× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Munka És Mások Iránti Viselkedésünk a déli mezőn (Napló)

1902, november 17. {SpM 274}   

Az október 1-10-ig tartott fresnói tábori összejövetelen, éjjeli látomásban tanácskozáson vettem részt. Szerettem volna tudnia gyülekezés célját, de sötétben voltam. Olyan helyen ültem, mely mintha külön lett volna a teremtől, melyben összejöttek. Valahol írtam erről, s a kéziratot másolták is. {SpM 274.2}   

A testvérek a nashville-i tevékenységet tárgyalták. Erős színekkel ecsetelték az ügyeket. A jelenlevők közül némelyek összegyűjtötték a nashville-i kiadóra nézve kedvezőtlen bizonyságtételeket. Ha e ferde jelentések alapján tennének lépéseket, súlyos igazságtalanságot követnének el a déli munka ellen. Határozatokat hoznának, melyek a legcsüggesztőbben hatnának, s ez látszólag helyesnek jelentene ki, amit az Úr helytelenített a déli mezőn. {SpM 274.3}   

Az eljárás, melyet Palmer és Daniells testvér ecsetelni akart, igazságtalanságot követne el, és rosszul festene le a dolgokat. Hamis benyomásoktól indíttatva, a testvérek olyat valósítanának meg, amit az Úr semmiképp sem helyeselhetne. A testvérek ne feledjék, hogy szűken adtak pénzt a nashville-i munka megalapozására. Ha ők végezték volna a déli munkát, ha ők hordozták volna a mások hordozta aggodalmakat és terheket, ha ők hozták volna a döntéseket, ők cselekedtek volna sok-sok esetben önfeláldozást követelőn - eredményesebbek lettek volna-e a nehézségek közepette, mint akik kezdettől végezték a munkát? Mérhetetlenül aggasztott az ügy. {SpM 274.4}   

1902. november 5. A legsúlyosabb terhet hordozom lelkemen. Sose kellett volna azt gondolnom, hogy kötelességem zárva tartani ajkamat, visszatartani befolyásomat, s hagyni, hogy a testvérek terheket vegyenek magukra, hogy megvalósítsák eleve megalkotott eszméiket, annak állítólagos szükségéről, hogy szűkítsék Edson White hatáskörét, s az egész déli munkát átszervezzék. {SpM 275.1}   

Mikor hozzám jöttek tanácsért, megmondtam nekik, hogy nem állok útjába, hogy megvalósítsák tervüket az újjászervezésre, melyet elengedhetetlennek tekintenek. Ám később éjszaka, gyűlésen voltam, ahol e tervük szerint döntöttek. S oly visszataszító módon végezték, hogy nem maradhattam csöndben. Isten Lelke késztetett, hogy megmondjam, hogy az Úr hírnöke harmadszor utasított, hogy indokolatlan ez az Edson White elleni nyomás, és hogy alantas beosztást adtak neki. A mennyei hírnök átölelte Edsont, előre vezette, hogy ne hátul álljon, hanem kellős középen. {SpM 275.2}   

November 7. Az Úr ismételten feltárta előttem a nashville-i ügyeket, s éri bizakodó vagyok. {SpM 275.3}   

Óvásokat közölt velem, hogy átadjam Daniells vénnek és Palmer testvérnek. Nem Isten ihlette döntésüket, hogy teljes fölfordulást rendezzenek délen. Az Úr semmiképpen sem hagyta el Nashville-t. Sok minden megoldódik, és helyre jön ott idővel. {SpM 275.4}   

Mikor az Úr először tárt elém egy gyűlést, ahol a déli mező ügyét latolták, nem ismertem föl a szólókat. Az Úr később azzal vette le a súlyos terhet értelmemről, hogy közölte, hogyha ahol központot hozunk létre, nehézségekkel találjuk szemben magunkat, melyek halandó bölcsességnél többet követelnek legyőzésükhöz, a munkások föltétlenül Istenre támaszkodjanak. Minden percben tiszta, ártatlan, magasztos elvek vezéreljék őket. Olyanok viszont, akik sohasem forogtak a harc hevében, ne tudjanak mindent utólag, mikor semmit sem láttak előre. {SpM 275.5}   

Nagyon is szokatlan lenne, ha nem követtek volna el hibákat. Olyan esetek fordultak elő a mű történelmében, melyek jelentését ember képtelen lemérni. Mikor emberek más hibáival foglalkoznak, ne képzeljék, hogy ők hasonló körülmények közt sokkal jobban intézkedtek volna. Ne legyen túlzott önbecslésünk, mert minden egyesünk próbára és vizsgára kerül. Ne tegyétek, amit sokan tesznek - fölfújják a tévedéseket, s alaptalan híreket terjesztenek. Ha, szerintük, ők elkerülték volna az aggodalmakat és terheket, melyek mindig meglátogatják a támadó hadviselést folytatókat, próbáljanak ilyen munkát végezni, új mezőket tárni Fel délen, mielőtt másokat megítélnének. Menjenek be a városokba s alapítsanak előnyöket, melyeket az alapoktól kell fölépíteni minden gócpontnak választott helyen. Helytelen, ha olyanok vádolják a sokrétű nehézségekkel küzdőket, akik nem vettek részt a kényelmetlenségek, terhek viselésében, és az új vállalkozások alapításával járó számos pénzügyi, s más megrökönyödésben. {SpM 275.6}   

Az Úr ismételten elém tárta az új mezőkön végzendő úttörő munkát. Az elmúlt években közöltem a terhet másokkal, hogy fontos gócpontban kell megalapoznunk az Úr munkáját. Évek óta szenvedtünk a hazug híresztelésektől és az ellenállás nyomásától, küzdöttünk, hogy legyőzzük a testvéreink által utunkba állított akadályokat. Mindig előre haladtunk, átverekedve magunkat az előítéleten. Kezdettől fogva erőfeszítéseket tettek, hogy kifürkésszék, és világgá kürtöljék Isten nehéz helyre állított szolgáinak hibáit. Ezeket a melléfogásokat erősen fölfújták, s a munkások csüggesztésére, s arra használták, hogy akadályozzák a mű haladását, mikor lelkesen a keréknek kellett volna vetni vállukat, hogy emeljenek a terhen. {SpM 276.1}   

Ha Palmer és Daniells testvér követik ítéletüket, s megvalósítják a délről táplált eszméiket, olyat tennének, ami nem viseli magán Isten jóváhagyását. A látszólagos siker rövid életű lenne. Testvérek, az Úr nem szólít, hogy torzított hírek meghallgatásával bujtogassátok testvéreiteket, hogy a vádolás és elítélés szellemét melengessék. Ne hallgassatok azokra, akik bosszankodnak, mert nem igazgathatnak mindent az ő akaratuk és útjuk szerint. {SpM 276.2}   

Testvéreim, ne vagdalkozzatok vakon a sötétben, hisz nem tudjátok melyik fog fölvirágozni, ez, vagy amaz. Fékezzétek meg az indokok megítélésének hajlamát. Nem tudjátok, és nem értitek meg, hogy milyen képet tárt elém az Úr. Nagyon a szívemen viselem a déli mező minden eseményét. Sokat tudok erről, mert lépést tartottam velük, a tervezéssel és a testvérek elgondolásaival. Ismerem küzdelmeiket, hevenyészett megoldásaikat, lemondásukat, önfeláldozásukat, melyeket bátran hordoztak. Segítettem nekik, amennyire tudtam, megosztva munkájukat, pénz- és könyvajándékkal bátorítva őket. Tudok valamit arról, hogy a könyvek mit végeztek el, s még mit fognak elvégezni. {SpM 276.3}   

Ausztráliai tartózkodásomkor is figyelemmel követtem a déli fejleményeket, s hogy szolgáló testvéreik mily kevéssé bátorították a színesek közti munkálkodásukat. Az északi testvérek megtagadták a bátorítást, mert tudták, hogy ez előbb-utóbb az anyagiak előteremtését jelentené, az új területek munkásainak támogatására. Én szólítottam anyagiak gyűjtésére, az új mezőn fáradozók támogatására, még mielőtt sokat végeztek volna. Tudtam, hogy hacsak pénzt nem küldünk, lehetetlen új területekkel gyarapodnunk. {SpM 276.4}   

A Nashville-on elkezdett munka jó helyen van. Csak, mert némelyek panaszkodnak és hibákat keresnek, a munkások csüggedjenek el? Azt felelem, hogy dehogyis, dehogy. {SpM 276.5}   

Ausztráliában rendkívüli tapasztalaton estünk át. Ezen az új területen nehéz anyagiakat szerezni. Föl kellett törni, és előkészíteni a talajt, majd hinteni az igazság magvát. Támadó munkát végeztünk, s előre is vittük, míg a morgolódók állandóan csüggeszteni szerettek volna bennünket. De, az ellenző hangok dacára, ezt az üzenetet kaptam az Úrtól: Szerezzetek új területet, használjátok a gyeptépő ekét új barázda szántására. {SpM 277.1}   

S én ezt az üzenetet küldtem át a tengereken Edson fiamnak, aki a déli színesek között munkálkodott: Isten útjait kívánom neked. Ne fáradj bele, és el se csüggedj. {SpM 277.2}   

Fiam ezt írta nekem: "Mit tegyek? Színesek fogadják el az igazságot, de nincs rendes ruhájuk, melyben összejövetelekre járhatnának." Magam is hittérítő területen éltem, ahol általános a nyomor, s minden fillérre szükség volt, hogy segítsük az ínségeseket, s fejlesszük a munka különböző ágazatait. Mégis megkértem a kiadót, hogy küldjenek fiamnak pénzt; vonják le a nekem járó összegből. A szegény színesek ruhájára küldtem, hogy tisztességesebben járhassanak az Isten tiszteletére. Kinek lett volna kötelessége enyhíteni a helyzeten? {SpM 277.3}   

Ha amerikai testvéreinket fölrázta volna régen elhangzott fölhívásunk, hogy tegyenek valamit a déli államok színeseiért, nem tűntek volna évek az örökkévalóságba oly kevés elvégzésével. S mit látunk most? Többek közt megkezdett munkát látunk NashviIle-en. Éjjeli látomásban elvonult előttem a déli mező - még mindig ínséges. Bizalmi tisztségekben levő testvéreinknek nem szabad elhanyagolni ezt a mezőt, s külföldre küldeni csaknem az összes munka fejlesztése számára begyült pénzt. A déli mező állandó munkálást igényel. {SpM 277.4}   

Noha hibákat követtek el, azt a világosságot kaptam, hogy bírálgatás és vádaskodás helyett mindenki tanulja meg elkerülni az ilyen hibákat a jövőben. Ki teszi magáévá a jelennek szóló igazságot? Az élet fejedelme készséges áldozatként ajánlotta magát, hogy déli államokban is bűnösöket mentsen meg, csakúgy, mint a távoli földrészeken. Munkásokat kell hívni erre a mezőre is, mint a távoli országokba. S ezek a munkások minél kevesebbet tudnak mondani az elkövetett hibákról, annál jobb lesz lelküknek, és a munka jövő jólétének. Isten helyesen nézi a dolgokat. A mindenható Isten egyedül bölcs, hogy ítéletet mondjon a végzett munkáról. Az Úr Jézus munkásokat hív, s egyedül ő az, aki emberi értelmeken és kezeken át tud munkálkodni a mezőn, ügye érdekeltségeinek teljes kifejlődéséért. {SpM 277.5}   

Mily kevéssé lépünk közösségre Istennel azon a ponton, melynek a legerősebb köteléknek kellene lennie közte és köztünk - a jogfosztott, bűnös, szenvedő, vétkekben halott lelkek iránti szánalomban! {SpM 277.6}   

Ha az emberek részt vennének Krisztus szánakozásában, folyton fájna a szívük a déli mező állapota miatt, mely oly szegény a munkásokban. A mező szükségletei az egészségügyi lélekmentők százait hívják. {SpM 278.1}   

Jézus sírt Jeruzsálem fölött, választott népének bűne és csökönyössége miatt. Most is sír azok keményszívűsége fölött, akik állítják, hogy az ő munkásai, mégis elégedettek a semmittevéssel. Akik nagyra értékelik a lelkeket, Krisztussal hordanak-e terhet, könnyekkel elegyítve a szívfájdalmat és állandó szomorúságot, a föld gonosz városaiért? E városok pusztulása küszöbön áll. Megkérdjük azokat, akik állítják, hogy ismerik a (jelen) igazságot: elégedettek-e, hogy mit sem tesznek dél városaiért? A legvégső elszámolás nagy napján, mit felelnek, miért is nem hatoltak be ezekbe a városokba? {SpM 278.2}   

Mikor meglátogattam e helységet, az Úr utasított, hogy ez legyen a déli tevékenység gócpontja. Graysville és Huntsville olyan közel van, hogy ottani intézményeink segítő kéz lehetnek a nashville-i intézmények támogatására. Néhány testvérünk máshol szerette volna elkezdeni a könyvkiadást, az ő területükön, de nem ez volt Isten terve. Emlékműveket kell emelnünk Istennek a városokban. Az Úr munkáját ne végezzük eldugott sarkokban, vagy egy vagy két helyen csupán, mint Huntsville és Graysville, hanem sokfelé, és többféle módon. {SpM 278.3}   

Déli testvéreinknek lehetősége nyílik hitünk erejének bizonyítására hogy van-e elég hitünk több helyen beindítani az áldásos hatás gócpontjait. Ha továbbra is a széthúzás és irigykedés lelkét melengetik, és a minden előrehaladott munkát végzők vádolásáét, akkor elbuknak a vizsgán. {SpM 278.4}   

Remélem, hogy déli testvéreink fölismerik az Úr kezét, hogy ő vezette testvéreinket, munkát kezdeni Nashville-on gócponttá téve azt. Nashville-on olcsón lehet épületeket venni, és használatra berendezni. A kezdésnél kihasználtuk a kedvező körülményeket. Kitűnő munkássereget hoztak össze a kiadóban. Az Úr szeretettel és helyeslőn tekint rájuk. Ha a déli testvérek megértették volna a helyzetet, s Isten Lelke megtérítette volna őket, áldásos hatásuk életre éltető illat lett volna. Ha többet imádkoztak, és kevesebbet beszélgettek volna, mindegyikük lebecsülőn, a kiadócsoport békének, elégedettségnek és nyugalomnak örvendezett volna. Ámde a szócsaták rosszat szültek. Ez az egyik ok, amiért oly keveset végeztek el délen. Az Úr fölhívja népét, hogy térjenek meg, s a munka hátráltatása helyett segítsék fejlődését. A gondviselés munkája volt, hogy munkásaink behatoltak Nashville-ra. {SpM 278.5}   

Ellen G. White {SpM 278}