× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Utasítás A Déli Munka Felől

{SpM 219}   

1902, május 28. {SpM 219}   

Éjjel utasításokat kaptam a déli munka felől. Néhány napja olyan dolgokat tárt elém az Úr, melyeket alig értettem, s nem tudok megmagyarázni tollal vagy hanggal. Másik napon ismét ezeket tárta elém. Nagyon aggasztóak ezek. Nagyon nyugtalanít a fiam, Edson White déli munkája felől kapott világosság. {SpM 219.5}   

Az éjjel mintha fontos kérdéseket vitattunk volna meg néhány tanácskozásra gyűlt férfivel. A déli mező anyagi ügyeit tárgyalták. Változásokat tettek a munka különböző részeinek bizottságaiban. A munka anyagi oldalának aggasztó ügyeiről beszéltek. A testvérek helyesbíteni szerettek volna a bajon. Kicsit módosítottak az anyagi ügyeken. {SpM 220.1}   

Egyikük felállt, s a leghátsó székhez menve, átölelte Edson vállát és előre vezette. Fölsorakoztatta a déli mezőn végzett munkáját. Beszámolt az erőfeszítésekről, mikor ő és Palmer testvér először délre ment. Elmondta a történteket sorra, a kiskönyv kiadását is. Ezt a könyvet, az Örömüzenet alapjait, mely az egyedüli remény a déli terület könnyítésére - néhányan irigyelték, akik nem hordtak terhet a déliekért. A szerző a nagy nyomás alatt úgy gondolta, el kell adnia a könyv szerzői jogait. {SpM 220.2}   

A szóló hivatkozott Edson további erőfeszítéseire és az ellene folyt gyűlölködésekre, melyeket a munka akadályozására követtek el, ezek közt Palmer testvér visszahívására, melynek ténylegesen célja Edson csüggesztése, kezének gyöngítése volt, hogy a terület elhagyására kényszerítsék. {SpM 220.3}   

Edson állhatatos szándéka az volt, hogy a déli mezőn végezzen munkát az Úrért. Az Úr időnként bátorító szavakat intézett hozzá, s olyan terveket, ügyigazgató módokat ültetett elméjébe, hogy ő és munkatársai nem kényszerültek anyagiak hiánya miatt elhagyni ezt a legkeményebb területet. {SpM 220.4}   

Az Úr szomorúan nézett a legszánalmasabb látványra - a rabszolgaságban sínylő színesekre. Értük végzett munkánkban azt akarja, ne feledkezzünk meg gondviselése szabadításáról a rabszolgaságból, közös eredetünkről a teremtéskor, a megváltással, és a szabadsághoz való jogukról. {SpM 220.5}   

Az Úr mindenkit elfogadott, aki önzetlen erőfeszítéseket tett legjobban rászoruló teremtményei fölemeléséért. Isten azt akarja, hogy férfiak és nők fáradozzanak a színesekért, mindig az ő javukat tartva szem előtt. Nem kedvez a lekedvezőbb helyzetben levőknek, az alacsonyabb polcon levő színesek és fehérek rovására. Nem hagyja segítség nélkül a segítségre szorulókat. {SpM 220.6}   

A keresztnek el kellene halványítani, megvetetté tenni a társadalmi különbségeket. Ha az Úr oly kegyes, hogy elfogadja a bűnös fehéreket, megbocsátja bűneiket s a magasztosabb élet biztosítékát nyújtja feléjük - helyet az üdvözültek családjában, mikor eljön az ég felhőiben, és a holt igazak föltámadnak, hogy találkozzanak vele - ne fogadja el a feketék közül a bűnösöket, és ne bocsátaná meg bűneiket? Az Úr nekik is ugyanazt a reménységet kínálja, mint a fehéreknek. Ha hisznek benne, ugyanúgy fiaivá s lányaivá fogadja őket. Fel akarja emelni őket tudatlanságukból és elaljasodásukból, tervei megvalósítása által. {SpM 220.7}   

Minden nemzetiségű ember ugyanannak a törvénynek felelős. Mindenkit cselekedetei szerint fognak megítélni. Az Úr mindenkinek ugyanazt az üdvösséget ajánlja föl. Isten mindenkinek ugyanazt a mennyet ígéri azonos fel tételek mellett. Mi joguk lenne hát elmellőzni a színeseket, anélkül, hogy meg ne tennének minden tőlük telhetőt üdvösségükért'? {SpM 221.1}   

S mikor Isten kívánságot ébreszt az emberekben, hogy segítsék a szegény, elhagyott tudatlanakat, iskolák alapításával neveljék őket, önellátásra tanítsák őket, akkor támogatnunk kell ezeket a munkásokat. Tegyünk meg mindent, hogy segítsük a délieket, mind a fehéret, mind a feketét, képezzük őket, és vezessük a Jézusba vetett hitre. {SpM 221.2}   

A hetediknapi adventisták tettek valamit ezen a téren. A munkát nehézségekkel, nyomorral küzdve végezték. {SpM 221.3}   

Nem tudom most mind leírni, amit maradott. A szóló átölelte Edsont s így szólt: "Az Úr ennek a férfinek a vállára helyezte a déli államok népeiért végzendő munka terhét. Évek óta küszködik számtalan nehézség és csüggedés ellen, igyekezve eleget tenni föladatának. Kis gőzös segítségével fáradozat, azon tartott összejöveteleket. Így sokan hallhattak az igazságról annak egyszerűségében. Ott találkozott a néppel, ahol éltek, s az Úr vele volt. Ő volt az Úr követe. A hajó legénysége közül többen megtértek, s ők is hittérítők, lélekmentők lettek, egyesülve vele összejövetelek tartására. Ha egyetlen lélek többet ér a világnál, mennyit érnek ezek a lelkek? {SpM 221.4}   

"Az Úr szólította Edson White-ot e munkára. Bűneit megbocsátotta, s ő azután elkezdte munkáját. Nagy szegénységben fogott bele. Többen kezdtek már fáradozni délen a színesekért, de elcsüggedtek, és kecsegtetőbb területre távoztak. {SpM 221.5}   

Az Úr időnként szót küldött Edsonnak: 'Ne félj, s ne is csüggedj.' Az Úr útját egyengeted. Most tanulod, miként szállj szembe a nehézségekkel, s miként fejleszd a munkát. {SpM 221.6}   

A munka nem mindig volt kellemes, sem az út sima. A legcsüggesztőbb körülmények közt fáradoztak, mivel sokan, kiknek segíteniük kellett volna, visszahúzódtak s jóformán semmit se tettek. A küzdelem súlyos és fárasztó volt, amint helyről-helyre jártak, érdeklődést igyekezve kelteni az igazság iránt. Ám Isten vezetett és irányított, és sok jót elvégeztek, noha nehéz, csüggesztő helyzetekben. {SpM 221.7}   

"S most megkezdődött a munka Nashville-on. Ez az Úr rendje szerint történt, Nashville-on kell kezdetet építeni a könyvkiadásra. Itt olcsóbban lehet kész épületet vásárolni, mint amennyibe eredetileg került. Alkalmas épületet vettek igen olcsón, s elkezdődött a könyvkiadás. Az Úr kitűnő segítségekről gondoskodott. Némelyek önként jöttek, és a munkának adták magukat. Ki indította őket erre? Az Úr Jézus. Ő ihlette ezeket, hogy munkálkodni akarjanak, és ő készítette föl őket. {SpM 222.1}   

"Lankadatlan igyekezettel fáradoztak a munka előbbre viteléért, s csodálatos lett az eredmény. A munka gyors ütemben növekedett. Edson White és társainak fáradozása szakadatlan volt. Ültettek, terveztek, küzdöttek. Az eredmény az elvégzett munkában van. Isten megáldotta a munka fejlesztéséért végzett csaknem emberfölötti erőfeszítést. {SpM 222.2}   

"Ámde előre nem látott körülmények és próbák nehezen ecsetelhető állapotokat hoztak. A kiadó jelenlegi eredménye nem elég kielégítő. Dicséretre méltó nagyravágyással kezdték el. A munkások minden erejüket belevitték a fölépítésekbe. De zúgolódás, kérdésessé tevés, némelyek önző lelkülete nyilvánult meg, ami megnehezítette a munkát, ezért kevesebb haladást értek el, mint elérhettek volna." {SpM 222.3}   

Ezeket mondta még: "Isten ismeri minden jelenlevő visszataszító jellemvonásait, s az Úr az ő igazságosságával, életszentségével takarja szolgáit. Isten igazságosan ítéli meg választott szolgái indítékait. Ember nem olvas senki szívében, ezért sokakat rosszul ítélnek meg. Ám végezetül a szerint fogják értékelni őket, amint Isten, és nem emberek szemében állnak. {SpM 222.4}   

"Ez a férfi a legbuzgóbban fáradozott, hogy fejlessze a művet a színesek között. Ezzel előbbre vitte a kereszt győzelmeit, mint bárki ezen a mezőn. Ez az ember nem csaló. Nem önzésből, szándékosan, tudatosan hibázott. Az Úr nagyon féltékeny azokra, akik csatlakoztak e szolgájához, s mikor a helyzet megköveteli, hatalmasan fog cselekedni értük. Hibákat követtek el. De az Úr, az alkotó, fölfigyel azokra, akik törekedtek elvégezni az elvégzendő munkát. Nem helytelenségük miatt oltalmazza őket, hanem szánakozással, szeretetének jóindulata következtében, s az Úr megkönyörül rajtuk. Ő mindent tud mindegyikükről. Át kelleti menniük a nyomorúság tűzén. Kimerítették életerejüket a talaj föltörésével, úttörő munkával, amit mások nem voltak hajlandók végezni. Olyanok ők, mint a tűzben megpróbált arany. Isten meg fog dicsőülni bennük, akik munkatársai voltak a mező talajának föltörésénél, mely még sosem volt föltörve. {SpM 222.5}   

"Az Úr körbevonja szeretetének királyi lobogóját e szolgáján. Isten nem választotta el őt munkájától. Még mikor elengedte az egyetlen kezet, mely fönntarthatná őt, akkor sem engedte a Sátán kezébe esni. Nem engedi, hogy az ellenség diadalmaskodjék. Kikapta az üszköt a tűzből, mert világosságként, lámpásként akarja használni az erkölcsi sötétség közepette. Ez a férfi az irgalmasság csodája által az évekkel ezelőtt tűzből kikapott ág." {SpM 223.1}   

Edsonhoz fordulva így folytatta: "Állj testvéreid között, mint aki tanácsot tud adni, és tanácsot elfogadni. Egyesülj velük a keresztény közösség kötelékeivel, s kemény munkával végezd a föladatot." "Ezt mondja a Seregek Ura: Ha az én utaimban jársz, és ha parancsolataimat megtartod: te is ítélője leszel az én házamnak, sőt őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki és bejárást engedek neked ez itt állók között." {SpM 223.2}   

Ellen G. White {SpM 223}