× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Kórházi Személyzet Kiválasztása

Bejelentésedről, hogy dr. Y, bizonyos föltételekkel, átjönne segíteni neked a Wahroonga kórházba, ide értve az előjogot, hogy bármi ételt fölszolgálhat, azt mondom, hogy ne fogadd el szolgálatait; azokét, akik ilyen feltételekkel hajlandók eljönni. Ez azt bizonyítja, hogy nem szabad felfogadni őket, nincs rájuk szükség. Zavart jelentenének inkább, mintsem segítséget. Aki ilyen javaslatokat tesz, több aggodalmat és bajt munkálna, mint amennyit megengedhettek... {SpM 212.1}   

Ha dr. Wahroonga a kórházba lépne, hatása olyan irányban indítana el, hogy nem tudnátok, hol álltok anyagilag, míg csak adósságok nem tornyosulnának, melyektől nem tudtok szabadulni. Önnevelése és szokásai következtében a pazarlás annyira természetes neki, mint a lélegzetvétel. Arra hajlik, hogy a maga kezébe vegye a vezetést, s nem tudnád ezt megakadályozni. Sok nehézség támadna a pazarlásából, mely hatástalanná tenné az elveket, melyeket az Úr adott nekünk lemondó életével, tanításaival. {SpM 212.2}   

Ne alkalmazzunk a kórházhoz senkit, aki teher lenne lelkednek. Várj az Úrra. Míg nem bizonyos, hogy dr. Y. megtért, nem állapodhatsz meg vele. {SpM 212.3}   

A húsételek kérdését tekintve, {SpM 212.4}   

volt idő, mikor az Úr mély gyöngédséggel tekintett dr. Y.-ra, de testvéred a maga terveit akarta megvalósítani, ami meg nehezítette, hogy az Úr terve szerint munkálkodjék. Úgy vélem, ha megszentelődne és megalázkodna Isten előtt, néhány tulajdonsága áldássá tennék őt. Majd ha megtért, ha megváltozott, mikor kész lesz Jézustól tanulni, Istentől kérni tanácsot, erősíteni tudja testvéreit, s anélkül léphet be a magunkra vett csodás vállalkozásba, hogy romlást hozna rá. {SpM 212.5}   

Fivérem, nővérem, értelmesen fáradozzatok, hogy akivel kapcsolatra léptek a kórházban, fölismerje, hogy megszentelt lelki légkör vesz körül benneteket. Betegeitek legnagyobb szüksége az igazság befogadására kész szív. Van, aki úgy jön a kórházba, mint a tékozló fiú, aki eltökélte, hogy visszatér atyjához. Az ilyeneket körültekintő fáradozással lehet és kell megmenteni. Az életbe behozott igazságnak megmentő hatalma varr. {SpM 212.6}   

Ha olyat alkalmaznátok a kórházban, akinek elvei és szavai nem bírnak megmentő erővel, akkor az igazság megszentelő ereje ellen tesz bizonyságot. Ha a Szentlélek munkát végezne el az ilyen szívén, magasztosabb, szentebb szintre emelkedne, ahol átalakító hatással lenne a betegekre. {SpM 213.1}   

Ha dr. Y. megtérése előtt mégis belépne kórházatokba, csak pusztítaná a munkát, melyet az Úr el kíván végeztetni. A kórházban okosan, értelmesen, józanon kell alkalmazni az igét. Dr. Y. ellensúlyozná a vallásos légkört. Isten megtiltja ezt. Nagyon örülnék, ha dr. Y. szívét, értelmét, a hozzájárulásával, örömteli fogságba lehetne ejteni Krisztus akaratának.... {SpM 213.2}   

Tanulmányozzátok Kolossé harmadik fejezetét. Világosan megállapítja, mit tegyünk, hogy kedvező benyomást tegyünk az igazságról a hitetlenekre. Még néhány szót, hogy mit kell tennetek, hogy orvosokat és más ápoló {SpM 213.3}   

kat biztosítsatok az új kórház számára. Forduljatok az Úrhoz és írott igéjéhez. Senkit se fogadjatok fel, aki hátráltatná a lelkieket. Buzgón vágyakoztam és esedeztem, hogy dr. Y-t a Szentlélek eljuttassa a belátásra, hogy jelenleg nem Isten munkatársa. {SpM 213.4}   

Remélem, hogy dr. Y. testvér s testvérnő mára már fölismerte, hogy nem engedelmeskedik az Úr igéinek. Az Úr elém tárta, hogy ha jelen állapotukban alkalmaznátok őket, nem tennének a helyes benyomást azokra, akikkel érintkeznének. Nem helyesek a keresztény magaviseletről alkotott eszméik. Nem hoznának megtiszteltetést az Úrra. Egyesülniük kellene Krisztussal. Míg ez az egység létre nem jön, csak súlyos teher lehetnek a kórházban. Nem tehetnétek őket össze más munkásokkal, csak ha előbb fölismernék, megértenék, mit jelent Isten választottjának lenni. {SpM 213.5}   

Azért írom ezeket, mert nem merem visszatartani. Hiszem, hogy megértitek. Szeretem őket, de tudom, hogy amíg nem készek helyesen képviselni az egészségügyi megújulást, s helyes példát mutatni, nem léphetnek be az orvosi karba, mert súlyosan hátramozdítanák, akadályoznák a kórház eredményességét. Mikor készek lesznek megfelelni az Úr követelményeinek, tudni fogjátok. Újonnan meg kell térniük. {SpM 213.6}   

Komoly és fontos időket élünk. A kórház fölépítése roppant erőfeszítésbe került, s nem engedhetitek meg magatoknak hogy olyanokat alkalmazzatok, akik hátráltatnák a munkát s ártanának a jó hírnévnek. {SpM 214.1}   

Ami a húsételeket illeti, ne engedjétek be a kórházba. Ne szolgáljatok föl se élvezeti teát, se szemes kávét. Más, gabona és gyökérféléből a lehető legízesebben elkészítettet szolgáljatok föl az egészségpusztító üdítő italok helyett. Ami a harmadik étkezést illeti, ne tegyétek kötelezővé a két étkezést. Némelyek egészségesek három könnyű táplálkozással, s mikor kettőre korlátozzátok őket, súlyosan megérzik a változást. {SpM 214.2}