× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Krisztus Palástja

{SpM 230}   

{SpM 230}   

Kedves Butler testvér! {SpM 230}   

{SpM 230}   

Levelet írtam ma Palmer testvérnek, mikor jelenet vonult el előttem, melyet a legrövidebben le próbálok írni. Néhány oldalnyi levelet írtam, mikor, még ebéd előtt, a jelenet elvonult előttem. {SpM 230.6}   

Mintha csak csoportot láttam volna, ahol azt a kérdést tárgyalták, hogy vajon a déli kiadónál Stone testvér foglalja el pénztáros helyét. Némelyek mellette voltak, de mások nyugtalankodtak. {SpM 230.7}   

Tekintélyes valaki lépett előre s fél kezét Palmer testvér vállára, a másikat Edson White vállára téve, ezt mondta világosan és határozottan a testvéreknek: "A kiadóban nem álltok készen munkásváltozásra. Hagyjatok meg kit-kit a tisztségében. Igazságtalanság lenne velük szemben most változtatnotok, s nem javítana a dolgok állapotán. Nem lenne bölcs most változtatni. Nem enyhítene a nehézségeken. {SpM 231.1}   

"Minden korban az óra hívására ember jövetele felel Az Úr kegyelmes Megérti a helyzetet. Az az akarata, hogy Illés szigorúsága a helyett Elizeus bárány szelídsége legyen túlsúlyban. {SpM 231.2}   

"Isten még nem mutatta be azt a férfit, aki építeni tud, s jóillatú, hálás légkört teremt. Vajon a jelen feladat a letörés lesz, vagy a fölépítés, visszaállítani a régit, vagy helyet adni az újnak, hogy érvényesítse a méltányosság, jogosság és ítélet követeléseit, vagy buzdítsa a reményt, bátorságot és hitet -, az Úr tudja, mire van szükség. Letekint rátok. Neki, a nagy mestermunkásnak egész biztosan megvan a maga alkalmas embere, aki segít elvégezni a munkát, mikor a munkában levők készek a változásra. {SpM 231.3}   

"Ápoljátok a hitet, mely szeretetből munkálkodik, szeretetből fakad, és megtisztítja a lelket. Elhamarkodott lépések nem javítanak a helyzeten, hanem a nehézségek seregét hozzák be, ami nem szolgálná Isten dicsőségét. {SpM 231.4}   

"Edson White és Palmer testvér hadd álljanak a lábukon, nem a maguk, hanem Izrael Urának, Istenének erejével, készen szembenézni minden előálló nehézséggel. Edson White álljon William Palmerral s William Palmer álljon Edson White-tal. Ragadják meg a munkát megújult odaszenteléssel s bizonyítsák be, hogy olyan férfiak, akik miden Istentől nyert tehetségükkel készek eleget tenni az óra követeléseinek. Bátorítsátok a hitet. Tartsatok ki. Fáradozzatok alázattal. A jövő Isten kezében van. {SpM 231.5}   

"Tanítsátok az embereket Isten szavára. Akire az Úr szavának hirdetése hárul, életével szemléltesse az elvek hatalmát és igazságos, szent voltát, melyeket másoknak javasol. Aki megtanulja a tanítás művészetét, az sikere által maga is sikeresnek bizonyul. {SpM 231.6}   

"Aki nem Illés, hanem Krisztus palástját viseli, az bizonyítékot szolgáltat, hogy a Megváltóra rögzíti tekintetét. Krisztus lelkétől átitatva, fölkészül a tanításra. Folyvást Isten által tett magasztos és szent benyomások alatt áll. {SpM 231.7}   

"Elizeus az Illésen megnyugodott lelkület kétszeresében részesült. Illés lelkülete Elizeusban Krisztus lelkületének gyöngédségével, irgalmasságával és finom együttérzésével párosult." {SpM 231.8}   

"Edson White és Palmer testvér egyesüljenek, és eszközök lesznek Isten kezében a magasabb osztályok eléréséhez, ugyanakkor fölemelve az elnyomottat, enyhítve az ínségesen, segítve a szegényt, hogy segítsen magán. Ha nagylelkűségükben és segítőkészségükben hibákat követtek el, uralkodjék el a megbocsátás lelkülete." {SpM 232.1}   

Testvéreim, lehetetlen túl buzgónak, túl odaadónak lennetek Isten akaratához. Esedezzetek mindenkor: "Tartsd meg lépteimet a te ösvényeden, hogy el ne csússzon a lábam." Az Úr látja veszedelmeinket. A szív minden örökölt és melengetett hajlama föllázad az én igazi megalázkodása ellen. {SpM 232.2}   

Nem csodálkozhatunk, hogy nyugtalanság él Palmer és Edson White testvérek felől, hogy ők kezeljék az anyagiakat, melyet népünk adott a déli mezők számára. Ha a tőlük telhető legjobbat tennék is, bármi hibájukat a legnagyobb szigorral bírálnák. Testvéreim, nagyon szabad kézzel bántatok az anyagiakkal. A körülmények nyomása alatt kötelezettségeket vállaltatok, remélve, hogy a javak befolynak, s olykor csalódtatok. Egyedüli biztonságotok Istenben rejlik. Ha őrá támaszkodtok, több biztonság lesz pénzügyeitekben. Ám sok mindennek félre kell állnia jellemetekben, mielőtt tökéletes biztonság lenne elfoglalt tisztségetekben; melytől oly sok függ. {SpM 232.3}   

Az ez ügyben ma elém tártakból bizonyos vagyok, hogy Isten nem választotta Stone testvért a déli kiadó pénztárosának. Némely dolgokban jól működhet, de máshol súlyos tévedésének veszélye fenyeget. A hívőknek sosem lesz jó üzleti ügyekben hitetlenekkel lenni túl közeli kapcsolatban. {SpM 232.4}   

Mióta az Úr ezt az utasítást adta, megírtam ezt a levelet, s nagyon megkönnyebbültem a nashville-i helyzet felől. Esedezzünk az Úrnak, hogy az ő útján vezesse népét. Hadd legyen lehetősége, hogy véghezvigye akaratát. Akkor tisztelet és dicsőség éri az Úr nevét. {SpM 232.5}   

Ellen G. White {SpM 232}