre vezeti őket, s megnyitja előttük Isten országa titkait. {SpM 308.6}   

Akik itt a lehető legjobbat teszik, alkalmassá válnak a jövő, halhatatlan életre. {SpM 309.1}   

Az Úr önkénteseket hív, hogy szilárdan az ő oldala mellé álljanak s elkötelezik magukat, hogy egyesülnek názáreti Jézussal, a most szükséges munka végzésére. {SpM 309.2}   

Sok fiatal van köztünk, akik, kellő ösztönzés mellett, több éves tanfolyamra lennének készen Battle Creeken. De érdemes-e? Az Úrnak ne lenne gyakorlati lélekmentő munkája? Számos ifjú a nyomdába, könyvkiadóba mehet dolgozni, mikor megnyílik Washingtonban. Kiadványokat kell készíteni, hogy szerteküldjük a világra. Könyvárusokat kell kitanítanunk, hogy terjesszék kiadványainkat. Irataink el kell jussanak olyan helyre, ahol még a tévelygés sötétjében vannak. {SpM 309.3}   

Isten ifjakat hív, hogy belépjenek iskolájába. Iskolákat kell alapítanunk, ahol fiataljaink olyan nevelésben részesülhetnek, mely elkészíti őket, hogy örömhírhirdetők, egészség-lélekmentők legyenek. A városokon kívül alapítsátok ezeket. {SpM 309.4}   

Fölszólítok mindenkit, hogy kötelezzék el magukat Krisztushoz. Az Úr meghívja őket: Jöjjetek énhozzám. Vegyétek magatokra az én igámat és tanuljatok tőlem, mert én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám könnyű, és az én terhem édes. {SpM 309.5}   

Semmiképp se hagyjuk elámítani magunkat. Értsük meg az emberiség gyöngeségét, és ismerjük föl, hol bukik meg az ember önhittségével. Akkor megtelünk a kívánsággal, hogy olyanok legyünk, amilyennek az Úr kíván bennünket látni. Tisztának, nemesnek, megszenteltnek. Éhezni és szomjazni fogjuk Krisztus igazságosságát, igaz életét, szent jellemét. Lelkünk egyetlen óhaja lesz, hogy olyanok legyünk, mint Isten. {SpM 309.6}   

Ez a vágy töltötte be Énok szívét. Azt olvassuk róla, hogy Istennel járt. Céllal tanulmányozta Isten jellemét. Nem jelölte ki magának az utat, nem akart akarata szerint cselekedni, mintha teljesen minősített lenne igazgatni az ügyeket, hanem az isteni hasonlatosságra törekedett eljutni. {SpM 309.7}   

A tervezett iskola legyen ott, ahol a tanulók nem lennének körülvéve sok ismerőssel, mint a battle creek-i kórház lábadozói. Nem bölcs olyan helyeken tartani iskolát, ahol nagymértékben a világi elem az uralkodó, hogy ellensúlyozza azt, amit az Úr kijelölt, hogy megtegyük ifjúságunkért tanintézetekben. Nem lenne szabad oly sok fiatalt Battle Creekre csődíteni. {SpM 309.8}   

Az Úr okokat sorol föl nekünk, hogy távolítsuk el a főiskolát Battle Creekről. Ezt az utasítást keressék és tanulmányozzák azok, akik másik tanintézetet terveznek most oda. A már adott világosság ragyogjon elő tisztaságában és szépségében, hogy Isten neve dicsőítve legyen. {SpM 310.1}   

E. G. White {SpM 310}