× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Szeptember 3

Az elmúlt éjjel jól aludtam. Tudom, hogy az Úr hallja imámat. Közel szeretnék húzódni hozzá, hisz az ige kijelenti: "Közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok." Ez az ígéret érték. Megtapasztaltam. {SpM 248.1}   

Az Úr utasított, hogy tereljem figyelmeteket néhány kérdésre. Javulás szükséges azon a téren, hogy miként bánnak kórházainkban a betegek gondozásának terhét hordozó férfiakkal és nőkkel. Ez különösen érzékeny kérdés. A nevelőként, tanítóként állók legyenek maguk is ponkos tanulók, hogy megtanulják a leckéket, melyeket a valaha is a földön járt legnagyobb orvosi lélekmentő nyújtott, nehogy elveszítsék Istennel való kapcsolatukat, és magukat kössék össze legfőbb egészként. {SpM 248.2}   

Nem az üres kelyhet nehéz hordozni, hanem a színültig teltet, melyet óvatosan egyensúlyozni kell. A lesújtottság, nyomorúság és szerencsétlenség sok kényelmetlenséget és súlyos levertséget okozhat, de a lelki életre a jólét a veszedelmes. Hacsak az ember szüntelen alá nem veti magát Isten akaratának, hacsak meg nem szentelődik az igazság által, s nem rendelkezik a hittel, mely szeretetből fakad és megtisztítja a lelket, a jólét biztosan fölkelti a bűnös hajlamot az elbizakodottságra. {SpM 248.3}   

Gyakran imát kérnek a szerencsétlen és beteg hívőkért. A szenvedőket mégis az a bokor jelképezi, mely ég, de meg nem emésztetik. Mikor Mózes Jetró nyáját őrizte Midiónban, "megjelenék néki az Úr angyala, tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látó, hogy a csipkebokor ég, de meg nem emésztetik." Mózes közelebb lép, hogy lássa a különös tünetet. A tűz nem emésztette meg a bokrot. Akkor hallja, hogy az Úr van a bokorban. Így van ez az életben is. Nem a szegénységtől és szerencsétlenségtől kell leginkább rettegnünk, mert az Úr ezekben van, segítve, támogatva. A magas tisztséget betöltőkért ajánljuk föl imáinkat. Nekik van szükségük a gyülekezet imáira, mivel jólét és tekintély van rájuk bízva. {SpM 248.4}   

A megaláztatás völgyében, ahol az emberek Istenben bíznak, hogy tanítsa őket és irányítsa minden lépésüket, viszonylagos biztonság honol. Másrészt mindenki, akinek élő kapcsolata van Istennel, esedezzék a magas csúcsokon álló tisztséget betöltőkért, akikről fontos tisztségük folytán föltételezik, hogy sok a bölcsességük. Hacsak az ilyenek nem érzik, hogy embernél erősebb karra van szükségük, hacsak Istent nem teszik támaszukká, ferdén fogják látni a dolgokat, és el fognak esni. {SpM 248.5}   

Az Úr utasított, hogy hangoztassam mindenki előtt, hogy az ember esendő. Krisztus gyülekezetének szoros közösségre van szüksége az Úrral. Azok érzik leginkább Istentől való függőségüket, akiknek a legkevesebb földi javuk van, amire támaszkodhatnának. {SpM 249.1}   

Az összes fák közül a skót fenyő a legalkalmasabb, melytől a keresztények ihlető leckéket tanulhatnak. A skót fenyő kevesebb talajt kíván meg gyökerei számára, mint más fák. Száraz talajon és sima sziklán elegendő táplálékot talál, hogy télen-nyáron zöld maradjon. A legkevesebb talajjal gyökerénél, minden más fánál magasabbra növekedik, a legmagasabbra érve az ég felé. Jó lenne skót fenyőt ültetnünk és növesztenünk, mert szemléltető ábra is, eszébe juttatva mindenkinek, milyen legyen a keresztény. {SpM 249.2}   

Bárcsak úgy tudnám elétek tárni e kép jelentését, amint énelém tárták. A helyükön álló gyülekezeti tagok az igazságosság fái, az Úr ültetvénye. Noha mostohák a körülmények, mégis, akár a fenyő a kevés talajjal a gyökerei körül, szüntelenül a menny felé nyúlik, fölülről szívva táplálékot. Akár a fenyő illatos ágai, kegyelmet árasztanak a nyert kegyelemért. Az Istentől jövő rejtett táplálék a legtisztább szolgálatban térül vissza hozzá. {SpM 249.3}   

Az Úr minden lelket áron vett meg. Mindenkinek kiszabta föladatát. Az ige szolgája kifejezés mindenkit magában foglal, aki végzi kijelölt föladatát, becsületes szolgálatot végezve Istennek. Senki se kérjen elnézést, amiért fölismeri, hogy személyesen Istennek tartozik számadással azáltal, hogy helyén áll. Isten minden ember legjava erejét kéri. Senki se talál emberben erőt, mely képesíti őt, hogy minden erejével Istennek szolgáljon. Az isteni természet részesévé kell válnia. Nagy munkát kell elvégeznünk rövid idő alatt, s elengedhetetlen, hogy az Isten szolgálatában levők percről-percre Jézusra tekintsenek. Testvérek, törjetek össze minden igát, melyet emberek akarnak rátok erőltetni. Vegyétek magatokra Krisztus igáját. Tanuljatok tőle szelídséget és alázatosszívűséget. {SpM 249.4}   

Csak két csoport van a világon, mely legmélyebb érdeklődésünket követeli az egészségügyi munkával kapcsolatban, melyre Krisztus az ő életével tanított bennünket - akik bűnösek és Üdvözítőre szorulnak, s mégsem ébrednek szükségletükre - és akik Isten szolgálatának minden ágazatában előre nyúlnak. Bármi legyen a tisztségük, képességük, rájuk bízott tehetségük, ezek az Isten munkásai. A Krisztus kegyelmétől életre éltetve, mivel Isten hű munkásai, a nekik adott kegyelem által áldásos légkörükkel másokat is életre éltetnek. {SpM 249.5}   

Mikor ezt kellőképpen megértik, nem lesz kísérlet a parancsolgatásra. Isten munkásai egyek lesznek szeretetben, s nem kötik magukat szerződésekkel szövetségekbe. Utasítottak, hogy ezt mondjam: "Kerüljétek a szerződések aláírását. Ennek az az eredete, hogy nem értették meg az igaz megszentelődés jelentését." {SpM 249.6}