× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Szakmaiság Az Egyszerűséggel Szemben

{SpM 267}   

1902, október 20. {SpM 267}   

Sebészet

Kedves testvérek! {SpM 267}   

Tegnap éjjel, mintha nagy kórház műtőjében lettem volna, ahová embereket hoztak be. Műszereket készítettek elő, hogy nagyon gyorsan végtagokat vágjanak le. Tekintélyes valaki lépett be, s így szólt az orvoshoz. "Szükséges ez, hogy behozzátok őket a műtőbe?" Szánakozva tekintve a szenvedőkre, így szólt: "Sohse vágjatok le végtagot, míg mindent el nem követettetek meggyógyításukért." Megvizsgálva a végtagokat, melyeket az orvosok levágni készültek, ezt mondta: "Ezeket meg lehet menteni. Első kötelesség fölhasználnotok minden rendelkezésre álló eszközt, hogy meggyógyítsuk a tagokat. Mily félelmetes hiba lenne levágni egy tagot, melyet türelmes ápolással meg lehetne menteni. Elhamarkodva döntöttetek. Helyezzétek e betegeket a legjobb kórterembe, s adjátok meg nekik a legkitűnőbb gondozást és kezelést. Használjatok föl minden módot, hogy megmentsétek őket, nehogy nyomorékon kelljen átmenniük az életen, egész életre megrongálva hasznosságukat. {SpM 267.2}   

A szenvedőket kellemes terembe vitték, és hű ápolók gondoskodtak róluk a felszólaló utasítása szerint, - és egy végtagot sem kellett föláldozni. {SpM 268.1}   

Déli könyvkiadás

Más jelenetek vonultak el előttem. Tanácsteremben voltam. Palmer testvér fejtegette az eszmét, hogy nincs szükség kis helyi nyomdákra, mert csak drágán tudnak dolgozni. Azt mondta, hogy szerinte összes könyvünket egy kiadónál kell készíttetni, egy helyen, ezzel pénzt takarítani meg. {SpM 268.2}   

Tekintélyes valaki volt jelen, s rövid kérdezősködés után fölszólalt: "Úgy lehet vezetni a kisebb nyomdákat, hogyha elég figyelmet szentelünk nekik, segítség legyenek Isten műve számára. A múltban az elvek súlyos hiányát hozták be könyvkiadásunkba, ami megismétlődik, hacsak a szívek alaposan meg nem térnek, meg nem változnak. Némelyek megtértek, de a benső lelki munkát, melyet Isten látni kíván, még nem mind végeztétek el. Akik igákat faragnak embertársaik számára, hacsak bűnbánatot nem tartanak, olyan helyre lesznek vezetve, ahol megértik, hogy az iga köti és töri viselője nyakát. {SpM 268.3}   

A déli mezőnek legyen külön kiadója. Köteteket lehet kiadni az ó és újszövetség könyveiből, egyszerű magyarázatokkal és kisköltségű ábrákkal. Képes gyermekkiadásokat is meg lehet jelentetni. Ez komoly segítség lesz a déli mezőkön. A könyvkiadás jól elvégezhető a nashville-i kiadónál. A kiadó munkája ne legyen az Örömüzenet hírnökére, s néhány gyermekek számára írt könyvre korlátozva. Másrészt túl sokat se nyaláboljatok egyszerre. {SpM 268.4}   

A délnek tervezett könyveket ne erőltessük északon, csak ha tényleges keresletünk van. {SpM 268.5}   

Jobban meg kell értenetek a benső lelki munkát, melyet el kell végezni a szívben, gondolkodásban és jellemben a munkásoknál északi intézményeinkben, de délen is. Az északiak tegyék félre előítéleteiket, a déliek alázzák meg szívüket Isten előtt, s akkor majd mennyei helyeken ülnek Krisztussal. {SpM 268.6}   

A munkások viseljék Krisztus igáját, egységben és szeretetben forrjanak össze. Amint ezt teszik, az Úr megáldja és megerősíti őket. Isten népe egyedül őrá támaszkodjék, értelmük teljes alázatával járva ő előtte. {SpM 268.7}   

Szükséges, hogy délen is legyen kiadó a jelen igazság kiadására. Ezt azonban lehetetlen megosztott értelemmel, és megosztott szívvel végezni. A nashville-i kiadó sikeressé tételéért a munkások folyvást érezzék Isten fölügyeletét, s vessék alá magukat egymásnak. Isten megtartó erejére van szükségetek. "Alázzátok hát meg magatokat Isten hatalmas keze alá." {SpM 269.1}   

Nagyon vigyázzatok, miként bántok az Úr örökségével. Minden munkás legyen a másikhoz vonva Krisztus szeretetének kötelékével. Semmi szükség elidegenedniük egymástól. Mindeniküket felöleli Krisztus értük mondott imája, hogy egyek legyenek, amint ő is egy az Atyával. {SpM 269.2}   

"De nem csak értük imádkozom - mondta Krisztus - hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk; hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én őbennük, és te énbennem; hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél." {SpM 269.3}   

Testvéreim, kövessetek el minden tőletek telhetőt, hogy megfeleljetek ennek az imának. Nashville-on eltávolodtatok a kitűzött elvektől és odaadó munkától. Súlyos bajok a következménye. Az Úr megóvott volna ettől, ha a munkások többet imádkoztak, és alázatosan Istennel jártak volna. Semmiképpen sem jó, ha megismételitek a hibákat. Szolgáljanak figyelmeztetésül az Isten által kijelölt egyenes ösvénytől való eltérés ellen. S mint bánjunk a tévedtekkel? A tapasztaltak, akik átestek ezen, legyenek megértők a balgaságot elkövetők iránt. {SpM 269.4}