× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Központosítás És Ellenőrzés

{SpM 246.3}   

{SpM 246}   

A Szentlélek napról-napra azt a benyomást teszi rám, hogy a legutolsó üzenetet küldi népünknek. {SpM 246.4}   

Sok érv szól amellett, hogy megalapozzuk azokat, amiket én kiskórháznak nevezek. Sehol se építsünk óriás kórházat, mert sok helyen kell nagyszerű munkát végeznünk. Új kórházak tervezésénél testvéreink érveljenek ésszerűen és meghízhatón. Fékezzék meg a kívánságot, hogy egy-két helyen való nagy méretű építéssel ejtsék ámulatba a világot. {SpM 246.5}   

Városainkban kévébe kötés folyik a szervezkedések és szakszervezetek által. Emberek akarnak, emberek fognak uralkodni embereken, és sokat követelni fölük. Aki nem hajlandó belépni a szakszervezetbe, annak élete veszedelemben lesz. Minden készülődik annak utolsó nagy tevékenységére, aki hatalmas a megmentésre, és hatalmas a pusztításra. {SpM 246.6}   

Némelyekben, noha nagy világosságban részesültek, mégis csaknem ellenállhatatlan kívánság él, hogy összes egészség intézményünket egyetlen hatalom felügyelete alá hajtsák. Az Úr közölte, hogy ezt ugyanaz a szellem készteti, mely azzal a céllal működik a világon, hogy a szakszervezetek legyenek az ellenőrző hatalom. Az Úr azt a föladatot bízta népére, hogy kösse be e bizonyságtételt, és pecsételje be a törvényt tanítványaiban. {SpM 247.1}   

Összes kórházunkban sok, nagyon sok mindenen javítanunk kell. Igazságosságnak, isteni jellemnek, irgalmasságnak és Isten szeretetének kell uralkodnia. Kórházainkban a munka többé-kevésbé a körülmények szerint folyt. Senki se mondja: "Szerződéssel kell köteleznetek magatokat ennek vagy annak végzésére, máskülönben nem hagyhatunk jóvá." Szűnjön meg az ilyen iratok aláírása. Elmúlt az ilyen törekvések ideje, hisz már eddig is sok bajt okozott. Az Úr a vezetőnk és uralkodónk. Neki kötelezzük el magunkat. Az Úr nem akarja, hogy szerződések alatt álljunk; mert ő a maga módján akar lépni. Törjünk össze minden igát. Az igazság, amint az Jézusban van, elég megkötő erő, hogy megtartson minden gondolatot, ellenőrizzen minden ösztönzést, s irányítson minden lépést. Akiket Isten ellenőrizni szeretne, ha alávetnék magukat neki, de akik nem akarnak alázatosan vele járni, ne írjanak elő föltételeket. Mindenki tekintsen Istenre, ne emberekre. Az egek Ura, ő uralkodik. {SpM 247.2}   

E szavak írására utasított az Úr. Megmutatta nekem az özönvíz előtti állapotokat. A szakszervezetekbe való ugyanaz a kötözés létezett Noé napjaiban. De sohasem történtek olyan dolgok, mint most történnek, a nép kormányzására rendelt tisztviselők kiválasztásánál. A kormányokban a legmagasabb helyeket betöltők kinyilvánítják, hogy Isten mily kevés bizalmat vethet kormányzásukba. {SpM 247.3}   

Csodálatos korban étünk. Isten látja a társadalom siralmas állapotát. Elvárja az örömüzenetében hívőktől, hogy vonuljanak ki a világból. "Jöjjetek ki közülük, váljatok el tőlük, mondja az Úr, tisztátalant ne illessetek." {SpM 247.4}   

Nem Isten rendelése szerint való az az emberi, királyi hatalom Isten művének bármely ágában, melyet az aláírásra készített szerződések képviselnek. A Bibliában hívők tanulmányozzák az elveket, melyeknek kormányozni kell őket emberekkel szembeni viselkedésükben. Isten nem a nyugtalan zavargás, hanem a béke Istene. Nem Istentől ihletett az önzés, mely egyik embert arra készteti, hogy embertársain uralkodjék, hisz az Úr azokban és azok által munkálkodik, akik készek alávetni magukat neki munkálásra, s akik a keresztény szolgálat minden vonalán az isteni fölvilágosodásnak megfelelőn cselekszenek. {SpM 247.5}   

Isten minden jó szerzője. Jóléttel áldja meg az embereket, bőségesen ad nekik, késztetve a földet, hogy adja ki kincsét. Mégis mit lát a kevés képzett és művelt ember között? Csak kevesen munkálkodnak az isteni rendszerint. Engedve a kísértésnek, a Sátán elvei szerint uralkodnak a piacon, ők ellenőrzik az árúkat. Náluk a pénz, mely a nép tulajdona, a pénz, mely igazságos lehetőséget adna a népnek. Szenvedni és pusztulni hagyják Isten szegényeit, míg egyesek kapzsisága elmarkol minden előnyt. {SpM 247.6}