× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Talentumok Fölhasználása

{SpM 223}   

{SpM 223}   

Kedves Edson fiam! {SpM 223}   

Szeretném, ha Emmával együtt meglátogatnátok Szt. Helenán. A Világtanács ülése óta Palmer testvérrel túlzásba víve fáradoztatok, hogy szilárdabban megalapozzátok a munkát Nashville-on. A lehető legmegnyerőbbé igyekezetetek teszi ezt, hogy megmutassátok azoknak akik alig tudnak valamit munkátokról, hogy mit értetek el rövid idő alatt, s oly kevés beruházással. Azt akarjátok, hogy mindenki lássa, hogy nem intéztetek fölösleges fölhívásokat anyagiakért, s a kapott pénzt nem pazaroltátok el. Azt kívántátok, hogy a nashville-i munka például álljon, hogy mit tehet elvégezni más városokban. {SpM 223.3}   

De rájöttél, hogy többet költöttél, mint amennyi rendelkezésedre áll. Elvégezve akartad látni, amit el kell végezni. Agyondolgoztad magad, elkoptatva erődet. Mikor Graysville-be hívták össze a prédikátori értekezletet, azt gondolod, hogy Nashville-on kellene megtartani. Át is helyezték, de az idő rövid volt a szállások elkészítésére. Kimerítetted magad, aggódó napokat és álmatlan éjszakákat töltve, hogy befejezzétek az épületet. {SpM 223.4}   

Még nem heverted ki az akkori túlmunkát, mégse gondold, fiam, hogy mert a további épülettel tévedtél, azért már el kell csüggedned. Mások keveset tudnak a buzgó, a csaknem emberfölötti erőfeszítésekről, melyet az épület befejezésekor végeztél. Buzgalmad túlerőltetésre vezetett, így ártottál magadnak. Leveleimben sokat írtam neked a Nashville-on végzendő munkáról. S mivel ez a múltban főleg a te fölügyeleted alatt folyt, függetlenül cselekedtél olyan ügyekben, melyekhez nem értesz. De ha többet is költöttél, mint ami rendelkezésre állt, az óvatosság megtanulása által nagyobb áldássá teheted számodra, mintha több pénz folyt volna be. {SpM 224.1}   

Fiam, rá fogsz jönni, hogy nem tudsz mindenki kedvére tenni. Némelyeket akkor is megbántasz, ha a lehető legjobbat teszed. Mégis légy óvatos. Ne adj alkalmat a gonosz beszédre. El sem képzeled, mennyire szeretném, hogy előnyös helyen állj, hisz ott vannak, akik évek óta azzal takargatják, hogy ők elhanyagolták a déli területet, hogy a déli mező tevékeny munkásában próbálnak hibákat találni. Akik nem temették el az óembert a cselekedeteivel, testvéreik vádolóiként állnak. A Sátán hevesen vádolja angyalok és emberek előtt a munkásokat, akik új helyeken kezdenek fáradozni Istenért. Akik nem vállalják Isten munkájának terhét, azokat nagyon foglalkoztatni fogja a Sátán, vádolással, hibakereséssel azok ellen, akik eltökélten viszik előre a munkát a lélekmentő területeken. {SpM 224.2}   

Nem látom be, miért ne lehetnél a déli unió-bizottságban, mint tanácsadó, hisz te tudod jobban, miként kell fejleszteni, ott délen, a munkát, mint akiknek kevesebb a tapasztalatuk. S ha hangodat és tapasztalatodat értékesnek tekinti a bizottság, vigyázz, nehogy azt képzeld, hogy véleményedet legfőbbnek kell elfogadniuk, munkatársaid nézete fölött. {SpM 224.3}   

Helyes, hogy tettek valamit Shireman testvér segítésére. Veszély fenyegette őt, hogy hibákat követ el, s egy időre a lehető legjobbat tették, amit tenni lehetett. Ha kellő megfontolás után legjobbnak találják, hogy leteld a Hildebran iskoláért hordozott felelősségeidet, engedd, hogy mások vegyék át ezt a vállalkozást. {SpM 224.4}   

Shireman házaspár engedett a nagy kísértésnek, mellyel az ellenség rájuk támadt. Azt képzelték, hogy kihasználták őket. Ez az Istennel való béke, hit és testvéreikbe vetett bizalom elvesztésébe kerül számukra. {SpM 224.5}   

Edson, helyezkedj oda, ahol Shireman testvérnek nem lesz oka azt képzelni, hogy ártalmára törsz. Úgy intézd dolgodat, hogy ne vetődjék rád gyanú, hogy ki akarod használni őt. Tudom, hogy igaz, önzetlen, jóakaratú, gyöngéd barátja és testvére voltál. Egyszer sem használtad ki őt tudatosan; ő mégis az ellenkezőjét képzeli. Nagyon, nagyon sajnálom, hogy neki és feleségének ilyen sérelmei vannak. {SpM 225.1}   

Shireman testvérnek és testvérnőnek megvan a kijelölt munkája. Noha kiváló munkát tudnak végezni új területek megnyitásával, s előkészíteni az utat Isten országának megalapozódásához, nincs képességük a rendszeres iskolai munkához. Amennyire képességük terjed, jó munkát végezhetnek új iskolák megnyitásával. De másoknak kell segítségül jönni, előrevinni az iskolát magasabb fegyelmi és tanulmányi szintre, mint amelyre ők képesek. {SpM 225.2}   

Isten elégedett Shireman testvér munkájával, ahogyan fölkeltette az érdeklődést az iskolai munka, az imaház és iskolaépítés iránt Hildebranon. Az Úr elfogadta igyekezetét, hogy használja képességeit. Amint fölépítette egyszerű, cicomázatlan épületeit, mennyei angyalok segítettek neki. Az ilyenfajta munkával jó benyomást tett a hitetlenekre a testvérünk képességei felől. "Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt," mondja az Üdvözítő, "hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék mennyei Atyátokat." {SpM 225.3}   

Shireman testvér ajánlónyilatkozatokat szerzett tekintélyes emberektől, lelkészektől és más magas tisztségben levőktől tevékenysége dicséretére. Engedve, hogy gondolatai ilyen dolgokkal foglalkozzanak, ártott lelkének, mert azt gondolta, hogy olyan helyek betöltésére alkalmas, melyeket sosem tudna betölteni. Nem szerezném, ha Shireman testvérék végleg ártanának jó hírnevüknek, de ártani fognak, hacsak meg nem tanulják fölismerni, hogy szükség lesz különféle képességű embereket hívni meg a tanári karba. {SpM 225.4}   

Isten szereti Shireman testvért és vele lesz, hacsak el nem távolodik ereje forrásától. Testvérünk hallgasson testvérei tanácsára, s legyen, mint az acél, hű az elvköz. Az ellenség nagyon megkísértette, s csaknem sikerült megrontani jó hírnevét. Megkísértette, hogy furcsa dolgokat tegyen, melyeket Isten nem hagyhat jóvá. Pedig az Úr Jézus él és uralkodik, és kimenti szolgáit a kísértésből. {SpM 225.5}   

Tehetséges emberekről szólva mindig olyanokra gondolunk, akiknek figyelemreméltó ajándékaik vannak, melyek nagy dolgok elvégzésére képesítik őket. Gyakran gondolják, hogy csak a kedvenc keveset lehet tehetségesnek nevezni - a lángeszeket, a szellemóriásokat. De Krisztus példázatában benn foglaltatnak az összes felelős emberi eszközök, a legszerényebbtől és a világ javaiban szegényebbtől azokig, akikre a javak és szellemi képességek talentumait bízták. Akik hűségesen fölhasználják a legkevesebbet, azok is hallani fogják Megváltónk ajkáról a dicséretet: "Jól vagyon, jó és hű szolgám..." Isten a helyesen használt legkisebb tehetségnek olyan értéket tulajdonít, hogy a jutalma azonos a többivel. Minden hű szolgájához így fog szólni: "Menj be a te uradnak örömébe." {SpM 225.6}   

Az Úr sokféle képességükkel arányban ad talentumokat gyermekeinek. Mindenkinek megadja föladatát. Akik kötelességüket legjobb képességeik szerint teljesítik, helyesen használva föl a talentumot, igen szükséges munkát végeznek, melyet száz más is végezni tudna, ha akarna. {SpM 226.1}   

Kötelessége hű teljesítésével, a rábízott szerény talentum fölhasználásával Shireman testvér elismerést nyert a mennyben. Aki szorgalmasan és helyesen használja föl talentumait a szükséges munka végzésére, mint Sherman testvér használta az övét, sohse érezze, hogy elismerés végett magasabb munkát kell végeznie, melyre nem annyira alkalmas. {SpM 226.2}   

Isten gyülekezete sok edényből áll, mind kicsinyekből, mind nagyobbakból. Az Úr olyanokon át munkálkodik, akik készek fölhasználva lenni. Meg fogja áldani Shireman testvérünket annak végzéséért, ami a múltban áldást hozott számára - a pusztulásra kész lelkek megkereséséért. {SpM 226.3}   

Az Úr összes elrendezésében semmi sem szépségesebb, minthogy férfiaknak és nőknek különféle ajándékokat ad. A gyülekezete a kertje, sokféle fával, növénnyel és virággal díszítve. Nem várja el az izsóptól, hogy a cédrus méreteit öltse magára, sem az olajfától, hogy a méltóságos pálma magasságára érjen. Sokan csak korlátolt vallásos és szellemi nevelésben részesültek, de Istennek számukra is van munkája, ha szerény alázatosan, és benne bízva fáradoznak. {SpM 226.4}   

Az Úr kegyesen fölkészítette Shireman testvért, hogy bizonyos munkát elvégezzen. Nem mindenki tudná végezni a munkát, melyet ő keresztény tapasztalatával végez. Kiváló munkát tud végezni az új területek föltárásánál, szerényen elkezdve, ott találkozva az emberekkel, ahol vannak, nyersek, faragatlanok legyenek bár. Krisztusért fáradozva alkalmazkodni tud a helyzetköz, megnyerve sokak szívét. Lelkek után tud nyúlni, a munka mezejére vonva őket. Sok helyen talál alkalmat, hogy olvasson a Bibliából, gyerekeknek s idősebbeknek. Feleségével együttmunkálkodhatnak lelkek megtéréséért. Az Úr azt kívánja tőle, hogy az igazság fontos pontjait példabeszédekben tárja az emberek elé, sorról-sorra, elvet elv után. Ne feledje, hogy Jézus az, aki a szíveken munkálkodik. Ha alázatosan jár Istennel, az Úr továbbra is fölhasználja őt, egészséget és erőt ad kijelölt munkája végzéséhez. {SpM 226.5}   

Testvérünk készítse el az utat új mezőkön munkálkodása számára. Testvérei ne várják el tőle, hogy anyagiakat gyűjtsön intézményeinkre, majd segítsen a fölépítésben. Ez túl nehéz egyetlen embernek. De minden bátorításban részesülnie kell, hogy előre menjen, és a maga szerény módján tanúsítsa elvhűségét és Isten iránti becsületességét. Hadd hulljon ajkáról az igazság, egyszerű imákban és beszédekben. Szívélyes módján el tud érni olyan csoportot, melyet a lelkész általában nem ér el. {SpM 226.6}   

Shireman testvér és testvérnő abban a veszélyben forog, hogy azt hiszik, hogy tehetségeik elegendők minden elvégzéséhez, ami egy iskolánkban elvégezendő. Ne gondolják, hogy el tudnák végezni azt, ami elengedhetetlen a fiatalok nevelésénél. Ezt olyanoknak kell végezni, kiknek tehetsége és képzése alkalmassá teszi őket a tanításra, képesítve őket a tanulók teljes nevelésére. Ahelyett, hogy azt akarnák hordozni, amire az Úr nem képesítette őket, menjenek más helyekre érdeklődést kelteni, s hasonló munkát kezdeni Hildebranon.• Vigyenek magukkal fiafai segítőket, előkészítve új mezőkön a talajt, és hintve a magot. Az Úr növekedést ad nekik. {SpM 227.1}   

Az egyéni folyamatos és egyesült erőfeszítés a siker jutalmát hozza. Akik sok jót akarnak elvégezni, legyenek készek, Isten útján, kis dolgokat végezve elérni ezt. Akik a legmagasabb helyeket akarják elérni, valami nagyszerűt, csodálatosat téve, elmulasztják, hogy bármit tegyenek. {SpM 227.2}   

Állhatatos haladás a jó munkában, az egyfajta hű szolgálat gyakori ismét-lése értékesebb Isten szemében, mint egy nagyszerű cselekedet, s ez jó hírnevet vív ki gyermekeinek, határozott jelleget adva igyekezetüknek. Az Isten által kijelölt munkájukban hűek és igazak, nem rendszertelenül, hanem állhatatos célkitűzéssel fáradoznak, átküzdve magukat mind a jó, mind a rossz hírnéven. Az ilyenek megfelelők mind a jó, mind a rossz időben. {SpM 227.3}   

Shireman testvér ne képzelje, hogy képessége van a legnehezebb, legnagyobb szolgálatra. Végezzen kisebb munkát, s azt lássa növekedni kezében. {SpM 227.4}   

Senki se vesse meg a legszerényebb foglalatosságot. Krisztus, a menny fensége, az ember létét öltötte magára, és sok éven át ácsmunkát végzett Józseffel. Gondolom, hogy Shireman testvér gyakran érezte, hogy a nagy mestermunkással működik együtt, mikor a tőle telhető legjobb módon végezte Hildebranon az építkezéseknél a munkát, tudva, hogy ez minden, amit Krisztus elvár. Az Úr Jézus tanító is, és mindenkor segíteni fog Shireman testvéréknek, hogy jobban és jobban végezzék föladatukat. {SpM 227.5}   

Mondjátok meg Shireman testvérnek, hogy egyedül Istenbe vesse bizalmát, aki győzelemben győzelem után fogja részesíteni őt. Isten angyalai fognak előtte járni, ha végzi kijelölt munkáját, használva a neki adott talentumot. Bátorítson másokat, hogy csatlakozzanak hozzá úttörő munkájában, tervezve, hogy eredményesen nyissanak meg új mezőket, és szerény imaházakat és iskolaépületeket emeljenek. Ha másokat tanít arra, amit ő végez, a legmagasabb jellegű nevelést fogja végezni. {SpM 227.6}   

A déli kiadóban mindenkinek szüksége van mennyei szemgyógyító írral megkenni szemét, hogy világosan lássák a dolgokat. Akiknek a munka kezdetén mindig előforduló nehézségekkel kell megküzdeni, húzódjanak közelebb Istenhez, s ő is közelebb húzódik hozzájuk. Ó a mennyei Atyánk, akiben nincsen változás, sem árnyéka a változandósságnak. {SpM 228.1}   

Legyen minden ember főcélja testének, lelkének és szellemének üdvözülése. Minden keresztény a valódi gazdagság összegyűjtésére törekszik; mert ebben biztonság és vigasz van. Ahelyett, hogy pazarlón bizonytalan vállalkozásokba ruházzon javakat, évente kincseket gyűjt hazájában, a mennyei kincstárban. Isten földi munkájában tartja fölhasználva rábízott talentumait, megnövelve ajándékait a forgalomban tartásával. Tudja, hogy nem válhat gazdaggá mennyei kincsekben, ha kevés vagy számos talentumát bármiben leköti, ami ellen Isten figyelmeztette őt. Nem rejti ajándékait földi vállalkozásokba és bizonytalan kezdeményezésekbe. A műbe ruházva be ura pénzét, forgalomba hozva azt, hogy segítsen a Megváltónak, biztosítani megváltott tulajdonát. Megérti, hogy a javakat Krisztus országának előbbre vitelére és dicsőségére kapta, azok megmentésére, akikért az Üdvözítő életét adta. {SpM 228.2}   

Ellen G. White {SpM 228}