× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Berrien Springs

Vannak, akiknek a Biblia a mértékük s Isten félelmében munkálkodtak, hogy a gyakorlatba ültessék át az igaz nevelés elveit. Nem öregek ezek, hanem olyanok, akiket az Úr előnyös helyre akar állítani. Ezek a férfiak törekedtek behozni tanításaikba az elveket, melyek arra vezették a tanulókat, hogy bibliamunkások legyenek. Alázatosan jártak Istennel. Különböző helyeken küzdöttek a nehézségekkel. Munkájukban nehéz helyeken kellett áthatolniuk, sok akadályon áthágniuk. Súlyos küzdelmen és tüzes csatákon mentek át. Megvolt a lehetőségük, hogy mindenestől megbízhatónak bizonyítsák magukat. {SpM 235.1}   

De amint próbálták előrevinni a munkát, bírálgatták igyekezetüket, kérdéseket tettek föl: Nem kellene-e az öreg tanítókat behozni, hogy vállalják a munka terhét? Egyesek úgy vélik, hogy az öregebb tanítók alaposabb munkát végeznének. De végeznének-e? Nem azok tudják, minként segítsék a kezdőket, akik kezdettől a munkában álltak? A munka első lépésektől való előre vitele terén szerzett tapasztalatuk nem képesíti-e őket, hogy segítsék a tanulókat? {SpM 235.2}   

Az Úr bátorította a testvéreket, győzelmeket adva nekik, melyek értékes tanításokban részesítették őket és megerősítette önbizalmukat. Nem terve, hogy más munkások jöjjenek be, s vegyék át e munka terhét, azt képzelve, hogy sokkal jobb és nagyobb munkát tudnának elvégezni. Ez nem helyes. Senki se vesse másra a kezét, megtiltva neki, hogy előre menjen, vagy azt kérje, hogy kevésbé fontos tisztségbe lépjen, míg tanultabb és tapasztaltabb ember veszi át a helyét. {SpM 235.3}   

Az az Isten munkásai elé állított magasztos és szent föladat, hogy szeressék munkatársaikat, akik ugyanolyan becsületesek és igazak, mint ők, noha tűzpróbán esnek át. Elvárja tőlük, hogy elrejtsék énjüket, s tiszta szívvel, tiszta kézzel fáradozzanak, őszinte szívvel segítve a nehéz helyeken munkálkodókat, és akik méltók a segítségre. Ez a ránk bízott keresztény szolgátat. Ezt cselekedve megmutathatjuk az igazságot nem ismerő világnak Isten jóságának és irgalmának gazdagságát. {SpM 235.4}   

A nagy tanító azt akarja, hogy akik tapasztalatra tettek szett munkájában, továbbra is előrevigyék, az ő irányítása alatt. Olyan jellemvonásokkal rendelkeznek, mely, ha Istenben bíznak, képesíti őket, eredményesen haladni előre. {SpM 235.5}   

Az Úr azt az üzenetet küldte nekik, hogy javaslatokat tesznek majd, hogy szétszórják a munkaerőt, egyiket egyik helyre küldve, másikat máshova. De hacsak gondviselése nem jelzi, hogy némelyikükre máshol van szükség, hogy más fontos helyeken iskolákat igazgassanak, tartsák egybe csoportjukat, s teljes összhangban vigyék előre munkájukat. Nem szabad gyöngíteni erejüket. Inkább adni kell hozzá, mintsem csökkenteni. Álljanak egységben, bizonyítva, hogy mi sem oly eredményes, mint az eredmény. {SpM 235.6}   

A bírálgató szavak olykor nagyon csüggesztő hatással voltak. De az Úr, szükségükben, ismételten szót küldött nekik, hogy előre törjenek, követve vezetőjüket. Az Úr utasított, hogy emeljem fel a lankadt kezeket, egyenesítsem ki a roggyant térdeket, bátorítsam Úrtól jött szavakkal a hű munkásokat. {SpM 236.1}   

Ők a legpróbáratevőbb időkben kiálltak, szilárdan, eltökélve szembeszállni minden nehézséggel, megszabadítani a battle creek-i főiskolát az adósságtól, s ha lehet, elköltöztetni Battle Creekből. Az Úr utasított, hogy a főiskola ne maradjon ott, mert sok ott az olyan befolyás, mely egyaránt kísértés a tanítóknak és főiskolásoknak. Közvetlen a világértekezlet ülése előtt kedvező alkalom kínálkozott az iskolaépületek eladására. De az Úr szava jött hozzám a testvérek számára: Túlságosan siettek. Kövessétek Isten útnyitását. Ő fog irányítani benneteket. Növeljétek a Példázatok árusítását. Keltsétek föl az érdeklődést, hogy mit szereznétek tenni. Meglátjátok, hogy hívők és nem hívők segíteni fognak. {SpM 236.2}   

A Világtanács ülése alatt út nyílt meg az iskola előtt, hogy népünk teljes helyeslésével elköltözzék Battle Creekből. {SpM 236.3}   

Magan és Sutherland testvér intésben részesült, hogy ne vigyék a tanítást a tanulók által megszokott lelki színvonat tóié. Közölve lett velük, hogy a nép nem kész egyszerre megérteni, és értelmesen előre haladni a tanítás terén a Bibliában levő fejlett világosság szerint. Az Úr utasított, hogy fokozatosan és szilárdan kell előrehaladni. Őrizkedni kell a szélsőségektől, bármi vonalon, olyan nyelven fejezve ki a gondolatokat, mely megzavarja az értelmeket. Föltétlenül egyszerű, sima nyelvet kell használni. Tanítsatok sorról sorra, elvről-elvre, itt is kicsit, ott is kicsit, lassan és értelmesen vezetve fölfelé a tanulók gondolkodását. Minden kifejtett gondolatot világosan kell megfogalmazni. {SpM 236.4}   

Utasítva lettek, hogy ha nem hallgatnak az utasításra, tanításuk a bogaras hívők aratását eredményezi, akik nem készítenek sima utat lábuknak, s akik messze a többi keresztények előtt levőnek tartják magukat. Az igazság tanításánál ne haladjanak annyira előre, hogy a tanulók ne tudják követni őket. Krisztus mondta tanítványainak: "Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok." {SpM 236.5}   

Hála az Úrnak, a testvérek engedelmeskedtek az utasításnak, s egyszerűen, szelíden, értelmesen vitték előre munkáját. Az Úr most minősíti őket, hogy az igéjében nyújtott leckéket természetből vett szemléltetéseivel tanítsák. Ez a legnagyszerűbb, a legsegítőbb sokoldalú nevelés, melyben a fiatalok részesülhetnek. A talaj művelése, a fák ültetése és gondozása, magok vetése, növekedésük figyelése értékes leckékre tanít. A természet az élő Isten szavának megvilágítója. De a természet csak Krisztuson át felel meg az Alkotó legmagasztosabb szándékainak. Az üdvözítőnek csodálatos kinyilatkoztatásai vannak mindenki számára, aki kész alázatosan Istennel járni. A magasabb tanítás fegyelme és képzése alatt szemlélni fogják törvénye csodálatos dolgait. {SpM 236.6}   

Az iskolák alapításánál elég földet kell biztosítani, hogy a tanulók jártassá válhassanak a földművelésben. Ha takarékoskodni kell, takarékoskodjatok az épületeken. Semmi esetre se mulasszátok el a föld biztosítását, mert a föld műveléséből a tanulók az ige igazságát szemléltető leckéket tanulnak. Olyan igazságokat, melyek segítenek megérteni az Alkotó művét. {SpM 237.1}   

A Berringen iskola vezetői a Krisztus iskolájában voltak tanulók, s az Úr munkálkodott velük, előkészítve őket, hogy Istennek tetsző tanítók legyenek. Helyénvaló, hogy ők folytassák az általuk megkezdett munkát. Ha vigyáznak és imádkoznak, ha buzgón könyörögnek Istenhez, hogy részesítse őket kegyelmében, növekedni fognak a bölcsességben és ismeretekben. {SpM 237.2}   

Nehéz küzdelem volt számukra előrehaladni a súlyos adósságok miatt. Terveztek, töprengtek, önfeláldozással és önmegtagadással igyekeztek minden módon átsegíteni az iskolát, és megszabadítani az adósság tehertől. Most kezdik fölismerni, hogy a kijelölt út az Úr vezetésének útja volt. Az Úr azt kívánja, hogy ezt a leckét sokan mások is megtanulják. {SpM 237.3}   

Nem az Úr akarata, hogy most mások vegyék át a testvérek helyét, bármi legyen az életkoruk vagy tapasztaltuk. Nem vívna ki tetszését, ha félretolnák őket, és másokat hívnának meg helyük beöltésére. Ő továbbra is általuk fogja megvalósítani terveit, ha készek alázatosan járni előtte. Az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete. Amint alázatosan fáradoznak, bizonyosak lehetnek, hogy a kegyelemben való növekedés az evangéliumi örömhír nagy igazságai megértésének, és az igazságok tanításának megnövekedett képessége által van elhintve. Mikor az emberek oda állnak, ahol meg tudják valósítani Isten szándékait, ő jobbjukon áll, megnyitni előttük az előrehaladás útját. {SpM 237.4}