× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Fernandó Iskola

1902, szeptember 17. {SpM 262}   

Péter apostol második leveléből olvasom: "Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk együtt drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak, Jézus Krisztusnak igazságában: Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott; amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a gonosz kívánság által uralkodik a világon." {SpM 262.1}   

A Szentírás tele van utasításokkal a tanítók számára. A vezető testvérek különösképp tanulmányozzák az iskolaalapítás kérdéseit, hogy a fiatalokat kedvező körülmények vegyék körül az olyan jellem kialakításához, mely elég erős a világ romlottságának elviselésére. {SpM 262.2}   

Izrael tanulsága

Miután Ábrahám leszármazottai sok évet töltöttek egyiptomi szolgaságban, Isten Mózest támasztotta, hogy kiszabadítsa őket elnyomóik kezéből. Az egyiptomiak engedelmességre kényszerítésére, Mózes közölte üzenetek által Isten sok csapást mért rájuk. Mégis továbbra is megkeményítették szívüket. Konok szembeszegülésük miatt az Úr végül utasította Mózest, hogy mondja meg Fáraónak: "Így szólt az Úr: Elsőszülött fiam az Izrael. Ha azt mondom néked: Bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nékem, és te vonakodol elbocsátani: Íme én megölöm a te elsőszülött fiadat." {SpM 262.3}   

Mielőtt a borzalmas büntetés meglátogatta Egyiptomot, az Úr szava érkezett az Izraelita szülőkhöz, hogy gyűjtsék be gyermekeiket magukkal a házukba, s maradjanak ott, amíg a pusztító angyal át nem vonul az országon. "Előhívó tehát Mózes Izrael minden véneit és monda nékik: Fogjatok és vegyetek magatoknak bárányt családjaitok szerint, és öljétek meg a páskhát. És vegyetek egy kötés izsópot és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtófelet abból a vérből, mely az edényben van; ti közületek pedig senkise menjen ki házának ajtaján reggelig. Mikor átalmegy az Úr, hogy megverje az egyiptombelieket, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófelem elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni házatokba." {SpM 262.4}   

lzrael gyermekei megtették, amit Mózes és Áron parancsolt. {SpM 262.5}   

"Lőn pedig éjfélkor, hogy megöle az Úr minden elsőszülöttet Egyiptomnak földén, a Fáraónak elsőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székiben ül, a tömlöcbeli fogolynak elsőszülöttéig, és a baromnak is minden első fajzását." Isten átvonult az Izraeliták háza fölött. Az olyan gyermekekre, kiket a szüleik hűségesen magukkal vittek a családi körbe, nem sújtott ítélet. {SpM 263.1}   

Az Izraeliták tapasztalata csodálatos lecke ma számunkra. A veszedelem mai idején az istenfélő szülők, akár a régi Izraelita apák és anyák, értsék meg Isten rájuk és gyermekeikre vonatkozó akaratát. Gyermekeik házon kívüli nevelésénél ne feledjék, hogy nem biztonságos nyilvános iskolába küldeni gyermekeiket, hanem olyan iskolába törekedjenek járatni őket, ahol az ige alapjára épült nevelésben részesülnek. A tanulást fokozatosan kell elérni, sort sor után, elvet elv után, itt is kicsit, ott is kicsit. {SpM 263.2}   

Gyülekezeti iskolák alapítása

Valaki fölteheti a kérdést: Hogyan lehet ilyen iskolákat megalapozni, létrehozni? Nem vagyunk gazdag nép, de ha hittel imádkozunk s engedjük, hogy az Úr munkálkodjék értünk, ő utat fog nyitni kis iskolák alapítására, félreeső helyeken, hogy neveljük és tanítsuk a fiatalokat, nemcsak az írásokra, könyvtudásra, hanem sok kétkezi szakmára is. {SpM 263.3}   

Az Úr nagyon sürgette előttem az ilyen iskolák megalapításának szükséges voltát, mivel sok szülő kegyetlenül elhanyagolja helyesen nevelni gyermekeiket a családi iskolában. Apák és anyák sokasága mintha azt gondolná, hogyha gyermekeik kezébe helyezik az ellenőrzés gyeplőit, hasznavehető ifjakká és hajadonokká nőnek föl. Ezzel szemben az Úr utasításokat adott nekem ezek felől. Éjjeli látomásomban az elhanyagolt gyermekek mellett láttam állni valakit, akit kiűztek a mennyel udvarokból, mert ő a bűn szerzője. A lelkek ellensége, ott várt a lehetőségekre, hogy ellenőrzése alá vegye azoknak a gyermekeknek a gondolkodását, akiket szülei nem tanítottak hűségesen a Sátán csapdái felől. {SpM 263.4}   

A családi kör iskolái

A keresztény szülőn komoly felelősség nyugszik, hogy olyan nevelésben részesítse gyermekeit, mely elvezeti őket az Úr ismeretére, és az Isten akarata iránti engedelmesség által az isteni természet részesévé válnak. A gyermek első iskolája a családi kör legyen. Első tanítói pedig az apja és anyja. A tisztelet, engedelmesség és önuralom legyenek az első leckék. Ha a szülők nem tanítják őket helyesen, a Sátán fogja tanítani őket legvisszataszítóbb eszközein át. Milyen fontos tehát a családi kör iskolája! Itt alakítják először a jellemet. Jórészt itt dől el a lélek sorsa. Még a legjobb igyekezetű szülők egy százaléka sem érti meg kellőképpen az emberi lélek értékét. {SpM 263.5}   

A családi iskola legyen az a hely, ahol megtanítjuk a gyermekeket, hogy a mindent látó Isten szeme előtt állnak. Ha ezt mélyen az értelmükbe vésnék, a gyerekek nevelése sokkal könnyebb lenne. A családi iskolában a fiúk és lányok fölkészíttetnek, hogy mikor elérik a megfelelő kort, gyülekezetbe járjanak, hogy közelebbről megismerkedjenek más gyermekekkel. A szülők tartsák ezt szemük előtt, tudva, hogy a gyerekek Isten megváltott kicsinyei, hogy a Mester szolgálatában szolgálatra neveljék őket, és a mennyei otthon számára az eljövendő, örök világban. Az apa és anya, mint a családi kör iskolájának két tanítója, szentelje kezét, nyelvét, agyát, összes képességét Istennek, hogy betöltse magasztos és szent hivatását. {SpM 264.1}   

Hogy megvédjék gyermeküket a szennyező hatásoktól, a szülők tanítsák őket az erkölcsi tisztaság elveire. Akik az engedelmesség és önuralom szokásait alakítják ki a családban, azoknak alig lesz nehézségük az iskolai életben, s ha keresztény légkör áldásos hatása veszi őket körül, a fiatalokat ostromoló sok kísértéstől megmenekülhetnek. Neveljük gyermekeinket úgy, hogy minden körülmények közt és mindenhol igazak maradjanak Istenhez. Gyöngéd éveikben vegyük körül őket jellemet erősítő légkörrel. {SpM 264.2}   

A Fernando iskola

Azok a szülők, akik a családi körben helyesen nevelik gyermekeiket, megtanítják őket, hogy engedelmeskedjenek tanítóiknak. S hacsak szokatlan körülmények között nem élnek, idővel belátják annak szükségét, hogy a családi otthonon kívül iskolába küldjék őket. Ez egyszerűen gyülekezeti iskola lehet, vagy középiskola, vagy nagy nevelő iskola. Örömmel hallom, hogy itt Dél-Kaliforniában iskolát alapítottak Fernandón, s hogy ez egy hét múlva megnyílik. Örülök, hogy az Úr küzdött értetek - helyről gondoskodott a gyerekek tanítására. {SpM 264.3}   

Néhány napja előjogom volt látni az épületet és környezetét. Nagyon kevés időm volt, mégis hálás voltam a lehetőségért, hogy meglátogassam az iskolát. Örülök, hogy Los Angelestől néhány mérföldre vagytok. Jó épületeitek vannak, és iskola számára kedvező helyen. Nagyon szeretném, hogy helyesen kezdjétek el. Az ideköltözőknek készülő lakóházak építésénél ügyeljetek, ne engedjetek túl közel építeni az iskola-telekhez. Próbáljátok megvenni az iskola melletti földet, hogy lehetetlen legyen az iskola közelébe építeni. A földet mezőgazdasági célokra használhatjátok. Később már különböző szakmai képzést is tanácsosnak láthattok bevezetni a tanulók foglalkoztatására és tanítására, de jelenleg csak arra tudjátok tanítani őket, hogy a földet műveljék, hogy meghozza gyümölcsét. {SpM 264.4}   

A tanítandó tárgyak

Fölvetették a kérdést, hogy mit tanítsunk a Fernandó iskolán? Tanítsuk a legegyszerűbb leckéket. Ne rendezzetek nagy, nyilvános hűhót a világ előtt, kikürtölve, mit akartok tenni, mintha valami csodálatosat szeretnétek végezni. Igazán nem. Lássatok szelíden a munkához. Mondjátok meg testvéreiteknek és barátaitoknak, hogy ipariskolát akartok vezetni, ahol a mezőgazdaság és iparágak tanítását kapcsolhatjuk a könyvtudás tanításához. Ne dicsekedjetek, hogy milyen tudományágakat fogtok tanítani, sem hogy milyen szaktárgyakat reméltek végezni, hanem mondjátok meg az érdeklődőknek, hogy a tőletek lehető legjobbat akarjátok végezni a tanulók testi, szellemi és lelki műveléséért, mely fölkészíti őket a hasznosságra ebben az életben, és előkészíti őket a jövő, halhatatlan életre. {SpM 265.1}   

Mit gondoltok, milyen hatással lenne, ha az iskola megnyitásának bejelentésekor azt mondanátok, hogy törekedni fogtok olyan nevelést nyújtani a tanulóknak, mely fölkészíti őket a jövő, halhatatlan életre, mivel szeretnétek, ha ott élnének az örökkévalóság szüntelen korszakain át. Hiszem, hogy ez a kijelentés sokkal mélyebb benyomást tenne a testvérekre, a területre és az iskola faluközösségére, mintha akárhány tárgyat fölsorolnátok az ősi nyelvekből, vagy a tudomány fölső fokait említenétek. {SpM 265.2}   

Hadd bizonyítsa az iskola a kitűnőségét. Akkor pártfogói nem csalódnak és a tanulók nem mondják, hogy noha bizonyos tárgyakban oktatást igéztetek, mégsem tettétek lehetővé a tanulását. A kezdet kezdetétől tegyétek világossá, hogy a Biblia minden nevelés és tanulás alapja. {SpM 265.3}   

Isten szavának komoly tanulmányozása, melynek jellemátalakulás és szolgálatra való alkalmasság a gyümölcse, jóra való hatalommá fogja tenni a Fernandó iskolát. Tanító testvéreim, erőtök nem a tanított nyelvek számában rejlik, sem hogy milyen nagy a "főiskolátok". Szót se szóljatok ezekről. A hallgatás a nagyszerű dolgok felől, melyeket el akartok érni, többet segít, mint a kijelentéseitekben tett szép ígéretek. Ne adjatok ki ismeretterjesztőt. Hűségetekkel bizonyíthatjátok, hogy alapvető elvek szerint cselekedtek, olyan elvekén, melyek előkészítik a tanulókat, hogy belépjenek a gyöngykapukon a mennyei városba. A lelkek megmentése sokkal többet ér, mint a szellemi fejlődés. Az emberi műveltség kérkedő közszemlére állítása, a személyes megjelenésben való büszkeség teljesen értéktelen. Az Úr az ő akaratának való engedelmességet becsüli, hiszen csak alázatosan és engedelmesen járva ő előtte tudja az ember Istent dicsőíteni. {SpM 265.4}   

Az igetanulmányozás előjogának nekünk adományozásával az Úr gazdag lakomát terített elétek. Sok az áldása az Úr szaván való lakomázásnak, melyet húsa és véreként jelképe, s lelkét és életét jelenti. Igéjével táplálkozva, lelki erőnlétünk kifejlődik. Növekedünk a kegyelemben és az igazság ismeretében; kialakulnak és megerősödnek az önuralom szokásai. A gyerekkor tökéletlenségei - nyűgösség, akaratosság, önzés, elhamarkodott beszéd és dühödt cselekedetek - eltűnnek, s helyükbe a keresztény férfiúság és nőiség kegyességei, erényei fejlődnek. {SpM 265.5}   

Ha a tanulók az Isten szaván kívül nem tanulnak meg mást, mint hogyan használják a nyelvet olvasva, leírva, helyesíráshoz és élőbeszédhez, ezzel már nagyszerű munka lett elvégezve az emberiségért. Akiket az Úr munkájában való szolgálatra képeznek, meg kell tanítani, miként szóljanak helyesen közönséges beszélgetésnél, vagy a gyülekezet előtt. Sok munkás hasznavehetősége kárt szenved, mert nem tud helyesen, tisztán, erőteljesen beszélni. Sokan nem tanulták meg a helyes hangsúlyozást, ha fölolvasnak, ha beszélnek. Gyakran elmosódott a kiejtésük. A nyelv használatára való alapkiképzés jóval értékesebb az ifjúnak, mint más nyelvek felületes tanulása az anyanyelv rovására. {SpM 266.1}   

Vezessétek a Fernandó iskolát a régi prófétaiskolák vonalain - Isten igéje álljon mindenek alapjánál. A tanulók ne kíséreljék meg elsőnek a létra felső fokait megragadni. Vannak, akik más iskolákba jártak, azt gondolva, hogy magasabb művelődésben részesülnek. De annyira igyekeztek megragadni a létra felső fokait, hogy sohasem voltak elég szerények Krisztustól tanulni. Ha először az alacsonyabb fokokra léptek volna, haladást érhettek volna el, többet, és még többet tanulva a nagy tanítótól. {SpM 266.2}   

A tanítók nagyon előnyösnek fogják találni, ha tanulókkal együtt készségesen megragadják a kétkezi munkát, megmutatva, miként kell végezni. Az ifjúsággal ilyen gyakorlati úton együttmunkálkodva, a tanítók magukhoz láncolhatják a fiatalok szívét a rokonszenv és a testvéri szeretet kötelékeivel. Keresztény nyájasság, és barátságos viselkedés hatalmas tényezők a fiatalok szeretetének megnyerésénél. {SpM 266.3}   

Tanítók, szorgalmasan és türelemmel lássatok az iskolai tevékenységhez. Értsétek meg, hogy ez nem közönséges munka, mert hisz az ideiglenesért és az örökkévalóért fáradoztok, a magasabb, fönti iskolába való belépés számára alakítva a tanulók gondolkodását. A földi iskolákban megtanult minden helyes elv, minden igazság, a mennyei iskolában is éppúgy előre visz bennünket. Amint Krisztus földi szolgálata idején tanítványaival járt és társalgott, úgy fog tanítani bennünket a fönti iskolában. Élő vizek partjára vezet, föltárva előttünk az igazságokat, amelyek a bűn rongálta értelmünk korlátjai miatt rejtett titkok maradtak előttünk. A mennyei iskolán tehetőség nyílik előttünk lépésről-lépésre elérni a művelődés legmagasabb csúcsait. Ott a mennyei király gyermekeiként, örökre a királyi család tagjaiként leszünk. Látni fogjuk az Urat az ő szépségében, gyönyörködhetünk páratlan bájaiban. {SpM 266.4}   

Lélekmentő képzés

Fontos, hogy olyan iskoláink legyenek, mint amilyen most nyílik Fernandón. Főfontosságú feladatot bíztak ránk, a harmadik angyali üzenet minden nemzetnek, népnek, nyelvnek és törzsnek való hirdetését. Kevés a hittérítőnk. Itthonról és külföldről sok hívás érkezik munkásokért. A fiatalok, közepes korúak, és valóban, valamennyien, akik végezni tudják a mester szolgálatát, erőltessék meg agyukat, hogy fölkészüljenek eleget tenni a hívásoknak. Az Istentől nyert világosságból tudom, hogy fele olyan szorgalmasan se használjuk képességeinket, mint kellene, hogy alkalmassá váljunk a legnagyobb hasznosságra. Ha Isten szolgálatára szenteljük értelmünket és testünket, engedelmeskedve törvényének, akkor ő megszentelt erkölcsi erőt ad minden vállalkozásra. {SpM 266.5}   

Sorainkban minden férfinek, minden nőnek, akár szülő, akár nem, nagyon szívén kellene viselni a fiataloknak az Úr szőlőjében való tevékeny szolgálatra nevelését. Nem engedhetjük a világba sodródni, és az ellenség ellenőrzése alá esni gyermekeinket. Siessünk hát az Úr segítségére, az Úr segítségére a hatalmas ellen. Tegyünk meg mindent, hogy a Fernandó iskolát áldássá tegyük a fiataloknak. Tanítók és tanulók, sokat tehettek ennek megvalósításáért, Krisztus igájának viselése, naponta tőle tanulás, szelídsége és alázatosszívűsége által. A messzebb állók is segíthetnek áldássá tenni. lelkes támogatásukkal. Így lehetünk mindnyájan Isten munkatársai, s nyerhetjük el a hűségesek jutalmát - a fönti iskolába való belépést. {SpM 267.1}