× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Déli Iskolák Alapítása

{SpM 253}   

Örvendek, hogy a Krisztus példázatai segítséget jelentenek a déli mezőn. Folytassátok árusítását, hogy legyen itt pénz iskolák adósságmentesítésére. Fölhívom a déli egyházterület és déli hittérítő társulat tisztviselőit, gyorsan aknázzák ki a Példázatok iskoláknak való ajándékozásának lehetőségeit. {SpM 253.3}   

Délen sokfelé kell kis iskolákat alapítanunk a színesek számára. A Példázatok bevételét fordítsátok erre. A már meglevő iskolák költségeire is adjatok belőle. A gyermekeket többre kell tanítani írás-olvasásnál. Iparágak oktatását is vessük be. A gyerekek és ifjak számára nyújtsunk lehetőséget szakmák elsajátítására, hogy el tudják tartani magukat. {SpM 253.4}   

Ehhez tehetség kell és mindenek fölött Isten kegyelme. A színes fiatalokkal sokkal nehezebb bánni, mint a fehérekkel, mert nem tanították őket gyermekkoruk óta idejük legjobb fölhasználására. Sokat nem tanítottak meg, miként vigyázzanak magukra. Akik évek óta segítik a színeseket, ismerik szükségleteiket. Ők a legalkalmasabbak iskolák megnyitására. {SpM 253.5}   

Az iskolákat lehetőleg városokon kívül építsük. De a városokban is sok a gyermek, aki nem tud városoktól távol iskolákba járni, s ezek javára a városokban is iskolát kell alapítanunk. {SpM 254.1}   

Déli testvéreim, haladjatok buzgón előre a Krisztus példázatai árusításával, hogy legyen pénz iskolaalapításra. Semmi sem olyan jelentős előny a déli mezőnek, mint az iskolák alapítása. Déli népünk ébredjen ez ügy fontosságára. Túl sok gyülekezetek körüli lebzselés folyik, és túl kevés terjeszkedő erőfeszítés. {SpM 254.2}   

Iskolát kell alapítanunk Nashville-on. Ha Nashville-on a haladás minden útja zárva lesz, megdicsőül-e ezzel Isten? Elég ilyen esett még a múltban. Ugyanaz essen meg másodszor is? Kezdjetek Példázatokat árusítani a városban. Törekedjetek fölkelteni a kereskedők érdeklődését, hogy mi a célotok ezzel. Mondjátok meg nekik, hogy a könyvek árusításának jövedelmét lélekmentésre fordítjátok. Menjetek el a nagy iskolákba Nashville-on és környékén, mondjátok meg a tanítóknak, hogy mire törekedtek. Mondjátok meg nekik, hogy az árusított könyvekben olyan igazságok találhatók, melyekre szükségük van az iskolában. {SpM 254.3}   

Ezzel kettős eredményt érünk el. Az igazságot azok elé tárjuk, akiknek hallani kell róla, és javakat is gyűjtünk iskolák alapítására. {SpM 254.4}   

Ne tartsuk távol magunkat az iskoláktól. Vannak, akik különösen alkalmasak a tanítók közti munkálkodásra. Az ilyenek látogassák meg az iskolákat és dicsérjék meg a színesekért folyó munkájukat. Tartsák nyitva szemüket a lehetőségekre, hogy bemutassák könyveinket, s szóljanak a munkáról, melyet végezni próbálnak. S ne feledjék Krisztus tanítványoknak adott utasítását: "Legyetek okosak, mint a kígyók, és ártalmatlanok, mint a galambok." {SpM 254.5}   

Így szólok amerikai testvéreinkhez: "Nagyon hálás vagyok mennyei Atyám iránt a buzgalomért, mellyel a Példázatok árusítását végzitek. A könyv drága igazságokat tartalmaz. Megmutatja, miként használta Krisztus a természet jelenségeit halhatatlan igazságok szemléltetésére." {SpM 254.6}   

Tegyetek soron kívüli erőfeszítést a Példázatok árusítására az év végéig. Tanulmányozzátok a könyv tanításait. Ez segíteni fog, hogy éljétek a benne rejlő igazságokat. Majd vigyétek el barátaitokhoz, szomszédaitokhoz, s alázatosan, gyöngéden mondjátok el, mi céllal árusítjuk a könyveket. Kérjétek őket, hogy vegyenek belőle. Higgyétek, nem utasítanak vissza. A szíveteket betöltő szeretetet arcotok is fejezze ki. Ha Krisztus kegyelméi ápoljátok szívetekben, az előragyog arcotokon is. Tanuljatok meg mondatokat a könyvből, és idézzétek, amint alkalom kínálkozik. {SpM 254.7}   

Ezzel jó szolgálatot tesztek a Mesternek. Magokat hintetek el, melyek ki kelnek, és gyümölcsöt teremnek Isten dicsőségére. Könyvterjesztéssel tapasztalatokat szereztek, ami képesít nagyobb könyveink árusítására, s az Úr meg fog áldani. A nagyobb könyveket, melyeknek az Úr a szerzője, s tele vannak értékes utasításokkal, el kell, és el is lehet adni. Az Úr utat nyit a nép előtt, hogy befogadják a könyvekben levő drága fényt. {SpM 255.1}   

Amint a Példázatokat árusítjátok, vigyétek magatokkal a Világ reménye és a Nagy küzdelem ismertetőit, s tereljétek rájuk a figyelmet. Sok ilyen könyv hever amerikai kiadóink polcán. Az Úr azt kívánja, hogy a könyvekben levő világosság eljusson az emberekhez. A könyvekkel világosságot vihettek az embereknek és segíthettek nekem más könyveket is megírni. Nagyon kívánom, hogy a könyvek forgalomba kerüljenek; mert Úr által közölt ismereteket tartalmaznak a nép számára. Terjesszétek buzgón. {SpM 255.2}   

A Példázatokat nemcsak a déli területek fejlesztésére adtuk ki, hanem a világ bármely része számára. Testvéreim, nem akartok segíteni a déli területen, a könyvek árusításával? Tegye meg mindenki a tőle telhetőt, hogy segítse a délen most segítségre szoruló munkát. Iskolákra van szükség. A színesek számára fölállított kis iskolák segítségre szorulnak. Mindenki hozzon valamit a kincstárba, hogy előnyös helyzetbe juttassuk az iskolákat. {SpM 255.3}   

Lelkem a déli munka fölépítésére vágyik, amint az Úr fölvázolta. Égető a szükség városon és falun az iskolákra. Tegyünk hát meg minden tőlünk telhetőt. Ez a terméketlen mező szívbe markoló segélykéréseket küld az égre. Hol találnánk helyet, ahol nagyobb az ínség? {SpM 255.4}   

Az Úr jelenleg Nashville-t jelölte ki gócpontnak. Itt kell fölépítenünk az érdekeltségeket, míg csak emlékműként nem állnak igazságának. A kiadó munkásai vessék alá magukat Isten akaratának. Akkor szívük megolvadt és lecsillapodott lesz. Akkor meg tesznek töltve legyőzhetetlen hittel. Össze fognak tartani, együtt munkálkodni, és egymás javáért fáradozni. {SpM 255.5}   

Ez a világ gyakorlóiskola a magasabb iskolához, ez az élet előkészület az eljövendő életre. Itt készülünk föl a mennyei udvarokba való belépésre, ahová bűn be nem léphet. Itt kell elfogadnunk az igazságot, hinni és gyakorolni is, míg el nem készülünk a szentekkel lakozásra a világosságban. {SpM 255.6}   

Az igazi vallás Krisztus példájának követése Az igazi keresztény Krisztus követője. Követést és engedelmességet föltételez. Egy katona sem követheti parancsnokát parancsainak való engedelmesség nélkül. Vezérünk mondja: "Kövessetek engem." {SpM 255.7}   

Ennek a nagy köztársaságnak azok a legjobb polgárai, akik megtanulták a leckéket, melynek tanításáért Krisztus a földre jött; akik szeretik és engedelmeskedni is akarnak Isten igéjében foglalt magasabb törvényének. Krisztusban lakozva példájuk hatalom az igazság oldalán. Minden keresztény körültekintő viselkedésével és szerénységével mutassa ki magas születését. Isten munkásai legyenek Uruk tanúi, szavaikkal és tetteikkel bizonyítva, hogy a menny alattvalói. Egyetlen meggondolatlan szó, vagy rideg tett se csúfítsa Istenért végzett munkájukat. Amint az ég magasabb a földnél, a keresztény útjai és tettei így legyenek magasabbak a világ útjainál és tetteinél. {SpM 256.1}   

Tartsátok szívetekben Krisztus igazságát. A szeretet törvénye legyen mindenkor ajkatokon. Ezzel igazi lélekmentést végeztek. Szent és következetes élettel tiszteletet és dicsőséget szerzünk Istennek. Imádkozzatok sokat s virrasszatok. Isten megáld mindenkit, aki körültekintőn jár előtte. {SpM 256.2}   

Végezetül ezt kötöm lelketekre: Tegyetek meg mindent az előttetek álló jó munkáért. Használjátok a Krisztus példázataival keresett pénzt a munka előre vitelére - az iskoláknál, e mezőn. {SpM 256.3}   

A nagy tanító utasított, hogy így szóljak a déli mezőn most próbán állókhoz: Vigyázzatok, imádkozzatok és higgyetek. Végezzétek feladatotokat a tőletek telhető legjobban. Mikor szavaitok, lelkületetek és cselekedetek megváltozik, eggyé válik Krisztussal, akkor a jelenlegi csüggesztő kilátás is megváltozik. Próbáljátok meg. Akkor majd örvendezve tesztek tanúságot, hogy Krisztus igája gyönyörűséges, terhe pedig könnyű. {SpM 256.4}   

Ellen G. White {SpM 256}