× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Az Emberek Irányításának Elvei Felelős tisztségekben

Fresnón tartózkodva különös élményen mentem át. Mintha gyűlésen lettem volna, ahol néhány testvér tanácskozásra jött össze. Mintha felleg lebegett volna a csoport fölött. Nem ismertem meg az arcokat, de hangjukat hallottam. Azt gondoltam, hogy egyikben fölismertem Daniells vén hangját, de beszédmodora és szavai mintha Palmer testvéré lett volna. Eleinte nem értettem, mir61 beszél a szóló. Később hallottam valamit, hogy miként kellene a könyvkiadást végezni. A hang azt állította, hogy biztosabb és emeltebb alapon kell azt folytatni. {SpM 279.1}   

Ezt hallva, arra gondoltam, hogy mit is jelentenek ezek a kijelentések? Az Úr utasított, hogy az egyidőben Battle Creeken gyakorolt parancsuralmi rendszer sohse üsse föl többé a fejét. Ilyen javaslatokat tenni inkább Egyiptomba való visszatérést, mintsem Kánaánba menetelést jelentett. {SpM 279.2}   

A nekem adott világosságból tudom, hogy a fölszólaló által javasolt út olyan tekintélyt hozna létre könyvkiadásunkban, mely az egész mezőn fönnhatóságot gyakorolna. Ez nem Isten terve. Senki értelme se váljék ilyen ellenőrző hatalommá, hogy egy embernek legyen királyi tekintélye Battle Creeken vagy másült. Egy helyzetben se legyen egy embernek döntő a szava. Isten megtiltja ezt. {SpM 279.3}   

Sok mindent mondtak még, ami egyre inkább leterhelt, mert tudtam, hogy a javasolt komoly változások visszavinnének oda, ahol ugyanazokkal a nehézségekkel kellene küzdenünk, mint amivel az elmúlt években birkóztunk. Tudom, hogy a javaslatok szerzői vakok voltak a következmények felől. {SpM 279.4}   

Többek közt azt mondták, hogy nagy változásokat kell bevezetni, hogy a terveket, melyeket az elmúlt években testvéreink kialakítottak a kiadó előbbre vitelére, meg kell változtatni. {SpM 279.5}   

Tekintélyes valaki lépett előre s így szólt: "Az elkészített terveket ne tépjétek szét. Ehelyett a szent dolgokat végzők ne tekintsenek emberre bölcsességért, hanem csakis arra, akitől egyedül lehet az embernek bölcsességet tanulni, legyen bár nagy vagy kicsiny, tanult vagy tanulatlan. Köszöntsön be változás mindenkinél, aki Isten munkájában van. A kiadó jelenlegi fokán senki se jöjjön és intézze úgy az ügyeket, hogy egy ember legyen az egész hangja, az ellenőrző hatalom, királyi tekintély. A múltban túlságosan emberek előírása szerint intézték Isten ügyét. A gyűlésen elhangzott javaslatok vakságban születtek, nem vetnek fényt a helyzetre. A nagy gond és aggodalom ideje nem a nehézség csomója elhamarkodott kettévágásának az ideje. Ilyenkor olyanokra van szükség, akik Istentől nyertek rátermettséget, tapintatot és türelmet. Úgy kell fáradozniuk, hogy ne ártsanak az olajfáknak és szőlőknek. {SpM 279.6}   

"Ne helyezzetek senki fiára túl súlyos felelősséget. A könyvterjesztésnél az Úr különböző embereken át fogja gyakorolni hatalmát és kegyelmét a szőlő minden részén. Keresztény tapasztalattal rendelkezőket fog fölhasználni, akik naponta növekednek a kegyelemben és az igazság ismeretében, akik rátermettek, mert Krisztussal hordoznak egyazon igát. {SpM 280.1}   

A felelős tisztségek viselői fogadják el Krisztus hívását, hogy az ő igáját viseljék. "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű." {SpM 280.2}   

A Mózesnak adott tanács, mikor túl volt terhelve gondokkal és bajokkal, a legmagasabb érték ma is az Isten ügyében felelős tisztséget viselőknek. Akikre az Úr szőlőjének igazgatását bízták, gondosan tanulmányozzátok a Mózesnak adott tanácsot. Egy ember vagy kis csoport se gyakoroljon legfölső hatalmat az egész mező, még a könyvterjesztőket is beleértve, munkásai fölött. Mert az ország minden részének, különösen az annyi ideje elhanyagolt a déli mezőnek megvannak a maga vonásai, s ezeknek megfelelően kell igazgatni. Tanulmányozzátok készségesen e vonásokat, s az ezekért a mezőkért végzett munkájukban készüljenek föl, hogy magukra öltsék a keresztény fegyverzetet, nem feledkezve meg az örömüzenet sarujáról. Isten küldötte mondja: "Öltözzétek fel Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek, hatalmasságok, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és fölöltözvén az igazság mellvasába. És fölsaruzván lábatokat a békesség evangéliumának készségével; Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért." {SpM 280.3}   

Testvéreim, ezek Isten utasításai. Senki se bonyolítsa vagy ködösítse a legfelsőbb tekintély utasításait. Hirdessétek az igét. Szóljatok az "így szól az Úr"-ral, a Szentlétek teljes komolyságával egyetértésben. Sohase vegyétek le, hanem tartsátok lábatokon az evangélium saruját. Lábatok mindig legyen a béke evangéliumával fedve. {SpM 280.4}   

Gondosan megtartva minden utasítást, melyet az Úr meghatározott a keresztény fegyverzetről, járjatok előtte lágyan és körültekintőn, tapintatosan. Ne hordjatok magatokkal semmi igát, hogy embereket terveitekhez kötözzetek, s ne kíséreljétek meg véges értelemnek engedelmessé tenni az Úr munkásait. Emberek irányelvei ne ellenőrizzék az Úr munkásait. Senkit se állítsatok olyan helyzetbe, hogy uralkodhassék Isten örökségén, mert ez veszélybe sodorja mind az uralkodó, mind a hatalma alatt levő lelkét. {SpM 280.5}   

Senki se olyan nagyhatalmú és tekintélyű, hogy a Sátán meg ne támadja kísértésével. S minél felelősebb állást tölt be valaki, az ellenség támadásai annál tüzesebbek és elszántabbak. Isten szolgái minden helyen tanulmányozzák az Úr igéjét, szüntelenül Jézusra tekintve, hogy az ő képmására változzanak el. Krisztus kimeríthetetlen teljessége és mindenhatósága áll rendelkezésünkre, ha alázatosan és megtörve járunk ő előtte. {SpM 281.1}   

Krisztus az egyedüli alap, melyre biztonságosan építetünk. "Más alapot senki se fektethet le, amely a Jézus Krisztus." Építsetek erre az alapra. Ezen fordul meg jelen békességetek, boldogságotok, és jövő jólétetek. Vigyázzatok, miként építetek. Ne hozzatok az alapokhoz olyan anyagot, amit az ige fának, szénának és polyvának nevez. Ne hozzátok be eszméiteket jellemépítésetekbe. Ezek éghetők és meg fognak emésztetni. Ne állítsatok emberi bölcsességet annak helyébe, aki a világ világossága, az igazságosság, az életszentség napja, aki a békénk és biztonságunk örökre. {SpM 281.2}   

Az Úr szolgái közt ne legyen parancsolgatás. Ne helyezzetek igát az Úr vérén megvásárolt öröksége nyakába. Törjetek össze minden igát. A férfiak és nők értékesebbek Isten szemében, mint fölfoghatnánk. Krisztus ismeri értéküket, hiszen föláldozta magát megváltásunkért. Az ő tulajdonai vagyunk, vérének megváltottai. Ne írj alá hűségszerződést emberi fönnhatóságnak vagy hatalomnak. Nem a magatokéi vagytok. Áron vétettetek meg. Dicsőítsétek hát meg Istent testetekkel és lelketekkel, hisz mindkettő az övé. {SpM 281.3}   

Öltsétek magatokra Isten teljes fegyverzetét és ne feledjétek a béke evangéliumának saruját. Ne forduljatok senkihez súlyosan léptekkel, vagy haragos hangon. Isten szolgái járjanak alázatosan Istennel - a legmagasabb tisztségtől a legalacsonyabb szolgálatig. {SpM 281.4}   

Tanuljatok Krisztustól, akkor minden értelmet fölülmúló béke fog szívetekbe költözni. Benne a kegyelem és kegyesség kimeríthetetlen forrása van. Naponta táplálkozzatok a mennyei kenyérből, naponta igyatok az élet vizéből. Gondosan és imádkozó szívvel tanulmányozzátok a Megváltó szavait, akkor erőssé növekedtek az ő erejével. Tegyétek az írásokat örömüzenetetek emberévé. Imádjátok Istent és ne embereket. Krisztus az örömötök és boldogságotok koronája; hozzátok mindennapi életetekbe szelídségét és alázatosszívűségét. Ez teszi értékessé tapasztalatotokat. Így tesztek szert a szolgálatra való fölkészültségre. {SpM 281.5}   

Közvetlen keresztre feszítése előtt Krisztus így szólt tanítványához: "Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást." {SpM 281.6}   

A tanítványoknak új volt ez a parancs, mivel nem szerették egymást, amint Krisztus szerette őket. Az Úr látta, hogy új eszméknek és indítékoknak kell uralkodni rajtuk; hogy élete és halála által a szeretet új fogalmában kell részesülniük. Áldozata fényénél az egymás szeretésének parancsa új jelentőséget nyert. Krisztus földi életének minden óráján Isten szeretete áradt tőle elfojthatatlan forrásként. Akiket az ő szeretete itat át, szeretni fognak, amint ő szeretett. Egymással való kapcsolatukban azok az elvek fog jók vezetni őket, melyek Krisztust vezették. {SpM 281.7}   

"Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok," - jelentette ki Krisztus. Kövessük a Megváltó példáját. Senki se öltse magára a súlyos felelősséget, hogy embertársai lelkiismeretét kormányozza. Isten megtiltja ezt. Valamennyien Isten kicsiny gyermekei vagyunk. Senki se gyakoroljon királyi hatalmat. {SpM 282.1}   

Ellen G. White {SpM 282}