× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Az Igazgatás Helyes Elvei

{SpM 297}   

1903, április 18. {SpM 297}   

Egészség munkánk orvosaihoz és igazgatóihoz. {SpM 297}   

Úgy szólok hozzátok, mint akiket az Úr gazdag áldásban részesített. Meg kell mondanom, hogy egyes anyagi lépésetek nem Istennek tetsző. Némely módszereteket nem tudja jóváhagyni. A munka bizonyos ágainak előnyeiért megszenteletlen, nagyralátó változtatásokra vetemedtetek. Ám a változtatások megvalósítása súlyos következményekkel jár kezdeményezőire. {SpM 297.3}   

Az Úr fölszólít, hogy munkátok folyjon szent, becsületes vonalakon, minden ügyletnél az ige tiszta, emelkedett elveit követve. Az Istent rosszul képviselő és népének ártó ügylet nem hoz megtiszteltetést rátok, vagy az ügyre, melyet szerettek. Minél kevesebb közötök van az ügyvédek módszerei szerint készült tervekhez és okiratokhoz, annál jobb lesz számotokra. {SpM 297.4}   

Üzleti ügyleteknél követtétek az ügyvédek szokásait, akiket alkalmaztatok, úgy rendezve az ügyeket, hogy nézetetek szerint megvédje munkátokat az esetleges előfordulások és valószínűségek ellen. Ne csodálkozzatok hát, hogy az Isten által Sion falaira állított őrök szintén eleget akarnak tenni Istentől nyert felelősségeiknek, intézményeinkkel kapcsolatban mindent tökéletesen biztonságossá igyekezve tenni. Vezetőm a következő szavakat szólta: "Isten őrállói, akiknek ébernek kellett volna lenniük, akiknek meg kellett volna érteni intézményeink helyzetét, vakok voltak afelől, hogy felelős tisztségekben levő egészség-hittérítőink miként intézik az ügyeket." {SpM 297.5}   

Isten fölhívja lelkipásztorainkat és tanítóinkat, legyenek teljesen ébren - ne álljanak vak őrökként. Vegyenek Krisztustól szemgyógyító írt, hogy világosabban lássanak. Vizsgálják meg intézményeink alapjait. Munkánkkal kapcsolatban nem mindent végeznek emelkedett, becsületes úton. Isten azt akarja, hogy népe világosan megértse ügyének összes fontos ügyletét, hogy tudják, hogy Úr által jóváhagyható úton haladnak. {SpM 298.1}   

Az üzleti ügyeket nem szabad annyi részlettel ködösíteni, hogy ne lehessen megállapítani az egyezség tényleges értelmét. Évek óta olyan dolgokat hoztak be az Egészségügyi Hittérítő Társulatba, egyiket a másik után, melyeket méltányosnak és igazságosnak tartanak, pedig nem azok. E javaslatok a csalódás vermének bizonyulhatnak egyesek számára, akik nem is sejtik, hogy veszély fenyeget. {SpM 298.2}   

Kétségkívül gondos nyomozást kell végeznünk intézményeink alapjai, különösen a kórház körül. Nem szabad helyeselnünk vagy megengednünk semmi igazságtalan javaslatot, hogy kihasználják azokat, akik pénzét a kórház kölcsön vette. Sokkal jobb lenne, ha terveinkben csalódnánk, minthogy tetszésünkre használjuk föl a pénzt, de elveszítsük a győzők koronáját. Sokkal jobb a meghiúsult és szétdúlt remények, mint fejedelmekkel ülni és elveszteni a mennyet. "Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt vall. Vagy mit adhat az ember lelkéért cserébe? {SpM 298.3}   

Mintha gyűlésen vettünk volna részt. Tanítónk a jelenlevő orvosokra mutatott és így szólt: "Nem mind vagytok hű szolgák, máskülönben csakis azt hoztátok volna be az egészségügyi lélekmentésbe, ami építi jó hírnevét; csak ami összefér magasztos címével. Akinek élő hit van a szívében, nem fogadja el az általatok írt okiratokat. Hosszú okiratok, tele elvakító megfogalmazásokkal és szakkifejezésekkel, megfelelhetnek olyanoknak, akik ha ki akarják használni a helyzetet, módjukban áll Isten által helytelenített lépéseket tenni. Úgy fogalmazták meg az iratokat, hogy ne lehessen megérteni, s hogy a köznépet megcsalhatja. Úgy tűnhet, hogy gondoskodás történt, hogy kevesebbet biztosítsanak azoktól, akiktől pénzt kémek, ugyanakkor le lehessen kötni a javakat, hogy csak nagy nehézségek árán lehessen visszakapni." {SpM 298.4}   

Nagyon vigyáztatok, hogy mindent úgy biztosítsatok, hogy ne lehessen a kórház kárára tenni. Helyénvaló lenne tehát, hogy akik jóhiszeműen pénzt ruháznak a kórházba, azoknak is ugyanolyan biztosítékuk lenne, hogy őket se lehessen kihasználni! {SpM 298.5}   

Az Úr igéje a vezetőnk, minden körülmények között. Meghatározza Isten és embertársaink iránti kötelességünket. Ez a mérték mindenben. {SpM 298.6}   

A Szentírás pontosan megfelel szükségleteinknek. Ez a kezünkbe helyezett lámpás, hogy a mennyei otthonba vezessen bennünket. Megmondja, hogy ha Isten örökösei és Krisztus örököstársai szeretnénk lenni, föltétlen engedelmeskednünk kell Isten utasításainak. A menny nem hagyhat jóvá semmilyen csoportot, bármi legyen is tisztségük, bármilyen magasztos a hitvallásuk, ha Istentől tiltott dolgokat gyakorolnak. Isten nem fogadhatja el azok szolgálatát, akik ugyanúgy maguknak markolók, önzők az igyekezetükben, mint az Isten dolgait nem ismerő világiak. {SpM 299.1}   

Az Úr népe ne kövesse a világ szokásait, ne használja ki a körülményeket, hogy nyereséghez jussanak, maguk, vagy munkájuk számára. Ne kövessenek igazságtalan eljárásokat. Krisztus mondja: Jaj, nektek, ügyvédek! "Jaj néktek is törvénytudók! Mert elhordozhatatlan terhekkel terhelitek meg az embereket, de ti magatok egy ujjatokkal sem illetitek azokat a terheket. Jaj néktek törvénytudók! Mert elvettétek a tudománynak kulcsát: ti magatok nem menetetek be, és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok." {SpM 299.2}   

Isten így szól a lelkészekhez, orvos-lélekmentőkhöz s ügyének minden más munkásához: Foglaljatok állást az igazság és méltányosság, a jogosság alapzatán. Isten nem szolgál senkivel, aki az önzés és igazságtalanság szálait szövi a munkába, mert példája másokat is félrevezet. Lelkészeink és orvosaink öltsék magukra Krisztus igazságosságának, igaz tetteinek, szent jellemnek öltözékét. Mossák meg jellemük ruháit, és fehérítsék meg a Bárány vérében. {SpM 299.3}   

Aki elvesztette jelleme érzékenységét, azt üdvösségének, s vele a boldogság örökkévalóságának elvesztése fenyegeti. Isten nem hagy gúnyt űzni magából. A legkisebb aljasságot sem szentesíti, hogy előnyre tegyetek szert valamelyik munka-ága számára. Orvosi lélekmentőink tettei legyenek kristálytiszták. Tegyenek meg minden tőlük telhetőt, hogy hirdessék az örömüzenetet. Félrevezető, ámító út követésével ne nyugtassák meg a világias embert, hogy bizonyos körülmények közt becstelen eljárásra igazolt és tanácsos. Orvosi hittérítőink kerüljék el az aljas alapra épített szokásjogokat. {SpM 299.4}   

Isten életéhez fogható életre készülünk. A hetediknapi adventista orvosi lélekmentő sohase tegyen olyat, ami szégyent hoz viselt nevére. Mutassák meg a világnak, ügyvédeknek, orvosoknak, gyülekezetnek, lelkészi karnak, hogy ők keresztények, akiket ünnepélyes szövetség kötelez, hogy becsületesek egyenek szóban és tettben, minden ámítástól és álcázástól mentes utat követve. Élete legyen szent. Tisztelje Isten adta képességeit. Úgy használja adottságait, hogy tisztességet hozzon arra, aki életét adta, hogy megváltsa az emberiséget a bűntől, s különleges, jócselekedetekben buzgó népet tisztítson meg magának. Ne legyen életében becstelen folt, sem semmi eltérés az igazság szent elveitől. {SpM 299.5}   

A világ a gazdagság és tisztség mértékével mér. Azokat tiszteli, akik elérik ezt a mértéket. De ez-e a jellem igaz mértéke? Jaj, dehogy. Nem a gazdagság, hanem a szív és élet tisztasága nyer bemenetelt Isten városába. {SpM 299.6}   

Az Úr így szól az orvosi lélekmentőkhöz. Emeljétek magasra, s még magasabbra az igazság lobogóját és mértékét. Ragaszkodjatok becsületességetekhez. Életetek hordozzon jó jelentést Üdvözítőtök megmentő hatalmáról. Ne töltsetek be tisztséget lelkiismeretetek rovására. Ne mosolyogjátok meg a hazugságot. Ne járuljatok tisztességtelen cselekedetekhez. Mondjátok a kísértőnek: Távozz tőlem, Sátán, s mondjátok oly sokat mondón, hogy belássa, hogy megüresítettétek lelketeket minden hamisságtól. Ne nyugodj, míg az isteni természet részese nem lettél, elmenekülve a romlottságtól, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Fordulj Isten szavához, hogy megtanuld kötelességedet, mint egészség-lélekmentő, máskülönben nem vagy méltó e névre. Legyetek buzgók, serények, az Úrnak szolgáljatok. Aki ezt a három fontos vonást egyesíti, az biztos talajon jár. {SpM 300.1}   

Egy lelkész, egy orvos se tegye lelkiismeretét nyújtóra, hogy jónak mondjon bármit, ami bárki részéről nem becsületes. Bármi a hitvallása, az ember nem keresztény, hacsak Krisztus példáját nem követi, kegyelme által ragaszkodva a becsületességhez, alázathoz, nem pedig a dicsekvéshez és fitogtatás hoz. Élete bizonyítsa, hogy elfogadta a meghívást: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok; és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az éri terhem könnyű." {SpM 300.2}   

Egy a mi mesterünk, tanítónk, a Krisztus. Elköteleztük magunkat, hogy az ő neve dicsőségére étünk. Adja Isten, hogy félrehúzzátok a tőle elválasztó fátylat, hogy tanítónknak és barátunknak fogadhassuk el őt. Ne tekintsük magunkat isteneknek, akik véghezvihetik akaratukat, kitalálásaikat. Ne feledjük, hogy munkánk sikeréhez Isten támogatása szükséges. Krisztus erejével kell rendelkeznünk, melyet megad a benne hívőknek, hogy Isten fiaivá lehessünk. Teljesítsük hűen az Isten szavában előírt kötelességeket, elűzve mindent, ami a Főcsaló jelleméhez hasonlóvá tenne bennünket. {SpM 300.3}   

Ellen G. White {SpM 300}