× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Hit A Csüggesztő Körülmények Között

{SpM 201}   

1901, december 7. {SpM 201}   

P. T. Magan, dr. F. B. Moran {SpM 201}   

Kedves Magan testvér! {SpM 201}   

Tegnap kaptuk meg Chicago-ból írt leveledet. Nagyon sajnálom, hogy így alakultak a körülmények, mégis miért vagy oly hitetlen? Hála az Úrnak, van kevés főiskolásod, mert nem vagy kész a többre. Sutherland testvérrel együtt bátran és jól cselekedtetek. Miért is aggódnád hát ki magadat a drága üdvözítő karjából? Megbukott volna a mennyei bank? Többet vettél ki, mint amennyi benne volt? Krisztus a világ világossága, József új sírjában nyugodna? "Ő mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert örökké él, hogy közbenjárjon értünk." {SpM 201.1}   

Fordíts tehát hátat minden csüggesztő látványnak, hiszen élő Krisztusunk van, hogy mindenképpen üdvözítse azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. A menny pénztára nem ürült ki; nem vettél ki többet, mint ami benne volt. "Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel." "Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket." "Azért atyámfiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. Azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, az az ő teste által. És lévén nagy papunk az Isten háza felett: Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. És testük meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett, és ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jócselekedetre való fölbuzdulás végett." "Miért is az Isten, kiválóbban meg akarván mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát, esküvéssel lépett közbe. Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen minékünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet. Mely lelkünk mintegy bátorságos és erős horgonya, és beljebb hatol a kárpitnál. Ahová úrnyitóul bement értünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett Melkisédek rendje szerint." Legyen hát erős az Istenbe vetett hited. Ne a láthatókra tekints. "Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelés szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek." (Zsidók 10:14; 19-24; 6:16-18) Sutherland és Magan testvér, Isten próbálja hiteteket, de ne engedjétek elveszni. Ragaszkodjatok az ígéretekhez, teljes hittel abban, aki az ígéretek mögött áll. {SpM 201.2}   

Nekem is most került súlyos próbára a hitem. Nem kifizető a túlzásba vivés. Meg lettem fosztva erőmtől; egész gyönge vagyok, csaknem teljesen berekedtem, túl gyönge vagyok, hogy bárkivel beszéljek, hacsak végképp nem szükséges. Nem mertem kitenni lábam betegszobámból, nem mertem hazautazni Kaliforniába, melyre oly igen vágytam gyöngeségemben. Sok imát ajánlottak föl értem. Minden lehető figyelmet rám hárítottak a jó kezelésnél. Tegnap volt a gyógyulás első napja, s bár súlyos kétségek gyötörnek, hogy mi legyen az utazással. Mégsem csüggedtem el... {SpM 201.3}   

Testvéreim, legyen hitetek az élő, mindenképpen szánakozó Üdvözítőben! Az Úr szavakat bízott rám számodra és Sutherland testvér számára: "Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened: megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Íme megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellened, semmivé lesznek és elvesznek, akik veled perlekednek. Keresed őket, és meg nem találod a veled versengőket; megsemmisülnek teljesen, akik téged háborgatnak. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobbkezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek! Ne félj, férgecske, Jákob, maroknyi Izrael, én megsegítelek, szól az Úr, a te megváltód, Izraelnek Szentje." {SpM 202.1}   

A mi feladatunk egyszerűen bízni az Úrban. Komoly buzgalmatokban erőfeszítéseitek, hogy eredményesek legyetek egy jó munkában, túl sok volt számotokra, emberi alkatotoknak, mégis vessétek az Úrba bizalmatokat, testvéreim. Ne féljetek... {SpM 202.2}   

Nos, az iskoláról szólva, úgy vélitek, hogy a növény kész a teljes virágzásra, liliomok, rózsák, szegfűk, mielőtt a gyökerek mélyre hatolnának, hogy jó munkát végezzenek. Kicsivel kell kezdenetek, s ne gondoljátok, hogy teljes erőt tanúsítotok azzal, hogy haladott állapotú iskolát teremtetek elő, fölső iskolás hallgatókat fogadva be, s nem aggódva vezető tanítókról vagy segédtanítókról, mielőtt van elég tanulótok, hogy indokolttá tegyék a megtett lépéseket. Emberi kevélység ne csúfítsa följegyzéseiteket. Nem gondoljátok, hogy az Úr lát, s ismeri a kedvező és kedvezőtlen beállítást? Az Úr ne ügyelne föl munkájára? Úgy vélhetitek, testvéreim, hogy nektek kell elvégezni az összes kigondolást, az összes erősítést és szervezést, de én megkérdem: Nem lenne a legjobb kimutatni, hogy megbíztok Istenben? Ne törekedjetek olyan gyorsan kifejlődni. A gondviselés keze tartja a gépezetet. Mikor a kéz beindítja a kereket, minden be fog indulni. {SpM 202.3}   

Miként tudná a halandó ember hordozni a mai időkért a felelősség terhét? Az Úr népe nagyon lemaradt. Az isteni terv alatt álló emberi eszköz visszanyerhet valamit abból, amit elvesztett, mivel a nép, mely nagy világosságot látott, nem volt ezzel arányban istenfélő, megszentelt és buzgó, hogy megvalósítsa Isten kifejezett tervét. Elveszítették a kárukra, amit nyerhettek volna az igazság előrehaladására, ha megvalósították volna Isten tervét és akaratát. Az ember semmiképpen sem tud átnyúlni a szakadékon, melyet az isteni vezetőt nem követő a munkások teremtettek. Lehet, hogy itt kell maradnunk a világon a sok-sok év engedetlensége miatt, mint Izrael gyermekeinek, de a Krisztus szerelméért, népe ne adjon bűnt bűnhöz Istent vádolva helytelen útjuk következményeivel. Mármost, akik állítják, hogy hisznek Isten szavában, megtanulták-e, hogy jobb az engedelmesség a véres áldozatnál? "Megjelentette néked, óh ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr tetőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel." {SpM 202.4}   

Az Úr nem gyönyörködik azokban, akikre bizonyos munkát bízott, akik sokféle munkát vállaltak magukra s addig hordozzák, míg olyan fáradtak nem lesznek, hogy megtöri erejüket. Sem ti, sem más eszközök meg nem tudják gyógyítani a kárt, mely Isten népét érte az Úr mértéke fölemelésének és új területek elfoglalásának elhanyagolásával. A gyülekezetek most cselekedjenek erejükkel, képességeikkel, tehetségeikkel, javaikkal, hordozva a munkát, magasabbra és szélesebben nyúlva tehetségükkel, egyesülten, hogy a legyőzhetetlen igazság hatalmával álljanak a világ előtt. Ha most mindenki fölismerné, bevallaná és megbánná helytelen útját, hogy eltért Isten igazságától, és emberi kigondolást követett, akkor az Úr megbocsátana. Figyelmeztetések érkeztek, de nem hallgattak ezekre, s most kevesen törekednek áthidalni a szakadékot, mely oly bántón áll az Úr előtt. Lassan kell sietniük, másképp a zászlóvivők elesnek, s akkor ki áll a helyükre? {SpM 203.1}   

Kedves testvérem. Nagyon sajnállak téged és családodat. Nem teszek szemrehányást buzgalmadért, mert ha mások megosztották volna a terhet, mint tenniük kellett volna, a munka messzire előrehaladott lenne; de nem most. Féke kell jönnöd és pihenned kissé. Fizetésed kérdése ne aggasszon. Isten nem hagy segítség és vigasz nélkül téged, feleségedet és kicsinyeidet. Légy bátor az Úrban. Bízzál meg benne teljesen. Hadd vigye az Úr az iskola terhét. Ne légy leterhelve terhekkel, melyek csak annyit végezhetnek el, amennyit véges ember végezhet. Mikor teljesen Istenbe veted bizalmadat, lelki életed minden szakaszán látni fogsz valakit magad előtt járni, elkísérni téged utadon. {SpM 203.2}   

Nem tudom megmondani, mit kell tenned, de azt igen, hogy mit ne tégy. Ne aggódj, ne légy hitetlen, s ne gondold, hogy tökéletes iskolává tudsz kivirágozni új talajba ültetésének percében. Ne feledd, hogy időbe telik az ültetés és a növény tökéletesítése. Te csak ragaszkodj erősen mindenben. {SpM 203.3}   

Kivilágos virradat lett. Fél négy óta írok. Sok szeretettel családod iránt. Ne csüggedj! {SpM 203.4}   

Ellen G. White {SpM 203}