× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Légy Bátor És Erős

{SpM 305}   

1903, július 27. {SpM 305}   

Kedves Magan testvér! {SpM 305}   

Pár napja megkaptam leveledet. Másoktól is levelet kaptam, többek között Howard testvértől Washingtonból a színes vonal felől. Igen leköt a sok válaszolás. {SpM 305.1}   

Mikor találkozol Wille fiammal, megérted, hogy nem változtattunk a veled készített terveken. Úgy érezzük, a változtatás komoly hiba lenne. {SpM 305.2}   

Testvérem, légy bátor az Úrban. Legyen hited, feleségedet illetőn. Mi is imádkozunk érte. Fejedelemségekkel, hatalmasságokkal és az égi magasságok gonosz szellemeivel kell viaskodnunk. Emberi ellenségekkel is küzdenünk kell, akik lelkileg vakok, s nem tudják, miben esnek el. Látom, hogy küszködsz. Te és Sutherland testvér tudjátok, mit jelent az élet szerencsétlenségeivel harcolni. A lelki viaskodás súlyosabb, mikor a sötétség álcázott hatalmasságával állunk szemben, aki eltökélte, hogy elpusztít bennünket. {SpM 305.3}   

Egy bizonyos. A Sátán zászlaja alatt álló hetediknapi adventisták először Isten Lelke bizonyságtételeiben tevő figyelmeztetésekbe és intésekbe vetett hitüket adják föl. {SpM 305.4}   

Fölhívást hirdetünk a nagyobb megszentelődésre és szentebb szolgálatra s ezt folytatni is fogjuk. Némelyik Sátán javaslatait hangoztató, észhez fog térni. Vannak fontos tisztségeket betöltők, akik nem értik a jelen igazságot. Nekik is át kell adni ez üzenetet. Ha elfogadják, Krisztus elfogadja, és munkatársaivá teszi őket. De ha nem hajlandók meghallgatni az üzenetet, a sötétség fejedelmének zászlaja alá fognak állni. {SpM 305.5}   

Az Úr utasított, hogy közöljem, hogy a jelennek szóló drága üzenet egyre jobban megnyílik az értelmek előtt. Férfiaknak és nőknek különleges értelemben enniük kell Krisztus testét, inniuk vérét. Az értelem fejlődni fog, mert az igazság folytonos növekedésre képes. Az igazság isteni szerzője egyre közelebbi kapcsolatra lép azokkal, akik követik őt. Amint Isten népe mennyei kenyérként fogadja igéit, tudni fogják, hogy kijövetele elkészíttetett, mint a hajnal. Lelki erőben részesülnek, amint a test erőt nyer a tápláléktól. {SpM 305.6}   

Félig sem értjük Isten tervét, hogy miért vitte ki népét az egyiptomi fogságból, s vezette őket a pusztán Kánaánba. {SpM 305.7}   

Amint összegyűjtjük az evangéliumból az isteni sugarakat, világosabb bepillantást nyerünk a zsidó üdvrendbe, s mélyebben értékeljük fontos igazságait. Igazság-kutatásunk még nem teljes. Még csak kevés világosság-sugarat gyűjtöttünk. Akik nem tanulmányozzák naponta az igét, nem fejtik meg a zsidó üdvrend kérdéseit. Nem fogják megérteni a templomszolgálat által tanított igazságokat. Csodás tervének világias megértése akadályozza Isten munkáját. Az eljövendő évek ki fogják tárni a törvények jelentését, melyeket Krisztus felhőoszlopba burkolva adott népének. {SpM 306.1}   

Nem értjük meg Isten mélységes dolgait. Ha megértenénk, hitünk megragadná az ígéretet, s feleséged meg lenne gyógyítva. Nem az Úr, hanem a sötétség hatalmassága tartja őt ott, ahol van. Fordulja Megváltóhoz, testvérem, s hittel kérd őt, hogy űzze ki a Sátánt. Csak higgy. Feleséged helyett te ragadd meg az irgalmas gyógyítót. {SpM 306.2}   

Légy erős és bizakodó. Az eredményes harchoz a harcosnak bátorság és erő kell. Mi magunktól gyöngék és erőtlenek vagyunk. Ámde ígérettel rendelkezünk. "Akik az Úrra várnak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk; futnak, és nem fáradnak el, járnak, és nem lankadnak cl." {SpM 306.3}   

Áldjon meg az Úr és adjon erőt és kegyelmet, s küldje el gyógyító erejét feleségednek. Ez imám. {SpM 306.4}   

Ellen G. White {SpM 306}